Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zbiór aktów prawa miejscowego kadencja 2010 - 2014

 

kadencja 2010 - 2014

uchwała nr XLV/271/14 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=30816

uchwała nr XLV/270/14 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=30815

uchwała nr XLV/269/14 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=30814

uchwała nr XLV/268/14 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=30813

uchwała nr XXXIX/242/14 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2014 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=27078

uchwała nr XXXVII/229/14 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1067

uchwała nr XXXVII/226/14 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/106/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1083

uchwała nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=769

uchwała nr XXXIV/208/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=23501

uchwała nr XXXIV/207/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=23500

uchwała nr XXXIV/206/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=23499

uchwała nr XXXIV/205/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=23498

uchwała nr XXXIII/197/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/169/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościelec na lata 2013-2021

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=22820

uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelec”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=22422

uchwała nr XXX/175/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/198/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 11 sierpnia 2009 r.w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów szkolnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21529

uchwała nr XXX/176/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 29/3, 30/3, 31/3 w miejscowości Białków Górny, w gminie Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21580

uchwała nr XXIX/167/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20806

uchwała nr XXIX/168/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelec”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20807

uchwała nr XXIX/170/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ruszków Drugi, gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20809

uchwała nr XXIX/169/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościelec na lata 2013-2021

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20808

uchwała nr XXVIII/163/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2013 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20195

uchwała nr XXVIII/164/13 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/150/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20177

uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 132, poz. 2141)

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17541

uchwała nr XXV/146/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelec”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17949

uchwała nr XXV/149/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17764

uchwała nr XXV/148/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17763

uchwała nr XXV/147/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17762

uchwała nr XXV/150/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17950

uchwała nr XXIV/138/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelec dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 205 i 206 w miejscowości Łęka, w gminie Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17920

uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15557

uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15556

uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości

dziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15555

uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16216

uchwała nr XXIII/135/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15558

uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16218

uchwała nr XXIII/131/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16219

uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ruszków Pierwszy, gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16217

uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15275

uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kościelec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14662

uchwała nr XIX/112/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13557

uchwała nr XIX/110/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/35/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13556

uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12745

uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2012 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12629

uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12371

uchwała nr XVI/94/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11866

uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11409

uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=8829

uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=8828

uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=8827

uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=8826

uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=8825

uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w miejscowości Kościelec, gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=7851

uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=7636

uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=7635

uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=5700

uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXX/184/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2009 r. Nr 131, poz. 2171)

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=576

uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=575

uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/280/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=1688

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2013-09-20 12:55:08
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2013-09-20 12:55:15
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2013-09-20 12:55:51
Ostatnia zmiana:2015-04-27 09:55:02
Ilość wyświetleń:1672
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij