Podstawa prawna:

- Art.18 ustawy 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2021 r poz. 1372) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm)
- Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 08 października 2021 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku
- Uchwała Nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy w Kościelcu z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8468/.

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków     - wymiar podatku /pokój nr 2/,
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku /pokój nr 2 i kasa/.

Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Kościelec:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 534,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 715,00 zł,

c) powyżej 9,0 ton, a mniej niż 12,0 ton 853,00 zł;

2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie 966,00 zł,

- o liczbie osi – trzy 1303,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej 1303,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie i trzy 1854,00 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej 1854,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi dwie i trzy 1990,00 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej 2022,00 zł;

3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie 1574,00 zł,

- o liczbie osi - trzy 1574,00 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej 1574,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie i trzy 1954,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej 1954,00 zł;

c) równej lub wyższej niż 26 ton a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie i trzy 2721,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej 2721,00 zł;

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie i trzy 2721,00 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej 2876,00 zł;

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 809,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony i poniżej 12 ton 1302,00 zł;

5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie 1482,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej 1482,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi dwie 1808,00 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej 1808,00 zł;

c) wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi – dwie 1808,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej 2235,00 zł;

6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z przyczepą lub naczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi – dwie 1897,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej 2071,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 31 a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi – dwie 2272,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej 2142,00 zł;

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi – dwie 2344,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej2988,00 zł;

7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- kwota 847,00 zł;

8) Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub o zawieszeniu uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna 529,00 zł,

- o liczbie  osi – dwie, trzy i więcej 810,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna 675,00 zł,

- o liczbie osi – dwie, trzy i więcej 1038,00 zł;

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - jedna 1454,00 zł,

- o liczbie osi - dwie 1454,00 zł,

- o liczbie osi - trzy  i więcej 1186,00 zł;

9) Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi -  jedna 478,00 zł,

- o liczbie osi – dwie, trzy i więcej 1182,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna 843,00 zł,

- o liczbie osi – dwie, trzy i więcej 1562,00 zł;

c) wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - jedna 2084,00 zł,

- o liczbie osi - dwie 2084,00 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej 2084,00 zł;

10) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca 994,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca 2084,00 zł.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych:

Podatnicy są obowiązani do składania, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych o posiadanych środkach transportowych wraz z załącznikami.

Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, w kasie organu podatkowego lub na rachunek Urzędu Gminy  w Kościelcu w banku, w placówce pocztowej,  biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczej:

LBS  w Strzałkowie F. Kościelec

47 8543 0000 2008 8080 9759 0001 

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy w Kościelcu z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8468/ ,
2. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych – zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych /Dz. U. poz. 2436/ ,
3. DT-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych – zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych .

Na podstawie art. 9 ust. 6a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od dnia 1 lipca 2019 r. deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP).

Wskazane deklaracje podatkowe winny zostać opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.