Zamknij okno Drukuj dokument

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2006 zadań publicznych Gminy Kościelec przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY KOŚCIELEC

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2006 zadań publicznych Gminy Kościelec przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

realizacji zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych

wśród dzieci i młodzieży;

pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

poprzez zbiórki żywności

 

              Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji, w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji, zadań publicznych obejmujących:

1) Realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży,

2) Pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności

 

              Termin i warunki realizacji zadań

1. Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane w 2006 r.

2. Każde zadanie powinno być wykonane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej po rozstrzygnięciu konkursu.

 

              Rodzaje zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2006 oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadania w roku 2005

Lp.

Rodzaje zadań

Dotacja zrealizowana     w roku 2005

Kwota planowanej dotacji na rok 2006

Maksymalna liczba projektów, która otrzyma dofinansowanie

1

Krzewienie kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie treningów dla zawodników ich transport, ubezpieczenie, opłaty związane z rozgrywaniem meczy

-

8.000,00 zł

2

2

Organizowanie zbiórek żywności

5.000,00 zł

5.000,00 zł

1

 

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację wymienionych wyżej zadań określają przepisy:

a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

b)         Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

a) działające w tych sferach organizacje pozarządowe

b) inne podmioty, określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Oferty należy składać według wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Wzór oferty będzie dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul Turecka 7/3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4.         Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, kompletne i złożone w terminie.

5.         Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań.

6.         Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

7.         Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na:

       działalność gospodarczą,

       działalność polityczną,

       remonty budynków,

       zadania inwestycyjne,

       zakupy gruntów.

8. Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego będzie otwarcie przez organizację pozarządową odrębnego rachunku bankowego, prowadzonego wyłącznie do potrzeb związanych z realizacją zadania.

9. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych na realizację zadania.

 

V. Termin składania ofert

1.         Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2006 r.

2.         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty, w Sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec.

3.         Nie będą przyjmowane oferty nadesłane drogą elektroniczną.

4.         Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1.      Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2.         Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3.         Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Kościelec po zasięgnięciu opinii komisji powołanej zarządzeniem Wójta.

4.         Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a) możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,

b) wartość merytoryczna oferty,

c) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

d) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

f) potrzeby Gminy i jej mieszkańców,

g) dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami,

h) dotychczasowa działalność organizacji na terenie Gminy Kościelec na rzecz jej mieszkańców.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec oraz BIP.

 

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1.         Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert zobowiązany jest do zawarcia umowy na realizację zadania w terminie 30 dni od powiadomienia o wyborze ofert.

2.         Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891). Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

 

 

 

 

Załączniki

wzór oferty (71kB)    
wzór sprawozdania (65.5kB)    
wzór umowy (40kB)    

Metadane

Źródło informacji:PGP
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-01-25 08:03:02
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-01-25 08:05:02
Ostatnia zmiana:2006-01-30 09:24:11
Ilość wyświetleń:1491