Zbiorcza informacja o petycjach

rozpatrzonych przez Radę Gminy Kościelec

w roku 2021

 

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

W roku 2021 do Rady Gminy Kościelec wpłynęło 5 petycji. Przedmiot i sposób załatwienia petycji został przedstawiony w poniższej tabeli:

 

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja wraz z uzupełnieniem zatytułowana „List otwarty do Prezydenta RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce” z żądaniem poparcia w formie uchwały dla Listu otwartego a także domagania się w treści uchwały od władz państwowych natychmiastowego zaprzestania eksperymentu na mieszkańcach Polski, dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii oraz odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w 2020r. oraz 2021r. Wnoszący petycję w uzupełnieniu złożył także dodatkowe żądanie związane z podjęciem działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby obrony przed zachorowaniami, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz leczenia ogólnie dostępnymi środkami.

Rada Gminy Kościelec Uchwałą Nr XXVII/215/21 z dnia 25.03.2021 r. postanowiła o nieuwzględnieniu petycji uznając, że przedłożona w treści petycji propozycja uchwały nie zawiera podstaw prawnych uprawniających Radę Gminy do jej podjęcia. Uznała także, że Rada Gminy nie posiada specjalistycznej wiedzy i uprawnień do prowadzenia działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym oceny sposobów i metod zapobiegania i leczenia chorób oraz prowadzenia własnej kampanii edukacyjnej w zakresie objętym żądaniem określonym w petycji.

Zawiadomiono Wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

2

Petycja wzywająca Radę Gminy Kościelec do wydania opinii ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego

Rada Gminy Kościelec Uchwałą Nr XXVII/216/21 z dnia 25.03.2021 r. postanowiła o nieuwzględnieniu petycji uznając, że wniosek Wnoszącego petycję o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia „referendum ludowego” nie zawiera podstaw prawnych uprawniających Radę Gminy do podjęcia przedmiotowej opinii.

Zawiadomiono Wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

3

Petycja z prośbą o przygotowanie komunikatu/uchwały , której treść zamieszczona będzie w gminnych mediach społecznościowych oraz pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób zachęcających do uzupełnienia niedoborów wit. D

Petycja wycofana przez Wnoszącego petycję

4

Petycja w sprawie wezwania Rady Gminy Kościelec do wydania poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o określonej treści poparcia

Z uwagi na stwierdzone braki formalne w złożonej petycji Rada Gminy Kościelec Uchwałą Nr XXVIII/221/21 z dnia 29.04.2021 r. postanowiła o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia.

Zawiadomiono Wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

5

Petycja z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia następujących Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych:

1.      Wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych”

2.      Wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej

3.      Wydanie zakazu stosowania „szczepionek” mRNA.

Petycja złożona w roku 2021 rozpatrzona w roku 2022

Rada Gminy Kościelec Uchwałą Nr XXXVIII/291/22 z dnia 24 lutego 2022 r. postanowiła o nieuwzględnieniu petycji uznając, że przedłożone w jej treści propozycje uchwał nie zawierają podstaw prawnych uprawniających Radę Gminy do ich podjęcia.

Zawiadomiono Wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.