SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY KOŚCIELEC

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2016 ROKU

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                      Kościelec, kwiecień 2017 rok

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Kościelcu  Nr XII/68/15 z dnia 25 listopada 2015r oraz XIV/78/15 z dnia 30 grudnia 2015r

Współpraca Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach;

1)     pomocniczości,

2)     suwerenności,

3)     partnerstwa,

4)     efektywności,

5)     uczciwej konkurencji,

6)     jawności.

 

W dniu 31.12.2015 roku Wójt Gminy Kościelec ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację   w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie:

1)     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3)     pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na rok 2016 wyniosły 63.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego:

  1. W zakresie: krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży przyznano  40.000,00 zł (wpłynęły trzy oferty i zostały one wybrane):

a)     MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów                                                    - 31.000,00 zł

b)    Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA”                                            - 10.000,00 zł

c)     Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszków     -   5.000,00 zł

 

MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów – celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności fizycznej   u dzieci  z terenu Gminy Kościelec, upowszechnienie problematyki ochrony zdrowia poprzez sport. W ramach zadania stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej. W okresie od stycznia do grudnia 2016r prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym. W miesiącu styczniu obie drużyny uczestniczyły w turniejach halowych piłki nożnej w Kościelcu. W okresie od marca do listopada klubowe drużyny brały udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie.  W zakresie tym rozegranych zostało ok. 36 spotkań, z czego połowa    z nich odbyła się poza Dobrowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego). W zadaniu uczestniczyli piłkarze zarejestrowani w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Koninie. Tradycyjnie w okresie od sierpnia do listopada zespół uczestniczył  w rozgrywkach Pucharu Polski.

 

Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” – realizacja zadania oparta była na podniesieniu poziomu gry w szachy, upowszechnieniu problematyki ochrony zdrowia poprzez sport, likwidacja patologii społecznych, zwiększenie aktywności społecznej i integracji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec.

Klub zorganizował Otwarte Mistrzostwa Gminy Kościelec, w którym udział wzięło 76 zawodników jak również 16 turniejów wewnętrznych.

Klub brał udział m.in. w następujących turniejach:

- XXVI Międzynarodowy Festiwal Szachowy Cracovia,

- Ogólnopolski Memoriale Obra Zima Open 2016,

- XXXII Mistrzostwa Podhala w Szachach w Rabce Zdroju,

- X Feryjny Turniej Szachowy w Ślesinie,

- IV Wielkopolska Liga Juniorów w Gnieźnie,

- III Ogólnopolski Turniej Szachowy Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Gnieźnie,

- Turniej Wielkanocny w Środzie,

- Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Ślesinie,

- Szachowi Giganci w Poznaniu,

- Międzynarodowy Turniej Szachowy pn: ”Europejskie dzieci grają w szachy”. Jako jedyny z Polski zagrał zawodnik UKS Kościelec Maciej Szafrański, który wygrał wszystkie partie,

- Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych w Skorzęcinie,

- Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Turku,

- III Mistrzostwa Kalisza Juniorów i Młodzików,

- XVIII Turniej Szachowy Trzeźwość w Ślesinie,

- XVII Gimnazjada Finał Województwa wielkopolskiego w Szachach w Skokach,

- Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych w Zbąszyniu.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS „Straszkovia” Straszków – celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności fizycznej  u dzieci, młodzieży i dorosłych, podniesienie poziomu sportowego. W ramach zadania Stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej. W zadaniu (treningi, sparingi, mecze halowe, rozgrywki ligowe) uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, rodzice, opiekunowie oraz osoby pracujące przy realizacji zadania w liczbie ok. 80 – 100 osób. Podczas realizacji zadania w organizowanych imprezach sportowych uczestniczyły dzieci oraz młodzież z terenu gminy Kościelec, powiatu kolskiego  i województwa wielkopolskiego.

 

  1. W zakresie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru przyznano 12.000,00 zł (wpłynęły dwie oferty zostały one wybrane):

a)     Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie   10.000,00 zł,

b)    Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu – 2.000,00 zł

 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie  - rezultatem realizacji zadania było przekazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu, integracja społeczeństwa w różnym wieku, rozwój zainteresowań, wspieranie działalności kulturowej, przekazywanie i wymiana tradycji ludowych z różnych rejonów naszego kraju, jak również reprezentowanie Gminy Kościelec w innych rejonach. W czerwcu zespół śpiewaczy „Dobrowianki” reprezentował Gminę Kościelec  w  Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W sierpniu zorganizowano biwak dla dzieci, a we wrześniu  święto pieczonego ziemniaka.

W zadaniu uczestniczyło ok. 250 osób, z czego 16 członkiń SKGW.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU  w   Kościelcu – realizacja zadania przyczyniła się do promocji polskiego folkloru wśród mieszkańców naszego regionu, a także za granicami Polski wśród turystów i zespołów uczestniczących w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru BALKAN FOLK FEST 2016.

Dofinansowanie zadania pozwoliło zorganizować warsztaty taneczne, na których została opracowana nowa choreografia poloneza ZTL „Kościelec” oraz warsztaty doskonalące dla ZTL „Kościelec” i Formacji Karo Mazurowe. Obie grupy reprezentowały gminę podczas festiwalu w Bułgarii, a także na Przeglądzie Folklorystycznym w Kłodawie. Zorganizowany wyjazd w czerwcu do Bułgarii podniósł atrakcyjność pracy w zespołach tańca ludowego i przyczynił się do integracji tancerzy. Efektem tych działań jest pozyskanie piętnastu nowych członków zespołu rekrutowanych w klasach pierwszych ZSRCKU. Realizacja zadania objęła 36 wykonawców w wieku od 7 do 20 lat.

 

  1. W zakresie pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej, poprzez zbiórki żywności (wpłynęła 1 oferta, która została wybrana):

 

Bank Żywności w Koninie - przyznano dotację w kwocie: 5.000,00 zł

Celem realizowanego zadania było dostarczenie na potrzeby Gminy Kościelec żywności pozyskanej     w wyniku statutowej realizacji zadań przez Bank Żywności ora ze zbiórek żywności. W ramach zrealizowanego projektu Bank Żywności współpracował z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościelcu. W ramach realizacji zadania przekazano dla gminy 21.505,28 kg żywności o wartości 63.334,37 zł oraz 32.052,80 kg żywności z Programu POPŻ  o wartości 97.607,31 zł.

 

Podmioty realizujące ww. zadania publiczne złożyły w terminie sprawozdania i wykorzystały w całości przyznaną kwotę udzielonej dotacji.

Wójt Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski