ZP.271.3.2016

                                                                                                         Kościelec, dnia 08.07.2016 r

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Kościelec: DOWOŻENIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY KOŚCIELEC DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 W RAMACH PRZEWOZÓW ZAMKNIĘTYCH
Numer ogłoszenia: 125965 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kościelec , ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, woj. wielkopolskie, tel. 063 2716222, faks 063 2716282.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielec.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWOŻENIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY KOŚCIELEC DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 W RAMACH PRZEWOZÓW ZAMKNIĘTYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOWOŻENIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY KOŚCIELEC DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 W RAMACH PRZEWOZÓW ZAMKNIĘTYCH a) Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie stałych przewozów (dowozów i odwozów ) uczniów w dni nauki szkolnej do Szkół Podstawowych w Kościelcu i Ruszkowie Pierwszym oraz Gimnazjum w Kościelcu. b) Wykaz wszystkich linii, z wyszczególnieniem ich długości i rozkładu jazdy (czas wyjazdu i powrotu oraz czasy zatrzymywania się autobusów na poszczególnych przystankach), określony został w załączniku nr 1 do projektu umowy. c) Według szacunkowych danych posiadanych przez Zamawiającego: - liczba dzieci, które będą dowożone do szkół wyniesie dziennie około 331 osób, - łączna długość linii komunikacyjnych wyniesie dziennie około 200 km, - łączna szacunkowa ilości kilometrów podczas realizacji przed. Zamówienia (189 dni): 37 800,00 km, Długość poszczególnych tras nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które Wykonawca musi wliczyć w koszt oferowanej usługi ustalając wartość zamówienia na podstawie formularza ofertowego. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia: - trzech w pełni sprawnych technicznie autobusów o liczbie minimum: jeden - 50, dwa - 38 miejsc siedzących każdy, oraz posiadania w dyspozycji, jednego autobusu o liczbie minimum 50 miejsc siedzących, który będzie pełnił funkcję autobusu zapasowego. Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusu świadczącego usługę i autobusu zapasowego muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi dokumentami aktualne przeglądy techniczne. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego; - odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów; - przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów; - każdemu z uczniów miejsca siedzącego w autobusie; - w przypadku awarii autobusu - podstawienie autobusu zapasowego, będącego w dyspozycji Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie również możliwość uruchomienia dodatkowych kursów realizowanych w dniach zajęć szkolnych, obejmujących np. przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia, basen itp. W tych przypadkach Wykonawca zapewnia ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Realizacja dodatkowych kursów będzie następowała w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizowania liczby dodatkowych kursów lub całkowitej rezygnacji z ich wykonywania..

II.1.5)

 Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: - posiadają uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w zakresie objętym zamówieniem. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, iż dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. trzema w pełni sprawnymi technicznie autobusami z miejscami siedzącymi minimum : jeden - 50, dwa - 38 miejsc siedzących każdy, oraz posiadają w dyspozycji, jeden autobus minimum 50 miejsc siedzących, który będzie pełnił funkcję autobusu zapasowego Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusu świadczącego usługę i autobusu zapasowego muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych,

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej usługi. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?c=248
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Strona internetowa lub Urząd Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, pokój nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć do dnia 19.07.2016 r. do godz. 10:00 w sekretariacie pok. nr 15 Urzędu Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 , 62-604 Kościelec..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

/-/ Dariusz Ostrowski