SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY KOŚCIELEC

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2015 ROKU

 

                                                                                         

                                                                                                            

 Kościelec, kwiecień 2016 rok

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Kościelcu  Nr XLV/266/14 z dnia 30 października 2014r.

Współpraca Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach;

1)     pomocniczości,

2)     suwerenności,

3)     partnerstwa,

4)     efektywności,

5)     uczciwej konkurencji,

6)     jawności.

 

W dniu 07.01.2015 roku Wójt Gminy Kościelec ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie:

1)     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3)     pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na rok 2015 wyniosły 51.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego:

  1. W zakresie: krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży przyznano  40.000,00 zł (wpłynęły trzy oferty i zostały one wybrane):

a)     MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów –       28.000,00 zł

b)    Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” –       9.000,00 zł

c)     Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszków –       3.000,00 zł

 

MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów – celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności fizycznej u dzieci  z terenu Gminy Kościelec, upowszechnienie problematyki ochrony zdrowia poprzez sport. W ramach zadania stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej. W okresie od stycznia do grudnia 2015 r prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym. W miesiącu styczniu obie drużyny uczestniczyły w turniejach halowych piłki nożnej w Kościelcu. W okresie od marca do listopada klubowe drużyny brały udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie. W zakresie tym rozegranych zostało ok. 40 spotkań, z czego połowa z nich odbyła się poza Dobrowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego). W zadaniu uczestniczyło ok. 50 piłkarzy zarejestrowanych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Koninie. Tradycyjnie w okresie od sierpnia do listopada zespół uczestniczył w rozgrywkach Pucharu Polski.

 

Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” – realizacja zadania oparta była na podniesieniu poziomu gry w szachy, upowszechnieniu problematyki ochrony zdrowia poprzez sport, likwidacja patologii społecznych, zwiększenie aktywności społecznej  i integracji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec.

Klub zorganizował Otwarte Mistrzostwa Gminy Kościelec, w którym udział wzięło 89 zawodników, jak również Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Kolskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

Klub brał udział m.in. w następujących turniejach:

- II Ogólnopolski Feryjny Turniej o Puchar Prezydenta Kalisza,

- V Ogólnopolski Memoriale im. Ziemowita Zgierskiego Obra Zima Open 2014,

- Feryjny Turniej Szachowy w Ślesinie,

- II Ogólnopolski Turniej Szachowy Pamięci „

Żołnierzy Wyklętych” w Gnieźnie,

- Feryjny Turniej w Koninie,

- XLV Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna,

- Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Ślesinie,

- Ślesiński Festiwal Szachowy,

- Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Żerkowie,

- Turniej Szachowy o Mistrzostwo Wielkopolski Juniorów,

- Międzynarodowy Turniej „Perła Bałtyku” w Łazach,

- XXIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Poznaniu,

- Mistrzostwa Wielkopolski w Poznaniu,

- Szachowe Mistrzostwa Kalisza,

- Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików i Juniorów w Łazach,

 

Najważniejsze osiągnięcia:

 DRUŻYNOWE

 

- 9 miejsce w III  Lidze Juniorów w Gnieźnie,

- 28 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Podstawowych,

- 43 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Gimnazjalnych.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS „Straszkovia” Straszków   w ramach zadania Stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej.     W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym.

W miesiącu styczniu obie drużyny uczestniczyły w turniejach halowych piłki nożnej  w Kościelcu.  W okresie od marca do listopada klubowa drużyna brała udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie. W zakresie tym rozegranych zostało 18 spotkań, z czego połowa odbyła poza Straszkowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego). W zadaniu uczestniczyło ok. 30 piłkarzy zarejestrowanych  w Okręgowym związku Piłki Nożnej w Koninie.

 

  1. W zakresie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru przyznano 6.000,00 zł (wpłynęły dwie oferty i obie zostały wybrane):

a)     Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie –      4.000,00 zł,

b)    Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu – 2.000,00 zł

 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie  - rezultatem realizacji zadania było zwiększenie uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, rozpowszechnienie folkloru  i sztuki ludowej.

W miesiącu czerwcu 2015 roku odbyło się spotkanie z dziećmi z okazji Dnia Dziecka. W lipcu dla mieszkańców Gminy Kościelec zorganizowano spotkanie związane z Nocą Kupały. Natomiast we wrześniu zespół śpiewaczy „Dobrowianki” reprezentował Gminę Kościelec w Rezultatem realizacji zadania było przekazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz zainteresowanie i wspieranie działalności kulturalnej.

W zadaniu uczestniczyło 250 osób, z czego 18 członkiń SKGW.

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU  w   Kościelcu – głównym zadaniem było rozwijanie zamiłowania do kultury narodowej i podniesienie umiejętności wokalnych i tanecznych młodzieży z gminy Kościelec. W tym celu zorganizowano cykliczne warsztaty, które podniosły poziom artystyczny zespołów działających na terenie gminy. Z W warsztatach wokalnych uczestniczyło 20 osób z terenu gminy. Warsztaty taneczne objęły łącznie 56 osób. ZTL „Kościelec” brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Kar Mazurowych i Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich „Józefów 2015”.

Zorganizowany Festyn Rodzinny był okazją do prezentacji Zespołów Folklorystycznych oraz spotkania mieszkańców gminy z „ciągle żywym” folklorem, co zaowocowało wstąpieniem nowych członków do ZTL „Kościelec” i ZTL „Mały Kościelec”. Festyn Rodzinny zgromadził ok. 400 widzów (w tym ponad 60 dzieci w  wieku do 9 lat).

 

  1. W zakresie pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej, poprzez zbiórki żywności (wpłynęła 1 oferta, która została wybrana):

 

Bank Żywności w Koninie - przyznano dotację w kwocie: 5.000,00 zł - celem realizowanego zadania było dostarczenie na potrzeby Gminy Kościelec żywności pozyskanej w wyniku statutowej realizacji zadań przez Bank Żywności, zebranej podczas prowadzonych zbiórek  i akcji za pośrednictwem organizacji pozarządowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu. Na teren gminy przekazano również owoce pochodzące z Embarga oraz żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W ramach realizacji zadania przekazano dla gminy 37.075,79 kg żywności o wartości 86.497,41 zł oraz 8.373,60 kg żywności z Programu POPŻ  o wartości 21.785,93 zł.

 

Podmioty realizujące ww. zadania publiczne złożyły w terminie sprawozdania i wykorzystały  w całości przyznaną kwotę udzielonej dotacji.