SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY KOŚCIELEC

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2013 ROKU

  

 

  

                                                                                              

                                                                                                                    Kościelec, kwiecień 2014 rok

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Kościelcu Nr XXIV/142/12 z dnia 29 listopada 2012r.

Współpraca Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach;

1)    pomocniczości,

2)    suwerenności,

3)    partnerstwa,

4)    efektywności,

5)    uczciwej konkurencji,

6)    jawności.

 

W dniu 19 grudnia 2012 roku Wójt Gminy Kościelec ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie:

1)    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

W dniu 20 sierpnia 2013 roku Wójt Gminy Kościelec ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie:

1)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na rok 2013 wyniosły 55.462,42 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego:

  1. W zakresie: krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci

i młodzieży przyznano  40.000,00 zł (wpłynęły trzy oferty i zostały one wybrane):

a)    MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów                                    28.000,00 zł

b)   Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” –                                      9.000,00 zł

c)    Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Klub Sportowy Straszków –  3.000,00 zł

 

MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów – celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności fizycznej u dzieci  z terenu Gminy Kościelec, upowszechnienie problematyki ochrony zdrowia poprzez sport. W ramach zadania stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej. W okresie od stycznia do grudnia 2013r prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym. W miesiącu styczniu obie drużyny uczestniczyły    w turniejach halowych piłki nożnej w Kościelcu. W okresie od marca do listopada klubowe drużyny brały udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie. W zakresie tym rozegranych zostało ok. 70 spotkań, z czego połowa z nich odbyła się poza Dobrowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego).        W zadaniu uczestniczyło ok. 70 piłkarzy zarejestrowanych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Koninie. Tradycyjnie w okresie od sierpnia do listopada zespól uczestniczył w rozgrywkach Pucharu Polski.

 

Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” – realizacja zadania oparta była na podniesieniu poziomu gry w szachy, upowszechnieniu problematyki ochrony zdrowia poprzez sport, likwidacja patologii społecznych, zwiększenie aktywności społecznej i integracji wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kolskiego.

Klub zorganizował otwarte Mistrzostwa Gminy Kościelec, w którym udział wzięło 58 zawodników, jak również Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Kolskiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych.

Klub brał udział m.in. w następujących turniejach:

-„Szachowe Lato” Poznań 2013,

- Międzynarodowe Turnieje

- Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów,

- Finał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów,

- Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów (mistrzostwa międzywojewódzkie),

- Drużynowe Mistrzostwa wielkopolski Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych,

- Ogólnopolski Turniej Zima Obra Open,

- wojewódzki Drużynowy Turniej Szachowy o Złotą Wieżę,

- turnieje jednodniowe (cały rok: Turek, Konin, Ślesin).

 

Najważniejsze osiągnięcia:

DRUŻYNOWE

- 7 miejsce w Wielkopolskim Turnieju „O Złotą Wieżę”,

- 7 miejsce w  III Wielkopolskiej Lidze Juniorów,

- 1 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Kolskiego Szkół Gimnazjalnych,

- 1 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Kolskiego Szkół Podstawowych.

 

INDYWIDUALNE

- awans i udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Klasycznych,

- 1 miejsce wśród kobiet i 1 miejsce w kategorii mężczyzn w otwartych mistrzostwach Gminy Kościelec,

- 1, 2 i 3 miejsce w półfinałach Mistrzostw wielkopolski Juniorów,

- 2 i 8 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Zima Obra Open,

- 2 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów w Szachach Szybkich,

- 4 miejsce w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów w kat. dziewcząt.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Klub Sportowy Straszków   w ramach zadania Stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej.  W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku prowadzone były systematyczne treningi  i zaprawy kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym.

W lutym drużyna uczestniczyła w turniejach halowych piłki nożnej w Kościelcu. W okresie od marca do listopada klubowa drużyna brała udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie. W zakresie tym rozegranych zostało ok. 40 spotkań, z czego połowa odbyła poza Straszkowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego). W zadaniu uczestniczyło ok. 30 piłkarzy zarejestrowanych w Okręgowym związku Piłki Nożnej w Koninie.

 

  1. W zakresie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej  i folkloru przyznano 4.000,00 zł (wpłynęły dwie oferty i obie zostały wybrane):

a)    Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie –  8.462,42 zł,

b)   Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu – 2.000,00 zł

 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie  - rezultatem realizacji zadania było zwiększenie uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, rozpowszechnienie folkloru    i sztuki ludowej.

W miesiącu czerwcu 2013 roku odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy dla mieszkańców Gminy Kościelec, jak również zorganizowano Noc Kupały. We wrześniu  w Dobrowie odbył się Przegląd Zespołów Ludowych.

Rezultatem realizacji zadania było przekazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz zainteresowanie i wspieranie działalności kulturalnej.

Zakupiono wielkopolskie stroje ludowe damskie i męskie.

 

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu - celem zadania było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kościelec polskich tańców ludowych i narodowych. W ramach zadania zaproponowano nieodpłatne zajęcia taneczne w wymiarze czterech godzin tygodniowo (18 godzin dla grupy dziecięcej i 18 godzin dla młodzieżowej). Dla młodzieży zorganizowano warsztaty obejmujące naukę tańców łowickich. Podczas spotkań uczestnicy zapoznali się z podstawowymi elementami w choreografii polskich tańców ludowych.

Młodzież występowała podczas Przeglądu Zespołów Ludowych „Dzień Folkloru”, który odbył się 22 września 2013 roku w Dobrowie.

 

 

 

  1. W zakresie pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji     życiowej, poprzez zbiórki żywności (wpłynęła 1 oferta, która została wybrana):

 

Bank Żywności w Koninie - przyznano dotację w kwocie: 5.000,00 zł (realizacja zadania polegała na pozyskiwaniu artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Kościelec, zebranych podczas prowadzonych zbiórek i akcji oraz z europejskiego programu pomocowego PEAD.

Zadanie było realizowane w okresie całego roku. Partnerem w realizacji zadania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelcu, które zajmowały się dystrybucją przekazanej do gminy żywności

W ramach programu PEAD przekazano dla gminy 23.688,80 kg żywności o wartości  73.283,31 zł  oraz 3.746,60 kg żywności pozostałej o wartości 16.087,37 zł.

 

Podmioty realizujące ww. zadania publiczne złożyły w terminie sprawozdania i wykorzystały    w całości przyznaną kwotę udzielonej dotacji.

   

                                                                                             

    Wójt Gminy Kościelec

                                                                                                            

                                                                             /-/Dariusz Ostrowski