Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Urząd Gminy w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://koscielec.nowoczesnagmina.pl

Data publikacji strony internetowej BIP: 30.06.2003 r.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej BIP: 30.03.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
·         pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
·         serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
·         nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;
·         Brak warstwy tekstowej w niektórych skanowanych dokumentach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej BIP można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Arkadiusz Baryła, e-mail: informatyk@koscielec.nowoczesnagmina.pl tel. 63 2716222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Gminy w Kościelcu
Urząd Gminy w Kościelcu mieści się w dwóch budynkach. Oba budynki w większości są niedostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w Deklaracji dostępności architektonicznej proszę zgłaszać do Pana Arkadiusza Baryły:
·         telefonicznie: 63 2716222,
·         e-mail: informatyk@kościelec.nowoczesnagmina.pl

I.          Główny budynek Urzędu Gminy w Kościelcu przy ul. Turecka 7/3, w którym mieszczą się:
·         Gabinet Wójta oraz Zastępcy Wójta
·         Kasa Urzędu Gminy
·         Referat Organizacyjny
·         Referat Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska
·         Referat Finansowy
·         Urząd Stany Cywilnego
·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Opis dostępności wejścia do budynku
wejście główne od strony ul. Kościelnej: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody oraz pochylnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, drzwi otwierają się automatycznie;
na piętro można dostać się schodami, brak opcji wjazdu wózkiem na wyższą kondygnację.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz: dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem, który znajduje się na niedostępnej kondygnacji.
Winda na wyższą kondygnację: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
Platforma: brak
Pochylnia: przy wejście do budynku Urzędu Gminy
Pętla indukcyjna: brak
Toaleta dostosowana: nie
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu znajdującym się przy budynku urzędu (wjazd od ulicy Kościelnej). Miejsce postojowe jest oznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Urzędu Gminy w Kościelcu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online .
Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w urzędzie, w celu skorzystania z przysługujących im uprawnień do pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby uprawnione, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
·         faxem na nr 63 2716270
·         drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@koscielec.ug.gov.pl
·         osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3
·         telefonicznie przez osobę przybraną pod nr 63 2716222
·         przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym do zgłaszającego wypełniając formularz http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?a=10777

II. Budynek B ul. Turecka 7/3, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD Spółka z o.o.

Opis dostępności architektonicznej budynku:
Opis dostępności wejścia do budynku: dwa osobne wejścia do budynku:
wejście do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SAMRAD Spółka z o.o. dostępne jest od strony parkingu budynku głównego Urzędu Gminy Kościelec, do wejścia prowadzą schody. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Biura spółki znajdują się na piętrze, wejście po schodach, niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
wejście do Gminnej Biblioteki Publicznej dostępne od strony zachodniej budynku, do wejścia prowadzą schody  oraz pochylnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, drzwi nie otwierają się automatycznie . Biblioteka znajduje się na piętrze, wejście po schodach, niedostępne dla osób z niepełnosprawnością.
Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
Platforma: brak
Pochylnia: wejście do Gminnej Biblioteki Publicznej
Pętla indukcyjna: brak
Toaleta dostosowana: nie
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem, który znajduje się na niedostępnej kondygnacji.
Winda na wyższą kondygnację: brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy obiekcie, wjazd od ulicy Kościelnej, osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku, w którym znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD Spółka z o.o.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w urzędzie, w celu skorzystania z przysługujących im uprawnień do pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby uprawnione, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
·         faxem na nr 63 2716270
·         drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@koscielec.ug.gov.pl
·         osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3
·         telefonicznie przez osobę przybraną pod nr 63 2716222
·         przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym do zgłaszającego wypełniając formularz http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?a=10777

Inne informacje
Dojazd do budynku Urzędu Gminy w Kościelcu:
autobusem PKS z Konina lub z Koła droga krajowa nr 92, autobusem PKS z Turku droga powiatowa 470

samochodem:
1)      od strony Konina: drogą krajową nr 92, w miejscowości Kościelec skręcić w prawo w drogę powiatową nr 470 w kierunku Kalisz, Turek. Następnie skręcić w lewo w ul. Kościelną (wjazd na parking), Urząd Gminy znajduje się na rogu skrzyżowania ulic Tureckiej i Kościelnej.
2)      od strony Koła: drogą krajową nr 92, w miejscowości Kościelec skręcić w lewo w drogę powiatową nr 470 w kierunku Kalisz, Turek. Następnie skręcić w lewo w ul. Kościelną (wjazd na parking), Urząd Gminy znajduje się na rogu skrzyżowania ulic Tureckiej i Kościelnej.

Mapka dojazdowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij