OPINIA

Rady Gminy Kościelec

z dnia 20 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie oceny celowości realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w miejscowości Łęka (600 mb) – o nawierzchni asfaltowej”.

 

            Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 5 uchwały nr V/29/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 61 poz 1593) na wniosek Wójta Gminy Kościelec z dnia 13 listopada 2007 roku Rada Gminy Kościelec podejmuje następujące:

 

§ 1

            Ocenia się pozytywnie celowość zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Łęka (600 mb) – o nawierzchni asfaltowej”, którego realizację planuje się w roku 2008.

 

§ 2

            Opinię określoną w § 1 podejmuje się celem przedłożenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

/-/ Piotr Dura