OGŁOSZENIE

XXII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 1 października 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

na Hali Sportowej

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Kościelec.

2.      Stwierdzenie prawomocności.

3.      Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.      Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Kościelec.

5.      Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

6.      Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

7.      Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelec.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościelec w roku szkolnym 2020/2021.

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024.

16.  Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Kościelec.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

/-/ Zofia Kokocińska