OPINIA

Rady Gminy Kościelec

z dnia 24 października 2006 roku

 

w sprawie oceny celowości wykonania zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Gąsiorow, gmina Kościelec.

 

            Na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 5 Statutu Gminy Kościelec stanowiącego załącznik do uchwały nr VII/47/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec (Dz.U.W.W. nr 142, poz. 2684) na wniosek Wójta Gminy Kościelec z dnia 19 października 2006 roku Rada Gminy Kościelec podejmuje następujące:

 

§ 1

            Ocenia się pozytywnie celowość wykonania zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni

 

§ 2

            Opinię określoną w § 1 podejmuje się celem przedłożenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

 

Janusz Przemysław Wiśniewski