Regulamin organizacyjny

Urzędu Gminy Kościelec

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Kościelec zwany dalej „Regulaminem” określa:

 

1.      Zakres działania i zadania Urzędu Gminy Kościelec zwanego dalej Urzędem.

2.      Organizację Urzędu.

3.      Zasady funkcjonowania Urzędu.

4.      Zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych referatów i stanowisk pracy
w Urzędzie.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kościelec,

2)      Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kościelcu,

3)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kościelec,

4)      Wójcie, Z-cy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku USC, Z-cy Kierownika USC – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kościelec, Zastępcę Wójta Gminy Kościelec, Sekretarza Gminy Kościelec, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Kościelcu oraz Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościelcu.

 

§ 3

Urząd działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.).

2.      Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1260 ze zm).

3.      Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa
(Dz. U. Nr  z 2000, nr 84 poz. 948 z późn. zm.).

4.      Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 z późn. zm.).

5.      Ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. z 2001, nr 81 poz. 875 z późn. zm.).

6.      Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

7.            Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 poz.1000).

 

8.      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

( Dz.Urz.UE.LNr119str.1

 

 

§ 4

1.        Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2.        Pracodawcą dla pracowników Urzędu jest Wójt.

3.        Siedzibą Urzędu jest budynek położony w Kościelcu przy ul. Tureckiej 7/3.

 

§ 5

1.        Urząd jest czynny w dni robocze:

       w poniedziałki od 8.00 – 16.00

       od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

2.        Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy w godzinach od 9.00 do 17.00.


 

Rozdział II

Zakres działania i zadania Urzędu

 

§ 6

Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej Komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

1.        Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1)    zadań własnych,

2)    zadań zleconych,

3)    zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),

4)    zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego,

5)   zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem lub samorządem województwa, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 

§ 7

1.      Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2.      Do wspólnych zadań należy w szczególności:

1)      współudział w przygotowaniu projektu budżetu gminy w zakresie działania referatu, nadzór nad jego realizacją oraz przygotowywanie sprawozdań z jego wykonania,

2)      zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

3)      współdziałanie z organami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami na terenie Gminy,

4)      współdziałanie z organami administracji rządowej,

5)      rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli wg. właściwości,

6)      prowadzenie w zakresie wynikającym z upoważnienia Wójta, postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

7)      opracowywanie projektów aktów prawnych Rady Gminy i Wójta,

8)      przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji,

9)      współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy według ustalonych kompetencji,

10)  przygotowywanie materiałów i realizacja procedury wynikającej z ustawy - Prawo zamówień publicznych przy współudziale Stanowiska ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych,

11)  opracowywanie i dostarczanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,

12)  przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,

13)  przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

14)  wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

15)  realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,

16)  przekazywanie akt do archiwów,

17)  realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

18)  opracowywanie materiałów i przekazywanie ich do umieszczenia na stronie internetowej Gminy Kościelec www.koscielec.ug.gov.pl.

 


 

Rozdział III

Struktura Organizacyjna Urzędu

 

§ 8

1.      Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są referaty i samodzielne stanowiska pracy.

2.      Referaty i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie określonym
w Regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Gminy.

3.      W skład Urzędu wchodzą następujące referaty, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

- Referat Organizacyjny (OR),

- Referat Finansowy (FN),

- Referat Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska (ROŚ)

- Urząd Stanu Cywilnego (USC),

- Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (BOIN),

4.      W strukturze Urzędu występują samodzielne stanowiska pracy, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

- Radca Prawny (RP),

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD),

- Stanowisko ds. podmiotów gospodarczych i pozarządowych (PGP).

 

§ 9

1.      Referaty dzielą się na stanowiska pracy.

2.      Podział referatów na stanowiska pracy dokonuje Wójt.

3.      Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu

 

§ 10

1.      Referaty podlegają bezpośrednio zgodnie ze schematem organizacyjnym Wójtowi, Z-cy Wójta, Sekretarzowi, Skarbnikowi na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Zapewniają oni zgodne z prawem wykonywanie przypisanych referatom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem.

2.      Biurem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

3.      Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Wójtowi.

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Urzędu

 

§ 11

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1)      praworządności,

2)      służebności wobec społeczności lokalnej,

3)      racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4)      jednoosobowego kierownictwa,

5)      kontroli wewnętrznej,

6)      podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty oraz wzajemnego współdziałania.

 

§ 12

Pracownicy w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie
i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 13

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są zobowiązani służyć Gminie i Państwu.

 

§ 14

1.      Pracownicy Urzędu ponoszą odpowiedzialność w pełnym zakresie za mienie Gminy, będące na stanie biur, stanowisk pracy, magazynów.

2.      Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy
i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzeniu mieniem komunalnym.

3.      Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty;
w przypadkach przewidzianych przez prawo – zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 15

Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 16

Referaty i samodzielne stanowiska pracy:

1) realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej,

2) są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

Rozdział V

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

 

§ 17

1.      Aktami prawnymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:

1)      uchwały Rady Gminy,

2)      zarządzenia Wójta.

2.      Akty prawne wydawane są na podstawie ustaw, rozporządzeń, Statutu Gminy
i Regulaminów Gminy.

 

§ 18

1.      Zasady i tryb opracowywania aktów prawnych:

1)      projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym przygotowuje pracownik, z którego zakresem działania związane są sprawy będące przedmiotem regulacji,

2)      układ projektu aktu prawnego powinien być przejrzysty, a redakcja przepisu zwięzła, bez wieloznacznych określeń i odpowiadająca zasadom poprawności języka polskiego.

2.      Jeżeli projekt aktu prawnego dotyczy zakresu spraw prowadzonych przez kilku pracowników, opracowuje go zespół powołany przez Wójta.

3.      Projekt każdego aktu prawnego powinien być zaopiniowany pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego.

 

§ 19

1.      Projekt aktu prawnego powinien zawierać:

1)      tytuł uchwały,

2)      podstawę prawną,

3)      postanowienia merytoryczne,

4)      w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,

5)      określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania
o jej wykonaniu,

6)      ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

2.      Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

 

§ 20

1.      Akty prawa miejscowego stanowione przez organy Gminy ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

2.      Akty prawa miejscowego ogłaszane w dzienniku urzędowym wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy.

3.      Akty prawne organów gminy nie będące aktami prawa miejscowego mogą być podawane do publicznej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

4.      Urząd prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu
w siedzibie Urzędu.

5.      W zakresie udostępniania do wglądu zbiorów z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

6.      Urząd udostępnia wykazy dokumentów dotyczące informacji o środowisku zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

7.      Urząd udostępnia informacje publiczne w formie tradycyjnej oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (wersja elektroniczna).

 


 

Rozdział VI

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, Z-CY WÓJTA, SEKRETARZA, SKARBNIKA

 

§21

1.      Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy.

2.      Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2)      prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5)      zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6)      zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7)      koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

8)      rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
w szczególności podziału zadań,

9)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

10)  czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

11)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

12)  upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

13)  przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Z-cy Wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

14)  ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

15)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulaminy oraz uchwały Rady.

§ 22

1.      Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.

2.      Wykonując wyznaczone przez Wójta zadania, Z-ca Wójta, Sekretarz i Skarbnik zapewniają w powierzonym im zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Urzędu i nadzorują działalność referatów.

 

§ 23

Do zadań Z-cy Wójta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
a w szczególności:

1)      podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub z innej przyczyny niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta,

2)      współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy,

3)      kierowanie pracą Referatu Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska,

4)      wydawanie decyzji administracyjnych oraz składanie oświadczeń woli w granicach udzielonych upoważnień,

5)      wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Wójta.

 

§ 24

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
a w szczególności:

1)      opracowywanie projektów zmian Regulaminów,

2)      opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

3)      opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy,

4)      kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego,

5)      nadzór nad organizacją pracy, naborem na wolne stanowiska pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

6)      przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

7)      nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,

8)      wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

9)      koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

10)  koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

11)  prowadzenie rejestrów skarg, wniosków wpływających do Urzędu,

12)  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

 

 

§ 25

Do zadań Skarbnika należy:

1)      wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2)      kierowanie pracą Referatu Finansowego,

3)      nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

4)      kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5)      współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

6)      współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

7)      wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.


 

Rozdział VII

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI

 

§ 26

Do wspólnych zadań referatów i stanowisk należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby Gminy, a w szczególności:

1)      prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2)      pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

3)      współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowywania projektu budżetu Gminy,

4)      przygotowanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

5)      współdziałanie ze Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

6)      udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

7)      przechowywanie akt,

8)      prowadzenie rejestrów listów wpływających,

9)      stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

10)  stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

11)  prowadzenie rejestru przyjmowanych podań kierowanych przez obywateli do innych organów,

12)  usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

13)  wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta,

14)  przekazywanie do redakcji BIP – wytworzonych na stanowisku pracy dokumentów podlegających publikacji w BIP.

 

§ 27

Do zadań Referatu Organizacyjnego (OR) należy:

1)      przyjmowanie, ewidencja, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz
i wewnątrz Urzędu, prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji, zarządzeń, uchwał oraz innych pism wpływających do Urzędu i z niego wypływających,

2)      prowadzenie archiwum zakładowego,

3)      utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz nadzór nad działaniami porządkowymi,

4)      prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

5)      nadzór nad pieczęciami urzędowymi,

6)      przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Z-cę Wójta i Sekretarza oraz pełna obsługa Rady Gminy i jej organów,

7)      prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, a także organizowanie szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego,
w tym szkoleń z zakresu BHP,

8)      planowanie i zlecanie na zasadach wolnej konkurencji wykwalifikowanym podmiotom przeprowadzania adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SAMRAD”
w Kościelcu, Sp. z o.o., jako jednostki, której wyłącznym właścicielem jest Gmina,

9)      planowanie i zlecanie wykwalifikowanym podmiotom zaopatrywania Urzędu
w niezbędny sprzęt i wyposażenie,

10)  obsługa kserokopiarki, jak również innych urządzeń elektronicznych znajdujących się w dyspozycji Urzędu,

11)  ochrona przeciwpożarowa Urzędu,

12)  prowadzenie i obsługa hali sportowej,

13)  obsługa oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Gminy Kościelec,

14)  prowadzenie i obsługa monitoringu audiowizualnegnego,

15)  bezpośrednia obsługa prasowa Wójta oraz podlegającego mu Urzędu,

16)  planowanie, inicjowanie oraz organizowanie wydarzeń masowych, imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowo-organizacyjnych, a także inicjatyw oddolnych.

17)  działanie na rzecz promocji Gminy we wszystkich możliwych płaszczyznach
i kierunkach,

18)  analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,

19)  gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,

20)  prowadzenie polityki informacyjnej gminy,

21)  gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących Gminy Kościelec,

22)  organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,

23)  budowanie sprawnego systemu komunikacji społecznej, dostarczanie opinii publicznej wszystkich niezbędnych informacji o Gminie.

24)  Obsługa promu w miejscowości Waki.

§ 28

Do zadań Referatu Finansowego (FN) należy:

1)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,

2)      zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej urzędu,

3)      obsługa ekonomiczno finansowa gminnych jednostek organizacyjnych i nadzór nad nimi w tym zakresie,

4)      prowadzenie wszystkich zadań Gminy w zakresie prowadzenia szkół gminnych,

5)      prowadzenie ksiąg rachunkowych,

6)      rozliczanie inwentaryzacji,

7)      dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

8)      prowadzenie spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych,

9)      podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego

10)  planowanie i zlecanie wykwalifikowanym podmiotom zaopatrywania Urzędu
w niezbędne materiały biurowe i kancelaryjne,

11)  prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi, drukami i formularzami,

12)  prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń mienia gminnego.

13)  Całokształt spraw związanych ze stypendium socjalnym.

 

§ 29

Do zadań Referatu Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska (ROŚ) należy:

1)      kreowanie dynamicznego oraz długofalowego rozwoju Gminy Kościelec, podejmowanie aktywnych działań na rzecz zwiększenia zamożności Gminy i jej mieszkańców,

2)      prowadzenie wszystkich spraw wynikających z zadań Gminy w zakresie wsi oraz rolnictwa, ochrony i kształtowania środowiska,  a także gospodarki odpadami.

3)      podejmowanie aktywnych działań w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, przygotowywanie odpowiednich wniosków i projektów aplikacyjnych,

4) prowadzenie spraw wojskowych, kryzysowych w tym przeciwpowodziowych i OC,        jak również przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek stanów    zagrożeń życia, zdrowia lub mienia, w szczególności:

a)      w zakresie spraw obronnych:

·         organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej na terenie gminy,

·         opracowywanie i aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej,

·         reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

·         organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

·         sporządzanie i uzgadnianie planów operacyjnych funkcjonowania gminy
w ramach przygotowań obronnych państwa,

·         prowadzenie spraw związanych z nakładaniem świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

·         organizowanie szkoleń obronnych,

·         realizowanie zadań związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na szczeblu gminy podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa,

·         planowanie i wydatkowanie środków finansowych na zadania obronne;

b)      w zakresie obrony cywilnej:

·         opracowywanie wieloletnich i rocznych gminnych planów działania w zakresie obrony cywilnej,

·         opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie planu obrony cywilnej gminy,

·         dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w gminie,

·         planowanie i organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń formacji obrony cywilnej na terenie gminy,

·         organizowanie i przygotowywanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla zdrowia i życia na znacznym obszarze gmin organizowanie i przygotowywanie do działania systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, a także koordynowanie funkcjonowania tych systemów na obszarze gminy,

·         opracowywanie i aktualizacja gminnych baz danych o zasobach, siłach
i środkach możliwych do wykorzystania przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kościelec,

·         ustalanie zadań i kontrola ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

·         nadzór nad wyposażeniem, utrzymaniem, obsługą, konserwacją
i przygotowaniem do działania sprzętu gminnego magazynu obrony cywilnej,

·         współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

·         planowanie i wydatkowanie środków finansowych na zadania obrony cywilnej;

c)      w zakresie zarządzania kryzysowego:

·         opracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

·         współdziałanie ze służbami, inspekcjami i strażami w sytuacjach kryzysowych,

·         obsługa administracyjno-biurowa, organizacja działania, planowanie przygotowywanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

·         zapewnienie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, prowadzenia monitoringu zdarzeń, sporządzania informacji i meldunków, nadzór nad funkcjonowaniem gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego wykrywania, zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

5) organizowanie szkoleń, organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i treningów
z zakresu zarządzania kryzysowego.

6)      kształtowanie procesu inwestycji na terenie Gminy Kościelec oraz koordynowanie
i monitorowanie działań inwestycyjnych, a zwłaszcza sprawowanie nadzoru
i kontroli nad przebiegiem działań inwestycyjnych, jak również planowanie oraz realizacja inwestycji, a także ich rozliczanie, czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego i ich egzekwowanie,

7)      przygotowywanie oraz przeprowadzanie zamówień publicznych i prowadzenie postępowań w tym zakresie,

8)      prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

9)      gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi
i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę oraz zagospodarowanie wspólnot gruntowych,

10)  zarządzanie mieniem komunalnym i prowadzenie ewidencji w tym zakresie, a także planowanie i realizacja modernizacji napraw głównych, bieżących, konserwacji
i przeglądów zasobów komunalnych, w tym dróg gminnych, a także ich zimowe utrzymanie,  prowadzenie spraw targowisk i utrzymanie mogił wojennych,

11)  przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wydawanie wypisów i wyrysów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

12)  zarządzanie drogami oraz planowanie ich modernizacji, napraw i remontów, a także prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,

13)  opracowywanie lub zlecanie i koordynowanie procesu opracowywania projektów strategicznych dokumentów planistycznych, takich jak: – Strategie Rozwoju Gminy, Plany Rozwoju Lokalnego, Programy Rozwoju Wsi, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Programy Współpracy z Młodzieżą oraz Programy Pozyskiwania Inwestorów i Zwiększania Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Kościelec, Strategie Promocji Gminy a także  innych ważnych dokumentów, opracowywanie lub zlecanie projektów zmian tych dokumentów,

14)  podejmowanie aktywnych działań na rzecz pozyskiwania inwestorów i zwiększania aktywności gospodarczej na terenie Gminy Kościelec, w celu tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy i tym samym zmniejszenia bezrobocia,

15)  współpraca ze środowiskami przedsiębiorców, biznesmenów oraz inwestorów
w zakresie rozwoju Gminy,

16)  planowanie, inicjowanie, jak również nawiązywanie długofalowej współpracy
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a przede wszystkim gminami sąsiednimi w zakresie rozwoju i wzajemna wymiana doświadczeń

17)  ścisła współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – „SAMRAD”
Sp. z o.o. w Kościelcu w zakresie kreowania dynamicznego rozwoju Gminy Kościelec, a także zadań realizowanych w dziedzinie  gospodarki komunalnej, wsi
i rolnictwa, ochrony środowiska, funkcjonowania sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej i innych, a także przekazywanie i zlecanie do wykonania zadań w tym zakresie.

18)  Pozyskiwanie i rozlicznie funduszy zewnętrznych.

 

§ 30

Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych (BOIN) należy:

1)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2)      administrowanie systemem informatycznym ds. informacji niejawnych,

3)      ochrona systemów i sieci teleinformatycznych ds. informacji niejawnych,

4)      zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

5)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

6)      opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

7)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

8)      prowadzenie kancelarii tajnej.

§ 31

Do zadań stanowiska ds. podmiotów gospodarczych i pozarządowych (PGP) należy:

1)      prowadzenie wszystkich spraw wynikających z zadań Gminy w zakresie ochrony zdrowia,

2)      prowadzenie księgi inwentarzowej,

3)      prowadzenie spraw wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

4)      prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,

5)      prowadzenie spraw wiązanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr i kultury,

6)      realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji
i wypoczynku,

7)      ewidencja działalności gospodarczej oraz współdziałanie z podmiotami gospodarczymi,

8)      zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

9)      wydawanie zezwoleń na zgromadzenia,

10)  organizowanie zbiórek publicznych.

11)  obsługa kancelaryjna i biurowa samorządów mieszkańców – sołectw i ich organów,

 

§ 32

Do zadań stanowiska radcy prawnego (RP) należy zapewnienie nadzoru nad zgodnością funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy z przepisami prawa
a w szczególności:

1)    opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym uchwał, zarządzeń, umów, porozumień itp.,

2)    udzielanie porad prawnych i pomocy w interpretacji przepisów pracownikom oraz interesantom w sprawach załatwianych przez Urząd lub jednostki organizacyjne,

3)    udzielanie porad prawnych radnym w związku z wykonywaniem przez nich mandatu radnego i funkcjonowaniem Rady,

4)    sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi oraz innymi organami w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

 

 

 

§ 33

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy:

1)      sporządzanie aktów stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów, a w szczególności:

a.       przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa,

b.      sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego w oparciu
o zapewnienie obu stron składane w sposób określony przepisami prawa,

c.       prowadzenie ksiąg aktów małżeństwa i akt zbiorowych oraz dokonywanie
w nich wzmianek dodatkowych, przypisków, wystawianie wypisów, zaświadczeń,

d.      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego terminu wyczekiwania,

e.       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego,

f.       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uzupełnienie aktu stanu cywilnego,

g.      sporządzanie aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,

h.      wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,

i.        wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,

j.        wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

k.      prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń i zgonów
w oparciu o zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,

l.        kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych do ksiąg małżeństw, urodzeń
i zgonów,

m.    przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu nazwiska męża matki,

n.      współpraca z innymi organami w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów.

 

2)      organizowanie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli (celebrowanie uroczystości),

3)      przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie w nich wzmianek marginesowych i przypisków,

4)      przekazywanie ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego,

5)      wydawanie odpisów zupełnych oraz skróconych z akt urodzeń, małżeństw, zgonów,

6)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie zmiany oraz ustalenia pisowni nazwiska i imienia,

7)      prowadzenie kartoteki i rejestru elektronicznego stałych i czasowych  mieszkańców Gminy Kościelec,

8)      prowadzenie kartoteki i rejestru elektronicznego byłych mieszkańców Gminy Kościelec,

9)      prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców,

10)  rejestracja danych o:

a)      urodzeniach,

b)      zmianach stanu cywilnego,

c)      imionach i nazwiskach,

d)     obywatelstwie i osobach przebywających za granicą,

e)      dokumentach tożsamości,

f)       zgonach,

11)  przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie potwierdzeń o dokonaniu tej czynności,

12)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach związanych
z zameldowaniem bądź wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego,

13)  sporządzanie wykazów:

a)      dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,

b)      przedpoborowych,

c)      osób zmarłych do urzędów skarbowych.

14)  występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL oraz jego upowszechnianie,

15)  wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców z akt dowodów osobistych oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych
i utraconych dowodów osobistych,

16)  przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych,

17)  prowadzenie rejestru dowodów utraconych,

18)  prowadzenie kartoteki oraz rejestru elektronicznego wydanych dowodów osobistych.

 

§ 34

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych Bezpieczeństwa Informacji (IOD) należy:

1)      informowanie Wójta oraz pracowników Urzędu, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów dotyczących danych osobowych i doradzanie im w tej  sprawie;

2)      monitorowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz polityk administratora, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników Urzędu uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3)      udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej   wykonania zgodnie z art. 35 RODO[1];

4)      współpraca z organem nadzorczym odpowiedzialnym za monitorowanie stosowania RODO;

5)      pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6)      pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;

7)      prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności , o których mowa w art. 30 RODO.

 


 

Rozdział VIII

Zasady załatwiania indywidualnych spraw obywateli

 

§ 35

1.        Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2.        Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą poszczególni pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

3.        Kontrolę i koordynację działań związanych z załatwianiem indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg, wniosków i listów sprawuje Sekretarz , który zobowiązany jest do dokonywania okresowych ocen sposobu załatwiania tych spraw i przedkładania ich Wójtowi.

4.      Sekretarz koordynuje sprawy związane z funkcjonowaniem BIP i udostępnianiem informacji publicznej, a także wydaje, z upoważnienia Wójta, decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

 

§ 36

1.        W sprawach skarg i wniosków w Urzędzie przyjmują:

1) Wójt – w poniedziałki w godz. 9.00 – 15.00,

2) Z-ca Wójta, Sekretarz i Skarbnik  – codziennie w godzinach pracy Urzędu.

2.    Wszystkie skargi, wnioski i listy obywateli przyjmowane przez osoby wymienione w ust. 1 oraz wpływające do kancelarii Urzędu ewidencjonowane są przez stanowisko
ds. kancelaryjnych.

3.    Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły.


 

Rozdział IX

Zasady organizowania działalności kontrolnej

 

§ 37

System kontroli w Urzędzie obejmuje kontrolę wewnętrzną pod względem:

1)      legalności,

2)      gospodarności,

3)      rzetelności,

4)      celowości,

5)      terminowości,

6)      skuteczności.

 

§ 38

Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

 

§ 39

W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1)      kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych referatów lub samodzielnych stanowisk,

2)      problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia  lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego referatu lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,

3)      wstępne- obejmujące kontrole zamierzeń  i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia ich przygotowania,

4)      bieżące – obejmujące czynności w toku,

5)      sprawdzające (następne) – mające miejsce po dokonaniu określonych czynności,
w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanego referatu lub stanowiska.

 

§ 40

1.        Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego referatu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 37.

2.        Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3.        Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenie kontrolowanych.

 

§ 41

Kontroli dokonuje Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz, Skarbnik lub osoby działające na podstawie

pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta

 

§ 42

1.        Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny.

2.        Protokół powinien zawierać:

1)      określenie kontrolowanego referatu lub stanowiska,

2)      imię i nazwisko kontrolującego ( kontrolujących),

3)      datę rozpoczęcia i zakończenia czynności,

4)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5)      imię i nazwisko osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,

6)      przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazania dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7)      datę i miejsce podpisania protokołu,

8)      podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz osoby zajmującej kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

9)      wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3.        O sposobie wykorzystywania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

 

§ 43

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, jest ona zobowiązana do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny.


 

Rozdział X

Zasady podpisywania pism i decyzji

 

§ 44

1.        Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym składa Wójt Gminy Kościelec.

2.        W przypadku nieobecności Wójta oświadczenia woli z upoważnienia Wójta składa Z-ca Wójta. O złożonych oświadczeniach informując niezwłocznie Wójta Gminy.

3.        Każda czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

4.        Wójt podpisuje:

1)      zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

2)      decyzje administracyjne,

3)      pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

4)      pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Gminy,

5)      pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawy pracy wobec pracowników Urzędu,

6)      decyzje w sprawach personalnych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy z zastrzeżeniami przewidzianymi postanowieniami Statutu,

7)      pisma kierowane do:

a)    organów administracji rządowej,

b)   organów administracji samorządowej,

c)    przedstawicielstw dyplomatycznych,

d)   radnych i posłów,

e)    obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących Skarbnika i Sekretarza,

f)    innych osób i instytucji, mających ze względu na swój charakter specjalne znaczenie,

8)      inne pisma jeżeli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

5.        jt może upoważnić Sekretarza Gminy do załatwiania spraw personalnych pracowników Urzędu.

6.        W razie nieobecności Wójta pisma wymienione w pkt. 4 ppk.7 podpisuje Z-ca Wójta.

7.        Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma związane z realizacją zadań wynikających z podziału kompetencji pomiędzy Wójtem, Z-cą Wójta, Sekretarzem i Skarbnikiem.

8.        Pisma przedkładane do podpisu Wójtowi powinny być uprzednio parafowane przez pracownika sporządzającego pismo z lewej strony.

9.        Pisma przedkładane do podpisu Z-cy Wójta oraz Sekretarzowi powinny być uprzednio parafowane przez pracownika sporządzającego pismo z lewej strony.

10.    Pisma procesowe winny być parafowane przez radcę prawnego.

11.    Pisma dotyczące zmian w dochodach i wydatkach budżetowych powinny być parafowane przez Skarbnika Gminy.

12.    Zasady dokonywania ze środków budżetu Gminy zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, określonej w ustawie – Prawo zamówień publicznych, reguluje odrębne zarządzenie Wójta.


 

Rozdział XI

Jednostki Organizacyjne Gminy

 

§ 45

1.      Zakresy działania jednostek organizacyjnych Gminy określają ich statuty lub regulaminy nadawane w obowiązującym trybie oraz przepisy szczegółowe. Działalność spółek gminnych regulują odrębne przepisy oraz umowy.

2.      Wykaz spółek i jednostek organizacyjnych Gminy zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

 

§ 46

1.        Czynności związane z doręczeniem korespondencji wewnątrz Urzędu, czynności kancelaryjne oraz związane z reprodukcją materiałów i dokumentów w Urzędzie reguluje instrukcja kancelaryjna.

2.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Gminy Kościelec.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE.LNr119str.1)