Postanowienie Nr 712-1/10

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Kole, w Koninie, w Słupcy, w Środzie Wielkopolskiej, w Turku, we Wrześni w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 6.

§ 2

Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Koninie - mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 7.

§ 3

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składzie określonym w załącznikach od nr 8 do nr 59.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Koninie

 

/-/ Waldemar Cytrowski

 

 


Załącznik Nr 15

do postanowienia Nr 712-1/10

z dnia 7 października 2010 r.

Komisarza Wyborczego w Koninie

 

Gminna Komisja Wyborcza w Kościelcu

Skład komisji:

Bernard Majtka, zam: Mariampol

 

Mariola Szurgot, zam: Gozdów

 

Weronika Janicka, zam: Straszków

 

Marzena Pamfil, zam: Gozdów

 

Magdalena Nejman, zam: Kościelec

 

Małgorzata Michałowska, zam: Trzęśniew

 

Aneta Jóźwiak, zam: Kościelec

 

Waldemar Dominiak, zam: Mariampol

 

Mariola Dudek, zam: Ruszków Pierwszy