STANOWISKO

RADY ORAZ SOŁTYSÓW GMINY KOŚCIELEC

Z DNIA 20 LISTOPADA 2007 ROKU

 

w sprawie zasadności utrzymania targowiska w Kole

 

 

Szanowny Pan Burmistrz Mieczysław Drożdżewski  

 

             W dniu 20 listopada 2007 roku na posiedzeniu XIII Sesji Rada Gminy Kościelec uzgodniła stanowisko w sprawie zamierzonej likwidacji lub przeniesienia na inny teren targowiska w Kole.

            Radni oraz Sołtysi Gminy Kościelec w imieniu mieszkańców wyrażają dezaprobatę z powodu podjęcia przez Pana Burmistrza zamiaru likwidacji tak istotnego dla rolników, a także mieszkańców miejsca jakim jest targowisko w Kole.

Targowisko swoim zasięgiem obejmuje terytorium wielu gmin. Do chwili obecnej odgrywało bardzo ważną rolę dla lokalnych rolników. Stanowiło jedno z ważniejszych miejsc w regionie, gdzie rolnicy mogli sprzedawać swoje produkty (żywiec, płody rolne). Likwidacja stanowi dla nich poważne utrudnienie i kolejne ograniczenie rynku zbytu.

W związku z powyższym Rada Gminy Koscielec zwraca się z postulatem o pozostawienie lokalizacji targowiska na terenie miasta Koła.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

/-/ Piotr Dura

 

 

 

 

Niniejsze stanowisko Rada Gminy Kościelec kieruje do wiadomości:

  1. Burmistrza Miasta Koło.
  2. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole.
  3. Starosty Powiatu Kolskiego.
  4. a/a.