ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ) zawiadamiam, iż postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 497026P Białków Kościelny – Police Średnie”, w gminie Kościelec, powiat kolski, o długości 1,603 km - zostało zakończone.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, w godzinach pracy urzędu.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w  oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w dyspozycji Organu.

Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-II.4220.119.2021.MG.6 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał wymagania i warunki realizacji. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem znak: PO.ZZŚ.3.435.128.2021.PP w wydanej opinii nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole pismem znak ON-NS.9011.3.14.2021 wydał opinię sanitarną i nie stwierdził potrzeby oddziaływania na środowisko.