ZP.271.3.2014

Kościelec, dnia 03.06.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kościelec w ramach realizacji projektu systemowego Raźnym krokiem idę do szkoły

Numer ogłoszenia: 186922 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, woj. wielkopolskie,  tel. 063 2716222, faks 063 2716282.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielec.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kościelec w ramach realizacji projektu systemowego Raźnym krokiem idę do szkoły.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kościelec w ramach realizacji projektu systemowego Raźnym krokiem idę do szkoły. W skład zamówienia wchodzić będą zadania: 1. WYPOSAŻENIE - pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel, w: stoły, krzesła, biurka, regały, wyposażenie wypoczynkowe, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, doposażenie w meble, naczynia kuchenne, sprzęt AGD i gastronomiczny do kuchni zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku Nr 3 Kalkulacja kosztów i załączniku Nr 4 Opis techniczny elementów dostawy. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania). 2. SPRZĘT MULTIMEDIALNY - sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne, tablice interaktywne i inny sprzęt multimedialny szczegółowo określony w załączniku Nr 3 Kalkulacja kosztów i załączniku Nr 4 Opis techniczny elementów dostawy. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania). W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi. Dostarczony w elementach sprzęt i urządzenia należy zmontować na miejscu lub zamontować w pomieszczeniach poszczególnych szkół. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wskazane w opisach znaki towarowe, patenty, pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy ujęte w przedmiarach robót, kosztorysach ofertowych, projektach budowlanych i specyfikacji technicznej odnoszą się do zastosowania równoważnych lub zamiennych klas, typów i firm..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.65.00-2, 32.32.20.00-6, 32.30.00.00-6, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.31.40.00-6, 39.22.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wykazu wszystkich dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotu dla którego wykonano, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dostarczył, wykonał minimum jedną usługę/dostawę o wartości brutto 100 000 zł. dla całego zadania, lub o wartości brutto 30 000 zł dla poszczególnych zadań. Dla powyższych dostaw należy dołączyć dowód ich należytego wykonania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, wypełniony Załącznik Nr 3 - KALKULACJA KOSZTÓW, parafowany projekt umowy (załącznik Nr 2 siwz), inne oświadczenia zgodnie z załączonymi do oferty załącznikami, ewentualne pełnomocnictwo lub dokument umocowania prawnego osób składających oświadczenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?c=248
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3 pok. 12, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego (bip)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć do dnia 2014.06.17 do godz. 10:00 w sekretariacie pok. nr 15 Urzędu Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 , 62-604 Kościelec..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.`.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                       Wójt Gminy Kościelec

                                      /-/ Dariusz Ostrowski