Zamknij okno Drukuj dokument

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych Gminy Kościelec przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy osobom i rodzinom z terenu Gminy Kościelec znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (...)

WÓJT GMINY KOŚCIELEC

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację w roku 2007 zadań publicznych Gminy Kościelec

przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie:

 

Pomocy osobom i rodzinom z terenu Gminy Kościelec znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie zbiórek żywności i przekazywanie jej mieszkańcom

 

I.   Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji, w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji, zadań publicznych obejmujących:

Pomoc osobom i rodzinom z terenu Gminy Kościelec znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie zbiórek żywności i przekazywanie jej mieszkańcom.

 

II.  Termin i warunki realizacji zadań

1. Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane w 2007 roku.

2. Zadanie powinno być wykonane w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu.

 

III. Rodzaje zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007 oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadania w roku 2006.

 

Lp.

Rodzaje zadań

Dotacja zrealizowana w roku 2006

Kwota planowanej dotacji na rok 2007

1.

Organizowanie zbiórek żywności

5.000,00 zł

5.000,00 zł

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację wymienionych wyżej zadań określają przepisy:

a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

b)    Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

a) działające w tych sferach organizacje pozarządowe

b) inne podmioty, określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Oferty należy składać według wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty będzie dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kościelcu, ul Turecka 7/3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, kompletne i złożone w terminie.

5. Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

7. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na:

- działalność gospodarczą,

- działalność polityczną,

- remonty budynków,

- zadania inwestycyjne,

- zakupy gruntów.

8. Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego będzie otwarcie przez organizację pozarządową odrębnego rachunku bankowego, prowadzonego wyłącznie do potrzeb związanych z realizacją zadania.

9. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych na realizację zadania.

 

V. Termin składania ofert

1.    Oferty należy składać do dnia 15 kwietnia 2007 roku.

2.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty, w Sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec.

3.    Nie będą przyjmowane oferty nadesłane drogą elektroniczną.

4.    Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.  Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3.  Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Kościelec po zasięgnięciu opinii komisji powołanej zarządzeniem Wójta.

4. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

     a) możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,

     b) wartość merytoryczna oferty,

     c) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

     d) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

     e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

     f) potrzeby gminy i jej mieszkańców,

     g) dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami,

     h) dotychczasowa działalność organizacji na terenie Gminy Kościelec na rzecz jej mieszkańców.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec oraz BIP.

 

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1.    Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert zobowiązany jest do zawarcia umowy na realizację zadania w terminie 30 dni od powiadomienia o wyborze ofert.

2.    Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207). Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

 

 

Wójt Gminy

 

/-/ Anna Strapagiel

Metadane

Źródło informacji:GOPS
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2007-03-12 13:51:06
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2007-03-12 13:53:13
Ostatnia zmiana:2007-04-24 07:39:44
Ilość wyświetleń:1247