Zarządzenie Nr 30/06

Wójta Gminy Kościelec

z dnia 28 sierpnia 2006 roku

 

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy

Kościelec za I półrocze 2006 roku.

 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póżń.zm.) oraz art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz.2104 z póżń.zm.) - zarządzam:

 

 

§ 1

Przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kościelec za I półrocze 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 Radzie Gminy w Kościelcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Anna Strapagiel

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 30/06 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28.08.2006 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu

wykonania budżetu Gminy Kościelec za I półrocze 2006 roku.

 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kościelec za I półrocze 2006 roku.

 

 

1.    Uchwalony przez Radę budżet na 2006 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał:

a) realizację dochodów budżetowych w wysokości:

                 - plan             - 10.574.728,00 zł

                 - wykonanie  -   6.046.326,06 zł , co stanowi 57,18 % wykonania planu.

b) realizację wydatków budżetowych w wysokości:

                 - plan              - 11.112.380,00 zł

                 - wykonanie   -   5.095.872,70 zł, co stanowi 45,86 % wykonania planu.

2.    W wyniku realizacji budżetu za I-sze półrocze 2006 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 950.453,36 zł.

3.    Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2005 roku wynosi 1.499.215,93 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Gozdów”. Na spłatę ww. pożyczki w okresie I półrocza przeznaczono środki w wysokości 100.000,00 zł

4.                         Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

- plan             -     1.457.120,00 zł

- wykonanie  -      1.127.159,19 zł, co stanowi 77,36 % wykonania planu.

z tego:

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan                 -      52.900,00 zł

Wykonanie      -      26.319,00 zł, co stanowi 49,75 % wykonania planu

-            jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia spraw wojskowych i ewidencji ludności.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

             Plan                -        1.020,00 zł

             Wykonanie     -          510,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu.

-            jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 751, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

            Plan                 -       3.400,00 zł

           Wykonanie       -       3.110,19 zł, co stanowi 91,48% wykonania planu.

-        jest to dotacja otrzymana na realizację zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 5.02.2006 r. Niewykorzystana dotacja w kwocie 289,81 zł została zwrócona. Korektę planu dokonano w m-cu lipcu br.

Dział 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan                    -        2.900,00 zł

Wykonanie         -        2.900,00  zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

-            jest to dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej na terenie gminy.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan                    -   1.308.400,00 zł

Wykonanie         -   1.052.002,00 zł, co stanowi 80,40 % wykonania planu

-            jest to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan                    -        12.000,00 zł

Wykonanie         -          6.000,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu.

-            jest to dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan                    -         76.500,00 zł

Wykonanie         -         36.318,00 co stanowi 47,48 % wykonania planu.

-        jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

5.    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan                -      354.271,00 zł

Wykonanie     -     226.332,00 zł, co stanowi 63,89 % wykonania planu

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan                -               -

Wykonanie     -          3.434,00 zł

-        jest to dotacja otrzymana na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej dla uczniów podejmujących naukę  w  klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006)2007.Plan dotacji celowej wprowadzony został do budżetu Gminy w m-cu lipcu.

Dział 852, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan                 -     153.851,00 zł

Wykonanie      -       73.611,00 zł, co stanowi 47,85 % wykonania planu

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan                -        78.500,00 zł

Wykonanie     -        41.451,00 zł, co stanowi 52,80 % wykonania planu.

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan                 -        44.812,00 zł

Wykonanie      -        30.728,00 zł, co stanowi 68,57 % wykonania planu.

- jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji  Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 , rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan                  -       77.108,00 zł

Wykonanie       -      77.108,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- powyższa dotacja przeznaczona  jest na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

6.    Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan                 -        60.300,00 zł

Wykonanie      -        60.300,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

-            jest to  dotacja otrzymana ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trzęśniew.

7.    Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

Plan                   -      4.000,00 zł

Wykonanie        -             0,00 zł, co stanowi  0  % wykonania planu.

-        jest to pomoc finansowa z Gminy Krzymów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Urzędzie Gminy w Kościelcu.

8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

    Plan                        -      30.000,00 zł

    Wykonanie             -               0,00 zł, co stanowi 0 % wykonania planu    

- jest to pomoc finansowa ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi w m. Police Średnie

9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan                       -             850,00 zł

Wykonanie            -          1.005,71 zł, co stanowi 118,32 % wykonania planu.

Korekta planu dokonana zostanie na najbliższej sesji Rady Gminy.

10. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

    Plan                        -          1.800,00 zł

    Wykonanie            -           2.500,00 zł, co stanowi 138,89 % wykonania planu.

    - są to środki otrzymane jako darowizna w postaci pieniężnej z przeznaczeniem

      na organizację imprezy o charakterze kulturalnym dla mieszkańców gminy

      Kościelec w dniu 30.04.2006 roku oraz promocję gminy.

11. Subwencja ogólna na 2006 rok wynosi:

Plan                        -    5.460.367,00 

Wykonanie             -    3.050.010,00 zł, co stanowi 55,86 % wykonania planu.

z tego:

część wyrównawcza:

Plan                       -     2.508.164,00 zł

Wykonanie            -     1.254.084,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu

część oświatowa:

Plan                        -     2.771.853,00zł

Wykonanie             -     1.705.752,00 zł, co stanowi 61,54 % wykonania planu

część równoważąca:

Plan                        -      180.350,00 zł

Wykonanie             -        90.174,00 zł, co stanowi 50,00 % planu

12. Ogółem podstawowe dochody podatkowe Gminy na dzień 30.06.2006 roku wyniosły:

Plan                         -    2.548.573,00 zł

Wykonanie              -    1.232.121,58 zł co stanowi 48,35 % planu.

z tego:

-        udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

Plan                     -        26.200,00 zł

Wykonanie          -        28.233,39 co stanowi 107,76 %  planu.

-    udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan                     -   1.283.819,00 zł

Wykonanie          -     543.148,00 zł co stanowi 42,31 %  planu

-                                        podatek rolny      

Plan                      -   80.900,00 zł

Wykonanie           -   43.553,26 zł, co stanowi 53,84 % planu

                                         

-                                        podatek od nieruchomości

Plan                      - 865.000,00 zł

Wykonanie           - 467.931,46 zł, co stanowi 54,10 %  planu.

-                                        podatek leśny

Plan                       -  21.054,00 zł

Wykonanie            -  13.832,02 zł, co stanowi 65,70 %  planu

-                                        podatek od środków transportowych

Plan                        - 103.500,00 zł

Wykonanie             -  53.439,00 zł, co stanowi 51,63 %  planu

-                                        podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej

Plan                        -    2.100,00 zł

Wykonanie             -       145,00 zł, co stanowi  6,91 % wykonania planu.

-                                        podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan                        -  45.000,00 zł

Wykonanie             -  33.731,35 zł, co stanowi 74,96 %  planu.

-    wpływy z opłaty skarbowej

     Plan                        -  21.000,00 zł

     Wykonanie            -  10.286,50 zł, co stanowi 48,98 %  planu

-   wpływy z opłaty eksploatacyjnej

    Plan                        - 100.000,00 zł

    Wykonanie             -   37.821,60 zł, co stanowi 37,82 %  planu

Najwyższe wykonanie planu odnotowano z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. 107,76 % założonego planu.

Należy zauważyć, że od roku 2005 odnotowuje się znaczny wzrost dochodów z ww. źródła.

Wykonanie planu dochodów powyżej 50 % z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych spowodowane zostało zapłaceniem w)w rat podatków przez niektórych podatników do końca roku oraz ściągnięciem zaległości z lat ubiegłych

 Najniższe wykonanie planu dochodów odnotowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej tj. 6,91 % zakładanego planu.

Należy zauważyć, że dochody z tego źródła z roku na rok ulegają znacznemu obniżeniu.

W związku z rozpoczęciem budowy autostrady na terenie naszej Gminy w  budżecie Gminy w roku 2005 pojawiły się dodatkowe dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej  za wydobytą kopalinę ze złoża położonego w m. Białków Górny.

W związku z zakończeniem budowy w)w inwestycji w roku 2006 dochody z tego źródła  ulegną zmniejszeniu.

Na dzień 30.06.2006 roku zaległości podatkowe sklasyfikowane w Dziale 756 wyniosły 308.525,51 zł, w tym zaległości klasyfikowane w §§ 0310, 0320, 0330, 0340 wyniosły 222.301,43 zł.

Działania w zakresie ściągalności w)w zaległości prowadzone są na bieżąco. W okresie I –półrocza wystawiono 204 upomnienia.

Pogarszająca się sytuacja finansowa niektórych firm działających na terenie Gminy, co do niektórych prowadzone są licytacje nieruchomości przez komorników sądowych spowodowała wzrost zaległości podatkowych z ww. źródeł.

Prowadzone działania w zakresie ściągalności na terenie naszej Gminy w wielu przypadkach nie przynoszą pozytywnych skutków. Utrzymują się zadłużenia wieloletnie powiększone o zaległości z przypisów bieżących. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest również bezrobocie na terenie Gminy. Wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat (dot.dz.756) wyniosły w okresie I półrocza 1.702,22 zł. 10 podatnikom umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę 9.440,58 zł.

12. Nie odnotowano w okresie I półrocza żadnych wpływów z tytułu podatku od posiadania psów, plan ustalono w wysokości 500 zł. Rada Gminy Kościelec ustaliła roczną stawkę podatku od posiadania psów, które należą do ras psów uznanych za agresywne.

13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 162,363,27 zł, a skutki udzielonych  ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 12.140,74 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy, z tego: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 9.440,58 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 1.016,50 zł

Należy stwierdzić, że skutki udzielone przez gminę będą miały znaczący wpływ na realizację wyższych wydatków budżetowych w roku 2006.

14.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane w wysokości:

             Plan             -         4.566,00 zł

             Wykonanie  -         1.201,41 zł, co stanowi 26,31 % planu.

Zaległości z ww. źródła na dzień 30.06.2006 roku wynoszą 3.800,69 zł. Nie wykonanie planu spowodowane zostało przesunięciem terminów płatności na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, działania w zakresie ściągalności prowadzone są na bieżąco poprzez wysłanie upomnień.

15.Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych:

             Plan              -           215,00 zł

             Wykonanie   -              0 zł, co stanowi 0%  planu.

Dochody z tego źródła wpłyną do budżetu Gminy pod koniec roku.  

16. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze:

             Plan             -  68.443,00 zł

             Wykonanie  -  28.954,48 zł, co stanowi 42,31 %  planu.

Wykonanie planu poniżej 50% spowodowane zostało dokonaniem wpłat po terminie oraz rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego na aptekę, w związku z tym zostanie dokonana korekta planu.

 Zaległości z w)w źródła na dzień 30.06.2006 wynoszą 788,80 zł.

17. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:

             Plan             - 28.400,00 zł

             Wykonanie –   1.050,00 zł, co stanowi 3,70 %  planu.

Wpływy z w)w źródła planuje się w II półroczu.

Zaległości z w)w źródła wynoszą na dzień 30.06.2006 roku 9.727,10 zł

Od zaległości nie podatkowych klasyfikowanych w dziale 700 naliczane są odsetki ustawowe.

18. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

             Plan              -  90.335,00 zł

             Wykonanie   -  64..073,72 zł, co stanowi 70,93 %  planu.

19. Wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz opłaty za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej:

             Plan             - 344.503,00 zł

             Wykonanie  - 168.376,49 zł, co stanowi 48,88 %  planu.

Wykonanie planu poniżej 50% spowodowane zostało niezapłaceniem należności za wodę i ścieki w ustalonym terminie.

20. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie) – Dział 020, rozdział 02095 § 0750

              Plan             -            1.020,00 zł

              Wykonanie  -                 18,04 zł, co stanowi 1,77 % planu.

Wpływ dochodów do budżetu z ww. źródła odnotowuje się pod koniec roku.

21. Dochody z tytułu wynajmu hali sportowej (Dział 926,rozdział 92601 § 0750)

              Plan             -         25.000,00 zł

              Wykonanie  -         13.750,00 zł, co stanowi 55,00 % planu.

22. Za zajęcie pasa drogowego do budżetu Gminy wpłynęła kwota 625,00 zł, co stanowi 62,50 % planu. (Dział 600, rozdz.60016 § 0490)

Ogółem dochody wykonano na poziomie 57,18 % planu, co zapewniło stabilną sytuację dla realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy o ochronie środowiska (Dz.U.Nr 113 z 2005 roku, poz.954) zmieniły się zasady  naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz zasady sporządzania sprawozdań – z systemu kwartalnego na półroczny.   Planowane wpływy w wysokości 7.500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymamy w II półroczu.

        

              

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się

         następująco:

1.    Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan      -       350.028,00 zł       Wykonanie       -    96.816,99 zł , tj. 27,66 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan      -       346.500,00 zł       Wykonanie       -    94.902,76 zł, tj.  27,39 %

z tego:

wydatki bieżące

Plan     -  277.500,00 zł              Wykonanie         -   75.944,96 zł tj. 27,37  %

-        są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowych na terenie Gminy, hydroforni oraz oczyszczalni ścieków. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej za pierwsze półrocze br. wyniosły 168.376,49 zł.

             wydatki majątkowe

             Plan     - 69.000,00 zł               Wykonanie         -      18.957,80 zł tj. 27,48 %

Rozdział 01030  - Izby rolnicze

             Plan       -      1.618,00 zł        Wykonanie       -            942,03 zł tj.    58,22 %

- wydatki dotyczą wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

             Plan        -   1.910,00 zł             Wykonanie      -            972,20 zł tj.  50,90 %

2.    Dział 600 – Transport i łączność.

Plan       - 1.307.603,00 zł        Wykonanie       -    288.144,36 zł tj.  22,04 %

wydatki bieżące

Plan       -    95.760,00 zł              Wykonanie      -   42.924,20 zł tj.  44,83 %

-                                        są to wydatki związane z bieżącą naprawą dróg gminnych oraz bieżące

utrzymanie przeprawy promowej.

             wydatki majątkowe

             Plan       - 1.211.843,00 zł              Wykonanie     - 245.220,16 zł tj. 20,24  %

            

3.    Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan        - 123.300,00zł                 Wykonanie      -   46.386,90 zł  tj.37,62  %

wydatki bieżące

Plan        - 123.300,00 zł                  Wykonanie     -  46.386,90 zł tj. 37,62 %

- są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, inne koszty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości, itp.) na terenie Gminy oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków i mieszkań  będących  własnością Gminy (bieżące remonty, zakup energii, itp.)

4.    Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan     -  40.000,00 zł               Wykonanie            12.176,00 zł tj.     30,44 %

-   są to wydatki bieżące związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kościelec,  wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.    Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan     - 2.218.340,00 zł           Wykonanie        - 1.053.258,78 zł tj.  47,48 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan     -      55.870,00 zł           Wykonanie       -       27.314,49 zł tj.  48,89 %

-        są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Na realizację w)w zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 52.900,00 zł, różnicę stanowią środki własne Gminy.

Rozdział 75022 – Rady Gmin.

             Plan      -     78.270,00 zł         Wykonanie        -         35.718,63 zł tj. 45,64 %

-        są to wydatki poniesione na wypłatę diet miesięcznych dla radnych, zwrot kosztów podróży oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

            Plan         -   2.034.381,00 zł       Wykonanie       -  970.029,01zł tj.      47,68 %

            z tego:

wydatki bieżące

            Plan        -   1.919.744,00 zł        Wykonanie       -  955.766,01 zł tj.      49,79 %

-        są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, gazu, druków materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, bieżące remonty pomieszczeń biurowych oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu).

wydatki majątkowe

             Plan         -   114.637,00 zł        Wykonanie    -           14.263,00 zł tj   12,44 %

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

             Plan         -    32.819,00 zł         Wykonanie      -         13.258,29 zł tj.  40,40 %

- są to pozostałe wydatki bieżące ( bieżące utrzymanie samochodu służbowego BUS, opłacenie składek na Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny”, wynagrodzenie dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy )

     6.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan         -     4.420,00 zł           Wykonanie      -         3.110,19 zł tj.  70,37 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa.

Plan         -     1.020,00 zł            Wykonanie     -             0 zł  tj.            0  %

-          to środki przeznaczone na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, planowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie.

Plan           -       3.400,00 zł             Wykonanie         -      3.110,19 zł tj. 91,48 %

- są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec, które odbyły się w dniu 5.02.2006 r., niewykorzystane środki w kwocie 289,81 zł zostały zwrócone. Korekta planu dokonana została w m-cu lipcu.

6.    Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan        -  91.300,00 zł                   Wykonanie    -    47.580,22 zł tj.  52,11 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan        -  86.500,00 zł                    Wykonanie   -     47.580,22 zł tj. 55,01 %

z tego:

wydatki bieżące

             Plan        -  82.500,00 zł                    Wykonanie   -     47.580,22 zł tj. 57,67 %

-        są to wydatki poniesione na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie Gminy (wypłata diet dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup umundurowania, sprzętu gaśniczego, paliwa oraz wydatki związane z organizacją gminnych zawodów strażackich itp.)

wydatki majątkowe:

Plan       -      4.000,00 zł                Wykonanie     -                0 zł tj.            0 %     

             Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

             Plan        -     4.800,00zł                 Wykonanie      -                0 zł   tj.          0 %

-        są to środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej na terenie Gminy i w całości pochodzą z dotacji celowej, wykorzystane zostaną w II półroczu br., z tego 2.900,00 zł stanowią środki pochodzące z dotacji

celowej.

7.    Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan      -  42.470,00 zł                 Wykonanie  -             17.081,34 zł tj.    40,22 %

-        są to wydatki związane z pobieraniem i egzekwowaniem podatków i opłat (są w tym również wynagrodzenia dla inkasentów podatków), zakup druków itp.

8.    Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan        -  14.632,00 zł                  Wykonanie  -             3.471,17 zł tj.  23,72 %

- są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki

  z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji w m.Gozdów.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan    -   3.873.360,00 zł                Wykonanie  -  2.023.512,51 zł tj. 50,79 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Plan    -   2.729.850,00 zł                 Wykonanie -  1.441.403,65 zł tj. 52,24 %

z tego:

wydatki bieżące

Plan    -  2.684.850,00 zł                  Wykonanie – 1.419.017,61 zł tj. 52,85 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników                  803.561,25 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                          129.896,15 zł

- składki na ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy     165.741,12 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek        2.687,20 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –            82.279,50 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie Gminy (zakup energii, gazu, bieżące remonty szkół, sprzętu szkolnego, zakup środków czystości, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, usługi pocztowo – telekomunikacyjne itp.)                                                                                – 234.852,39 zł

            wydatki majątkowe

            Plan       -         45.000,00zł            Wykonanie      -    22.386,04 zł tj. 49,75  %

            Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

            Plan        - 212.690,00 zł       Wykonanie     -       108,930,48 zł tj. 51,22 %

            z tego:

            wydatki bieżące

            - wynagrodzenia osobowe pracowników                            67.569,95 zł

            - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    11.420,49 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                 14.820,46 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.                   7.767,90 zł

- pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych(zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, wypłata ekwiwalentów dla pracowników itp..)                                                       7.351,68 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan     - 772.570,00 zł       Wykonanie          -          382.105,41 zł tj. 50,60%   

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników                          228.347,99 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   36.287,66 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i   Fundusz Pracy    48.769,61 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek            0         

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        24.862,50 zł

- pozostałe wydatki bieżące ( zakup energii, gazu, środków czystości, bieżące remonty, podróże służbowe, ekwiwalenty dla pracowników, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, różne opłaty i składki itp.)                    43.837,65 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan       -    112.670,00 zł         Wykonanie       -    67.533,12 zł tj. 59,94 %

- są to wydatki związane z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy.

            Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

            Plan         -    20.010,00 zł       Wykonanie      -        2.534,00      tj. 12,66 %

-                                        są to wydatki bieżące związane z dokształcaniem nauczycieli.

            Niskie wykonanie planu w okresie I półrocza spowodowane było

            brakiem zainteresowania ze strony nauczycieli podnoszeniem kwalifikacji.

          Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

          Plan            -  25.570,00 zł       Wykonanie     -       21.005,85 zł   tj. 82,15  %

-        odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

          Plan        -    90.335,00         Wykonanie         -    25.887,73 zł     tj. 28,66 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomaii

           Plan         -     6.000,00 zł       Wykonanie         -              0             tj.       0 %

           Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

     Plan        -     84.335,00 zł       Wykonanie     -              25.887,73 zł tj. 30,70 %

-        są to wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i stanowią 40,40 % wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe środki planuje wykorzystać w II półroczu br.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan      -   2.090.594,00 zł    Wykonanie    -         1.141.976,83 zł tj. 54,62 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

   i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

   Plan       -   1.356.312,00 zł     Wykonanie    -           818.870,51 zł   tj.60,37  %

-        Na realizację w)w zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości  1.308.400,00 zł, różnicę stanowią środki własne Gminy.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z 28 listopada 2003 roku oraz wydatki związane z obsługą tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan       -       12.000,00 zł       Wykonanie    -              1.955,02 zł tj. 16,29 %

-                                        zadanie to w całości realizowane jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan          -      297.341,00 zł   Wykonanie      -      130.843,41 zł tj.   44,00 %

-        są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na realizację w)w zadania z własnych środków przeznaczono kwotę 66.990,00 zł, różnicę stanowi dotacja celowa z budżetu państwa

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan          -  107.590,00 zł        Wykonanie      -         47.671,46 zł tj.  44,31 %

-   są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zadanie to w całości realizowane jest z własnych środków.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan        - 204.348,00 zł          Wykonanie        -       95.659,58 zł tj. 46,81 %  

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników               - 59.926,33 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                      -   9.159,61 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy     - 12.068,99 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       -   3.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, gazu, materiałów biurowych, druków, usługi pocztowo–telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki itp.)                -11.504,65 zł

Na realizację w)w zadania z własnych środków przeznaczono kwotę 125.848,00 zł , różnicę w kwocie 78.500,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan        -  20.755,00 zł        Wykonanie       -    11.650,68 zł tj. 56,13 %

 - są to wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych na terenie Gminy, z tej formy pomocy w okresie I półrocza br. skorzystało  5 osób. Środki na realizację zadania pochodzą ze środków własnych Gminy oraz odpłatności przez osoby korzystające z tych usług. Z tytułu odpłatności do budżetu Gminy  wpłynęła kwota 3.260,25 zł. 

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan         -   92.248,00 zł        Wykonanie      -   35.326,17 zł  tj.  38,29 %

z tego:

 - 5.000 zł  przeznaczono na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności.

- 28.811,00 zł przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach.

-   1.515,17 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego dożywiania uczniów w szkołach z budżetu państwa wynosi 44.812,00 zł, z własnych środków na realizację w)w zadania przeznaczono środki w wysokości 35.636,00 zł                                                             

      

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

           Plan         - 200.408,00 zł         Wykonanie      -           63.106,13 zł tj. 31,49  %

           Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

           Plan         - 121.510,00 zł                 Wykonanie          62.747,73 zł tj. 31,49 %

-   są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy i Gimnazjum w Kościelcu.

z tego:  

- wynagrodzenia osobowe pracowników           -    41.651,01 zł 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                   -      5.330,96 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz

               Pracy                                                                 -      7.986,50 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

  socjalnych                                                          -    4.027,80 zł

- pozostałe wydatki bieżące                                 -    3.751,46 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan        -   78.108,00 zł              Wykonanie       -       358,40 zł tj  0,46 %

- są to wydatki związane z pokryciem kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym  stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Dotacja z budżetu państwa na zrealizowanie w)w zadania wynosi 77.108,00 zł.( wypłata środków uruchomiona została w m-cu lipcu)

 

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan      -      790,00 zł                     Wykonanie        -          0 zł tj.       0%

-                                        są to wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, środki nie

zostały wykorzystane w okresie I-szego półrocza br z powodu

braku zainteresowania ze strony nauczycieli.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan        - 390.500,00 zł           Wykonanie       - 145.869,59 zł tj. 37,35 %

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan        -    3.500,00 zł             Wykonanie       -    3.446,97 zł tj. 98,48 %

-        są to wydatki poniesione na utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan         - 3.000,00 zł               Wykonanie        -       131,50 zł  tj. 4,38 %

-środki  przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie naszej Gminy planuje się wykorzystać w II półroczu br.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan       - 369.000,00zł             Wykonanie        -   127.346,12 zł tj. 34,51 %

wydatki bieżące

Plan       - 254.700,00 zł            Wykonanie        -   121.551,12 zł tj.  47,72 %

-        są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego).

wydatki majątkowe

Plan        - 114.300,00 zł           Wykonanie      -          5.795,00 zł tj.  5,07%

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

wydatki majątkowe

Plan        -       15.00,00 zł          Wykonanie     -       14.945,00 zł tj. 99,63 %

- zakup chłodni do kaplicy cmentarnej w m. Kościelec

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan       -    164.450,00 zł          Wykonanie      -      62.259,58 zł  tj. 37,86%

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan       -    90.150,00 zł            Wykonanie      -      45.075,00 zł tj.  50,00 %

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan         - 35.000,00 zł           Wykonanie         -              0         tj. 0 %

- zadanie to planuje się realizować w II półroczu br.

             Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

             Plan       -  39.300,00 zł             Wykonanie        -         17.184,58 zł  tj. 43,73 %

-        są to wydatki poniesione w związku z organizacją różnych imprez o charakterze kulturalno – oświatowym na terenie Gminy oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Urzędzie Gminy.

17. Kultura fizyczna i sport.

              Plan      - 110.640,00 zł            Wykonanie        -        65.234,38 zł tj. 58,96 %

              Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

              Plan        - 88.500,00 zł            Wykonanie        -        50.628,43 zł tj. 57,21 %

              wydatki bieżące

              Plan        - 58.500,00 zł            Wykonanie        -        39.590,93 zł tj. 67,68 %

-        są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej.

wydatki majątkowe

Plan         -  30.000,00 zł           Wykonanie        -        11.037,50 zł tj. 36,79 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan        - 22.140,00 zł             Wykonanie        -        14.605,95 zł tj. 65,97 %

-są to wydatki poniesione na zakup nagród rzeczowych dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie Gminy, zakup sprzętu sportowego oraz 8.000,00 zł przekazano dotację dla stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie sportu.

18. Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przedstawiają się następująco:

      Plan         -   1.457.`120,00        Wykonanie        - 865.492,06 tj. 59,40 %

      z tego: 

      Dział 750, rozdział 75011

      - plan         - 52.900,00 zł           Wykonanie       -   25.699,01 zł tj. 48,58 %

 - są to wydatki związane z prowadzeniem spraw wojskowych i ewidencji ludności.

              Dział 751, rozdział 75101

              Plan           -    1.020,00 zł         Wykonanie       -           0     zł tj.     0  %

 - wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 751, rozdział 75109

Plan          - 3.400,00 zł                     Wykonanie        - 3.110,19 zł tj. 91,48 %

- są to wydatki poniesione  na przygotowanie  i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec w dniu 05.02.2006 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone, korektę planu dokonano w m-cu lipcu br.

             Dział 754, rozdział 75414

             Plan          -  2.900,00 zł              Wykonanie                            0 zł tj.           0 %

-        środki te wykorzystane zostaną w II półroczu br. na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie Gminy.

Dział 852, rozdział 85212

Plan         -    1.308.400,00 zł          Wykonanie    -        807.200,68 zł tj. 61,69 %

-        są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

             Dział 852, rozdział 85213

             Plan        -       12.000,00 zł             Wykonanie    -           1.955,02 zł tj. 16,29 %

-        są to wydatki poniesione w związku z opłaceniem składek  na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

             Dział 852, rozdział 85214

             Plan       -    76.500,00 zł                Wykonanie    -         27.527,16 zł tj.35,98 %

-        są to wydatki poniesione w związku z wypłatą świadczeń społecznych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ogółem wydatki budżetowe  zrealizowano na poziomie 45,86 % założonego planu rocznego, z ogólnej kwoty wydatków 6,53 % stanowią wydatki majątkowe.

Plan dotyczący wydatków majątkowych zakładał 1.603.780,00 zł, wykonanie wynosi  332.604,50 zł, co stanowi 20,74 % założonego planu rocznego. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wobec innych kredytobiorców i pożyczkobiorców, oraz nie emitowała papierów wartościowych. Wydatki związane z obsługą długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów) wyniosły 3.471,17 zł, co stanowi 0,07 % wykonanych wydatków ogółem.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 8.795,00 zł, wydatkowano kwotę 533,15 zł tj. 6,06 % założonego planu rocznego, były to wydatki poniesione na zakup nagród dla uczestników biorących udział w VII Olimpiadzie Ekologicznej. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu br.

 

Zestawienie ilości i zakresu procedur zamówień publicznych udzielonych w I półroczu 2006 roku.

 

 

 Lp.       Ilość            Zakres                              Tryb udzielenia zamówienia

 

  1.            4               Poniżej 60 tys. EURO         Przetarg nieograniczony.

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Anna Strapagiel

 

 

 

 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC ZA I półrocze 2006 roku (zł)

 

DOCHODY

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

7:5

Kwota

w tym:

zadania zlecone

Kwota

 zadania     zlecone:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

367.353,00

 

202.196,14

 

55,04

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

367,353,00

 

202,196,14

 

55,04

 

 

0830

Wpływy z usług

344,503,00

 

168,376,49

 

48,88

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2.100,00

 

3.775,71

 

179,80

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

20,750,00

 

30,043,94

 

144,79

020

 

 

LEŚNICTWO

1,020,00

 

18,04

 

1,77

 

02095

 

Pozostała działalność

1,020,00

 

18,04

 

1,77

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

1.020,00

 

18,04

 

1,77

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

91,300,00

 

60,925,00

 

66,73

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

91,300,00

 

60.925,00

 

66,73

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw

1.000,00

 

625,00

 

62,50

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

60,300,00

 

60,300,00

 

100,00

 

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

30.000,00

 

0

 

0

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

102,024,00

 

36,296,24

 

35,58

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

102,024,00

 

36,296,24

 

35,58

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

4.566,00

 

1,201,41

 

26,31

 

 

0740

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

215,00

 

0

 

0

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub    innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

68.443,00

 

28,954,48

 

42,31

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

28,400,00

 

1,050,00

 

3,70

 

 

0920

Pozostałe odsetki

400,00

 

19,38

 

4,85

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów.

0

 

5,070,97

 

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

82,350,00

52,900,00

43,956,11

26,319,00

53,38

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

53,750,00

52,900,00

26,935,50

26,319,00

50,11

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52,900,00

52,900,00

26,319,00

26,319,00

49,75

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

850,00

 

616,50

 

72,53

 

75023

 

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

28,600,00

 

16,320,61

 

5707

 

 

0920

Pozostałe odsetki

8,600,00

 

7,301,08

 

84,90

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

20,000,00

 

9,019,53

 

45,10

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu samorządu terytorialnego

0

 

700,00

 

 

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0

 

700,00

 

 

751

 

 

URZĘDY NACZRELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

4,420,00

4,420,00

3,620,19

3,620,19

81,91

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

1.020,00

1.020,00

510,00

510,00

50,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

1.020,00

1.020,00

510,00

510,00

50,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory  wójtów, burmistrzów i

prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

3.400,00

3.400,00

3,110,19

3,110,19

91,48

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

3.400,00

3.400,00

3,110,19

3,110,19

91,48

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2,900,00

2,900,00

2,900,00

2,900,00

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

2,900,00

2,900,00

2,900,00

2,900,00

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

2,900,00

2,900,00

2,900,00

2,900,00

100,00

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POPSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

2,676,853,00

 

1,304,404,42

 

48,73

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2,200,00

 

152,62

 

6,94

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

2,100,00

 

145,00

 

6,91

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

100,00

 

7,62

 

7,62

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

624,245,00

 

311,267,34

 

49,86

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

585,000,00

 

297,495,24

 

50,85

 

 

0320

Podatek rolny

5,900,00

 

2,996,00

 

50,78

 

 

0330

Podatek leśny

14,800,00

 

8,530,00

 

57,64

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

15,500,00

 

2,039,50

 

13,16

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

3,045,00

 

206,60

 

6,79

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

524,954,00

 

306,058,25

 

58,30

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

280,000,00

 

170,436,22

 

60,87

 

 

0320

Podatek rolny

75,000,00

 

40,557,26

 

54,08

 

 

0330

Podatek leśny

6,254,00

 

5,302,02

 

84,78

 

 

0340

Podatek od środków transportowych.

88,000,00

 

51,399,50

 

58,41

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn.

23,600,00

 

1,793,90

 

7,60

 

 

0370

Podatek od posiadania psów.

500,00

 

0

 

0

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej.

600,00

 

402,00

 

67,00

 

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

1,000,00

 

955,80

 

95,58

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

45,000,00

 

33,731,35

 

74,96

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat.

0

 

255,20

 

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5,000,00

 

1,225,00

 

24,50

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

115,435,00

 

77,723,22

 

67,33

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

21,000,00

 

10,286,50

 

48,98

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

90,335,00

 

64,073,72

 

70,93

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

4,000,00

 

3,100,00

 

77,50

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.                                                                                   

100,00

 

263,00

 

263,00

 

75619

 

Wpływy z różnych rozliczeń

100,000,00

 

37,821,60

 

37,82

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

100,000,00

 

37,821,60

 

37,82

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

1,310,019,00

 

571,381,39

 

43,62

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1,283,819,00

 

543,148,00

 

42,31

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

26,200,00

 

28,233,39

 

107,76

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

5,460,367,00

 

3,050,010,00

 

55,86

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2,771,853,00

 

1,705,752,00

 

61,54

 

 

2920

Subwencje ogólne  z budżetu państwa.

2,771,853,00

 

1,705,752,00

 

61,54

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2,508,164,00

 

1,254,084,00

 

50,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

2,508,164,00

 

1,254,084,00

 

50,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

180,350,00

 

90,174,00

 

50,00

 

 

2920

Subwencje oglne z budżetu państwa

180,350,00

 

90,174,00

 

50,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2,270,00

 

4,164,36

 

183,45

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1,800,00

 

3,981,34

 

221,19

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1.800,00

 

547,34

 

30,41

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

 

3,434,00

 

 

 

80110

 

Gimnazja

470,00

 

174,94

 

37,22

 

 

0920

Pozostałe odsetki

470,00

 

174,94

 

37,22

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

0

 

8,08

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0

 

8,08

 

 

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

1,675,963,00

1,396,900,00

1.245.109,84

1,094,320,00

74,29

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  

1,308,400,00

1,308,400,00

1.052.391,31

1,052,002,00

80,43

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0

 

0,10

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).

1,308,400,00

1,308,400,00

1.052.002,00

1,052,002,00

80,40

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0

 

389,21

 

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

12.000,00

12,000,00

6.000,00

6,000,00

50,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).

12.000,00

12,000,00

6.000,00

6,000,00

50,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

230.351,00

76,500,00

109.929,00

36.318,00

47,48

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).

76.500,00

76,500,00

36.318,00

36,318,00

47,48

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

153.851,00

 

73.611,00

 

47,85

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

79.000,00

 

41.649,28

 

52,72

 

 

0920

Pozostałe odsetki

500,00

 

198,28

 

39,66

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

78.500,00

 

41.451,00

 

52,80

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.400,00

 

3.260,25

 

232,88

 

 

0830

Wpływy z usług

1.400,00

 

3.260,25

 

232,88

 

85295

 

Pozostała działalność

44.812,00

 

31.880,00

 

71,14

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

 

1.152,00

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

44.812,00

 

30.728,00

 

68,57

854

 

 

Edukacyjna opieka  wychowawcza.

77.108,00

 

77.175,72

 

100,09

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów.

77.108,00

 

77.175,72

 

100,09