Uchwała nr XXX/231/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościelec w roku szkolnym 2021/2022

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/5330/

Uchwała nr XXIX/222/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/4308/

Uchwała nr XXVIII/217/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec"

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/4020/

Uchwała nr XXVII/209/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „BĄCZEK” w Kościelcu i ustalenia Statutu Żłobka.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/2759/

Uchwała nr XXVII/210/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym „BĄCZEK” prowadzonym przez Gminę Kościelec.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/2760/

Uchwała nr XXVII/211/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2021 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/2761/

Uchwała nr XXVI/203/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/1372/

Uchwała nr XXVI/200/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kościelec w  sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/1371/

Uchwała nr XXIV/185/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/9066/

Uchwała nr XXIV/184/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/9065/

Uchwała nr XXIII/176/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/8349/

Uchwała nr XXIII/175/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/8348/

Uchwała nr XXIII/174/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/8347/

Uchwała nr XXIII/172/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/8346/

Uchwała nr XXIII/171/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/8345/

Uchwała nr XXIII/170/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/8344/

Uchwała nr XXII/167/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 1 października 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościelec w roku szkolnym 2020/2021

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/7693/

Uchwała nr XXII/166/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 1 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/7784/

Uchwała nr XXII/165/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 1 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/7777/

Uchwała nr XX/140/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Kościelec do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane przekazywane są do rejestru

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5795/

Uchwała nr XX/136/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2020 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5783/

Uchwała nr XIX/128/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Kościelec”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/4799/

Uchwała nr XVIII/125/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3978/

Uchwała nr XVIII/126/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kościelec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3830/

Uchwała nr XVII/120/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2020 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3062/

Uchwała nr XVI/114/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/2395/

Uchwała nr XVI/113/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Dobrów oraz Daniszew”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/2394/

Uchwała nr XVI/112/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dobrów, gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/2393/

Uchwała nr XV/107/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kościelec w  sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1280/

Uchwała nr XIV/101/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościelec w roku szkolnym 2019/2020

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/671/

Uchwała nr XIV/100/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/670/

Uchwała nr XIII/96/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10065/

Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10064/

Uchwała nr XIII/94/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10063/

Uchwała nr XIII/91/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10062/

Uchwała nr XIII/90/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10061/

Uchwała nr XIII/89/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10060/

Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kościelec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/9040/

Uchwała nr XII/81/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 października 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Gozdów”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/9039/

Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów szkolnych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/8146/

Uchwała nr XI/75/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/8145/

Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/7593/

Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ruszków Pierwszy, gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/7592/

Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kościelec na lata 2019-2022”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/7591/

Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/7590/

Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kościelec za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/6657/

Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/5825/

Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/5824/

Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Straszków”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/5823/

Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4526/

Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2019 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3440/

Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2028/

Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1160/

Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1159/

Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1158/