Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościelec,


2) kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – sekretarz@koscielec.ug.gov.pl,


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku - akty prawne na podstawie, których działają pracownicy urzędu,


4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,


6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,


7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,


8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na podstawie, których działa Urząd Gminy w Kościelcu) jest obligatoryjne.