Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: "Podinspektor ds. funkcjonowania systemów komputerowych i hali sportowej"

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Wójt Gminy Kościelec

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

Podinspektor ds. funkcjonowania systemów komputerowych i hali sportowej

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)    Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r, poz.1260)

b)    Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym ( bez  wymogu stażu pracy) lub wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy,

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

    a) wykształcenie z  zakresu informatyki

          b) wysoka kultura osobista i komunikatywność,

    c) doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,

          d) znajomość przepisów prawa dotyczących samorządu gminnego,

          d) umiejętność analitycznego myślenia,

          e) odporność na stres.

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.    Wykonywanie zadań administratora hali sportowej w Kościelcu,

w szczególności:

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacja zadań,

- planowaniem grafiku wykorzystania pomieszczeń hali,

   -  planowanie budżetu,

- terminowe wykonywanie okresowych kontroli,

   -  prowadzenie  analiz  ekonomicznych dotyczących  kosztów funkcjonowania       hali sportowej.

2.    Wykonywanie zadań administratora obiektu boiska sportowego (boiska piłkarskiego) w Dobrowie, w szczególności:

-  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacja zadań,

   - planowanie budżetu,

               - terminowe wykonywanie okresowych kontroli,

  -  prowadzenie  analiz  ekonomicznych dotyczących  kosztów funkcjonowania     obiektu.

3.    Konserwacja, naprawa i opieka nad sprzętem nagłaśniającym, w trakcie składowania i wykorzystywania podczas imprez.

4.    Pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za bieżące funkcjonowanie Sieci Komputerowej Urzędu, w szczególności:

1)    udzielanie bieżącej pomocy pracownikom w problemach z obsługą systemów teleinformatycznych,

2)    ochrona systemów i sieci teleinformatycznej,

3)    dokonywanie okresowej aktualizacji oprogramowania,

4)    instalacja i konfiguracja oprogramowania,

5)    archiwizacja danych wytwarzanych na poszczególnych stanowiskach,

6)    kontrola i utrzymanie w należytym stanie sieci komputerowej i urządzeń komputerowych,

7)    podłączanie i uruchamianie sprzętu komputerowego,

8)    okresowa inwentaryzacja sieci komputerowej i urządzeń komputerowych Urzędu,

9)    konserwacja sieci komputerowej i urządzeń komputerowych.

5.    Ochronę baz danych i systemów teleinformatycznych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

6.    Niedopuszczenie do wprowadzenia do systemu informatycznego aplikacji bez wymaganych licencji użytkownika.

7.    Ochronę informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych.

8.    Współorganizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez kulturalno - sportowych i uroczystości gminnych.

9.      Prawidłowe i terminowe wprowadzanie treści do Biuletynu Informacji Publicznej.

10.    Prawidłowe i terminowe realizowanie zadań i kompetencji, organizację i skuteczność ochrony danych, bezpieczeństwo pracowników i mienia Urzędu.

11.    Merytorycznie za dostawy i usługi w zakresie pełnionej funkcji.

12.    Prowadzenie ewidencji i rejestru zainstalowanych w sieci teleinformatycznej systemów i aplikacji, z podziałem na poszczególne stanowiska,

13.    Prowadzeni dokumentacji dotyczącej legalności używanych w Urzędzie systemów i aplikacji komputerowych.

14.    Zadania związane z realizacja elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS.

15.    Zadania związane z realizacja elektronicznej wymiany dokumentów z Regionalną. Izbą. Obrachunkową,

16.    Opieka i konserwacja sprzętu kopiującego.

17.    Zadania związane z realizacją elektronicznej wymiany dokumentów z GUS

18.    Tworzenie na podstawie danych z poszczególnych stanowisk zbiorczego sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta (w zastępstwie).

19.    Dokonywanie zakupów sprzętu i materiałów eksploatacyjnych z zakresu sieci teleinformatycznej Urzędu, przy uwzględnieniu wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

20.    Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, w szczególności:

1)    określanie celu, strategii i polityki zabezpieczenia systemów informatycznych,

2)    identyfikacja i analiza zagrożenia i ryzyka,

3)    określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeby kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas ich przesyłania za pomocy urządzeń teletransmisji danych,

4)    określanie zabezpieczeń adekwatnych do zagrożeń i ryzyka,

5)    monitorowanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony,

6)    opracowanie i wdrożenie programu szkoleń dla osób przetwarzających dane osobowe,

7)    wykrywanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych,

8)    projektowanie instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych i postępowania w sytuacji jej naruszenia,

9)      prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z uwzględnieniem ustalania odrębnych identyfikatorów i haseł dla tych osób,

21.    Administracja kontami poczty elektronicznej Urzędu.

22.    Współpraca przy redagowaniu i wydawnictwie publikacji gminnych.

23.    Archiwizacja baz zawierających dane osobowe.

24.    Kontakty z dostawcą usług telekomunikacyjnych w zakresie zgłaszania awarii i modyfikacji zakresu usług.

25.    Gromadzenie informacji na temat możliwych do pozyskania i wykorzystania Funduszy zewnętrznych (unijnych), dotyczących obiektów sportowych..

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)  Życiorys (CV).

2)  List motywacyjny.

3)  Kserokopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje (wykształcenie i staż pracy)

4)  Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby starającej się o zatrudnienie.

5) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności   prawnych.

7) podpisane oświadczenie w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych            zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.  poz.992 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 902).

 

Wiem , że Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kościelcu jest  Wójt Gminy Kościelec Pan Dariusz Ostrowski

 

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Barbara Spławska-Żądło email: kadry@koscielec.nowoczesnagmina.pl

 

- dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. funkcjonowania systemów komputerowych i hali sportowej,

 

- podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260),

 

- dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,

 

1.     Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do jego akt osobowych.

2.    Dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do końcowego etapu i zostały umieszczone w protokole, przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazywane są do archiwum zakładowego.

3.    Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

-osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,

 

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

 

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,

 

- Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

 

 - Urząd Gminy w Kościelcu nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem..

 

Imię, nazwisko i podpis………………………………………..

 

 

 

IV Wymogi formalne:

 

1.  Złożenie wymaganych dokumentów

2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1  

 

 

V Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

1.    Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

2.    Miejsce pracy: siedziba urzędu

3.    Wymiar czasu pracy: pełen etat lub pół etatu

4.    Godziny pracy: pon. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.30 – 15.30

5.    Praca przy monitorze ekranowym

 

VI Informacje dodatkowe:

 

       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kościelcu w     rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób       niepełnosprawnych w miesiącu sierpień 2018 roku jest niższy niż 6 %.

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec w  sekretariacie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. funkcjonowania systemów komputerowych i hali sportowej  w terminie do dnia 28 września  2018 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

 

 

Wójt Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2018-09-18 12:48:26
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-09-18 12:48:39
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-09-18 12:50:30
Ostatnia zmiana:2018-09-18 12:50:38
Ilość wyświetleń:81
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij