Wójt Gminy Kościelec

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

            Dyrektora żłobka „Bączek” w Kościelcu

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)      Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r, poz.1281. ze zm).

b)      Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,

c)      Kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieci.

d)     Kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani odebrana.

e)      Kandydat spełnia obowiązek alimentacyjny ,w przypadku gdy taki obowiązek został mu nałożony przez sąd.

f)       Kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym

g)      Stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na ww. stanowisku

 

2. Wymagania dodatkowe:

     a) Znajomość przepisów prawa: ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy         o finansach publicznych, o samorządzie gminnym.

  b) dobra znajomość obsługi komputera

     c) samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność i dyspozycyjność

     d) Umiejętność kierowania zespołem pracowników lub doświadczenie na stanowisku            kierowniczym

 

II  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Organizowanie, nadzorowanie i kierowanie działalnością żłobka.

2.      Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.

3.      Gospodarowanie powierzonym mieniem.

4.      Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników żłobka.

5.      Opracowanie projektów finansowych żłobka i czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych.

6.      Realizacja i koordynowanie działań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

7.      Realizacja celów i zadań określonych w statucie żłobka.

8.      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żłobka

9.      Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych ( zarządzenia, polecenia służbowe, regulaminy i instrukcje)

10.  Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, sporządzenie sprawozdań.

11.  Praca z dziećmi w charakterze opiekuna.

 

III  Wymagane dokumenty:

 

1) Życiorys (CV).

2) List motywacyjny.

3) Pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju żłobka

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje(wykształcenie i staż pracy).

5) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby starającej się o zatrudnienie.

6) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności   prawnych.

8) Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

9) Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,

10)Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony,

11)Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienia na ww. stanowisku

12) Podpisane oświadczenie w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1282).

 

 Administratorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Kościelcu jest Wójt Gminy Kościelec Pan Dariusz Ostrowski

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Spławska-Żądło, email: kadry@koscielec.nowoczesnagmina.pl

 

- dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy

 

- podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1281 ze zm),

 

- dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,

 

1.       Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do jego akt osobowych.

2.      Dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do końcowego etapu i zostały umieszczone w protokole, przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazywane są do archiwum zakładowego.

3.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

-osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,

 

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

 

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,

 

- Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

 

 - Urząd Gminy w Kościelcu nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem..

 

Imię, nazwisko i podpis………………………………………..

 

IV Wymogi formalne:

 

1. Złożenie wymaganych dokumentów

2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1  

 

 

V Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

1.      Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

2.      Miejsce pracy: Żłobek „Bączek” w Kościelcu

3.      Wymiar czasu pracy: 1 etat ( z podziałem 1 etatu obowiązki Dyrektora Żłobka i 1 etatu obowiązki opiekuna)

4.      Godziny pracy: 7.00-15.00

5.      Praca z dziećmi

 

VI Informacje dodatkowe:

 

     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kościelcu w     rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób     niepełnosprawnych w miesiącu marzec 2021 roku jest niższy niż 6 %.

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 15 sekretariat, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektor żłobka „Bączek” w Kościelcu w terminie do dnia 11 maja 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec