Wójt Gminy Kościelec

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

                        Pomoc administracyjna

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)      Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r, poz.1281. ze zm).

b)      Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym

c)      Stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na ww. stanowisku

 

2. Wymagania dodatkowe:

          a) dobra znajomość obsługi komputera

          c) samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność i dyspozycyjność

        

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Wykonywanie czynności pomocniczych na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji

III   Wymagane dokumenty:

 

1)  Życiorys (CV).

2)  List motywacyjny.

3)  Kserokopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje (wykształcenie i staż pracy).

5)  Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby starającej się o zatrudnienie.

6) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

11)Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienia na ww. stanowisku

12) Podpisane oświadczenie w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.  poz. 1000 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1282).

 

 Administratorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Kościelcu jest  Wójt Gminy Kościelec Pan Dariusz Ostrowski

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Spławska-Żądło, email: kadry@koscielec.nowoczesnagmina.pl

 

- dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy

 

- podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1281 ze zm),

 

- dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,

 

1.       Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do jego akt osobowych.

2.      Dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do końcowego etapu i zostały umieszczone w protokole, przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazywane są do archiwum zakładowego.

3.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

-osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,

 

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

 

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,

 

- Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

 

 - Urząd Gminy w Kościelcu nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem..

 

Imię, nazwisko i podpis………………………………………..

 

IV Wymogi formalne:

 

1.  Złożenie wymaganych dokumentów

2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1  

 

 

V Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

1.      Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

2.      Miejsce pracy: Urząd Gminy w Kościelcu

3.      Wymiar czasu pracy: 1 etat

4.      Godziny pracy: pon. 8-16, wt.-piątku 7.30-15.30

 

 

 

VI Informacje dodatkowe:

 

       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kościelcu w                 rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób       niepełnosprawnych w miesiącu kwiecień 2021 roku jest niższy niż 6 %.

 

Rozmowy z kandydatami  odbędą się w dniu 26 maja 2021 roku od godz. 9.00

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 15 sekretariat, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pomoc administracyjna  w terminie do dnia 24 maja  2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec