OGŁOSZENIE

XXXII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. (czwartek)  o godz. 9.00  

na Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kościelec.

2.      Stwierdzenie prawomocności.

3.      Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Kościelec.

5.      Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7.      Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 386 w obrębie Kościelec”.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021.

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2021-2024.

15.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

16.  Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kościelec.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

 

/-/ Zofia Kokocińska