OGŁOSZENIE  KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelec  z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

Na podstawie uchwały Nr XLVI/279/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2010 roku sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Kościelec serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok.

Termin konsultacji: od 16 października 2019r. do 31 października 2019r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.   3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2019 r. poz. 688 z późn.zm.) działające na rzecz Gminy Kościelec w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Forma konsultacji

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia  i dostarczenie formularza osobiście do pracownika ds. podmiotów gospodarczych  i pozarządowych pokój nr 10 lub listownie do Urzędu Gminy w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec,
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i przesłanie na adres  e-mail: pgp@koscielec.nowoczesnagmina.pl

 

Pisemne opinie należy przesłać do dnia 31 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Kościelcu).

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

                                                                                                                            

    Wójt Gminy Kościelec

                                                                                                                                             /-/ Dariusz Ostrowski