Na podstawie Uchwały Nr XXIV/186/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 roku               w sprawie programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021:

 

Wójt Gminy Kościelec ogłasza

 

nabór  kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2021

 

1.    Wójt Gminy Kościelec  zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach realizowanych  w trybie w/w  ustawy na  rok  2021. 

2.    Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na  członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione         w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w  roku 2021.

3.    Wyboru kandydatów do komisji konkursowej dokona Wójt Gminy Kościelec.

4.    Wójt Gminy Kościelec powoła komisję konkursową.

5.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

6.    Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2021 roku.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

b)    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

c)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

d)    mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

 

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

1.    Do zadań komisji należy wydanie opinii w zakresie:

a.    formalnej weryfikacji złożonych ofert,

b.    merytorycznej oceny ofert spełniających wymagania formalne,

c.    propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2.    Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt.

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

 

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, pok. Nr  15.

 

Termin składania zgłoszeń do 28 grudnia 2020 r.

 

Załącznik:

-        Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego      w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie do udziału             w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Kościelec

 

 

Wójt Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski