Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie rozbudowie i nadbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach Częściowych

Kościelec, dnia 9 maja 2018 roku

ROŚ-1. 6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Kościelec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewidencyjnym 79/1, arkusz mapy 1, obręb Dąbrowice Częściowe, gmina Kościelec, powiat kolski.

 

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na obwieszczenie wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w godzinach pracy Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 12.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Kościelcu, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@koscielec.ug.gov.pl

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1257) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1257) stronom przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kościelec.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Kościelec

                                                                                                          /-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:ROŚ-1
Data utworzenia:2018-05-09 15:11:03
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-05-09 15:11:22
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-05-09 15:13:26
Ostatnia zmiana:2018-05-09 15:13:38
Ilość wyświetleń:156