SPRAWOZDANIE

 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY KOŚCIELEC

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2018 ROKU

                                                                                                                           

                                                                                                                                         Kościelec, kwiecień 2019 rok

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego                              i wolontariacie, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy        w Kościelcu  Nr XXXVIII/250/17 z dnia  30 listopada 2017r.

Współpraca Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach;

1)      pomocniczości,

2)      suwerenności,

3)      partnerstwa,

4)      efektywności,

5)      uczciwej konkurencji,

6)      jawności.

 

W dniu 03.01.2018 roku Wójt Gminy Kościelec ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec              w dziedzinie:

1)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2018 rok  wyniosły 61.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego:

  1. W zakresie: krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci                          i młodzieży przyznano  46.000,00 zł (wpłynęły trzy oferty i zostały one wybrane):

a)      MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów                                                                     - 31.000,00 zł

b)      Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA”                                                 - 10.000,00 zł

c)       Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszków           -   5.000,00 zł

 

MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów – celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności fizycznej   u dzieci  z terenu Gminy Kościelec, upowszechnienie problematyki ochrony zdrowia poprzez sport.    W zadaniu uczestniczyło 18 członków stowarzyszenia (rodzice, opiekunowie, trenerzy, osoby pracujące przy realizacji zadania) oraz 75 zawodników.

W ramach zadania stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej. W okresie od stycznia do grudnia 2018r prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym. W miesiącu styczniu obie drużyny uczestniczyły w turniejach halowych piłki nożnej w Kościelcu. W okresie od marca do listopada klubowe drużyny brały udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie.  W zakresie tym rozegranych zostało ok. 50 spotkań, z czego połowa    z nich odbyła się poza Dobrowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego).                                  W zadaniu uczestniczyli piłkarze zarejestrowani w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Koninie. Tradycyjnie w okresie od sierpnia do listopada zespół seniorów uczestniczył  w rozgrywkach Pucharu Polski.

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” – realizacja zadania oparta była na podniesieniu poziomu gry w szachy, upowszechnieniu problematyki ochrony zdrowia poprzez sport, likwidacja patologii społecznych, zwiększenie aktywności społecznej i integracji wśród dzieci i młodzieży               z terenu Gminy Kościelec.

Prowadzono zajęcia szkoleniowe w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo w trzech grupach. Treningi prowadzone były dla ok. 30 zawodników w okresie całego roku.

 

Klub brał udział  w turniejach indywidualnych i drużynowych:

 

INDYWIDUALNE:

- Mistrzostwa Polski Młodzików,

- 7 edycja turnieju „Szachiści grają dla Polonii”,

- Półfinał Mistrzostw Wielkopolski w Gnieźnie,

-VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy w Międzyzdrojach,

- X Ślesiński Festiwal Szachowy,

- Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Sypniewie,

-XX Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin,

- XXII Turniej o puchar Prezesa SM „Tęcza” w Turku,

- Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych i Szybkich we Wrocławiu,

- Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików w Skorzęcinie,

- Turniej Szachowy o puchar Dyrektora Galerii MM w Poznaniu.

 

DRUŻYNOWE:

- Trzeci zjazd III Ligi Seniorów w Kościelcu,

- Czwarty zjazd III Ligi Seniorów w Śremie,

-Pierwszy zjazd III i IV Ligi Juniorów w Gnieźnie,

- Trzeci zjazd III Ligi Seniorów w Koninie,

-Powiatowe Drużynowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Kościelcu,

- Powiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w szachach w Kościelcu

- Mistrzostwo Wielkopolski Szkół Podstawowych w kat. dzieci w Pleszewie.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS „Straszkovia” Straszków realizacja zadania oparta była na zwiększeniu aktywności fizycznej  u dzieci, młodzieży i dorosłych, podniesieniu poziomu sportowego. W ramach zadania Stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży      w grupach piłki nożnej. W zadaniu (treningi, sparingi, mecze halowe, rozgrywki ligowe) uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, rodzice, opiekunowie oraz osoby pracujące przy realizacji zadania            w liczbie ok. 40 osób. Podczas realizacji zadania w organizowanych imprezach sportowych uczestniczyły dzieci oraz młodzież z terenu gminy Kościelec, powiatu kolskiego                                           i województwa wielkopolskiego. Uczestnicy działania brali udział w całorocznych treningach z częstotliwością do 2 razy w tygodniu. Drużyny uczestniczyły w gminnych turniejach piłki nożnej,          w rozgrywkach ligi halowej na hali MOSiR w Kole oraz w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie. 

 

  1. W zakresie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej                     i folkloru przyznano 10.000,00 zł (wpłynęły dwie oferty zostały one wybrane):

a)      Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie  4.000,00 zł,

b)      Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU                             w Kościelcu – 4.000,00 zł,

c)       Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie – 2.000,00 zł

 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie  -  realizacja zadania pozwoliła na uzyskanie rezultatów ilościowych jak i jakościowych.  Zorganizowano Spotkanie z Folklorem, w którym uczestniczyły zaproszone zespoły ludowe, zespoły dziecięce oraz miejscowy zespół Dobrowianki. Stowarzyszenie wzięło udział w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Gniewie, wyjazd ten  pozwolił na wymianę doświadczeń i zaprezentowanie własnego dorobku kulturalnego. Natomiast warsztaty edukacyjne zorganizowane przed świętami Bożego Narodzenia pozwoliły różnym grupom wiekowym na poznanie tradycji rękodzielniczych, nabycie nowych umiejętności oraz integrację społeczną. W imprezach wzięło udział ok. 510 uczestników.

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU  w   Kościelcu – repertuar        30-osobowego zespołu „Mały Kościelec” został poszerzony o nowe choreografie „Gołąbka” i „Polki węgierki”, które zostały zaprezentowane podczas XI festiwalu Zespołów Folklorystycznych                  „Z przytupem” w Zakrzewie oraz na „Powitaniu Lata” w Kościelcu. Dla grupy dorosłej ZTL „Kościelec” liczącej 12 osób przeprowadzono warsztaty, których celem było opracowanie wiązanki tańców polskich. Zespół wykonał ją podczas XII Powiatowego Spotkania z Folklorem w Kłodawie. Młodzież brała również udział w FADO Festival 2018 w czeskiej miejscowości Zlin.

Planowane działania pozwoliły na wzbogacenie repertuaru zespołów oraz umożliwiły zaprezentowanie posiadanych umiejętności. Udział w przeglądach folklorystycznych dał możliwość zaprezentowania piękna polskiego tańca ludowego szerszemu gronu odbiorców, również społeczności międzynarodowej. Wpłynęło to również na propagowanie pracy w zespołach działających w Kościelcu wśród mieszkańców naszej gminy i wiąże się to ze stale wzrastającą liczbą tancerzy.

 

Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie – rezultatem  zadania był podwyższony standard zdrowszego życia oraz integracja mieszkańców wsi Dobrów. Zorganizowano warsztaty kulinarne, które przybliżyły szczególnie młodemu pokoleniu, co i jak gotowali ich przodkowie,  a mianowicie zdrowo i smacznie. W warsztatach kulinarnych wzięło udział 38 osób.

 

  1. W zakresie pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez zbiórki żywności (wpłynęła 1 oferta, która została wybrana):

 

Bank Żywności w Koninie - przyznano dotację w kwocie: 5.000,00 zł

Celem realizowanego zadania było wsparcie żywnościowe rodzin zamieszkałych na terenie gminy Kościelec za pośrednictwem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób zagrożonych patologią i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu.

Pomoc żywnościowa przekazywana była systematycznie od początku 2018 roku. W wyniku realizowanego zadania przekazano dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu      11.137,66 kg żywności o wartości 40.618,21 zł. Dodatkowo Gmina Kościelec przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w wyniku którego przekazano dla gminy 26.879,61 kg żywności o wartości 142.804,55 zł. Gminę  objęto również realizowanymi akcjami. W akcji „Powszechna zbiórka żywności w szkołach” zebrano 5.671 kg żywności, „Dzielimy się tym co mamy”, w której zebrano2800 kg ziemiopłodów oraz „Pogotowie św. Mikołaja”.

Z pomocy Banku Żywności skorzystało ok. 500 osób.

 

Podmioty realizujące ww. zadania publiczne złożyły w terminie sprawozdania i wykorzystały                w całości przyznaną kwotę udzielonej dotacji.

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Kościelec

                                                                                                                             /-/ Dariusz Ostrowski