Kościelec, kwiecień 2013 rok

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Kościelcu Nr XIII/73/11 z dnia 30 listopada 2011r.

Współpraca Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach;

1)       pomocniczości,

2)       suwerenności,

3)       partnerstwa,

4)       efektywności,

5)       uczciwej konkurencji,

6)       jawności.

 

W dniu 29 grudnia.2011 roku Wójt Gminy Kościelec ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie:

1)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na rok 2012 wyniosły 49.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego:

1.      W zakresie: krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci

i młodzieży przyznano  40.000,00 zł (wpłynęły trzy oferty i zostały one wybrane):

a)     MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów                         28.000,00 zł

b)     Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” –                 9.000,00 zł

c)      Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Klub Sportowy Straszków –  3.000,00 zł

 

MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów – w ramach zadania stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej. W okresie od stycznia do grudnia 2012r prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym. W miesiącu styczniu obie drużyny uczestniczyły  w turniejach halowych piłki nożnej w Kościelcu. W okresie od marca do listopada klubowe drużyny brały udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie. W zakresie tym rozegranych zostało ok. 80 spotkań, z czego połowa z nich odbyła się poza Dobrowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego). W zadaniu uczestniczyło ok. 70 piłkarzy zarejestrowanych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Koninie. W okresie od sierpnia do listopada zespól uczestniczył w rozgrywkach Pucharu Polski.

 

Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” – realizacja zadania oparta była na podniesieniu poziomu gry w szachy, upowszechnieniu problematyki ochrony zdrowia poprzez sport, likwidacja patologii społecznych, zwiększenie aktywności społecznej i integracji wśród dzieci      i młodzieży z terenu Powiatu Kolskiego. Klub zorganizował turniej szachowy „O Mistrzostwo Powiatu Kolskiego”, w którym udział wzięło 48 zawodników, jak również Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Kolskiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych.

Brał udział m.in. w następujących turniejach:

- Finał Mistrzostw Polski w szachach klasycznych,

- Międzynarodowe Turnieje

- Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów,

- Finał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów,

- Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów (mistrzostwa międzywojewódzkie),

- turnieje jednodniowe (cały rok: Turek, Konin, Ślesin).

 

Najważniejsze osiągnięcia:

DRUŻYNOWE

- 7 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Gimnazjalnych,

- 9 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Podstawowych

- 3 miejsce w Wielkopolskim Turnieju „O Złotą Wieżę”.

 

INDYWIDUALNE

- 1 I 2 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów w Szachach Szybkich,

- 2 i 4 miejsce w Turnieju Międzynarodowym w Kowalewie Pomorskim,

- 4 miejsce w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów w kategorii chłopców.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Klub Sportowy Straszków   w ramach zadania Stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej.  W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy kondycyjne. W styczniu drużyna brała udział w turnieju charytatywnym w Babiaku oraz turnieju w hali sportowej MOSIR w Kole organizowaną przez Malinową Mambę. W lutym brali udział w turnieju halowym piłki nożnej w Kościelcu. W marcu odbywały się mecze towarzyskie na otwartym boisku. W okresie od kwietnia do połowy listopada drużyna brała udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie w kategorii Trampkarz Starszy. Drużyna rozegrała 28 meczy ligowych.

 

2.      W zakresie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru przyznano 4.000,00 zł (wpłynęły dwie oferty i obie zostały wybrane):

a)     Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie –  2.000,00 zł,

b)     Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU                  

       w Kościelcu – 2.000,00 zł

 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie  - rezultatem realizacji zadania było zwiększenie uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, rozpowszechnienie folkloru i sztuki ludowej, przygotowywanie okolicznościowych potraw, wspólnie spędzane wieczory. Po raz drugi zorganizowano bieg pokoleniowy po ziemi Bogumiłowej, w którym udział wzięły dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Wszyscy uczestnicy za udział w biegu otrzymali dyplomy, bony żywnościowe a dzieci dodatkowo nagrody.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń zorganizowało spotkanie w plenerze – Noc Świętojańska. Organizowane były również spotkania ze społeczeństwem wiejskim, m.in. drzewko wielkanocne, przygotowywanie okolicznościowych potraw, czy wspólnie spędzane wieczory.

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu - celem zadania było popularyzowanie wśród szerokiego kręgu odbiorców polskich tańców ludowych    i narodowych. Szczególny nacisk został położony na folklor wielkopolski. Prezentacje taneczne wykonywane były w strojach typowych dla danego regionu.  W prezentacje włączono występy najmłodszej grupy tancerzy tj. zespołu „Mały Kościelec”. Zajęcia taneczne prowadzono             w siedzibie zespołu po 6 godzin tygodniowo. Warsztaty taneczne można było obejrzeć podczas Budzisławskiego Jarmarku Twórczości Ludowej, gdzie oprócz prezentacji spektaklu zespół przeprowadził warsztaty tańca ludowego. Zorganizowano również warsztaty dla ZTL „Kościelec” obejmujące naukę mazura. Zespół prezentował spektakl w Kłodawie i Koninie.

 

3.      W zakresie pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji     życiowej, poprzez zbiórki żywności (wpłynęła 1 oferta, która została wybrana):

 

Bank Żywności w Koninie - przyznano dotację w kwocie: 5.000,00 zł (realizacja zadania polegała na pozyskiwaniu artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Kościelec, zebranych podczas prowadzonych zbiórek i akcji oraz z europejskiego programu pomocowego PEAD.

w ramach programu PEAD przekazano dla gminy

Nad całością realizowanego programu czuwał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu.

 

Podmioty realizujące ww. zadania publiczne złożyły w terminie sprawozdania i wykorzystały    w całości przyznaną kwotę udzielonej dotacji.

   

                                                                                             

            Wójt Gminy Kościelec

                                                                                                             

             /-/ Dariusz Ostrowski