Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Statut Gminy Kościelec

Uchwała Nr V/29/07

RADY GMINY KOŚCIELEC

z dnia 27 lutego 2007 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

 

Rada Gminy Kościelec uchwala:

 

 

STATUT GMINY KOŚCIELEC

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa:

1)      ustrój Gminy Kościelec,

2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3)      organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Kościelec, Komisji Rady Gminy,

4)      tryb pracy Wójta Gminy Kościelec,

5)      zasady tworzenia Klubów Radnych Rady Gminy Kościelec,

6)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kościelec,

2)      Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kościelec,

3)      Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Kościelec,

4)      Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kościelec,

5)      Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kościelec,

6)      Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Kościelec.

ROZDZIAŁ II

Gmina

§ 3

1.      Gmina Kościelec jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2.      Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne przez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4

1.      Gmina położona jest w Powiecie Kolskim w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 105,35 km2.

2.      Granice terytorialne Gminy określa mapa (w skali 1:50.000), stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

3.      W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze – sołectwa, oraz stosowne do potrzeb lub tradycji inne jednostki pomocnicze.

4.      Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 5

W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Wykaz jednostek stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 6

Gmina posiada herb, flagę i pieczęć urzędową, których szczegółowy opis określa uchwała Rady Gminy Kościelec Nr XIX/131/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Kościelec (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2783 z dnia 2.09.2004 r.).

§ 7

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Kościelec.

ROZDZIAŁ III

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8

1.      O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze odrębnej uchwały z uwzględnieniem następujących zasad:

1)      inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który tę jednostkę obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2)      utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3)      projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4)      przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2.      Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 9

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

1)      obszar,

2)      granice,

3)      siedzibę władz,

4)      nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10

1.      Jednostki pomocnicze Gminy mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2.      Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami, wydzielanymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3.      Rada może określić wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej, co powinien przedstawiać załącznik do umowy.

4.      Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

5.      Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwoty uchwalonej w odrębnej uchwale przez Radę.

6.      Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.

7.      Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na odrębne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowach rachunków bankowych Przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.

8.      Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.

9.      Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

10.   Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, zgłaszać wnioski, zapytania i interpelacje.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 11

1.      Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2.      Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 12

1.      Rada działa na Sesjach, poprzez swoje Komisje oraz poprzez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2.      Wójt i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 13

Do wewnętrznych organów Rady należą:

1)      Przewodniczący,

2)      Wiceprzewodniczący,

3)      Komisja Rewizyjna,

4)      Komisje stałe.

§ 14

1.      Rada powołuje następujące stałe komisje:

1)      Rewizyjną,

2)      do spraw Budżetu i Finansów,

3)      do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Polityki Gospodarczej i Komunalnej,

4)      do spraw Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu.

2.      Radny może być członkiem najwyżej 2 Komisji stałych.

3.      W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje określając ich skład i zakres działania.

§ 15

1.      Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2.      Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej Sesji.

3.      Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1)      określenie daty, godziny i miejsca pierwszej Sesji nowo wybranej Rady,

2)      przygotowanie projektu porządku obrad,

3)      dokonanie otwarcia Sesji,

4)      powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród Radnych obecnych na Sesji.

4.      Projekt porządku obrad, o jakich mowa w ust. 3 pkt. 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 16

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1)      zwołuje Sesje Rady,

2)      przewodniczy obradom,

3)      sprawuje dyscyplinę sesyjną,

4)      kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

5)      zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

6)      podpisuje uchwały Rady,

7)      czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez Radnych ich mandatu.

§ 17

W przypadku odwołania z funkcji, rezygnacji, bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej Sesji przystąpi do wyboru na wakujące stanowisko.

§ 18

1.      Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

2.      Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 19

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady.

ROZDZIAŁ V

Tryb pracy Rady

Sesje Rady

§ 20

1.      Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie Ustaw.

2.      Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1)      postanowienia proceduralne,

2)      deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

3)      oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4)      apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5)      opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3.      Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 21

1.      Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

2.      Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.

3.      Przygotowanie Sesji obejmuje:

1)      ustalenie porządku obrad,

2)      ustalenie czasu i miejsca obrad,

 

3)      zapewnienie dostarczenia Radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

4.      Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

5.      W razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady sesje zwołuje Wiceprzewodniczący Rady samodzielnie.

6.      O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się Radnych z wyprzedzeniem 7 dni, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

7.      Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

8.      W razie nie dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 6 i 7 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o  odroczenie sesji może być złożony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

9.      Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

10.   Terminy, o jakich mowa w ust. 6 i 7 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomienia i nie obejmują dnia odbywania Sesji.

11.   Rada może postanowić o wprowadzeniu do porządku obrad sesji każdej sprawy nie ujętej w porządku obrad, zgodnie z art. 20 ust. 1a Ustawy o samorządzie gminnym.

§22

1.      Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2.      W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz Radca Prawny.

3.      Na sesjach Rady mogą być obecni kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Przebieg Sesji

§ 23

Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 24

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§ 25

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach.

§ 26

1.      Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2.      Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3.      O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w   szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub  konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub    inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4.      Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 27

Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

§ 28

1.      Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2.      Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może podejmować uchwał.

§ 29

1.      Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2.      W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

3.      Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród Radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzania quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 30

1.      Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram ............ Sesję Rady Gminy Kościelec".

2.      Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 31

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytania o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 32

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)      przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2)      przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym,

3)      sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

4)      rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

5)      interpelacje i zapytania radnych,

6)      odpowiedzi na interpelacje (zgłoszone na poprzednich sesjach),

7)      wolne wnioski i informacje.

§ 33

1.      Sprawozdanie, o jakim mowa w § 32 pkt 3 składa Wójt albo jego Zastępca.

2.      Sprawozdania Komisji Rady składają Przewodniczący Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisje.

§ 34

1.      Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.

2.      Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3.      Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4.      Interpelacje składa się w formie ustnej lub pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelacje adresatowi.

5.      Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie lub w formie pisemnej w terminie 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i Radnego składającego interpelacje.

6.      Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt (lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta).

7.      W razie uznania odpowiedzi na niezadowalające radnych, interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

 

§ 35

1.      Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2.      Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w  trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 34 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 36

1.      Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2.      Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3.      Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4.      Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5.      Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej Radnym.

6.      Przewodniczący Rady udziela głosu Wójtowi lub Zastępcy Wójta na jego wniosek.

§ 37

1.      Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.      Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy".

3.      Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje Radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4.      Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób z poza Rady, zaproszonych na sesję i do publiczności.

5.      Po uprzednim ostrzeżeniu, Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 38

Na wniosek Radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie Radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 39

1.      Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1)      stwierdzenia quorum,

2)      zmiany porządku obrad,

3)      ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

4)      zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

5)      zakończenia dyskusji i podjęcia uchwał,

6)      zarządzenia przerwy,

7)      odesłania projektu uchwał do Komisji,

8)      przeliczenia głosów,

9)      przestrzegania regulaminu obrad,

10)       zgłaszania autopoprawki do projektu lub wycofania projektu uchwały.

2.      Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 40

1.      Sprawy osobowe dotyczące Radnych, Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

3.      Radni mogą podczas sesji składać oświadczenia osobiste, dotyczące danego punktu, po zakończeniu głosowania w danym punkcie porządku obrad. Inne oświadczenia mogą być składane w punkcie porządku obrad zawierającym odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

§ 41

1.      Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowanie poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2.      Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3.      Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 42

1.      Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam............. Sesję Rady Gminy Kościelec".

2.      Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3.      Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 43

1.      Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2.      Po przegłosowaniu uchwały Przewodniczący, w przypadku stwierdzenia błędów proceduralnych lub omyłek, na wniosek Wójta, Radnych lub z własnej inicjatywy, może przeprowadzić reasumpcję głosowania.

3.      W wyniku reasumpcji głosowania uchwałę przyjętą w danej sprawie poprzednio traktuje się jako niebyłą.

§ 44

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 45

1.      Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej Sesji protokół.

2.      Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę magnetofonową.

§ 46

1.      Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2.      Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1)      numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,

2)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3)      imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4)      odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

5)      ustalony porządek obrad,

6)      przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7)      przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,

8)      wskazanie wniesienia przez Radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

9)      podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 47

1.      W okresie międzysesyjnym i w trakcie obrad, ale nie później niż na najbliższej sesji, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, po czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchania protokolanta lub przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji (w przypadku nagrywania sesji).

2.      Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3.      Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 48

1.      Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2.      Uchwały podjęte na sesji przekazywane są Wójtowi najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zakończenia sesji.

3.      Przepis ust. 2 nie dotyczy aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym.

4.      Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań wynikających z tych dokumentów.

§ 49

Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku obsługi Rady w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

Uchwały

§ 50

1.      Uchwały, o jakich mowa w § 20 ust.

2.      Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 51

1.      Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.      Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)      tytuł uchwały,

2)      podstawę prawną,

3)      postanowienia merytoryczne,

4)      w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,

5)      określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania o jej wykonaniu,

6)      ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3.      Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4.      Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez Radcę Prawnego Urzędu.

§ 52

Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.

§ 53

1.      Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej  uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2.      Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

§ 54

1.      Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

2.      Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 55

1.      Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami Sesji Rady.

2.      Uchwały numeruje się uwzględniając numer Sesji cyframi rzymskimi, kolejny numer uchwały cyframi arabskimi i rok podjęcia uchwały.

3.      Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Procedura głosowania

§ 56

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 57

1.      Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.      Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumując je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole Sesji.

3.      Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4.      Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

5.      Przewodniczący obrad, na wniosek Wójta Gminy lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, może zarządzić głosowanie wraz z imiennym odnotowaniem głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się", oddanego przez każdego z głosujących.

§ 58

1.      Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania imiennego.

2.      W głosowaniu imiennym Przewodniczący obrad odczytuje z listy imiona i nazwiska radnych oraz wzywa ich do jednoznacznego oświadczenia czy są " za", czy "przeciw", czy "wstrzymują się".

3.      Przy głosowaniu imiennym zaznacza się oddawanie poszczególnych głosów w protokole sesji.

4.      Po przeliczeniu głosów Przewodniczący obrad ogłasza wynik głosowania imiennego.

§ 59

1.      W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada przyjmuje regulamin głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2.      Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno Radnych z listy obecności.

3.      Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na Sesji.

4.      Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5.      Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu Sesji.

§ 60

1.      Przewodniczący obrad, przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i  ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

2.      W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3.      W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i  po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4.      Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 61

1.      Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2.      Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.      W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4.      W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 61 ust. 2.

5.      Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6.      Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7.      Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 62

1.      Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub  kandydatura, która uzyskała większa liczbę głosów "za", niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2.      Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, to przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów.

§ 63

1.      Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub  kandydatura, które uzyskały, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2.      Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że  przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3.      Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4.      Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o  1  większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Komisje Rady

§ 64

1.      Skład osobowy i przedmiot działania poszczególnych Komisji określa Rada w odrębnych uchwałach.

2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 65

1.      Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

2.      Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 66

1.      Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2.      Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi Komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3.      Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

4.      Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynując pracę Komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ 67

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, wybierany przez Radę, lub Zastępca Przewodniczącego Komisji, wybierany przez członków danej komisji.

§ 68

1.      Komisje pracują na posiedzeniach wyznaczonych przez przewodniczących komisji

2.      Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 69

1.      Przewodniczący Komisji stałych, co najmniej raz do roku przedstawiają na Sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji.

2.      Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji, zespołów powołanych przez Radę.

§ 70

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu Komisji.

Radni

§ 71

1.      Radni potwierdzają swoją obecność na sesji i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2.      Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

§ 72

1.      Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2.      Nie rzadziej niż raz w kwartale radni powinni przyjmować w swoich okręgach wyborczych - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców.

3.      Przewodniczący Rady może, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§ 73

1.      W przypadku notorycznego uchylania się przez Radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie Radnemu upomnienia.

2.      Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu Radnemu złożenia wyjaśnień chyba, że okaże się to niemożliwe.

§ 74

1.      W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego Radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2.      Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3.      Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 75

1.      Wójt wystawia radnym zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącego Rady stwierdzające pełnienie funkcji radnego.

2.      Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 76

1.      Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2.      Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rady zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3.      Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub upoważnieni Wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 77

1.      Koszty wspólnej Sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że Radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2.      Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

ROZDZIAŁ VI

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 78

1.      Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 3.

2.      Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

§ 79

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i  prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożliwości działania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Członek Komisji.

§ 80

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w    sprawach, w których może powstać podejrzenie o jej stronniczość lub interesowność.

2.      W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3.      O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4.      Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o  wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

Zasady kontroli

§ 81

1.      Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Jednostek Pomocniczych Gminy pod względem:

1)      legalności,

2)      gospodarności,

3)      rzetelności,

4)      celowości,

5)      zgodności w dokumentacji ze stanem faktycznym.

2.      Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 82

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 83

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1)      kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2)      problemowe - obejmujące wybrane zagadnienie, lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3)      sprawdzające - podejmowanie w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 84

1.      Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radę.

2.      Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 85

1.      Kontrole kompleksowe nie powinny trwać dłużej niż trzy dni robocze a kontrole problemowe i sprawdzające dłużej niż dwa dni robocze. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Przewodniczącego Rady kontrola może zostać przedłużona o dalsze 3 dni.

2.      Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3.      Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu przedmiotu kontroli.

4.      Uchwały Rady, o którym mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5.      Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak  i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 86

1.      Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i   rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.

2.      Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3.      Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

Tryb kontroli

§ 87

1.      Komisja przeprowadza kontrolę w pełnym składzie. Poszczególni członkowie komisji mogą wycinkowo przeprowadzać kontrolę albo dokonywać poszczególnych czynności.

2.      Kontrole przeprowadzone są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli, jeżeli kontroli dokonują indywidualnie członkowie komisji.

3.      Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 oraz dowody osobiste.

4.      W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszego upoważnienia, o którym mowa w ust. 2. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w  których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa lub, gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.

5.      W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o którym mowa w ust. 4 kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwym terminie - do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

6.      W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody lub też odmowy wyrażenia zgody, o którym mowa w ust. 5, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§ 88

1.      W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2.      Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 89

1.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. Nie dotyczy to przypadków wskazanych w przepisach prawa, wyłączających jawność lub zapewniających ochronę danych osobowych a w szczególności danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach oraz danych dotyczących, skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

3.      Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4.      Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 90

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

Protokoły kontroli

§ 91

1.      Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, obejmujący:

1)      nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2)      imię i nazwisko kontrolującego,

3)      daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5)      imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6)      przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7)      datę i miejsce podpisania protokołu,

8)      podpisy wszystkich osób przeprowadzających kontrolę i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2.      Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 92

1.      W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2.      Wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 93

1.      Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2.      Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 94

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3  dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 95

1.      Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do końca stycznia każdego roku.

2.      Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1)      terminy odbywania posiedzeń,

2)      terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3.      Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej, przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 96

1.      Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2.      Sprawozdanie powinno zawierać:

1)      liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2)      wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3)      wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

4)      wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

5)      ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

3.      Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 97

1.      Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

3.      Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek Przewodniczącego Rady lub nie mniej niż 8 radnych.

4.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1)      radnych niebędących członkami Komisji Rewizyjnej,

2)      osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

5.      W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, bez prawa głosu stanowiącego, mogą brać udział:

1)      Przewodniczący Rady i jego Zastępca oraz Radni,

2)      osoby zaproszone do udziału w posiedzeniach przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

3)      osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

6.      Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 98

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 99

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia pracownik wyznaczony przez Wójta.

§ 100

1.      Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2.      W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcie odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 101

1.      Komisja Rewizyjna może, na zlecenia Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.      Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i  doświadczeń dotyczących działalności kontrolowanej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwrócić się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4.      Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5.      Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnej kontroli.

§ 102

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o  przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

ROZDZIAŁ VII

Zasady działania klubów radnych

§ 103

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 104

1.      Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału, przez co najmniej trzech Radnych.

2.      Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3.      W zgłoszeniu podaje się:

1)      nazwę klubu,

2)      listę członków,

3)      imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4.      W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 105

1.      Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2.      Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 106

1.      Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2.      Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

§ 107

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 108

1.      Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2.      Regulaminy nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3.      Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4.      Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 109

1.      Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2.      Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 110

Na wniosek przewodniczących klubów Wójt w miarę możliwości zapewnia klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

ROZDZIAŁ VIII

Tryb pracy Wójta

§ 111

Wójt wykonuje:

1)      uchwały Rady,

2)      przypisane mu zadania i kompetencje,

3)      zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,

4)      inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 112

1.      Wójt uczestniczy w Sesjach Rady.

2.      Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

§ 113

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Wójta określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kościelcu.

§ 114

Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w §§ 111 i 112 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.

ROZDZIAŁ IX

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady.

§ 115

1.      Działalność Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności wynikają wyłącznie z ustaw.

2.      Jawność Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji a także do dostępu do następujących dokumentów Rady, komisji oraz Wójta:

-        protokołów z sesji,

-        protokołów z posiedzeń komisji,

-        rejestrów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

-        rejestrów wniosków i opinii komisji,

-        rejestru interpelacji i wniosków radnych.

§ 116

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

§ 117

1.      Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji oraz Wójta udostępnia się w biurze zajmującym się obsługą Rady w godzinach pracy Urzędu Gminy.

2.      Ponadto dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

3.      Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi i kserokopie. Realizacja tych uprawnień może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy Kościelec w asyście pracownika Urzędu.

4.      Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów.

 

ROZDZIAŁ X

Pracownicy samorządowi

§ 118

1.      Powołanie jako forma nawiązania stosunku pracy jest stosowane wobec Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika.

2.      Pozostałe osoby są zatrudnione w Urzędzie Gminy na podstawie umowy o pracę.

3.      Pracownikami samorządowymi są także pracownicy zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych gminy o ile tak stanowią przepisy.

4.      Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wójt powołuje w formie zarządzenia.

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 119

Traci moc uchwała Nr VII/47/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 142, poz.  2684 z 20 sierpnia 2003 roku).

§ 120

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

/-/ Piotr Dura

Załączniki

Uchwała w sprawie zmiany statutu (686.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała w sprawie zmiany statutu (593.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2007-05-18 12:40:38
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2007-05-18 12:41:46
Ostatnia zmiana:2018-01-30 13:43:44
Ilość wyświetleń:4369
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij