Mając na uwadze brzmienie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Wójt Gminy Krzymów informuje, że w celu skorzystania z przysługujących uprawnień do pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika osoby uprawnione, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się - co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego, które powinno zawierać informacje zawarte w formularzu (do pobrania jako załącznik do informacji lub w sekretariacie urzędu) może być złożone, w tym również z wykorzystaniem formularza, za pośrednictwem: - faxu nr 63 27 16 222 - drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@koscielec.ug.gov.pl- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3