Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Konkurs z zakresu pomocy publicznej

WÓJT GMINY KOŚCIELEC

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2005 zadań publicznych Gminy Kościelec przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

I. Cel konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji, w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji, zadań publicznych obejmujących:

 

Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

II. Termin i warunki realizacji zadań

 

1.                                          Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane w 2005 r.

2.                                          Każde zadanie powinno być wykonane w zakresie i na zasadach określonych                    w umowie, zawartej po rozstrzygnięciu konkursu.

 

III. Rodzaje zadań

 

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zlecane są do realizacji następujące działania:

- organizowanie zbiórek żywności

 

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  

       zadań w 2005 r.

Lp.

Rodzaje zadań

Kwota planowanej dotacji w 2005 r.

Maksymalna liczba projektów, która otrzyma dofinansowanie

1

Organizowanie zbiórek żywności          i przekazywanie jej na rzecz mieszkańców Gminy Kościelec

5.000,00 zł

 

 

 

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację wymienionych wyżej zadań  określają  

    przepisy:

       a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

           wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

        b)Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r.  

            Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

2.     W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

        a) działające w tych sferach organizacje pozarządowe

       b) inne podmioty, określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  

            publicznego i o wolontariacie.

3.      Oferty należy składać według wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Wzór oferty będzie dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kościelcu, ul Turecka 7/3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4.      Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, kompletne i złożone w terminie.

5.      Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań.

6.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

7.      Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na:

-     działalność gospodarczą,

-          działalność polityczną,

         -     remonty budynków,

         -     zadania inwestycyjne,

         -     zakupy gruntów.

8.    Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego będzie otwarcie przez organizację pozarządową odrębnego rachunku bankowego, prowadzonego wyłącznie do potrzeb związanych z realizacją zadania.

9.    Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych na realizację zadania.

 

VI. Termin składania ofert

 

1.             Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2005 r.

2.             Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za    

          pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kościelcu, ul.  

          Turecka 7/3, 62-604 Kościelec.

3.             Nie będą przyjmowane oferty nadesłane drogą elektroniczną.

4.             Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od    

          daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe na ostatni rok.

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru  

        oferty

 

1.      Wybór oferty nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2.      Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3.      Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Kościelec po zasięgnięciu opinii komisji powołanej zarządzeniem Wójta.

4.      Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

 

a)             możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,

b)             wartość merytoryczna oferty,

c)             dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

d)             kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

e)             wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

f)               potrzeby gminy i jej mieszkańców,

g)             dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami,

h)             dotychczasowa działalność organizacji na terenie Gminy Kościelec na rzecz jej  

          mieszkańców.

 

VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku  

          ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim   

          zadania publiczne tego samego rodzaju  i związane z nimi

          koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji  

          przekazanych organizacjom pozarządowym.

 

 

1. W 2004 r. na realizację zadania w zakresie organizacji zbiórek żywności

     przeznaczono kwotę  4.530,00 zł, w tym dotacje  4.530,00 zł.

Metadane

Źródło informacji:DANE GMINY
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2005-07-05 13:50:44
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2005-07-05 13:51:29
Ostatnia zmiana:2005-07-05 13:51:29
Ilość wyświetleń:1439
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij