<> 

Zarządzenie Nr 8/2006

Wójta Gminy Kościelec

z dnia 17 marca 2006 roku

 

 

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2005 rok

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póżń. zm.) i art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz.2104 z póżń.zm.) - Wójt Gminy Kościelec zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy w Kościelcu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

WÓJT GMINY

 

/-/ Anna Strapagiel

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2006 Wójta Gminy Kościelec

z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2005 rok

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelec za rok 2005

 

1.    Uchwalony przez Radę budżet na 2005 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał:

a) realizację dochodów budżetowych w wysokości:

- plan             - 10.800.915 zł

- wykonanie  -  10.581.608 zł, co stanowi 97,97 % wykonania planu.

b) realizację wydatków budżetowych w wysokości:

- plan              - 12.499.227 zł

- wykonanie   -  11.593.739 zł, co stanowi 92,76 % wykonania planu.

 

2.    W wyniku realizacji budżetu powstał deficyt w kwocie 1.012.131 zł

 

3.    Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2005 roku wynosi ogółem 1.634.216 zł, z tego:  

35.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Likwidacja kotłowni węglowej w budynku Ośrodka Zdrowia wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Kościelcu” oraz 1.599.216 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla Gminy Kościelec – etap I część 1 – zadanie 1 Gozdów”. W roku 2005 przeznaczono 28.000 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin spłaty I raty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji przypada na dzień 1.07.2006 roku.

 

4.    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

- plan             -     1.718.848 zł

- wykonanie  -      1.359.198 zł, co stanowi 79,08% wykonania planu.

z tego:

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan                 -      52.100 zł

Wykonanie      -      52.100 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu - jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia spraw wojskowych i ewidencji ludności.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan                -        1.000 zł

Wykonanie     -        1.000 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. - jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 751, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan                 -     12.577 zł

Wykonanie      -     12.577 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu - jest to dotacja otrzymana na realizację zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przygotowanie przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 751, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan                 -       14.648 zł

Wykonanie       -       14.513 zł, co stanowi 99,08 % wykonania planu - jest to dotacja otrzymana na realizację zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 751, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan                  -       3.500 zł

Wykonanie       -       3.211 zł, co stanowi 91,74% wykonania planu - jest to dotacja otrzymana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec w dniu 12.06.2005 roku

Dział 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan                    -        400 zł

Wykonanie         -        400  zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. - jest to dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej na terenie Gminy.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan                    -   1.552.697 zł

Wykonanie         -   1.213.117 zł, co stanowi 78,13 % wykonania planu - jest to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan                    -        10.600 zł

Wykonanie         -          5.099 zł, co stanowi 48,10 % wykonania planu - jest to dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan                    -         71.326 zł

Wykonanie         -         57.181 co stanowi 80,17 % wykonania planu - jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan                -      419.840 zł

Wykonanie     -      367.094 zł, co stanowi 87,44% wykonania planu

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan                -          4.704 zł

Wykonanie     -      4.704 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu - jest to dotacja otrzymana na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej dla uczniów podejmujących naukę  w  klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005)2006.

Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan               -        10.280 zł

Wykonanie    -         2.493 zł, co stanowi 24,25 % wykonania planu z tego: 10.080 zł  - stanowi dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy oraz 200 zł - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty  prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan                 -     167.328 zł

Wykonanie      -     122.369 zł, co stanowi 73,13 % wykonania planu - jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan                -        69.500 zł

Wykonanie     -        69.500 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu - jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan                 -        41.824 zł

Wykonanie      -        41.824 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu - jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

Dział 854 , rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan             -       126.204 zł

Wykonanie      -       126.204 zł, co stanowi 100,00 wykonania planu - powyższa dotacja przeznaczona  jest na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Finansów publicznych.

Plan                 -        82.406 zł

Wykonanie      -        82.406 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. - jest to  dotacja ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dąbrowice Stare.

 

7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

Plan                -      4.000 zł

Wykonanie     -      4.000 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu - jest to pomoc finansowa udzielona przez gminę Krzymów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Urzędzie Gminy w Kościelcu.

 

8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan                       -             850 zł

Wykonanie            -           1.005 zł, co stanowi 118,24 % wykonania planu.

 

9. Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział  853, rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan                       - 20.000 zł

Wykonanie            - 20.000 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

- jest to dotacja  otrzymana na dofinansowanie projektu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” (umowa nr 2/5/2005 pomiędzy samorządem Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.07.2005 r.)

 

10. Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan                     - 30.000 zł

Wykonanie          - 30.000 zl, co stanowi 100,00 % wykonania planu - jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dotyczących utworzenia GCI.

 

11. Część oświatowa subwencji ogólnej:

Plan                       -      2.748.109 zł

Wykonanie            -      2.748.109 zł, co stanowi 100,00% planu

 

12. Środki na uzupełnienie dochodów gmin:

Plan                       -             5.414 zł

Wykonanie            -             5.414 zł, co stanowi 100,00% planu

 

13. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan                       -     2.296.407 zł

Wykonanie            -     2.296.407 zł, co stanowi 100,00% planu.

 

14. Wpływy z różnych dochodów

Plan                       -          84.267 zł

Wykonanie            -          84.267 zł, co stanowi 100,00% planu.- są to środki niewykorzystane w roku 2004 na budowę oświetlenia ulicznego w kwocie 32.500 zł w m. Ruszków II i Białków Kościelny – termin  realizacji tego zadania upłynął 31.03.2005 roku, różnicę w kwocie 51.767 zł  stanowią środki niewykorzystane na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów (Uchwała Rady Gminy Kościelec Nr XXIV/173/2004 z dnia  30.12.2004 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.)

 

15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan                    -       4.240 zł

Wykonanie         -       4.240 zł, co stanowi 100,00 % planu - jest to dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

 

16.Ogółem podstawowe dochody podatkowe Gminy na dzień 31.12.2005 roku wyniosły:

Plan                         -    2.636.181 zł

Wykonanie              -    2.750.380 zł, co stanowi 104,33 % planu.

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

Plan                     -        18.000 zł

Wykonanie          -        25.256 zł, co stanowi 140,31 % wykonania planu.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Plan                     -     981.246 zł

Wykonanie          - 1.017.510  zł, co stanowi 103,70 % planu

- podatek rolny:      

Plan                      -   103.800 zł

Wykonanie           -  110.321 zł, co stanowi 106,28 % wykonania planu

- podatek od nieruchomości

Plan                      - 875.000 zł

Wykonanie           - 881.849 zł, co stanowi 100,78 % wykonania planu.

- podatek leśny

Plan                       -  21.054 zł

Wykonanie            -  21.291 zł, co stanowi 101,13 % wykonania planu

- podatek od środków transportowych

Plan                        - 115.500 zł

Wykonanie            -  116.767 zł, co stanowi 101,10 % wykonania planu

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej

Plan                        -     3.460 zł

Wykonanie             -        768 zł, co stanowi 22,20 % wykonania planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan                        -  52.350 zł

Wykonanie             -  43.704 zł, co stanowi 83,48 % wykonania planu.

- wpływy z opłaty skarbowej

Plan                        -  23.000 zł

Wykonanie            -  19.019 zł, co stanowi 82.69 % wykonania planu

-   wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan                        - 442.771 zł

Wykonanie             - 513.895 zł, co stanowi 116,06 % wykonania planu

Najwyższe wykonanie planu odnotowano z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. 140,31 % założonego planu. Należy zauważyć że dochody z tego źródła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego znacznie wzrosły. W poprzednich latach odnotowywano tendencję spadkową w zakresie realizacji dochodów z w)w źródła. Odnotowano również wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2004. W roku 2004 wpływy do budżetu z w)w źródła wynosiły 808.955 zł. Najniższe wykonanie planu dochodów odnotowano z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w

formie karty podatkowej tj. 22,20 %  zakładanego planu. Należy stwierdzić, że dochody z tego źródła z roku na rok ulegają znacznemu obniżeniu. W związku z rozpoczęciem budowy autostrady na terenie naszej Gminy w budżecie pojawiły się dodatkowe dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża położonego w m. Białków Górny. W roku 2005 do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 513.895 zł. Pojawienie się nowego źródła dochodów w roku 2005 miało znaczący wpływ na realizację wyższych wydatków budżetowych. Wykonanie planu dochodów powyżej 100,00 % z tytułu wpływów z podatku rolnego (106,28%), podatku od nieruchomości (100,78%), podatku leśnego (101,23%) oraz podatku od środków transportowych (101,10%) spowodowane zostało przez składanie pod koniec roku korekt deklaracji podatkowych powodujących wzrost dochodów z w)w źródeł. Na dzień 31.12.2005 roku zaległości w podatku rolnym wystąpiły w kwocie 12.617 zł, w porównaniu do roku 2004 uległy zmniejszeniu o kwotę 2.820 zł. W podatku od nieruchomości zaległości wyniosły 168.207 zł i wzrosły w porównaniu do salda zaległości na dzień 31.12.2004 roku

o kwotę 16.978 zł. W podatku leśnym zaległości wyniosły 583 zł i uległy zmniejszeniu  o kwotę 7 zł. W podatku od środków transportowych zaległości wyniosły 14.883 zł i uległy zmniejszeniu do roku 2004 o kwotę 6.884 zł. Z tytułu naliczonych odsetek od wpłat dokonanych po terminie do budżetu Gminy wpłynęła kwota 8.164 zł (Dział 756). Działania w zakresie ściągalności w)w zaległości prowadzone były na bieżąco. W roku 2005 wystawiono 436 upomnienia, oraz 13 tytułów wykonawczych. Pogarszająca się sytuacja finansowa niektórych firm działających na terenie Gminy, co do niektórych prowadzone są licytacje nieruchomości przez komorników sądowych spowodowała wzrost zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Prowadzone działania w zakresie ściągalności na terenie naszej Gminy w wielu przypadkach nie przynoszą pozytywnych skutków. Utrzymują się zadłużenia wieloletnie powiększone o zaległości z przypisów bieżących. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest wzrost bezrobocia na terenie Gminy. Zgodnie z art.16a ustawy o finansach publicznych został sporządzony wykaz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł ( na dzień 31.12.2005 roku było 13 podatników na ogólną kwotę 4.395,90 zł) i podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

17. W roku 2004 nie odnotowano żadnych wpływów z tytułu podatku od posiadania psów, plan ustalono w wysokości 500 zł. Rada Gminy Kościelec ustaliła roczną stawkę podatku od posiadania psów, które należą do ras psów uznanych za agresywne.

 

18. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 271.436 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 40.099 zł. Ogółem stanowi to kwotę 311.535 zł  z czego znaczną kwotę stanowią skutki w podatku od nieruchomości  i wynoszą 202.244zł.

Należy stwierdzić, że skutki udzielone przez gminę miały znaczący wpływ na realizację wyższych wydatków budżetowych w roku 2005.

 

19.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane w wysokości:

Plan             -         4.566 zł

Wykonanie  -         6.453 zł, co stanowi 141,33%  planu.

Na wykonanie dochodów z w)w źródła powyżej zakładanego planu miało wpływ ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych. W porównaniu do roku 2004 zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 1.855 zł i wynoszą na dzień 31.12.2005 roku 470 zł.

 

20. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu  terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

Plan                -          71.600 zł

Wykonanie     -          79.579 zł, co stanowi 111,14 % planu.

Na wykonanie dochodów z ww. źródła powyżej zakładanego planu miało w znacznym stopniu wpływ  ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych. W porównaniu do salda zaległości na dzień 31.12.2004 uległy zmniejszeniu o kwotę 6.883 zł i wynoszą 844 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy również dodatkowe dochody z tytułu najmu budynku stanowiącego mienie komunalne Gminy dla potrzeb firmy budującej autostradę na terenie Gminy.

 

21. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:

Plan             - 94.800 zł

Wykonanie – 96.232 zł, co stanowi 101,51 % planu.

Planowana sprzedaż na rok 2005 została w większości wykonana w I półroczu 2005 z uwagi na duże zainteresowanie działkami budowlanymi na terenie Gminy Kościelec oraz zwrotem bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania komunalnego. Na wykonanie dochodów z w)w źródła powyżej zakładanego planu miało wpływ ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych. Zaległości z w)w źródła wynoszą na dzień 31.12.2005 roku 9.727 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do zaległości na dzień 31.12.2004 roku o kwotę 5.000 zł. Od zaległości nie podatkowych klasyfikowanych w dziale 700 naliczane są odsetki ustawowe.

 

22. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

Plan              -  89.000 zł

Wykonanie   -  89.924 zł, co stanowi 101,04 %  planu.

 

23. Wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz opłaty za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej:

Plan            - 358.000 zł

Wykonanie  - 388.148 zł, co stanowi 108,42 %  planu.

Wykonanie planu powyżej 100,00 % spowodowane zostało poprzez zwiększony pobór wody przez mieszkańców Gminy w okresie letnim z uwagi na warunki atmosferyczne oraz pobór wody związany z budową autostrady na terenie Gminy, co w konsekwencji przełożyło się na zwiększone wpływy ze sprzedaży wody. Zaległości z w)w źródła na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 30.088 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do zaległości na dzień 31.12.2004 roku o kwotę 2.980 zł. Na bieżąco prowadzone są działania dotyczące likwidacji zaległości, od wpłat dokonywanych po terminie  naliczane są odsetki ustawowe. W roku 2005 wystawiono 496 upomnień wobec osób zalegających z płatnością za pobór wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej. Wystąpiono do sądu z pozwami o nakazy zapłaty wobec 30 osobom, skierowano do  egzekucji komorniczej 24 wnioski . W wyniku prowadzonych działań do budżetu Gminy wpłynęła kwota 5.933 zł (łącznie z odsetkami). Wobec 4 osób komornik umorzył postępowanie ze względu na niemożność wyegzekwowania należności. Z uwagi na pogarszające się warunki materialne mieszkańców Gminy (wzrost bezrobocia) utrzymują się w dalszym ciągu  zadłużenia z lat ubiegłych powiększone o zaległości bieżące. Z tytułu naliczonych i uiszczonych odsetek  do budżetu Gminy wpłynęła kwota 3.827 zł (rozdział 01010 §0920).

 

24. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie) – Dział 020, rozdział 02095 §0750

Plan             -           1.080 zł

Wykonanie  -            1.050 zł, co stanowi 97,22 % planu.

 

25. Dochody z tytułu wynajmu hali sportowej (Dział 926,rozdział 92601 § 0750)

Plan             -         25.000 zł

Wykonanie  -         29.305 zł, co stanowi 117,22 % planu.

 

26. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa.

Plan              -         17.000 zł

Wykonanie   -         20.100 zł, co stanowi 118,24 % planu.

 

27. Za zajęcie pasa drogowego do budżetu Gminy wpłynęła kwota 1.512 zł. (wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego przekazane zostały z r-ku środków specjalnych na r-ek dochodów Gminy Dział 600, rozdział 60016). Ogółem dochody wykonano na poziomie 97,97 % planu, co zapewniło stabilną sytuację dla realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych. Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zrealizowano w wysokości 6.163 zł, co stanowi 57,06 %  planu.

 

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

 

1.    Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan      -  2.149.005 zł           Wykonanie       -      2.125.007 zł , tj. 98,88 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan      - 2.144.612 zł            Wykonanie       -      2.121.285 zł, tj.  98,91 % z tego:

wydatki bieżące

Plan     -  219.862 zł        Wykonanie       -        204.308 zł, tj. 92,93 % - są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowych na terenie Gminy, hydroforni oraz oczyszczalni ścieków. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za pobór wody oraz odprowadzanie

ścieków do kanalizacji gminnej za 2005 rok wyniosły 388.148 zł.

wydatki majątkowe

Plan     - 1.924.750 zł               Wykonanie         -    1.916.977zł tj. 99,60 % z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla Gminy Kościelec

etap I, część 1 – zadanie Gozdów

Plan – 1.910.000 zł            Wykonanie        -    1.904.136 zł tj.  99,69  % - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszków I

Plan  -     7.750 zł             Wykonanie       -                6.250 zł tj. 80,64 %

-   rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszków II

Plan  -     7.000 zł             Wykonanie       -                6.591zł  tj.  94,16 %

Rozdział 01030  - Izby rolnicze

Plan       -      2.340 zł             Wykonanie       -               2.184 zł tj. 93,33  % - wydatki dotyczą wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (w m-cu styczniu 2006 roku przekazano zaległe składki w kwocie 97zł dotyczące wpływów w roku 2005)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan        -        2.053 zł             Wykonanie      -             1.538 zł tj.    74,91 % - są to wydatki związane z wykonywaniem usług dotyczących transportu i utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Kościelec.

 

2.    Dział 600 – Transport i łączność.

Plan       - 786.834 zł              Wykonanie       -          622.674 zł tj.      79,14 %

wydatki bieżące

Plan       -    79.173 zł              Wykonanie      -            76.665 zł tj.      96,83 % - są to wydatki związane z bieżącą naprawą dróg gminnych, bieżące utrzymanie przeprawy promowej oraz wydatki związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimy .

wydatki majątkowe

Plan       -   707.661 zł              Wykonanie       -           546.009 zł tj.   77,16 %, wydatki dotyczą:

- przebudowy dróg gminnych

- zakup równiarki z przeznaczeniem do bieżącego remontu dróg

- przebudowa drogi powiatowej  Kościelec Tury przez Gąsiorów Trzęśniew (zadanie to wykonano wspólne z Powiatem Kolskim.)

- wykup gruntów pod budowę i przebudowę dróg gminnych

 

3.    Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan        - 93.415 zł                 Wykonanie      -         88.515zł  tj.     94,75  %

wydatki bieżące

Plan        - 93.415 zł                  Wykonanie     -         88.515 zł tj.     94,75 % - są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na terenie Gminy oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków i mieszkań będących własnością Gminy (bieżące remonty, zakup opału itp..)

 

4.    Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan     -      80.000 zł                Wykonanie        -      62.267 zł tj.     77,83 % - są to wydatki bieżące związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kościelec,  wydatki związane z wydawaniem decyzji o kierunkach zabudowy i celu publicznego.

 

5.    Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan     - 2.151.583 zł               Wykonanie        -      2.094.628 zł tj.    97,35 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan     -      52.100 zł                Wykonanie       -           52.100 zł tj.   100,00 % - są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady Gmin.

Plan      -     82.700 zł               Wykonanie        -    74.475 zł tj.        90,05 % - są to wydatki poniesione na wypłatę diet miesięcznych dla radnych, zwrot kosztów podróży oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Plan         -   1.948.193 zł             Wykonanie       -  1.907.359 zł tj.      97,90 % z tego:

wydatki bieżące

Plan        -   1.927.693 zł           Wykonanie       -   1.888.487 zł tj.     97,97 % - są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, gazu, druków materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, bieżące remonty pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu). W roku 2005 na bieżące remonty pomieszczeń biurowych (dotyczy  budynku administracyjnego Urzędu Gminy) przeznaczono                    kwotę 121.312 zł.

wydatki majątkowe

Plan         -     20.500 zł             Wykonanie    -         18.872 zł tj.     92,06 % - są to wydatki poniesione na zakup  sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan          -       4.000 zł              Wykonanie     -           3.904 zł  tj.    97,60 %

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan         -    64.590 zł                Wykonanie      -        56.790 zł tj.     87,92 %

wydatki bieżące

Plan          -    31.590 zł                Wykonanie     -        28.610 zł tj.     90,57 % - są to wydatki poniesione na wypłatę  diet dla sołtysów za uczestnictwo w obradach sesji Rady Gminy, oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu „Mikrobus” (zakup paliwa, ubezpieczenie itp.)

wydatki majątkowe

Plan         -     33.000 zł                 Wykonanie    -        28.180 zł tj      85,39 % z tego:

- zakup samochodu „Mikrobus” – 9 osobowy    -        25.380 zł (przy udziale środków PERON)

- zakup garażu do w)w samochodu                     -         2.800 zł.

 

6.    Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan         -     31.725 zł                 Wykonanie      -     31.301 zł tj. 98,66  %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan         -     1.000 zł                   Wykonanie     -         1.000 zł tj. 100,00 % - są  to wydatki poniesione na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan                  -   12.577 zł

Wykonanie       -   12.577 zł, co stanowi 100,00 % planu - są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów   na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej     

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan          -   14.648 zł                   Wykonanie     -          14.513 zł tj.   99,08 % - jest to zadnie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadania dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie.

Plan           -       3.500 zł             Wykonanie         -      3.211 zł tj.     91,74 % - są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec.

 

7.    Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan        -  114.973 zł                   Wykonanie    -         111.571 zł tj.     97,04 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan        -  114.573 zł                    Wykonanie   -         111.171 zł tj.     97,03 % z tego:

wydatki bieżące

Plan        -  112.573 zł          Wykonanie   -         109.371 zł tj.      97,16 % - są to wydatki poniesione na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie Gminy (wypłata diet dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup umundurowania, sprzętu gaśniczego, paliwa oraz wydatki związane z organizacją gminnych zawodów strażackich, bieżące remonty pomieszczeń w których znajduje się sprzęt przeciwpożarowy, bieżące remonty samochodów strażackich, motopomp i itp.

wydatki majątkowe

Plan                    - 2.000 zł

Wykonanie         - 1.800 zł, co stanowi 90,00 % planu

- dokonano zakupu samochodu strażackiego dla OSP Trzęśniew.   

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Plan        -     400 zł           Wykonanie      -        400 zł   tj.    100,00 % - są to wydatki poniesione na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej na terenie Gminy i w całości pochodzą z dotacji celowej.

 

8.    Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan      -  36.020 zł                     Wykonanie  -             34.415 zł tj.    95,54 % - są to wydatki związane z pobieraniem i egzekwowaniem podatków i opłat (są w tym również wynagrodzenia dla inkasentów podatków), zakup druków itp.

 

9.         Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan        -  14.111 zł                  Wykonanie  -                   9.591 zł tj.   67,97 % - są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na likwidację kotłowni węglowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kościelcu, oraz koszty związane z obsługą zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów.

 

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan    -   3.800.634 zł                    Wykonanie  -  3.663.968 zł tj. 96,40 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Plan    -   2.689.031 zł                     Wykonanie -  2.583.092 zł tj. 96,06 %

z tego:

wydatki bieżące

Plan    -  2.678.931 zł                       Wykonanie – 2.573.788 zł tj. 96,08 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników                   1.602.741 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                              127.708 zł

- składki na ubezpieczenia Społeczne i   Fundusz Pracy           351.016 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek                 2.532 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.163 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie Gminy (zakup energii, gazu bieżące remonty szkół, sprzętu szkolnego, zakup środków czystości, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, usługi pocztowo – telekomunikacyjne itp.) – 390.628 zł

wydatki majątkowe

Plan       -                     10.100 zł            Wykonanie      -     9.304 zł tj.  92,12 %

z tego:

- na budowę garażu przy Szkole Podstawowej w Kościelcu przeznaczono

kwotę 7.315 zł,

- na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowie wydatkowano kwotę 1.989 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan        - 209.900 zł                 Wykonanie     -              206.509 zł tj. 98,38 %

z tego:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników                          140.462 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    10.053 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                30.820 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.                   9.449 zł

- pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, wypłata ekwiwalentów dla pracowników itp.)                15.725  

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan     - 712.023 zł              Wykonanie          -              701.530 zł tj. 98,53%    z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników                                                445.820 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     36.299 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                    101.266 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                            448 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         31.850 zł

- pozostałe wydatki bieżące ( zakup energii, gazu, środków czystości, bieżące remonty, podróże

służbowe, ekwiwalenty dla pracowników, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowo–telekomunikacyjne, różne opłaty i składki itp.)                                                       85.847 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan       -    134.514 zł         Wykonanie       -             125.471 zł tj. 93,28 % - są to wydatki związane z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan         -    19.819zł           Wykonanie      -                   19.806 zł  tj. 99,34 % - są to wydatki bieżące związane z dokształcaniem nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan            -  35.347 zł            Wykonanie     -                    27.560 zł tj.  77,97 % z tego:  

- 25.267 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- 2.293 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Środki te w całości  wypłacone zostały z dotacji celowej. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy 10.080 zł, niewykorzystane środki zostały zwrócone.

 

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan        -     89.000 zł             Wykonanie     -                      88.928 zł tj. 99,92 % - są to wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i stanowią 98,89 % wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

12.Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan      -   2.302.697 zł          Wykonanie    -                1.881.034 zł tj. 81,69 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

   Plan       -   1.583.126 zł          Wykonanie    -                1.236.018 zł   tj.78,07 %

 Na realizację w)w zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 1.213.117 zł, z tego:  

- zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 386.937 zł (liczba świadczeń -8.417)

- dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono na kwotę – 526.430 zł (liczba świadczeń – 5.048),

- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę – 127.728 zł (liczba świadczeń -887)

- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę – 97.496 zł (liczba świadczeń - 229)

- zaliczki alimentacyjne wypłacono na kwotę 28.410 zł (liczba świadczeń – 156).

Ogółem wydatki poniesione na wypłatę w)w świadczeń wyniosły 1.167.001 zł (§3110) i w całości wypłacone zostały z dotacji celowej.

Na wydatki bieżące związane z obsługą w)w zadania tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży służbowych itp.

przeznaczono kwotę ogółem 69.017 zł, w tym: 22.901 zł stanowiły środki własne Gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan       -       10.600 zł            Wykonanie    -        5.099 zł tj.          48,10 % - zadanie to w całości realizowane jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan          -      304.654 zł             Wykonanie      - 245.550 zł tj.   80,60 % - są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na realizację w)w zadania z własnych środków przeznaczono kwotę 66.000 zł, różnicę stanowi dotacja z budżetu Państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan          -  103.300zł                   Wykonanie      -  103.231 zł tj.     99,93 % - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zadanie to w całości realizowane jest z własnych środków.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan        - 192.255 zł                  Wykonanie        - 191.903 zł tj.     99,82 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      - 123.033 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            -     9.146 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                   -  26.673 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     -   3.424 zł

- pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, gazu, materiałów biurowych, druków, usługi pocztowo– telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki itp.)    - 29.627zł

Na realizację w)w zadania z własnych środków przeznaczono kwotę 122.403 zł różnicę w kwocie 69.500 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan        -  16.900zł                  Wykonanie       - 16.897 zł tj. 99,98 % - są to wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych na terenie  Gminy, z tej formy pomocy w  roku skorzystało 6 osób. Środki na realizację zadania pochodzą ze środków własnych Gminy oraz odpłatności przez osoby korzystające z tych usług Z tytułu odpłatności do budżetu Gminy wpłynęła kwota 3.698  zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan         -   91.862 zł                  Wykonanie      -   82.336 zł  tj.  89,63  %, z tego:

-5.000 zł w budżecie Gminy przeznaczono w formie dotacji dla KBŻ w Koninie na zbiórki żywności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Kościelec.

- 77.336 zł przeznaczono na realizację zadania Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, w tym 20.404 zł przeznaczono na utworzenie punktu wydawania posiłków (zakup wyposażenia). Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono ogółem kwotę 56.932 zł, z tego  środki własne Gminy stanowią kwotę 35.512 zł

Na realizację w)w zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 41.824 zł.

 

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan           -   50.000 zł               Wykonanie       -     50.000 zł tj. 100,00 % - są to wydatki poniesione na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”, z tego:

wydatki majątkowe:

Plan        -    30.000 zł               Wykonanie        -    30.000 zł tj. 100,00% - są to wydatki poniesione na zakup sprzętu komputerowego do GCI. Środki otrzymane z dotacji zostały wykorzystane w 100 %.

 

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan         - 294.913 zł                 Wykonanie      -    277.131 zł tj. 93,97 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Plan         - 131.201 zł                 Wykonanie      -    114.349 zł tj. 87,16 % - są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy i Gimnazjum w Kościelcu.

z tego:  

- wynagrodzenia osobowe pracowników           -                         77.581 zł 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                   -                         4.535 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  -            21.500 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   socjalnych         -       4.723 zł

- pozostałe wydatki bieżące                                 -                      6.010 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan        -   162.804 zł                 Wykonanie       - 162.782 zł tj.  99,99 % - są to wydatki związane z pokryciem kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na realizację w)w zadania przeznaczono środki własne w wysokości 36.578 zł, różnicę w kwocie 126.204 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan      -      908 zł                     Wykonanie        -          0 zł tj.       0% - są to wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, środki nie zostały nie wykorzystane z uwagi na brak zainteresowania ze strony nauczycieli.

 

15.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan        - 337.920 zł                 Wykonanie       - 293.887zł tj. 86,97 %

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan        -    9.500 zł                   Wykonanie       -    8.401 zł tj. 88,43 %

z tego:

wydatki bieżące:

Plan         -  3.000 zł                    Wykonanie       -    2.984 zł tj. 99,47 %

-                                        są to wydatki poniesione na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

wydatki majątkowe

Plan          - 6.000 zł                    Wykonanie       -    5.417 zł tj. 90,28 %

- zakupiono 6 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan         - 3.000 zł                   Wykonanie        -            0 zł  tj. 0 %

Ww. kwotę planowano przeznaczyć na zagospodarowanie terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy. Planowane prace w roku 2006 polegające na termomodernizacja budynku spowodowały by zniszczenie urządzonego terenu wokół budynku, w związku z powyższym nie wydatkowanie planowanych środków w roku 2005 uważa się za celowe.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan       - 325.420 zł                 Wykonanie        -   285.486 zł tj. 87,73 %

wydatki bieżące

Plan       - 282.920 zł                  Wykonanie       -   254.128 z      89,82 % są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego).

wydatki majątkowe

Plan        -  42.500 zł                   Wykonanie      -         31.358 zł tj. 73,78 %

z tego:

- na budowę oświetlenia ulicznego w m. Ruszków II przeznaczono kwotę 14.973 zł,

- na budowę oświetlenia ulicznego w m. Białków Kościelny przeznaczono kwotę 16.385 zł.

 

16.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan       -    119.362 zł               Wykonanie      -       116.793 zł  tj.  97,85 %

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan       -    82.392 zł                 Wykonanie      -         82.390 zł tj.  100,00 % - są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w Kościelcu z filią w Dąbrowie. Na zakup książek wykorzystano kwotę 8.243 zł, w tym: 4.240 zł stanowiły środki otrzymane z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan            -   1.500 zł            Wykonanie        -         1.400 zł  tj.   93,33 %  - są to wydatki poniesione na opracowanie gminnego planu ochrony zabytków.

 Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan       -  35.470 zł                   Wykonanie        -       33.003 zł  tj.   93,04 % - są to wydatki poniesione w związku z organizacją różnych imprez o charakterze kulturalno – oświatowym na terenie Gminy oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Urzędzie Gminy. Z Gminy Krzymów otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania orkiestry (zakup umundurowania, sprzętu muzycznego itp.), ponieważ ww. orkiestra od kilku lat również obsługuje uroczystości gminne oraz strażackie na terenie Gminy Krzymów. Wpływy do budżetu otrzymane jako darowizna w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych wyniosły 8.400 zł.

 

17.Kultura fizyczna i sport.

Plan      - 47..035 zł                    Wykonanie        -        42.029 zł tj. 89,36 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan        - 33.060 zł                    Wykonanie        -         28.376 zł tj. 85,83 % - są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej. Z tytułu wynajmu hali sportowej w roku 2005 do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 29.305 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan        - 13.975 zł                       Wykonanie        -      13.653 zł tj. 97,70 % - są to wydatki związane z organizacją imprez masowych na terenie Gminy z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu (zakup nagród rzeczowych dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego itp.)

 

18.Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

przedstawiają się następująco:

Plan         -   1.718.848                Wykonanie        - 1.359.198 zł tj. 79,08 %

z tego: 

Dział 750, rozdział 75011

Plan         - 52.100 zł                    Wykonanie       -       52.100 zł tj.100,00 %  - są to wydatki związane z prowadzeniem spraw wojskowych i ewidencji ludności.

Dział 751, rozdział 75101

Plan           -    1.000 zł                Wykonanie       -             1.000 zł tj.100,00 %  -są to wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 751, rozdział 75107

Plan           -  12.577 zł                Wykonanie       -          12.577 zł tj. 100,00 % - są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie zlecone przez Krajowe   Biuro Wyborcze.

Dział 751, rozdział 75108

Plan          - 14.648 zł                   Wykonanie       -         14.513 zł tj. 99,08 % - są to wydatki poniesione na realizację zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 751, rozdział 75109

Plan          - 3.500 zł                  Wykonanie        -            3.211 zł tj. 91,74 % - są to wydatki poniesione  na przygotowanie  i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec.

Dział 754, rozdział 75414

Plan          -  400 zł               Wykonanie                400 zł tj. 100,00 % - dotacja ta została wykorzystana na realizację wydatków bieżących z zakresu obrony cywilnej na terenie Gminy.

Dział 852, rozdział 85212

Plan         -    1.552.697 zł               Wykonanie      1.213.117 zł tj. 78,13 % - są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85213

Plan        -       10.600 zł                  Wykonanie    -         5.099 zł tj. 48,10 % - są to wydatki poniesione w związku z opłaceniem składek  na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85214

Plan       -    71.326 zł                           Wykonanie    -        57.181 zł tj.80,17 % - są to wydatki poniesione w związku z wypłatą świadczeń społecznych oraz oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

Ogółem wydatki budżetowe  zrealizowano na poziomie 92,76 % założonego planu rocznego, z ogólnej kwoty wydatków 22,32 % stanowią wydatki majątkowe.

 

Plan dotyczący wydatków majątkowych zakładał 2.776.511 zł, wykonanie wynosi  2.587.917 zł, co stanowi 93,21 % założonego planu rocznego. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wobec innych kredytobiorców i pożyczkobiorców, oraz nie emitowała papierów wartościowych. Wydatki związane z obsługą długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki na likwidację kotłowni węglowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kościelcu) oraz wydatki związane  z obsługą zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów wyniosły ogółem 9.591 zł, co stanowi 0,08%  zrealizowanych wydatków ogółem. Gmina Kościelec na dzień 31.12.2005 roku posiadała zobowiązania ogółem w kwocie 219.488 zł, z tego 219.332 zł stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wraz z pochodnymi oraz zobowiązania dotyczące zakupu usług pocztowo–telekomunikacyjnych, zakupu energii, gazu itp., których termin płatności przypada na m-c styczeń 2006 roku – są to zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych. Zobowiązania wymagalne dotyczą: wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości  2% wpływów z podatku rolnego za 2005 rok i wynoszą 97 zł. Różnicę w kwocie 59 zł  stanowi zobowiązanie dotyczące  nie zapłaconej w terminie faktury za zakupioną publikację. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 12.534 zł, wydatkowano kwotę 7.809 zł tj. 62,30 % założonego planu rocznego, były to wydatki poniesione na opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Kościelec, zakup materiału zadrzewieniowego oraz wydatki związane z organizacją olimpiad ekologicznych na terenie Gminy.

 

Zestawienie ilości i zakresu procedur zamówień publicznych udzielonych w roku 2005 roku.

 

 Lp.      Tryb postępowania                    zakres                          Ilość udzielonych zamówień

    1.     Przetarg nieograniczony            poniżej  60 tys. euro                              8

    2.     Przetarg nieograniczony            powyżej 60 tys. euro                             1

    3.     Zapytanie o cenę                      poniżej  60 tys. euro                              2

    4.     Z wolnej ręki                             poniżej  60 tys. euro                              6

 

 


 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC ZA  2005  ROK (zł)

 

DOCHODY

 

Dział

Rozd.ł

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

7:5

Kwota

w tym:

zadania zlecone

Kwota

 zadania     zlecone:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

361.080

 

411.883

 

114,07

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

361.080

 

411.883

 

114,07

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0

 

9

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

358.000

 

388.148

 

108,42

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2.580

 

3.827

 

148,33

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

 

 

 

 

 

 

 

 

pieniężnej.

0

 

18.750

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

500

 

1.149

 

229,80

020

 

 

LEŚNICTWO

1.080

 

1.050

 

97,22

 

02095

 

Pozostała działalność

1.080

 

1.050

 

97,22

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

1.080

 

1.050

 

97,22

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

83.406

 

83.918

 

100,61

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

83.406

 

83.918

 

100,61

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw

1.000

 

1.120

 

112,00

 

 

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

0

 

392

 

0

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

82.406

 

82.406

 

100,00

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

181.596

 

194.762

 

107,25

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

181.596

 

194.762

 

107,25

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

4.566

 

6.453

 

141,33

 

 

0740

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

210

 

0

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub    innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

71.600

 

79.579

 

111,14

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

94.800

 

96.232

 

101,51

 

 

0920

Pozostałe odsetki

420

 

403

 

95,95

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów.

10.000

 

12.095

 

120,95

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

93.288

52.100

93.491

52.100

100,22

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

52.950

52.100

53.105

52.100

100,29

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52.100

52.100

52.100

52.100

100,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

850

 

1.005

 

118,24

 

75023

 

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

40.338

 

40.386

 

100,12

 

 

0920

Pozostałe odsetki

13.500

 

17.637

 

130,64

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

26.838

 

22.749

 

84,76

751

 

 

URZĘDY NACZRELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

31.725

31.725

31.301

31.301

98,67

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

1.000

1.000

1.000

1.000

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

1.000

1.000

1.000

1.000

100,00

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12.577

12.577

12.577

12.577

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami).

12.577

12.577

12.577

12.577

100,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

14.648

14.648

14.513

14.513

99,08

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

14.648

14.648

14.513

14.513

99,08

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory  wójtów, burmistrzów i

prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

3.500

3.500

3.211

3.211

91,74

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

3.500

3.500

3.211

3.211

91,74

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

400

400

400

400

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

400

400

400

400

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

400

400

 

400

400

100,00

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POPSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

2.750.471

 

2.873.635

 

104,48

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3.620

 

769

 

21,24

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

3.460

 

768

 

22,20

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

160

 

1

 

0,63

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

627.300

 

624.454

 

99,55

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

585.000

 

582.315

 

99,54

 

 

0320

Podatek rolny

9.000

 

9.140

 

101,56

 

 

0330

Podatek leśny

14.800

 

14.813

 

100,09

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

15.500

 

17.103

 

110,34

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

1.000

 

41

 

4,10

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

2.000

 

1.042

 

52,10

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

559.434

 

578.707

 

103,45

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

290.000

 

299.534

 

103,29

 

 

0320

Podatek rolny

94.800

 

101.181

 

106,73

 

 

0330

Podatek leśny

6.254

 

6.478

 

103,58

 

 

0340

Podatek od środków transportowych.

100.000

 

99.664

 

99,66

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn.

10.000

 

19.183

 

191,83

 

 

0370

Podatek od posiadania psów.

500

 

0

 

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej.

500

 

962

 

192,40

 

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

1.030

 

315

 

30,58

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

51.350

 

43.663

 

85,03

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat.

0

 

607

 

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5.000

 

7.120

 

142,40

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

118.100

 

113.044

 

95,72

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

23.000

 

19.019

 

82,70

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

89.000

 

89.924

 

101,04

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

6.000

 

4.100

 

68,34

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.                                                                                    

100

 

1

 

1,00

 

75619

 

Wpływy z różnych rozliczeń

442.771

 

513.895

 

116,07

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

442.771

 

442.771

 

100,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

999.246

 

1.042.766

 

104,36

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

981.246

 

1.017.510

 

103,70

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

18.000

 

25.256

 

140,32

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

5.134.197

 

5.134.197

 

100,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2.748.109

 

2.748.109

 

100,00

 

 

2920

Subwencje ogólne  z budżetu państwa.

2.748.109

 

2.748.109

 

100,00

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

5.414

 

5.414

 

100,00

 

 

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

5.414

 

5.414

 

100,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2.296.407

 

2.296.407

 

100,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

2.296.407

 

2.296.407

 

100,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe.

84.267

 

84.267

 

100,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów.

84.267

 

84.267

 

100,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

20.690

 

13.510

 

65,30

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9.895

 

10.484

 

105,95

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1.545

 

2.134

 

138,12

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

300

 

300

 

100,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.346

 

3.346

 

100,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4.704

 

4.704

 

100,00

 

80110

 

Gimnazja

515

 

533

 

103,50

 

 

0920

Pozostałe odsetki                                 

515

 

533

 

103,50

 

80195

 

Pozostała działalność

10.280

 

2.493

 

24,25

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

10.280

 

2.493

 

24,25

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

1.925.138

1.634.623

1.521.312

1.275.397

79,02

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  

1.552.697

1.552.697

1.213.117

1.213.117

78,13

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).

1.552.697

1.552.697

1.213.117

1.213.117

78,13

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

10.600

10.600

5.099

5.099

48,10

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).

10.600

10.600

5.099

5.099

48,10

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

238.654

71.326

179.550

57.181

75,23

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).

71.326

71.326

57.181

57.181

80,17

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

167.328

 

122.369

 

73,13

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

77.763

 

78.024

 

100,34

 

 

0920

Pozostałe odsetki

400

 

661

 

165,25

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

69.500

 

69.500

 

100,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3.600

 

3.698

 

102,72

 

 

0830

Wpływy z usług

3.600

 

3.698

 

102,72

 

85295

 

Pozostała działalność

41.824

 

41.824

 

100,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

41.824

 

41.824

 

100,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

50.000

 

50.000

 

100,00

 

85395

 

Pozostała działalność.

50.000

 

50.000

 

100,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

20.000

 

20.000

 

100,00

 

 

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

30.000

 

30.000

 

100,00

854

 

 

Edukacyjna opieka  wychowawcza.

126.204

 

126.204

 

100,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów.

126.204

 

126.204

 

100,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                    

126.204

 

126.204

 

100,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

16.640

 

16.640

 

100,00

 

92116

 

Biblioteki

4.240

 

4.240

 

100,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

4.240

 

4.240

 

100,00

 

92195

 

Pozostała działalność    

12.400

 

12.400

 

100,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

8.400

 

8.400

 

100,00

 

 

2710

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

4.000

 

4.000

 

100,00

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

25.000

 

29.305

 

117,22

 

92601

 

Obiekty sportowe.

25.000

 

29.305

 

117,22

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25.000

 

29.305

 

117,22

 

 

 

O  G Ó Ł  E  M

10.800.915

1.718.848

10.581.608

1.359.198

97,97

 

`               WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC ZA 2005 ROK (zł)

 

WYDATKI

 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

7:5

Kwota

w tym:

zadania zlecone

Kwota

w tym:

zadania zlecone

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.149.005

 

2.125.007

 

98,88

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2.144.612

 

2.121.285

 

98,91

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.377

 

2.377

 

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

190

 

93

 

48,95

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17.000

 

15.327

 

90,16

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39.875

 

37.925

 

95,11

 

 

4260

Zakup energii

68.000

 

66.922

 

98,41

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000

 

4.245

 

42,45

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.000

 

5.832

 

64,80

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.440

 

1.252

 

86,94

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

30.330

 

30.329

 

99,99

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

41.150

 

40.006

 

97,22

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500

 

0

 

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.924.750

 

1.916.977

 

99,60

 

01030

 

Izby rolnicze

2.340

 

2.184

 

93,33

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2.340

 

2.184

 

93,33

 

01095

 

Pozostała działalność

2.053

 

1.538

 

74,91

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia.

515

 

0

 

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych.

1.538

 

1.538

 

100,00

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

786.834

 

622.674

 

79,14

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

80.000

 

80.000

 

100,00

 

 

6300

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

80.000

 

80.000

 

100,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

706.834

 

542.674

 

76,78

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia.

54.473

 

54.388

 

99,84

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4.330

 

1.908

 

44,06

 

 

4300

Zakup usług pozostałych.

20.370

 

20.369

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

616.661

 

455.029

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

11.000

 

10.980

 

 

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

93.415

 

88.515

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

93.415

 

88.515

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia.

3.545

 

223

 

 

 

 

4260

Zakup energii

30.025

 

29.871

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

898

 

897

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych.

43.591

 

43.590

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki.

537

 

537

 

 

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1.000

 

0

 

 

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

13.819

 

13.397

 

 

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

80.000

 

62.267

 

 

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego