WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2020 ROK

 

 

Wójt Gminy Kościelec uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w roku 2020

 

w zakresie:  „Wspieranie i upowszechnianie  kultury  fizycznej i sportu wśród  dzieci, młodzieży

i dorosłych” - zostały wybrane trzy oferty:

 

  1. MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów

Dobrów 50, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 32.000,00 zł

 

  1. Uczniowski Klub Sportowy UKS  „KIEŁBASKA” w Kościelcu

ul. Szkolna 9, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 11.000,00 zł

 

  1. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS STRASZKOVIA STRASZKÓW

Straszków 46, 62-604 Kościelec - przyznano dotację w kwocie 12.000,00 zł

 

 

w zakresie: „Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego rozpowszechniania dziedzictwa narodowego” - zostały wybrane trzy oferty:

 

1.     Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie

przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł

 

2.     Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU

      w Kościelcu - przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł

 

3.     Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie

przyznano dotację w kwocie 3.000,00 zł

 

 

w zakresie: „Pomoc społeczna -  wybrano ofertę:

 

 

1.     Bank Żywności w Koninie

             przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł