NUMER SPRAWY:  ZP.271.4.2019                                              Kościelec, 30.05.2019 r.

 

 

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej pn.: ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Kościelec na 2020 rok”.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający jest świadomy, że w przypadku przekroczenia Mocy umownej, zostanie wystawiona opłata z tytułu przekroczenia obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne opłaty ustalone w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD”?

Ad.1.

Zamawiający ma świadomość, że  w przypadku przekroczenia Mocy umownej, zostanie wystawiona opłata z tytułu przekroczenia obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne opłaty ustalone w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD.

 

Pytanie 2.

Dotyczy Rozdziału 18 SIWZ pkt II.

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?

Ad. 2.

Zamawiający informuje, że będzie kontrolował wartość umowy oraz załpaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego do wartości maksymalnej umowy wraz z uwzględnienim możliwości zmian do umowy zgodnie  z art. 144 ust. 1 pkt.6. 

 

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu lub na zastąpienie treści zapisu Rozdziału 18 SIWZ pkt V ppkt 3 poniższym zapisem:

„3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie po uwzględnieniu wielkości zrealizowanych już dostaw i usług”.

Ad. 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę (obniżenie) kary umownej. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar i ich wysokości wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

 

Pytanie 4.

Wykonawca prosi o wykreślenie treści zapisu Rozdziału 18 SIWZ pkt V ppkt 4.

Ad. 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w zapisu. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

 

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

Ad. 5.

Zamawiajacy nie wyraża zgody  na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.

 

 

Pytanie 6.

Wykonawca prosi o poprawienie podanego rozbicia dla PPG nr 5 – „zespół szkolno- przedszkolny” w Załączniku nr 1 do SIWZ, tak aby było wskazane dla każdego miesiąca.

Ad. 6.

Zamawiający informuje, że  do punktu którego pytanie dotyczy, paliwo gazowe dostarczane jest od mniej niż roku. Opis przedmiotu zamówienia przygotowywany jest na podstawie faktycznego zużycia paliwa gazowego za okres ostatnich 12 miesięcy, odczytanego z faktur za ten okres. Ponieważ punkt jest fakturowany od mniej niż 12 miesięcy, zużycia za okres kwiecień- wrzesień zostały przyjęte na podstawie umowy zawartej z dystybutorem, gdzie Zamawiający deklarował kwartalne zużcyie paliwa gazowego na opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ poziomie. W związku z tym, Zamawiający nie może wskazać konkretnej wartości zużycia paliwa gazowego w rozbiciu na poszczególne miesiące.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:                                                                        Zatwierdził Kierownik Zamawiającego:

Weronika Pietrzak                                                                            

Enmedia Sp. z o.o.                                                                 ………………………………………….