Kadencja 2014 – 2018

Uchwała nr XLIX/334/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/8701/

Uchwała nr XLIX/333/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/8702/

Uchwała nr XLIX/332/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/8703/

Uchwała nr XLVIII/324/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/7758/

Uchwała nr XLVIII/323/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/7757/

Uchwała nr XLVIII/321/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 4 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/7756/

Uchwała nr XLVII/313/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/6697/

Uchwała nr XLVII/314/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/6492/

Uchwała nr XLV/302/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Kościelec, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4807/

Uchwała nr XLV/300/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4620/

Uchwała nr XLIV/297/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów szkolnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4238/

Uchwała nr XLIII/291/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3803/

Uchwała nr XLIII/290/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3765/

Uchwała nr XLIII/289/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3629/

Uchwała nr XLII/284/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2761/

Uchwała nr XLII/281/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kościelec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2552/

Uchwała nr XLI/273/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec"

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2172/

Uchwała nr XL/264/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ruszków Pierwszy, gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1020/

Uchwała nr XL/263/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1019/

Uchwała nr XXXVIII/254/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków II

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/8389/

Uchwała nr XXXVIII/253/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków I

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/8388/

Uchwała nr XXXVIII/252/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/8387/

Uchwała nr XXXVII/245/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/7314/

Uchwała nr XXXVII/244/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/7313/

Uchwała nr XXXVII/243/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/7312/

Uchwała nr XXXVII/241/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/7311/

Uchwała nr XXXVII/239/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec"

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/7310/

Uchwała nr XXXV/221/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 242/3, 242/4, 242/5, 243/3 w obrębie Łęka”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/5921/

Uchwała nr XXXV/222/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ruszkowie Pierwszym część A”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/5922/

Uchwała nr XXXV/220/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gozdowie”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/5977/

Uchwała nr XXIX/191/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2017 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2509/

Uchwała nr XXIX/190/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2508/

Uchwała nr XXIX/189/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2507/

Uchwała nr XXIX/188/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2506/

Uchwała nr XXVII/183/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/154/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2152/

Uchwała nr XXVI/176/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1117/

Uchwała nr XXIV/167/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/7556/

Uchwała nr XXIV/166/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/7576/

Uchwała nr XXIV/165/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/7575/

Uchwała nr XXIII/158/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec"

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/6552/

Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/6553/

Uchwała nr XXII/149/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Kościelec, gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5592/

Uchwała nr XX/143/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kościelec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4493/

Uchwała nr XX/132/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4491/

Uchwała nr XX/131/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4492/

 Uchwała nr XIX/122/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kościelec dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3602/

Uchwała nr XVIII/115/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3248/

Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3247/

Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3246/

Uchwała nr XVII/103/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2016 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2458/

Uchwała nr XVII/104/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2459/

Uchwała nr XVI/94/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 lutego 2016 r. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1852/

Uchwała nr XIV/83/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/9018/

Uchwała nr XII/75/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/7528/

Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/7527/

Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/7526/

Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/7525/

Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/7524/

Uchwała nr XII/66/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kościelec na lata 2015-2018

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/7523/

uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6316

uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów szkolnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=34968

uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=34967

uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=33981

uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2015 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=34061

uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=33980

uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=33020

uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ruszków Pierwszy, gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=32154