Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: "Inspektor ds. promocji gminy i komunikacji społecznej"

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Wójt Gminy Kościelec

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

Inspektor ds. promocji gminy i komunikacji społecznej

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)     Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r, poz.902. ze zm)

b)    Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,

c)     Doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

    a) wysoka kultura osobista i komunikatywność,

    b) doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

          c) znajomość przepisów prawa dotyczących samorządu gminnego,

          d) umiejętność analitycznego myślenia,

          e) odporność na stres.

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

 1. Działania na rzecz promocji Gminy.
 2. Analizowanie i diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych występujących na terenie Gminy.
 3. Gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
 4. Inicjowanie i organizowanie imprez promocyjnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym na terenie Gminy Kościelec, w tym ponoszenie odpowiedzialności cywilno-prawnej za przebieg imprezy pod względem organizacyjnym, technicznym i artystycznym.
 5. Bezpośrednia obsługa prasowa Wójta Gminy i podlegającego mu urzędu.
 6. Zabieganie o jak najkorzystniejszy wizerunek gminy oraz kreowanie pozytywnego obrazu wszystkich działań, przedsięwzieć i inicjatyw przez nią podejmowanych.
 7. Informowanie na bieżąco środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Gminę Kościelec.
 8. Budowanie sprawnego systemu komunikacji społecznej.
 9. Redagowanie i publikacja wydawnictwa gminnego.
 10. Przygotowywanie publikacji z zakresu różnych dziedzin aktywności gminy przeznaczonych do zamieszczenia na stronach internetowych gminy i na  tzw. stronach sponsorowanych.
 11. Przygotowanie do emisji programów radiowych, a przede wszystkim spotów promocyjnych.
 12. Bieżąca aktualizacja gablot w  budynku i przed budynkiem urzędu z wydarzeń kulturalnych w Gminie, w tym przygotowywanie ekspozycji fotograficznych.
 13. Współpraca przy pozyskiwaniu funduszy unijnych.
 14. Sporządzanie dokumentacji zdjęciowej i krótkiej informacji do mediów o przebiegu sesji Rady Gminy Kościelec.
 15. Pomoc w planowaniu budżetu związanego z promocją gminy.

16. Prowadzenie spraw i postępowań administracyjnych w zakresie wycinki drzew   

       i  krzewów, w tym:

a)  przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru,

b) wizja lokalna dotycząca oceny stanu drzewostanu i jego usytułowania,

c) przygotowywanie decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów samowolne         usuwanie drzew i krzewów.

e) prowadzenie postępowań odwoławczych w zakresie wycinki drzew.

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)  Życiorys (CV).

2)  List motywacyjny.

3)  Kserokopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

4)  Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności   prawnych.

7) podpisane oświadczenie w poniższym brzmieniu:

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.  poz.2135 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 902).

 

Wiem , że Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kościelcu jest  Wójt Gminy Kościelec Pan Dariusz Ostrowski

 

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Pan Krzysztof Nawrocki, email: sekretarz@koscielec.ug.gov.pl

 

- dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

 

- podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm),

 

- dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,

 

1.      Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do jego akt osobowych.

2.     Dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do końcowego etapu i zostały umieszczone w protokole, przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazywane są do archiwum zakładowego.

3.     Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

-osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,

 

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

 

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,

 

- Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

 

 - Urząd Gminy w Kościelcu nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem..

 

Imię, nazwisko i podpis………………………………………..

 

 

IV Wymogi formalne:

 

1.  Złożenie wymaganych dokumentów

2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1  

 

V Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

1.     Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

2.     Miejsce pracy: siedziba urzędu

3.     Wymiar czasu pracy: pełen etat

4.     Godziny pracy: pon. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.30 – 15.30

5.     Praca przy monitorze ekranowym

 

VI Informacje dodatkowe:

 

       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kościelcu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2018 roku jest niższy niż 6 %.

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8 sekretariat, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. promocji gminy i komunikacji społecznej w terminie do dnia   3 sierpnia  2018 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

 

 

Wójt Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2018-07-23 10:43:32
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-07-23 10:41:26
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-07-23 10:44:34
Ostatnia zmiana:2018-08-28 09:04:15
Ilość wyświetleń:219
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij