Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego: "Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach projektu pn. Nauka przyszłością dzieci z Gminy Kościelec"

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Kościelec: Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach projektu pn. Nauka przyszłością dzieci z Gminy Kościelec
Numer ogłoszenia: 107204 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Dobrowie, Dobrów 50, 62-604 Kościelec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2621229, faks 63 26 21 229.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach projektu pn. Nauka przyszłością dzieci z Gminy Kościelec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach projektu pn. Nauka przyszłością dzieci z Gminy Kościelec - Projekt Nr P0KL.09.01.02-30-269/10. Szczegółowy wykaz materiałów dydaktycznych zawarty jest w załączniku nr 1 - Kalkulacja cenowa. 2. Minimalny okres gwarancji jakości - min 12 miesięcy (dotyczy materiałów dydaktycznych objętych gwarancją 3. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 4. Kody CPV: 22.10.00.00-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki dodatkowe: 39.16.20.00-5 - Pomoce naukowe 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia określono któryś z materiałów lub wyrobów poprzez podanie nazwy producenta, w takim przypadku dopuszcza się dla tych materiałów możliwość złożenia oferty równoważnej tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1, 39.16.20.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                   

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?c=536
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Dobrowie, 62-604 Kościelec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać do dnia 18.05.2011 r. do godz. w Szkole Podstawowej w Dobrowie, 62-604 Kościelec - w pokoju Dyrektora..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Nauka przyszłością dzieci z Gminy Kościelec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dyrektor SP Dobrów

 

/-/ Mirosław Herman

Załączniki

siwz (179.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz oferty+załącznik 2 i 3 (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kalkulacja cenowa (zał. nr 1). (410kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:ROŚ-2
Data utworzenia:2011-05-10 13:17:25
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2011-05-10 13:17:30
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2011-05-10 13:20:59
Ostatnia zmiana:2011-05-19 08:59:55
Ilość wyświetleń:800
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij