Zarządzenie Nr 22.2021

Wójta Gminy Kościelec

z dnia 1 czerwca 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości finansowej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1281 ze zm. ) zarządza się, co następuje :

ogłasza się nabór na stanowisko Podinspektor ds. księgowości finansowej                                                                                §1
Nabór przeprowadzany jest w formie konkursu i rozpocznie się z dniem 4 czerwca  2021 roku, natomiast planowany  termin jego zakończenia to 30 czerwca 2021 roku.

                                                                         §2

1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu zostanie opublikowane do dnia 4 czerwca 2021 roku przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Termin składania ofert ustala się do dnia 14 czerwca 2021 roku.

3. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie i Regulamin konkursu, w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

                                                                                §3

1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową w składzie :
1) Patrycja Zielińska – Przewodnicząca,

2) Krzysztof Nawrocki – Członek,

3) Beata Wawrzyniak - Członek

4) Barbara Spławska-Żądło – Sekretarz.

2. Szczegółowy tryb prac Komisji Konkursowej określony jest w Regulaminie  naboru.

§4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.