Projekt pn. „Kubuś Puchatek - punkt przedszkolny w Kościelcu”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr:POKL.09.01.01-30-032/11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi cateringu w ramach projektu POKL pn. Kubuś Puchatek

 - punkt przedszkolny w Kościelcu
Numer ogłoszenia: 71442 - 2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kościelec , ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, woj. wielkopolskie, tel. 063 2716222, faks 063 2716282.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielec.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi cateringu w ramach projektu POKL pn. Kubuś Puchatek - punkt przedszkolny w Kościelcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu- przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, które uczęszczają do punktu Przedszkolnego, przez co rozumie się: - śniadanie, - obiad - podwieczorek, spełniając następujące minimalne warunki określone poniżej. 2. .Posiłki muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone                                   z pełnowartościowych produktów. Wartość kaloryczna posiłków: 1400- 1700 kcal. 3. Ciepłe posiłki przygotowywane i dowożone przez zleceniobiorcę winny być urozmaicone, tj. każdego dnia winien być przygotowany inny zestaw. Dzienny jadłospis obejmuje: śniadanie- zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko- pochodne, kanapka, herbata itp.:, obiad - zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. Ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. - surówka, kompot lub napój. Podwieczorek - kanapka lub słodka bułka ( ciast, ciastka) lub desery mleczne, owoce( w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp.: woda mineralna. 4. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków ( posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. 5. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 6. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wykonawcy do godz. 8.00 tego samego dnia. 7. Posiłek dostarczany będzie od dnia: 02-04-2012 r. do 31-12-2013 r. od poniedziałku do piątku przez Zleceniobiorcę w godzinach: - śniadanie godz. 8.30 - obiad godz. 11.30 - podwieczorek godz. 14.30, do: Do punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek w Kościelcu, ul. Turecka 7/3 - ilość porcji w całym cyklu: ok. 10 975,00 porcji (śniadanie, obiad, podwieczorek); - ilość porcji dziennie - 25 - dowóz: od poniedziałku do piątku 8. Posiłki muszą być dostarczone w naczyniach zbiorczych w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 9. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości oraz ich utylizację..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał minimum 1 usługę zbliżoną zakresem do usług objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę zbliżoną Zamawiający uzna przygotowanie i dostarczenie minimum 500 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) w okresie 1 miesiąca, o wartości minimum 5 000,00 złotych oraz przedłożą dokumenty potwierdzające że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą spełniania warunków do przygotowania posiłków i właściwego mycia opakowań transportowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?c=248
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, pokój nr 23..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w: Urząd Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec pokój nr 8 - sekretariat do dnia 16 marca 2012 r. do godz. 1000..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa cateringu projektu pn. Kubuś Puchatek - punkt przedszkolny w Kościelcu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stosunku upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Kościelec

 

 /-/ Dariusz Ostrowski