Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: "Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami"

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Wójt Gminy Kościelec

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)     Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r, poz.902. ze zm)

b)    Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,

c)     Doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

    a) znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

          b) wysoka kultura osobista i komunikatywność,

    c) doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,

          d) znajomość przepisów dotyczących samorządu gminnego, w szczególności kodeksu  postępowania administracyjnego,

          d) umiejętność analitycznego myślenia,

          e) odporność na stres.

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 W zakresie ochrony środowiska

1. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,

2. Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na inwestycje,

3. Współpraca z organami sprawującymi nadzór nad ochroną środowiska,

4. Przygotowanie projektów decyzji o nałożeniu na prowadzącego instalację lub użytkownika instalacji obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów emisji.

5. Przygotowywanie projektów decyzji o wymaganiach w zakresie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga zezwolenia,

6. Przyjmowanie wyników pomiaru emisji nałożonych w drodze decyzji.

7. Przygotowywanie projektu decyzji nakazujących osobie fizycznej eksploatującej urządzenie w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonane w określonym czasie czynności zmierzającej do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

8. Przyjmowanie  informacji  o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska od osób fizycznych oraz przekazywanie ich Wojewodzie Wielkopolskiemu.

9. Przyjmowanie informacji od mieszkańców Gminy o występowaniu awarii mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska.

10. Sporządzanie wykazu danych i wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

11. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta.

12.Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska.

13. Występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o powzięcie działań, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska.

14. Udział w sporządzaniu gminnego planu ochrony środowiska oraz nadzór nad realizacją. 

15. Przygotowanie dokumentacji technicznej i realizacja inwestycji z dziedziny ochrony środowiska, wodociągów i kanalizacji, a w szczególności:

·         Współpraca z projektantem w uzgadnianiu projektów,

·         Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wniosków do uzyskania decyzji zezwalających na realizacje inwestycji,

·         Kompletowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu,

·         Współpraca z projektantem, inspektorem nadzoru, wykonawca na etapie realizacji inwestycji,

·         Zgłaszanie zakończenia i składanie wymaganej dokumentacji do nadzoru budowlanego.

16. Prowadzenie wykazu dokumentów o środowisku i jego ochronie.

17. Obsługa programu Zbyt wody i egzekucja należności ze sprzedaży wody za      okres kiedy za wodociągi odpowiadał urząd.

18. Prowadzenie rejestru pomników przyrody.

19. Organizowanie wraz ze szkołami olimpiady ekologicznej dla uczniów.

 

B. W zakresie gospodarki odpadami

1. Przygotowywanie opinii do projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

2. Przygotowywanie opinii dla wojewody lub starosty w sprawach:

- zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- prowadzenie gospodarki w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów,

- działalność w zakresie transportu odpadów.

3. Sporządzanie dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów.

4. Przygotowywanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usuniecie ich z miejsca nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. 

5. Realizacja i wdrażanie zapisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o samorządzie gminnym oraz innych ustaw i przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

6. Realizacja i wdrażanie przepisów wykonawczych i rozporządzeń związanych z gospodarką odpadami.

7. Organizacja przetargu oraz przygotowanie umów na odbiór lub na odbiór i    zagospodarowanie odpadów.

8. Przygotowanie i przekazanie w terminie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami.

9. Współpraca z urzędem marszałkowskim w zakresie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

10. Przygotowanie projektów uchwał i wdrażanie podjętych uchwał związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

11. Kontrola właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających odpady.

12. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej.

13. Przyjmowanie deklaracji od właścicieli nieruchomości.

14. Sprawozdawczość. Przyjmowanie sprawozdań od przedsiębiorców i składanie sprawozdań do urzędu marszałkowskiego.

15.Przygotowanie kampanii edukacyjno- informacyjnej związanej z wdrażaniem nowych przepisów wśród właścicieli nieruchomości.

16. Dbanie o poprawne funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadów.

17. Prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na odbiór odpadów komunalnych.

 

C. W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

1. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontrola ich opróżnienia.

2. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych..

3. Znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych choroba zakaźna.

4. Przygotowywanie zarządzenia Wójta oraz podanie do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości i opróżnienia zbiorników bezodpływowych.

5. Sporządzanie decyzji zezwalających na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości i opróżnienia zbiorników bezodpływowych.

6. Przygotowanie i wdrażanie uchwały w sprawie regulaminu i ustawy o utrzymaniu czystości.

7. Podejmowanie działań w zakresie utrzymania porządku i utrzymania terenów zielonych przylegających do budynku Urzędu Gminy Kościelec.

8. Przeprowadzanie kontroli nieruchomości o w zakresie spełniania obowiązków wynikających z regulaminu i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz egzekucję w przypadku jej nieprzestrzegania.

9. Podejmowanie działań i nadzór nad likwidacja dzikich wysypisk

 

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)  Życiorys (CV).

2)  List motywacyjny.

3)  Kserokopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

4)  Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby starającej się o zatrudnienie.

5) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności   prawnych.

7) podpisane oświadczenie w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.  poz.992 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 902).

 

Wiem , że Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kościelcu jest  Wójt Gminy Kościelec Pan Dariusz Ostrowski

 

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Pan Krzysztof Nawrocki, email: sekretarz@koscielec.ug.gov.pl

 

- dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

 

- podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm),

 

- dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,

 

1.      Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do jego akt osobowych.

2.     Dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do końcowego etapu i zostały umieszczone w protokole, przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazywane są do archiwum zakładowego.

3.     Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

-osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,

 

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

 

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,

 

- Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

 

 - Urząd Gminy w Kościelcu nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem..

 

Imię, nazwisko i podpis………………………………………..

 

 

IV Wymogi formalne:

 

1.  Złożenie wymaganych dokumentów

2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1  

 

 

 

V Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

1.     Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

2.     Miejsce pracy: siedziba urzędu

3.     Wymiar czasu pracy: pełen etat

4.     Godziny pracy: pon. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.30 – 15.30

5.     Praca przy monitorze ekranowym

 

VI Informacje dodatkowe:

 

       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kościelcu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwiec 2018 roku jest niższy niż 6 %.

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8 sekretariat, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w terminie do dnia 3 sierpnia  2018 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

 

 

Wójt Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2018-07-23 10:39:07
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-07-23 10:39:21
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-07-23 10:44:34
Ostatnia zmiana:2018-08-28 09:04:22
Ilość wyświetleń:223
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij