Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Protokół Nr XLIII/18 z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 19 kwietnia 2018 roku

Protokół Nr XLIII/18

z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kościelec

z dnia 19 kwietnia 2018 roku

Otwarcia obrad o godzinie 9.14 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościelec Czesław Świderski wypowiadając słowa: „Otwieram obrady XLIII Sesji Rady Gminy Kościelec”.

Powitał wójta gminy Dariusza Ostrowskiego, zastępcę wójta Sylwestra Chęcińskiego, skarbnika gminy Beatę Wawrzyniak, sekretarza gminy Krzysztofa Nawrockiego. Powitał także starostę kolskiego Wieńczysława Oblizajka, sekretarza powiatu Andrzeja Tomczyka, radnego powiatu Marka Świątka, wszystkich radnych, sołtysów i przybyłych gości. Powitał zaproszonych na posiedzenie: przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kole podkomisarza Marka Zakrockiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Roberta Kropidłowskiego, zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole Aleksandrę Marmol-Gembkę. Powitał także obecną na sesji redaktor Przeglądu Kolskiego Aleksandrę Wysocką.   

Następnie przewodniczący przekazał, że w dniu dzisiejszym mija 75 rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Poprosił wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć powstańców.

Następnie PAN PRZEWODNICZĄCY stwierdził, że w obradach sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych głosowań.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik do protokołu.

Ad  2.     Przyjęcie porządku obrad XLIII Sesji

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że porządek obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Odczytał jego brzmienie:

1)     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2)     Przyjęcie porządku obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

3)     Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy Kościelec.

4)     Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

5)     Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

6)     Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7)     Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu sanitarno-epidemiologicznego.

8)     Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kościelec.

9)     Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

10)  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na przedsięwzięcie pn.: Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”.

12)  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok.

13)  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2018-2025.

14)  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

15)  Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kościelec za rok 2017.

16)  Interpelacje i zapytania radnych.

17)  Odpowiedzi na interpelacje.

18)  Wolne wnioski i informacje.

19)  Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, wnioski, uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec braku uwag, wniosków, zapytań przewodniczący Czesław Świderski poddał porządek obrad pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 „wstrzymujący się”

Rada Gminy przyjęła porządek obrad w odczytanym przez przewodniczącego brzmieniu.

Zamknięcie punktu 2 porządku obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 22 marca 2018 roku wszyscy radni otrzymali. Osobiście się z nim zapoznał. Odzwierciedla on przebieg sesji. Wobec powyższego zawnioskował o przyjęcie protokołu bez czytania. Zapytał czy ktoś z radnych zgłasza inną propozycję.

Nikt się nie zgłosił.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi, pytania, wnioski do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”,

-         0 „przeciw”,

-         0 „ wstrzymuję się”.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że protokół z obrad XLII Sesji Rady Gminy Kościelec został przyjęty.

Zamknął punkt 3 porządku.

Ad 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym

1)     Wójt Gminy Kościelec - sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.;

2)     Wójt Gminy Kościelec - projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Kościelec;

3)     Radny Piotr Kaźmierczak; radny Józef Pacholski, radny Stanisław Łopata, radny Tadeusz Krygier - oświadczenie majątkowe;

4)     Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kościelec za rok 2017;

5)     Komisarz Wyborczy w Koninie - postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 marca br. w sprawie rozpatrzenia skargi wyborców na uchwałę Nr XLII/281/18 Rady Gminy Kościelec w sprawie podziału Gminy Kościelec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych;

6)     Wójt Gminy Kościelec - zarządzenie Nr 24.2018 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28 marca br. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec na 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Kościelcu za 2017 rok;

7)     Kierownik Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie - życzenia świąteczne;

8)     Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - Zaproszenie na zjazd Przewodniczący Rad;

9)     Wojewoda Wielkopolski oraz Enea Operator - Zaproszenie do udziału w Forum Innowacyjnej Energetyki w dn. 23-24.04;

10)  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole Radosław Namyślak - Informacja o rocznej działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Kole;

11)  p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Artur Foryński - Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kole oraz informacja o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie gminy Kościelec za rok 2017;

12)  Wojewoda Wielkopolski - Skarga składana za pośrednictwem Rady Gminy Kościelec do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Uchwałę Nr XXXVIII/250/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok;

13)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Ewa Lewicka - Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej gminy Kościelec w 2017 roku.

Punkt 4 porządku obrad został zamknięty.

Ad 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali.

RADNY JÓZEF PACHOLSKI przypominał o zgłoszonej na poprzedniej sesji prośbie o ustawienie lustra przy drodze Ruszków Pierwszy - Straszków.

W trakcie RADNY TADEUSZ KRYGIER dopowiedział, że jest to koło Pana Murakowskiego.

RADNY PACHOLSKI kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że przy wyjeździe od strony Ruszkowa jest słaba widoczność, ograniczona przez rosnące tam cztery drzewa. Powiedział, że można byłoby ustawić lustro po przeciwnej stronie drogi tak żeby nie było potrzeby wycinki tych drzew.

RADNA BARBARA ZADAWAJ odnosząc się do programu odbioru azbestu poprosiła żeby w pierwszej kolejności był odbierany azbest, który jest już składowany na posesjach.

SOŁTYS SOŁECTWA GĄSIORÓW JACEK ZIĘTEK przypominał, że zgłaszał na poprzedniej sesji problem zalegających śmieci przy drodze powiatowej Gąsiorów Mały, Gąsiorów Duży. Wyjaśnił, że stale są tam wyrzucane papierki, butelki, nawet części od wersalek. Poprosił o uprzątnięcie tego ponieważ mieszkańcy interweniują u niego w tej sprawie gdyż często zdarza się, że śmieci te przenoszone są przez wiatr na ich prywatne posesje.

W trakcie STAROSTA KOLSKI WIEŃCZYSŁAW OBLIZAJEK zapytał o to kto te śmieci wyrzuca.

SOŁTYS ZIĘTEK odpowiedział, że m in. dzieci gdy wracają ze szkoły.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie  

PAN STAROSTA powiedział, że może warto zorganizować jakieś edukacyjne spotkanie w tej sprawie.

SOŁTYS ZIĘTEK odpowiedział, że on zgłasza że ten problem istnieje.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zapytał czy ktoś z obecnych na sali ma jeszcze jakieś pytania.

Nikt się nie zgłosił wobec czego oddał głos staroście.

STAROSTA OBLIZAJEK odnosząc się do prośby radnego Pacholskiego przekazał, że radny powiatu Marek Świątek zgłosił mu ten problem.

RADNY MAREK ŚWIĄTEK przekazał, że jest za pół godziny umówiony z Panią Rosiak i będą tę sprawę próbować wyjaśniać.

PAN STAROSTA powiedział, że przekaże także dyrektorowi Kujawie żeby z tym tematem się zapoznał. Dalej odnosząc się do tematu azbestu powiedział, że po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja, że dofinansowania nie otrzymały jednostki, które wnosiły własny wkład a otrzymały takie, które takiego wkładu własnego nie miały. Przekazał, że będzie rozmawiał z naczelnikiem Nowaczykiem na temat odbioru azbestu składowanego na posesjach mieszkańców. Wyjaśnił, że jeżeli Wojewódzki Fundusz nie przyzna dofinansowania do tego programu to będą mniejsze środki przeznaczone na to zadanie i dużo mniej uda się zrobić. Następnie odnosząc się do tematu śmieci powiedział, że problem ten jest olbrzymi. Zadał pytanie co należy zrobić ze zużytymi sedesami i umywalkami, czy ktoś to może odebrać.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI  powiedział, że podobna sytuacja jest jeżeli robiony jest drobny remont w domu. Przekazał, że można zgłosić to do Urzędu Gminy lub przez prywatną firmę, która podstawi kontener na posesję i  te odpady odbierze.

SOŁTYS SOŁECTWA GĄSIORÓW JACEK ZIĘTEK powiedział, że jeżeli chodzi o śmieci to osoby, które są zameldowane to śmieci ze swoich posesji wrzucają do koszy natomiast osoby, które są w trakcie budowy i jeszcze nie są zameldowane i nie płacą opłaty za śmieci odpady ze swoich posesji wrzucają w worki i wywożą je do lasu. Przekazał, że przedwczoraj jechał w stronę Dąbrowic i zauważył, że już pojawiają się ogniska śmieci wywożonych do lasów, wyrzucanych przy drogach. Dodał, że według niego należałoby ten problem spróbować rozwiązać już na etapie wydawania pozwolenia na budowę żeby zobligować taką osobę do tego żeby taki kosz miała.

WÓJT OSTROWSKI zwrócił uwagę na to, że do wnoszenia opłat za odbiór odpadów brane jest pod uwagę nie zameldowanie a zamieszkanie.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.

STAROSTA KOLSKI zwrócił uwagę, że na dzisiejszej sesji omawiany będzie punkt dotyczący bezpieczeństwa publicznego. Zapewnił, że służby przedstawiające swoje sprawozdania są na wysokim poziomie i że temat bezpieczeństwa jest tematem bardzo istotnym i ważnym.

Wobec braku innych pytań, uwag przewodniczący Świderski zamknął punkt 5 porządku obrad.

Posiedzenie opuszcza starosta Wieńczysław Oblizajek oraz sekretarz Andrzej Tomczyk.

Ad 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI przedstawił informację z jego działalności w okresie międzysesyjnym.

Odnosząc się do tematu termomodernizacji powiedział, że termomodernizacja szkoły podstawowej w Dobrowie była wykonana w ubiegłym roku i że chciałby jeszcze zrobić, być może w przyszłym roku, termomodernizację szkoły podstawowej w Ruszkowie Pierwszym. Dalej odnosząc się do tematu przetargów na drogi wyjaśnił, że przetargi dotyczyły wykonania trzech dróg asfaltowych i jednej utwardzonej, nieasfaltowej. Przekazał, że ofertę na wykonanie dróg asfaltowych złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Kole. Dodał, że na wykonanie drogi utwardzonej PRDM oferty nie złożył, ale zrobiła to firma Pana Konrada Marka. Wyjaśnił dalej, że oferta podana na drogi asfaltowe przez PRDM była ok. 1.000,00 zł mniejsza od kwot kosztorysowych i biorąc to pod uwagę można uznać, że kosztorys został dobrze wykonany. Dalej odnosząc się do złożonej oferty przez Pana Konrada Marka oferty powiedział, że przedstawiona przez niego cena była dla niego szokiem. Wyjaśnił, że wartość kosztorysowa zadania wynosiła 170.000,00 zł, a oferta złożona przez Pana Marka wyniosła prawie dwa razy tyle. Dodał przy tym, że ktoś zwrócił uwagę, że za proponowaną kwotę można byłoby zrobić drogę asfaltową. Dalej przekazał, że udało się jednak ten problem rozwiązać inaczej. Powiedział, że w Dąbrowicach Starych będzie zrobiona droga za szacunkowe ok. 60.000,00 zł, czyli trzy razy taniej niż był kosztorys. Wyjaśnił, że będzie to droga odpowiednio utwardzona, zgodnie z obecnymi technologiami, na której położony będzie desktrukt pozyskany nieodpłatnie przez gminę z autostrady. Dla przykładu powiedział, że w gminie Krzymów w ten sposób są drogi wykonywane i był tam na miejscu i widział jak to wygląda. Odnosząc się do złożonej przez Pana Konrada Marka oferty powiedział, że można sobie samemu wnioski wyciągnąć dlaczego tak się stało. Powiedział, że może należałoby też zwrócić uwagę na to, że jest to rok wyborczy a może też mógł być jakiś związek z tym, że jest on jako wójt także mieszkańcem Dąbrowic Starych. Dodał, że może tak było, może nie. Dalej odnosząc się do przekazanej informacji na temat równania dróg powiedział, że zainteresowani mogą zapisywać się u pracownika Urzędu Rafała Biskupskiego. Dodał, że dobrze byłoby gdyby sołtys, czy radny w tym także uczestniczyli tak żeby mogli koordynować te prace. Na zakończenie odnosząc się do informacji na temat szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny oraz szkód wyrządzonych podczas polowania powiedział, że obecnie zrzuca się to zadanie na samorządy, a w szczególności na sołtysów.  

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI podziękował wójtowi za przedstawioną informację. Dodał, że ewentualna dyskusja na jej temat może być otwarta w punkcie wnioski i zapytania radnych.

Zamknięcie punktu 6 porządku obrad.

Posiedzenie opuszcza radny powiatu Marek Świątek

Ad 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu sanitarno-epidemiologicznego

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że kopie informacji Komendy Powiatowej Policji w Kole, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kole wszyscy radni otrzymali. Oddał głos zaproszonym gościom.

Poprosił o zabranie głosu przez przedstawiciela Komendanta Powiatowego Policji w Kole podkomisarza Marka Zakrockiego.

PODKOMISARZ MAREK ZAKROCKI na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawił informację na temat bezpieczeństwa w zakresie działalności Komendy Powiatowej Policji w Kole.

PAN PRZEWODNICZACY podziękował za wystąpienie. Następnie otworzył dyskusję i oddał głos obecnym na sali.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego oddał głos Komendantowi Powiatowemu PSP w Kole bryg. Robertowi Kropidłowskiemu.

KOMENDANT POWIATOWY PSP W KOLE bryg. ROBERT KROPIDŁOWSKI przedstawił informację na temat bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Kościelec.  

PAN PRZEWODNICZACY podziękował za wystąpienie. Następnie otworzył dyskusję i oddał głos obecnym na sali.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego Pan Przewodniczący oddał głos zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole Aleksandrze Marmol-Gębce.

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLE ALEKSANDRA MARMOL-GĘBKA przedstawił informację na temat rocznej działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Kole na terenie gminy Kościelec.

PAN PRZEWODNICZACY podziękował za wystąpienie. Następnie otworzył dyskusję i oddał głos obecnym na sali.

Salę posiedzeń opuszcza radny Tomasz Krupa. Obecnych na sali 14 radnych.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego przewodniczący wyjaśnił, że przyczyn niezależnych na sesji nie są obecni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole i nie mogą osobiście przedstawić informacji na temat bezpieczeństwa sanitarnego gminy Kościelec. Dodał, że ewentualne pytania zostaną przekazane stacji sanitarnej w Kole. Przekazał także, że wszyscy radni otrzymali kopię Oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Gminy Kościelec w roku 2017 która szeroko przedstawia informację na temat bezpieczeństwa sanitarnego gminy Kościelec. Dodał, że zgodnie z przedstawioną informacją bezpieczeństwo sanitarne gminy Kościelec w 2017 roku zostało zachowane.

Następnie PRZEWODNICZĄCY otworzył dyskusję.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu zarządził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionych informacji o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu sanitarno-epidemiologicznego proszę o podniesienie ręki?

-         Kto jest przeciw?

-         Kto się wstrzymał?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada przyjęła informacje o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu sanitarno-epidemiologicznego, które stanowią załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 7 porządku obrad.

PRZERWA

11.05-11.35

11.35 - Obecnych na sali 13 radnych. Nieobecni radni: Błażej Oźminkowski, Piotr Kaźmierczak

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kościelec

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

11.36 – obecni na sali radni: Błażej Oźminkowski i Piotr Kaźmierczak.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały wraz z załącznikiem.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/289/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kościelec, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 8 porządku obrad.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-                    Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/290/18 w sprawie wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 9 porządku obrad.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

RADNY TADEUSZ KRYGIER zwrócił uwagę na to, że zgodnie z regulaminem PSZOKu będzie on czynny raz w tygodniu – w środę od 10.00 do 18.00 i w pierwszą sobotę każdego miesiąca od godziny 10.00 do 14.00. Zapytał wójta czy na początku jego działalności nie będzie to zbyt krótki czas. Wyjaśnił, że na samym początku może być dużo chętnych osób do przywiezienie różnych rzeczy, które mogą mieć zamagazynowane na swoich posesjach.

w trakcie WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odpowiedział, że nie można przewidywać, że ktoś ma namagazynowane ponieważ do tej pory były także usuwane wielkogabarytowe odpady.

RADNY KRYGIER powiedział, że chodzi o takie poremontowe i inne tego typu rzeczy.

WÓJT OSTROWSKI wyjaśnił, że jeśli chodzi o jakieś odpady z małych remontów domowych to będzie można przywieźć je na PSZOK. Odnosząc się do obaw radnego Krygiera odnośnie godzin otwarcia Punktu powiedział, że nie można od razu zakładać, że tak będzie. Dodał, że jeżeli rzeczywiście taka potrzeba by była to wówczas można to zmienić.

w trakcie RADNY KRYGIER zwrócił przy tym uwagę, że dość duże pieniądze zostały wydane na wybudowanie PSZOKu i warto pomyśleć o tym żeby był on bardziej funkcjonalny i dostępny dla mieszkańców. Dalej powiedział, że samo życie zweryfikuje czy wystarczający będzie ten jeden dzień w tygodniu. Zaznaczył przy tym, że być może będzie i tak, że na początku będzie duże nasilenie i mieszkańcy będą mieli z tym problemy.

WÓJT OSTROWSKI przyznał, że wszystko jest możliwe ale od razu nie można zakładać, że będzie taki tłok.

RADNY KRYGIER poprosił aby regulamin działania PSZOKu przekazać mieszkańcom formie jakiejś kurendy, tak żeby wiedzieli o tym wszystkim.

WÓJT odpowiedział, że mieszkańcy będą poinformowani.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jeszcze jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku innych chętnych do zabrania głosu poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/291/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 10 porządku obrad.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na przedsięwzięcie pn.: Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na przedsięwzięcie pn.: Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/292/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na przedsięwzięcie pn.: Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 11 porządku obrad.

Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje wszystkie zmiany, także tą dodatkową przedstawioną przez skarbnika gminy i pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniach komisji stałych. Następnie przedstawiła projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie projektu uchwały.

RADNY TOMASZ KRUPA zwracając się do radnej Zadawaj powiedział, że często na posiedzeniach komisji oświaty mówi ona o „uszczęśliwianiu Pani Bartosik” przez to, że gmina wykupuje od niej grunty. Dodał, że w obecnych zmianach w budżecie jest kolejne zadanie związane z wykupem gruntu pod drogę i w związku z tym zapytał radną czy według niej ta droga jest potrzebna, czy nie jest potrzebna.

z sali padła uwaga, że na to pytanie powinien odpowiadać wójt.

RADNA BARBARA ZADAWAJ odnosząc się do pytania radnego Krupy powiedziała, że przy budowaniu kanalizacji pominięta została ulica Świerkowa i część ulicy Akacjowej. Wyjaśniła, że gmina jest zmuszona wykupić od Pani Bartosik ten odcinek ulicy Świerkowej ponieważ mieszkańcy, którzy tam mieszkają muszą przeprowadzić kanalizę od ulicy Dębowej do swoich posesji przez ten prywatny grunt. Zwróciła przy tym uwagę na to, że gdy mieszkańcy ci kupowali działki to nawet nie wiedzieli, że nie ma tam kanalizy i dopiero później się o tym przekonali.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI poprosił o pojedyncze zabieranie głosu.

RADNA ZADAWAJ powiedziała, że ludzie ci nie dowiedzieli o tym, że nie przechodzi tam nitka kanalizy od osób od których kupowali działki.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNA ZADAWAJ dodała, że z drugiej strony lasu od ulicy Kazimierza Wielkiego tj. ulica Akacjowa, Jaśminowa, Grabowa nie ma kanalizy. Przekazała, że mieszkańcy ulicy Akacjowej też chcieli po dwa tysiące dołożyć, ale nie było tej możliwości. Dalej powiedziała, że z tej strony ulica Modrzewiowa, Sosnowa ma kanalizacje założoną, a ulica Świerkowa pozostała bez kanalizy i dlatego wyszło teraz to co wyszło. 

szum, kilka wypowiedzi w tle

w tle RADNA ZADAWAJ powiedziała, że ktoś inny był wtedy radnym, sołtysem i nie wie jak to się stało ale tak czy inaczej nitka kanalizy zniknęła.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos radnej Lipskiej.

RADNA JANINA LIPSKA zapytała czy Pani Bartosik nie wiedziała, że nie było na jej gruncie prowadzonej kanalizacji i dopiero teraz gdy sprzedaje tę działkę to jest mowa, że nic nie jest tam zrobione.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że może gdyby wszystkim miała tłumaczyć, że nie ma tam kanalizy to byłoby na jej niekorzyść.

W tle RADNY KRYGIER dodał, że nie ma też tam dojazdu do posesji.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

WÓJT dodał, że może było tak, że dobrze było dla niej, że nikt o tym wszystkim nie wiedział i kupujący byli przekonani, że będą mogli podłączyć się bez problemu.

w tle RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI zwracając się do wójta zauważył, że ludzie ci mogli się też pytać o to czy jest tam kanaliza, czy nie ma.

w tle RADNY KRUPA popierający wypowiedź radnego Ciesielskiego.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos zgłaszającej się do wypowiedzi radnej Sobczak.

RADNA EWA SOBCZAK zwróciła uwagę, że kupujący mógł to sprawdzić także w dokumentacji w urzędzie gminy, a nie u Pani Bartosik.

w tle RADNY KRYGIER powiedział, że nie w tym tkwi problem.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos radnemu Krygierowi.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że jego zdaniem problem tkwi w tym czy w czasie kiedy była planowana i budowana kanalizacja ludzie ci fizycznie już tam mieszkali, czy nie. Dodał, że jeżeli było tak, że gdy była budowana kanalizacja, a jeszcze nikt tam nie mieszkał to dzisiaj nie można mieć pretensji do osoby, która sprzedaje działkę za to, że nie ma tam kanalizy.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie i w tle wypowiedź radnej Zadawaj, że nie mieszkali tam jeszcze.

RADNY KRYGIER kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że dzisiaj powstał taki a nie inny problem i tym ludziom, którzy płacą podatki do gminy, też w jakiś sposób należy pomagać. Dodał, że jeśli można im pomóc poprzez wykup jakiegoś kawałka działki to tak trzeba postąpić a nie mówić, że jakaś Pani chce pieniądze.

RADNA ZADAWAJ podziękowała radnemu Krygierowi za jego wypowiedź. Dalej powiedziała, że Pani Bartosik w ogóle nie zależy na wykupie tych dróg ponieważ jej grunt jest przy ulicy Dębowej i ma ona już skanalizowane wszystkie swoje działki. Wyjaśniła, że tak naprawdę to szkoda jest tych ludzi i dlatego ta droga musi być wykupiona. Dalej podziękowała Pani Bartosik za to, że wyraziła ona zgodę na to żeby ten odcinek wykupić ponieważ bez niego mieszkający tam ludzie pozbawieni są kanalizy.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNA ZADAWAJ powiedziała, że to przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tak, że ludzie sprzedają działki i że gmina musi wykupić drogi.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos radnemu Klukaczyńskiemu.

RADNY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI zapytał wójta czy działka, którą gmina chce wykupić jest potrzebna do tego żeby ludzie mogli doprowadzić kanalizację do swoich posesji.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odpowiedział, że tak ma być.

RADNY KLUKACZYŃSKI zwrócił uwagę radnej Zadawaj żeby nie mówiła później, że to ona załatwiła ten wykup.

w tle RADNY TOMASZ KRUPA dodał także żeby nie było tak, że za miesiąc radna przyjdzie z prośbą o doprowadzenie kanalizy.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNY KLUKACZYŃSKI kończąc swoją wypowiedź powiedział do radnej, że powinna mówić, że było to na wniosek wójta i Rady, a nie samej radnej.

RADNA ZADAWAJ powiedziała, że tak będzie. Dodała, że jeżeli taka będzie decyzja Rady to bardzo za to jej dziękuje. Dalej przekazała, że mieszkańcy, którzy będą się tam podłączać do kanalizy to zrobią to na swój własny koszt i że potrzebują do tego tylko ten odcinek drogi. Powtórzyła, że mieszkańcy ulicy Świerkowej i części Akacjowej będą się kolejno na własny koszt podłączać się do kanalizacji.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI udzielił głosu radnemu Krupa.

RADNY TOMASZ KRUPA podziękował radnej Zadawaj za tą jej wypowiedź. Dodał, że na komisji oświaty radna także oficjalnie zapewniła, że jeżeli gmina wykupi tę drogę to mieszkańcy sami na własny koszt podciągną tam kanalizę do swoich domów.

RADNA ZADAWAJ powiedziała, że tak będzie i że taką podjęli oni decyzję.

RADNY TOMASZ KRUPA powiedział, że chciałby żeby było to zaprotokołowane.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos radnemu Krygierowi.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że na komisji budżetowej także była dość duża dyskusja ale Pan Wójt wyjaśnił, że właściciel z własnych środków będzie podłączał się do kanalizacji.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

RADNA EWA SOBCZAK odnosząc się do proponowanych zmian do budżetu zwróciła uwagę na zadanie związane z przebudową drogi w miejscowości Trzęśniew Mały. Zapytała który jest to odcinek tej drogi.

w tle RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że był on robiony z kamienia.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI wyjaśnił, że chodzi o odcinek, który był już utwardzony, przygotowany na położenie na nim asfaltu albo ewentualnie destruktu.

RADNA SOBCZAK zapytała o to jaki jest odcinek drogi.

WÓJT OSTROWSKI powiedział, że nie pamięta dokładnie ale będzie to około 600-700 m.

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI zapytał sołtysa Trzęśniewa Małego o to jaki odcinek drogi jest tam utwardzony.

SOŁTYS SOŁECTWA TRZĘŚNIEW MAŁY KAZIMIERZ ŁAKOMCZYK odpowiedział, że będzie 650m.

RADNA EWA SOBCZAK kontynuując swoją wypowiedź odniosła się do innej zmiany w budżecie związanej z zabezpieczeniem środków na nowe zadanie „Przebudowa ulicy Owocowej w Kościelcu”. Dodała, że jest to w okręgu wyborczym radnej Kokocińskiej. Zapytała wójta czy przy tej ulicy jest ścisła zabudowa, tak jak na ulicy Krótkiej i Krętej. Przypomniała, że cztery lata temu, na drugiej sesji wnioskowała o przebudowę tych dwóch ulic, a także ulic Kasińskiej, Kuranta, Żwirowej i następnych ulic. Odnosząc się do zadania przebudowy ulicy Owocowej w Kościelcu zapytała o to ilu jest mieszkańców i jak długo mieszkają oni przy tej ulicy.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odnosząc się do wypowiedzi radnej Sobczak powiedział, że cały Białków będzie korzystał z tej drogi przy wyjeździe do Konina i że jeżdżą nią dzieci dowożone do szkoły.

w tle RADNY CIESIELSKI dopowiedział, że autobus szkolny także korzysta z tej drogi.

WÓJT OSTROWSKI powiedział, że zupełnie nie rozumie pytania radnej Sobczak. Dodał, że wielokrotnie już powtarzał, że w Kościelcu będzie budowana dwuetapowo od tego roku kanaliza i dlatego dziwi go to pytanie radnej.  Zapytał radną Sobczak czy chciałaby żeby teraz, w tym roku zrobić drogę na tych ulicach.

w trakcie RADNA SOBCZAK zwracając się do wójta powiedziała, że ona tylko zapytała się o to zadanie, a odnosząc się do kanalizy to wie, że będzie ona wybudowana ale ma pytanie czy naprawdę w roku 2018 2019 będzie ona wybudowana i w związku z tym czy w 2020 roku droga Kręta i Krótka zostanie zrobiona.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie i uwaga żeby nie stawiać w taki sposób sprawy oraz wypowiedź zastępcy wójta, że kanaliza będzie zrobiona.

RADNA SOBCZAK powiedziała, że takie zadaje pytanie.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć czy w tym gronie wszyscy spotkają się po wyborach i nie może powiedzieć teraz czy to zadanie w tym czasie będzie, czy nie będzie zrobione. Dodał, że po wyborach będzie można o tym rozmawiać.

RADNA SOBCZAK powiedziała, że każdy mieszkaniec oczekuje od niej, tak jak od każdego innego radnego, czy sołtysa, działania i dlatego ona o to zabiega i ma prawo o to się zapytać. Dalej powiedziała, że w Białkowie jest ścisła zabudowa i droga asfaltowa jest w Białkowie Kościelnym, z Białkowa Kościelnego można przejechać drogą asfaltową do ulicy Tureckiej, przy Bajadzie można wjechać asfaltem.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNA SOBCZAK kontynuując swoją wypowiedź powiedziała, że przy drodze Owocowej jest jedna posesja zamieszkana od czterech lat. Dodała, że może kiedyś się doczeka tego, że droga Kręta i Krótka będzie w tych latach, o których mówiła wcześniej, będzie zrobione.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

WÓJT OSTROWSKI zapytał radną Sobczak dlaczego w czasie gdy był opracowywany projekt na ulicę Różaną nie powiedziała „stop”, że jest tam mało zabudowań i że nie zaproponowała wówczas żeby robić to na ulicy Krótkiej i Krętej. Dodał, że wszystkie te ulice są w jej okręgu wyborczym.

RADNA SOBCZAK odpowiadając wójtowi powiedziała, że mieszkańcy przy ulicy Różanej mieszkają tam  od pięćdziesięciu, czy sześćdziesięciu lat.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PANI RADNA zapytała obecnych czy tak nie jest.

WÓJT OSTROWSKI zwrócił uwagę na to jakie jest tam skupisko zabudowań w porównaniu do ulicy Krótkiej.

RADNA SOBCZAK powiedziała, że jest skupisko zamknięte i że jest tam ulica Tarnowiecka i Różana i na dzień dzisiejszy zabudowa jest terenu przy ulicy Różanej. Dodała, że pojawiają się właściciele działek, działki są ogrodzone i za rok, dwa będą. Dalej zwróciła uwagę na to, że dzięki ulicy Różanej sołectwo Kościelec łączy się z sołectwem Dąbrowice Stare gdzie jest możliwość dojazdu do cmentarza, sklepów i wielu innych miejsc dla mieszkańców sołectwa Kościelec ale także i Dąbrowic Starych, Trzęśniewa Małego.

w trakcie WÓJT OSTROWSKI zapytał radną Sobczak czy ulica Owocowa nie będzie służyła mieszkańcom Białkowa i zdaniem radnej będzie tylko dla tego jednego mieszkańca Kościelca.

RADNA SOBCZAK odpowiedziała, że nic takiego nie powiedziała i że nie jest ona przeciwna drodze Owocowej.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zaapelował o pojedyncze zabieranie głosu.

w trakcie RADNA SOBCZAK kontynuując swoją wypowiedź powiedziała, że przy ulicy Różanej jest ścisła zabudowa i obecnie wszyscy dojeżdżają do ulicy Różanej. Dodała, że też jest tam ulica Tarnowiecka gdzie też jest już ścisła zabudowa. Dalej powiedziała, że w tej chwili jest też dużo nowych, przybyłych mieszkańców. Wyjaśniła, że w ten sposób przybywa nowych podatników którzy płacą podatki, które stanowią dochód gminy. Zwracając się do wójta powiedziała, że nie jest przeciwna  drodze Owocowej ale zabiera głos dlatego, że ją rozliczają mieszkańcy z jej okręgu z drogi Krótkiej, Krętej, Kasińskiej, Żwirowej, Kuranta, Baranieckiego, Różanej.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

WÓJT OSTROWSKI zapytał radną Sobczak czy w sytuacji gdyby zostało tego destruktu to czy ma być on położony na ulicy Krótkiej.

RADNA SOBCZAK odpowiedziała, że musi uzgodnić to z mieszkańcami.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNA SOBCZAK zwracając się do wójta powiedziała, że teraz zaproponuje mieszkańcom ulicy Krótkiej czy Krętej destrukt jak na pozostałych jest założona kostka brukowa.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

WÓJT OSTROWSKI zapytał radną o czym ona mówi ponieważ teraz to on nie rozumie jej wypowiedzi.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

w trakcie RADNA SOBCZAK zwracając się do wójta powiedziała, że położenie destruktu także uniemożliwi założenie kanalizy.

WÓJT OSTROWSKI powiedział, że zarówno na sesjach jak i komisjach odpowiadał już na tego typu pytania radnej i że ona cały czas pyta o to samo.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

w trakcie RADNA SOBCZAK powiedziała, że będzie pytała do końca o drogę Krótką i Krętą.

WÓJT zwrócił uwagę, że już odpowiedział na to pytanie i na razie inaczej nie będzie. Dodał, że według niego jest to oczywiste. Przekazał, że rozmawiał z mieszkańcami na ten temat i oni to zrozumieli, a radna tego nie rozumie. Dalej powiedział, że jeżeli w tym roku i następnym budowana będzie kanaliza to czy obecnie logicznym ma być kładziony dywanik asfaltowy.

w tle wypowiedź RADNEGO CIESIELSKIEGO, że absolutnie tak nie może być.

WÓJT OSTROWSKI kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że był taki okres kiedy były budowane w Kościelcu drogi i że było to wtedy kiedy nie było wiadomo kiedy będą dofinansowania do kanalizy i kiedy rozpoczną się prace związane z jej budową. Dodał, że upłynęło kilka lat zanim przyznano gminie dofinansowanie na budowę kanalizy. Dalej powiedział, że obecnie wiadomo, że te środki są przyznane i że trzeba je wykorzystać i w określonym czasie trzeba wybudować kanalizę. Zapytał czy w takiej sytuacji ma być kładziony asfalt. Zapytał dalej o to co by było gdyby zgodnie z życzeniem radnej położył ten asfalt teraz, przed budową kanalizy, a za chwilę byłby on „rozpruty” przy jej budowie. Sam odpowiedział, że wszyscy śmiali by się z tego. Zapytał radną czy wie ona o czym mówi.

w trakcie RADNA SOBCZAK zwracając się do wójta powiedziała, że kanaliza budowana była w Mariampolu i asfalt był tam położony i „pruty”.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos radnemu Krygierowi

RADNY TADEUSZ KRYGIER odnosząc się do dyskusji zapytał czy ten mieszkaniec, który mieszka na ulicy Owocowej nie będzie miał kanalizacji.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odpowiedziała, że nie.

w tle szum, kilka wypowiedzi jednocześnie i wypowiedź WÓJTA, że teraz nie będzie.

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI powiedział, że według niego radny Krygier pyta się o to czy ten mieszkaniec Owocowej, jako mieszkaniec Kościelca będzie też się spodziewał budowy kanalizy.

RADNY KRYGIER dopowiedział, że chodzi o to, że budowa kanalizy dotyczy Kościelca i może dojść do takiej sytuacji, że przyjdzie on z pretensjami, że dla Kościelca jest budowana kanalizacja i dlaczego on został pominięty.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI poprosił o pojedyncze zabieranie głosu. Oddał głos wicewójtowi Chęcińskiemu.

ZASTĘPCA WÓJTA SYLWESTER CHĘCIŃSKI zwracając się do radnego Krygiera wyjaśnił, że poza osiedlem na wysokości ostatniej posesji Państwa Kasińskich kończy się kanaliza i spora część Kościelca nie będzie miała kanalizy w zwartej zabudowie ponieważ nie została ona tam zaprojektowana. Dodał, że w związku z tym nie ma potrzeby w tym momencie  martwić się o jedną zabudowę, mieszczącą się kilometr w bok.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

w trakcie WÓJT OSTROWSKI powiedział, że nie można tak myśleć. Dalej powiedział, że trzeba wziąć pod uwagę fakt, że w sytuacji gdy nie opłaca się ciągnąć kanalizy, są także inne możliwości, takie jak przydomowe oczyszczalnie w które też trzeba będzie kiedyś wejść.

w trakcie RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że kiedyś wójt mówił na komisjach, albo na sesji, że w ten program przydomowych oczyszczalni gmina będzie wchodzić dopiero kiedy gdy będzie wybudowana w Kościelcu kanalizacja.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI udzielił głosu wiceprzewodniczącej Kokocińskiej.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odnosząc się do temu przydomowych oczyszczalni powiedziała, że zna ona dobrze teren i ziemie i tam jest autentycznie możliwość robienia tych oczyszczalni przydomowych. Dalej powiedziała, że większość właścicieli, którzy są pobudowani mają przydomowe oczyszczalnie ścieków.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI udzielił głosu radnemu Ciesielskiemu.

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI odnosząc się do tematu budowy dróg i kanalizacji w Mariampolu powiedział, że najpierw był tam zrobiony za wójta Dominiaka asfalt na głównej ulicy i dopiero później, za wójta Strapagiel, była robiona tam kanaliza,. Powiedział przy tym, że niefortunnie przy budowie kanalizy pocięty został asfalt, a nie były robione przewierty.

RADNY TOMASZ KRUPA potwierdził wypowiedź radnego Ciesielskiego. Wyjaśnił, że zanim ktoś pomyślał żeby była założona kanaliza w Kościelcu i Mariampolu to dziesięć lat wcześniej był już położony asfalt.

RADNA EWA SOBCZAK zwróciła uwagę na to, że na ulicy Parkowej i Kasztanowej w Kościelcu jest droga utwardzona kostką, są wybudowane chodniki i że będzie budowana w tym roku kanaliza.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

w tle padła uwaga, że być może kanalizacja będzie szła przez ogródki i pytanie wójta o to kiedy ta kostka była tam zakładana.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNY TADEUSZ KRYGIER odpowiedział, że było to w 2014 roku.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI zwrócił uwagę, że było to cztery lata temu.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

W trakcie PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zwrócił uwagę na to żeby zabierać głos pojedynczo.

WÓJT OSTROWSKI zapytał radną Sobczak czy według niej nie powinno się robić cztery lata temu tej drogi.

RADNA EWA SOBCZAK odpowiedziała, że cztery lata temu zgłaszała także ulicę Krótką i Krętą.

WÓJT zapytał radną czy cztery lata temu zgłaszała ulicę Krótką. Powiedział, że pytał się radnym co i jak ma być zrobione jeśli chodzi o Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY oddał głos radnemu Ciesielskiemu.

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI powiedział, że w takiej sytuacji gdy nie wiadomo było kiedy będzie budowana kanaliza w Kościelcu to drogi te były zrobione, ale w tym roku jeżeli wiadomo jest, że będzie robiona kanaliza to zakładanie asfaltu i potem jego cięcie nie ma najmniejszego sensu.

w trakcie WÓJT OSTROWSKI powiedział, że gdyby te kilka lata temu nie było zrobionej jakiejkolwiek drogi w Kościelcu to do tej pory mieszkańcy nie mieli by żadnej drogi. Dodał, że gdyby teraz, po wybudowaniu kanalizy zaproponował radnym żeby zostawić wszystkie inwestycje i budować wszystkie drogi w Kościelcu to nie wie jaka byłaby ich reakcja na to i czy by na to się zgodzili.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

SOŁTYS SOŁECTWA STRASZKÓW DOMINIK KOSTRZEWA powiedział, że z tego co pamięta to przy budowie dróg na ulicy Parkowej i Kasztanowej wyjaśnienia były takie, że dlatego są one z kostki ponieważ przy budowie kanalizy będzie łatwiej ją rozebrać i że nie trzeba będzie wówczas ciąć asfaltu, jak to miało miejsce w Mariampolu.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

ZASTĘPCA WÓJTA CHĘCIŃSKI przypomniał, że wówczas uwagi do tej inwestycji miał radny Krygier i że trzeba też mieć na względzie także to, że cztery lata temu nie było żadnej wiedzy kiedy będzie budowana kanaliza.

w tle RADNY KRYGIER powiedział, że nie jest to prawdą.

ZASTĘPCA WÓJTA CHĘCIŃSKI zwracając się do radnego Krygiera poprosił go żeby pozwolił skończyć mu się wypowiedź. Dodał, że jest to prawdą i może to udowodnić. Dalej powiedział, że wówczas jeden PROW się , a nabór drugi nie mógł być przeprowadzony i ze względu na to, że gmina Kościelec jest w aglomeracji to nie otrzymałaby dofinansowania z PROWu. Wyjaśnił, że wobec powyższego wójt cztery lata temu nie miał żadnej wiedzy kiedy będą jakieś środki z Wojewódzkiego, czy Narodowego Funduszu i jakie będą warunki naboru. Przypomniał, że wówczas wójt wyjaśniał, że drogi te są robione bo nie wiadomo kiedy będzie budowana kanaliza.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI udzielił głosu radnemu Krygierowi

RADNY TADEUSZ KRYGIER zgodził się z wypowiedzią wicewójta Chęcińskiego. Powiedział przy tym, że jedną rzecz trzeba sobie uświadomić. Przekazał, że w 2010 roku było wiadomo, że będzie budowana kanaliza i wcześniej, czy później trzeba było się liczyć z tym, że to zadanie będzie do zrobienia. Dodał, że projekt na budowę kanalizy w Kościelcu był też już wykonany.

ZASTĘPCA WÓJTA potwierdził, że projekt był już opracowany ale nie było możliwości sfinansowania tego zadania.

w trakcie RADNY KRYGIER powiedział, że nie można dzisiaj mówić, że jest zaskoczenie, że kanalizacja będzie budowana.

ZASTĘPCA WÓJTA powiedział, że nie było tej wiedzy czy kanaliza będzie budowana za pięć, czy siedem lat. 

RADNY KRYGIER powiedział, że to bardzo dobrze rozumie.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

Nikt więcej nie zabrał głosu wobec czego PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/293/18 zmieniającą uchwałę budżetową na 2018 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 12 porządku obrad.

Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2018-2025

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2018-2025 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/294/18 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2018-2025, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 13 porządku obrad.

Ad 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przypomniał, że kopię sprawozdania wszyscy radni otrzymali. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji stałych. Zapytał czy życzą sobie jego głośnego odczytania.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu poddał sprawozdanie pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 14 porządku obrad.

Ad 15. Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kościelec za rok 2017.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przypomniał, że kopię sprawozdania wszyscy radni otrzymali. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji stałych. Zapytał czy życzą sobie jego głośnego odczytania.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu poddał sprawozdanie pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kościelec za rok 2017 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z  prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kościelec za rok 2017, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 15 porządku obrad.

Ad 16. Interpelacje i zapytania radnych

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos radnym.

RADNY TOMASZ KRUPA odnosząc się do postanowienia Komisarza Wyborczego o oddaleniu skargi mieszkańców Gozdowa na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, zapytał radną Barbarę Zadawaj o jakich więziach pomiędzy sołectwem Mariampol i Gozdów pisano w skardze do Komisarza Wyborczego.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że radny Krupa powinien o to zapytać autora, czyli tego kto się podpisał pod tym pismem.

RADNY KRUPA odpowiedział, że dlatego się pyta.

RADNA BARBARA ZADAWAJ odpowiedziała, że wszyscy dobrze wiedzą, że Gozdów jest najbliższym sąsiadem Mariampola. Dodała, że z Mariampolem mają wspólną drogę, dzieci korzystają z placu zabaw w Gozdowie, mieszkańcy przyjeżdżają do sklepu w Gozdowie. Dalej powiedziała, że chciała się upewnić i nikt jej nie zabroni tego.

RADNY KRUPA zwracając się do radnej Zadawaj powiedział, że nie wie czy ona pamięta, czy też nie, ale kiedyś Straszków i Mariampol były jednym sołectwem. Wyjaśnił, że zostało to zmienione około 15 lat temu. Dodał także, że Mariampol cały czas jest okręgiem geodezyjnym Straszków oraz że Straszków także łączy z Mariampolem. Dalej powiedział, że społeczne więzi Straszkowa z Mariampolem są takie, że dużo mieszkańców Mariampola gra w Straszkowie w piłkę, jest w Straszkowie w straży, dzieci grają w Straszkowie w klubie.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

Dalej RADNY KRUPA powiedział do radnej Zadawaj, że chciałby zobaczyć pismo i osoby, które podpisały się na piśmie, które skierowała ona do Komisarza Wyborczego. Dodał, że w postanowieniu Komisarza napisano, że 18 wyborców podpisało skargę na uchwałę w sprawie okręgów i jego zdaniem jak na cały Gozdów i Mariampol to jest mało tych podpisów. Dalej powiedział, że chciałby wiedzieć czy w ogóle nie są to podpisy mieszkańców Koła, czy Krzymowa.

w tle RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że takie uwagi radny powinien na policję zgłosić, a nie tutaj śledztwo prowadzić.

w trakcie RADNY KRUPA zwracając się do radnej Zadawaj zapytał ją czy udostępni mu pismo, które wysłała do Komisarza Wyborczego.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

W trakcie RADNY KRUPA powtórzył swoją prośbę do radnej Zadawaj o udostępnienie pisma. Wyjaśnił, że chce wiedzieć czy pismo to podpisane zostało przez mieszkańców Mariampola i Gozdowa, czy mieszkańców Koła czy Krzymowa.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI wyjaśnił, że obecny punkt związany jest z interpelacjami i zapytaniami radnych do wójta.

RADNY TOMASZ KRUPA ponownie zapytał radną Zadawaj czy udostępni mu pismo skierowane do Komisarza Wyborczego.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zwrócił uwagę, że można do tego później wrócić. Zapytał czy ktoś ma jakieś pytania do wójta.

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI zapytał czy spółka będzie coś robiła z powyciąganymi kamieniami na wyrównanej drodze w Białkowie Górnym w stronę Polic, którą zgłaszał na komisji.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odpowiedział, że prezes spółki pokazywał mu zdjęcia z tej drogi i na tym zdjęciu nie było aż tak wielkiej tragedii. Zapytał radnego Ciesielskiego czy był zobaczyć jak to wygląda.

RADNY CIESIELSKI powiedział, że był tam po deszczu i ledwo wyjechał stamtąd samochodem. Dodał, że wygląda to fatalnie.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNY CIESIELSKI zapytał czy coś będzie na tej drodze robione. Powiedział, że według niego należałoby dowieźć jakiegoś tłucznia na odcinku od szosy powiatowej do Kiełbaski. Dalej powiedział, że jeśli chodzi o drogę koło krzyża, w Białkowie Górnym raczej tam równiarki nie chciałby. Powiedział, że wszystko zależy od operatora równiarki i gdyby był to Pan Drabina to by na niego liczył i on na pewno by tą drogę wyrównał tak, że nie trzeba byłoby przywozić ani grama tłucznia. Wyjaśnił, że dzisiaj jadąc tą drogę na sesję uważa, że trzeba coś na nią dowieźć.

WÓJT OSTROWSKI powiedział, że będzie tam coś nawiezione.

RADNY CIESIELSKI powiedział, że jeśli chodzi o tamtą równaną drogę to według niego należałoby te kamienie zebrać. Wyjaśnił, że teraz nie przejedzie się tam ani samochodem, ani rowerem.

WÓJT OSTROWSKI odnosząc się do równania dróg powiedział, że najlepiej byłoby puścić równiarkę w te miejsca gdzie jest taka potrzeba.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos radnemu Klukaczyńskiemu.

RADNY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI odnosząc się do przekazania informacji na temat ustawowego obowiązku szacowania przez sołtysów strat przez zwierzynę łowną powiedział, że jest to bardzo duża odpowiedzialność. Dodał przy tym, że sołtysi już teraz mają bardzo dużo obowiązków i jeszcze teraz nakłada się na nich nowe zadania, które mają wypełniać w czynie społecznym. Zwracając się do obecnych na sali zapytał o to jaką podejmą decyzję w tej sprawie, czy wyrażają na to zgodę, czy nie. Dalej powiedział, że sołtysi nie są przygotowani do wypełniania takich zadań.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

w trakcie RADNY TADEUSZ KRYGIER zwrócił uwagę, że sołtysi nie zapoznali się jeszcze z przekazanym im dzisiaj materiałem informacyjnym w tej sprawie.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zwrócił uwagę, że głos ma radny Klukaczyński.

RADNY KLUKACZYŃSKI powiedział, że zastępca wójta jest przedstawicielem koła łowieckiego i może przybliżyłby ten temat.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że sołtysi zostali poinformowani o tym, że ustawa obliguje ich do tego żeby szacowali straty i wyznacza ich jako najważniejsze osoby w komisji. Dalej powiedział, że według niego sołtys może z różnych przyczyn nie chcieć pełnić tej funkcji i może spróbować z tego zrezygnować. Powiedział, że nie wie co w takiej sytuacji byłoby i że trzeba na ten temat porozmawiać z radcą prawnym. Dalej powiedział, że według niego każdy sołtys ma pełne prawo do tego żeby zrezygnować i nikt nie może go zmuszać do tego, że ma on jeszcze dodatkowo, poza tymi sprawami, które należą do ich obowiązków, wykonywać narzucone przez kogoś dodatkowe obowiązki, nie dając za to żadnego wynagrodzenia. Przyznał, że jest to na pewno funkcja bardzo odpowiedzialna. Przekazał, że planuje się wcześniejszą sesję majową i w związku z tym dobrze byłoby żeby po sesji zorganizować spotkanie z sołtysami tak żeby spokojnie można było porozmawiać na ten temat. Dodał, że być może będzie już coś więcej wiadomo i może poprosiłby radcę prawnego żeby ustosunkowała się do tej kwestii co byłoby gdyby sołtysi zrezygnowali z tego. Dalej powiedział, że być może w takiej sytuacji trzeba byłoby się zwrócić do rady sołeckiej o wyznaczenie przedstawiciela. Dodał, że nie wie co byłoby gdyby i rada sołecka nie wyraziła zgody na udział w pracach komisji. Powiedział, że łatwo jest pewne rzeczy napisać nie myśląc o tym co będzie dalej. Na zakończenie powiedział, że zorganizowane zostanie spotkanie w tej sprawie.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że według niego sołtysi najpierw powinni wziąć udział w szkoleniu w zakresie szacowania strat, a dopiero później powinni odpowiedzieć czy są w stanie pełnić ten obowiązek, czy nie. Dodał, że jego zdaniem przed szkoleniem sołtysi nie mogą nic powiedzieć ponieważ nie mają jeszcze żadnej wiedzy na ten temat.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI udzielił głosu wice wójtowi.

ZASTĘPCA WÓJTA SYLWESTER CHĘCIŃSKI powiedział, że sołtysi w przekazanych materiałach otrzymali pismo przewodnie informujące o tym, że od dziś szacowaniem szkód zajmuje się sołtys jako jednostka pomocnicza, a jak nie ma jednostki pomocniczej wówczas zająć tym powinna się gmina. Dodał, że w skład komisji wchodzi także przedstawiciel koła łowieckiego, a trzecim jest poszkodowany rolnik. Dalej wyjaśnił, że do tej pory wyglądało to tak, że szkody szacował wydelegowany myśliwy z koła łowieckiego oraz poszkodowany rolnik. Powiedział, że jego zdaniem nie było w tym nic złego i że o zmianę tego nie wnioskował jakikolwiek rolnik tak żeby zrzucić to na sołtysów i że nie był to na pewno pomysł rolników. Przyznał, że odszkodowania są najbardziej gorzką pigułką w relacji rząd - myśliwy – rolnik. Według niego Pan Minister został „wpuszczony w maliny” bo nie wiedział jak sobie z tym poradzić. Wyjaśnił, że od trzech lat przygotowywali się do tego żeby to zmienić i udoskonalić sposób szacowania szkód. Przekazał, że najpierw wyniosło to 200.000.000,00 zł, potem 250.000.000,00 zł na co minister powiedział żeby zrzucić to na lasy państwowe, które to z kolei oszacowały, że koszt dla nich szacowania szkód w Polsce będzie wynosił 300.000.000,00 zł. Na to myśliwi powiedzieli, że skoro oni wypłacają 75.000.000,00 zł odszkodowań to żeby dać im pięćdziesiąt i oni to zrobią. Wyjaśnił, że nie było na to zgody. Dalej powtórzył, że myśliwi wypłacają w skali kraju 76.000.000,00 zł odszkodowań i robią to społecznie i według niego największym błędem Polskiego Związku Łowieckiego i myśliwych było to, że nie pisali o tym jakie są ich społeczne koszty takie jak kilometrówki, roboczogodziny, dokumentacji, wysyłania zawiadomień to wówczas byłby to koszt o którym minister by wiedział. Przekazał, że minister o tym nie wiedział, chciał to udoskonalić i ktoś go „wpuścił w maliny”. Wyjaśnił przy tym, że ustawa została podjęta 22 marca, 28 marca prezydent ją podpisał i 1 kwietnia weszła w życie. Dalej powiedział, że w przekazanych materiałach sołtysi otrzymali także wniosek o szkodę, rozdział IX nowej ustawy łowieckiej z zapisami dotyczącymi szkód łowieckich oraz stare, z 2010, rozporządzenie na podstawie którego myśliwy nadal powinien szacować straty. Wyjaśnił, że 3 czy 4 kwietnia Izba Rolnicza przesłała pismo w którym mówi, że szkody szacuje się na starych zasadach na co Minister odpowiedział, że szkody szacuje się na nowych zasadach zgodnie z nową ustawą. Zgodnie z tym szkody powinien szacować sołtys, który jest do tego na chwilę obecną nie przygotowany i bez dokumentacji, której nie widział ma iść i szacować straty. Dalej przekazał, że w ustawie jest zapis, że Lasy Państwowe mają przeszkolić myśliwych, rolników i sołtysów w temacie szacowania szkód tylko nie wiadomo kiedy to nastąpi. Wyjaśnił, że mają na to pół roku.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie i uwagi w tle, że dziki już robią szkody

ZASTĘPCA WÓJTA zauważył, że radny Krygier powiedział, że trzeba się wstrzymać do przeszkolenia ale według niego rolnik jak posieje i ma szkodę to nie może się wstrzymać bo okres wegetacji płynie.

w trakcie RADNY KRYGIER powiedział, że do czasu przeszkolenia powinno szacowanie na starych zasadach.

ZASTĘPCA WÓJTA przekazał, że właśnie tego zdania była Izba Rolnicza wskazująca żeby przez pół roku straty szacować straty według starych zasad. Przekazał, że Minister w piśmie z 9 kwietnia wskazał, że straty powinny być szacowane na nowych zasadach.

w trakcie WÓJT OSTROWSKI powiedział, że zabrakło okresu przejściowego.

ZASTĘPCA WÓJTA powiedział, że obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że sołtysi są zobowiązani do szacowania strat i że gmina nie może ich w tym temacie przeszkolić ponieważ nie ma takich uprawnień, ani możliwości i jedyne co może zrobić to przekazać dokumenty, które dzisiaj sołtysi otrzymali. Dodał, że w takiej sytuacji sołtysi decydują czy będą szacować te straty, czy nie. Dalej powiedział, że zachodzi podejrzenie, że jeżeli sołtysi tego nie zrobią to protokół może być nie ważny, jeżeli odmówią to trzeba będzie się zastanawiać kto za nic to zrobi.

w trakcie RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że według niego dopóki sołtysi nie będą przeszkoleni to nie mają uprawnień do tego żeby szacować starty.

w trakcie WÓJT OSTROWSKI powiedział, że zgodnie z ustawą wychodzi na to, że muszą to zrobić.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

SOŁTYS SOŁECTWA STRASZKÓW DOMINIK KOSTRZEWA zapytał o to co będzie w sytuacji gdy sołtys źle oszacuje powierzchnię strat.

ZASTĘPCA WÓJTA powiedział, że wówczas myśliwy nie zgadza się na podpisanie i jest odwołanie do Lasów Państwowych. Dodał, że ustawa bardzo precyzyjnie mówi, że w ciągu trzech dni od zgłoszenia szkody do gminy, gmina musi zawiadomić cały zespół i sołtys musi w ciągu siedmiu dni to oszacować. Dodał, że jeśli okazałoby się, że rolnik i myśliwy nie miałby na to czasu to sołtys ma prawo zgodnie z ustawą iść i sam oszacować straty.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI poprosił o pojedyncze zabieranie głosu.

ZASTĘPCA WÓJTA przekazał, że podczas rozmów z władzą wojewódzką kół łowieckich padły propozycje żeby przekazać numery telefonów do posłów, którzy tę ustawę uchwalali żeby powyjaśniali wszystko sołtysom.

w trakcie RADNY KRYGIER powiedział, że może warto byłoby na następną sesję zaprosić posła Galembę.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI wobec braku pytań do wójta zamknął punkt 16.

Ad 17 Odpowiedzi na interpelacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że odpowiedzi udzielane były przez wójta na bieżąco wobec czego zamknął punkt 17 porządku obrad.

Ad 18. Wolne wnioski i informacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali sołtysom, zaproszonym gościom.

ZASTĘPCA WÓJTA SYLWESTER CHĘCIŃSKI kontynuując swoją wcześniejszą wypowiedź w sprawie szacowania szkód łowieckich powiedział, że sytuacja jest dynamiczna i z dnia na dzień się zmienia i że w ostatnich dniach pojawiła się informacja od Ministra, że prawdopodobnie ustawa ta będzie nowelizowana.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

SOŁTYS SOŁECTWA STRASZKÓW DOMINIK KOSTRZEWA zapytał co będzie w sytuacji gdy starty wystąpią w jego gospodarstwie, czy sam będzie sobie je szacował.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że według niego to jeżeli chodzi o organ pomocniczy to oprócz sołtysa jest także rada sołecka ale nie wykluczone, że mógłby to robić także sołtys z sąsiedniej wsi.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

SOŁTYS KOSTRZEWA zwrócił uwagę, że u niego w sołectwie są uprawy kukurydzy na około 100 ha w przeszło siedemdziesięciu kawałkach i teraz zgodnie z ustawą powinien on cały maj jeździć od pola do pola i szacować straty.

WÓJT OSTROWSKI zwrócił uwagę, że wszyscy widzą, że ustawa ta nie jest doprecyzowana i że łatwo jest usiąść, napisać taką ustawę tylko później o możliwościach jej wykonania nikt nie pomyśli.

ZASTĘCPA WÓJTA SYLWESTER CHĘCIŃSKI powiedział, że dobrze byłoby gdyby ustawa ta została wyłożona do konsultacji i sołtysi mogli wyrazić do niej swoją opinię na przykład, że ktoś pracuje zawodowo i nie ma możliwości wykonać tych zobowiązań. Wyjaśnił, że ustawa nie była poddana żadnym konsultacją i nikt nie mógł się w stosunku do niej wypowiedzieć. Dodał, że ustawa została podjęta i narzucona do wykonania sołtysom.

RADNY TADEUSZ KRYGIER zwracając się do zastępcy wójta zapytał go o to czy ma wiedzę ile odszkodowań otrzymali w ubiegłym roku rolnicy z naszej gminy.

ZASTĘPCA WÓJTA powiedział, że szacuje, że w okresie ostatnich 7 lat jest to w naszej gminie od kilkunastu do kilkudziesięciu szkód rocznie. Dodał, że jeśli chodzi o wysokość odszkodowań to są one w każdym roku inne. Przekazał, że na jego obwodzie łowieckim jest to około pięciu, sześciu tysięcy rocznie odszkodowań. Dodał, że najwyższa wypłacona szkoda wyniosła 14.000,00 zł w zeszłym roku.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

ZASTĘPCA WÓJTA powiedział, że jest okres najbardziej drażniący bo są zasiewy, okres wegetacji jest dość krótki wiec nikt nie będzie czekał żeby odnowić uprawę. Dodał, że rolnik nie może rozpącząć nowego zasiewu przed oszacowaniem szkody ponieważ szkoda jest wtedy nie ważna. Dodał, ze według niego obecnie sołtysi zostali „zaszachowani” przez ustawodawcę ponieważ trudno będzie wytłumaczyć rolnikom dlaczego nie można szacować tych strat.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI poprosił o zachowanie spokoju i oddał głos sołtys Sobczak.

SOŁTYS EWA SOBCZAK zapytała co w sytuacji gdy będzie trzeba szacować szkodę po godzinach urzędowania gminy i czy gdyby chciała zadzwonić to czy będzie taka możliwość.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI zapytał po co.

SOŁTYS SOBCZAK powiedziała, że z tego wynika, że jako sołtys ma opierać się na własnej ocenie i współpracy z osobą zgłaszającą szkodę. Dodała, że w takiej sytuacji sołtysi będą działali na korzyść rolników.

w trakcie ZASTĘPCA WÓJTA SYLWESTER CHĘCIŃSKI powiedział, że zawsze tak będzie.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie i w trakcie stwierdzenie WÓJTA OSTROWSKIEGO informujące o tym, że od tej decyzji może odwołać się nadleśnictwo jak i poszkodowany rolnik.

ZASTĘPCA WÓJTA powiedział, że szacowanie powinno być na tyle rozsądne, żeby nie było konieczności pójścia do sądu.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos sołtysowi Ciesielskiemu.

SOŁTYS SOŁECTWA BIAŁKÓW KOŚCIELNY KRZYSZTOF CIESIELSKI powiedział, że sołtysi obecnie nie posiadają żadnych uprawnień, ani przeszkolenia żeby szacować starty wobec czego nie mogą tego obecnie robić.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie i w tle uwaga, że sołtysi nie mają żadnego przeszkolenia w tym zakresie

ZASTĘPCA WÓJTA CHĘCIŃSKI przekazał, że sołtysi miasta i gminy Goleniów gdzie jest zagłębie dzicze napisali odezwę, że oni w momencie wyboru na sołtysa nie mieli świadomości, że muszą szacować szkody łowieckie, które absolutnie nie należą do ich zadań i że nikt nie będzie ich do tego zmuszał ponieważ zostali oni wybrani na podstawie rozporządzeń dotyczących samorządu, a prawo łowieckie nie obejmuje samorządu. Dalej powiedział, że sołtysi zostali wybrani żeby służyć ludziom, a nie dzikom i Panu Ministrowi.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos sołtysowi Ziętkowi.

SOŁTYS SOŁECTWA GĄSIORÓW JACEK ZIĘTEK zapytał wójta od kiedy będzie działał PSZOK.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odpowiedział, że dokładny termin jeszcze nie jest znany. Zapewnił, że będzie on przekazany mieszkańcom w formie kurend.

SOŁTYS ZIĘTEK zapytał także czy na PSZOKu będą także przyjmowane opakowania po środkach ochrony roślin.

WÓJT odpowiedział, że nie.

w tle wypowiedź z sali, że opakowania te powinny być odwożone tam skąd były brane.

WÓJT OSTROWSKI kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że na PSZOK będą mogły być przywożone odpady z gospodarstw domowych. Dla przykładu podał, że nie będą przyjmowane opony od ciągników.

SOŁTYS JACEK ZIĘTEK powiedział, że w tamtym tygodniu przywieziono 40 ton kruszywa na drogę w Gąsiorowie i że udało mu się do tego pozyskać 10 ton od mieszkańców Gąsiorowa. Wyjaśnił, że kiedyś poprosił mieszkańców żeby składowali to w jednym wyznaczonym miejscu, a nie wywozili tego w różne miejsca, zanieczyszczając środowisko. Wyjaśnił, że te 10 ton, które udało mu się uzbierać przeznaczyła także na drogę gminną. Zwracając się do wójta powiedział, że przydałyby się jeszcze z dwie przyczepy żeby tą drogę, którą w ubiegłym roku woda wymyła w 70% naprawić kruszywem a pozostałe 30% mogłoby być wyrównane równiarką.

WÓJT OSTROWSKI powiedział, że jest to bardzo dobra inicjatywa i że ją popiera.

SOŁTYS ZIĘTEK przekazał, że zgłaszał to Panu Rafałowi Biskupskiemu.

WÓJT powiedział, że jako sołtys bardzo dużo dobrego zrobił na tej drodze.

SOŁTYS ZIĘTEK powiedział, że ma jeszcze prośbę związaną z barierkami przy moście. Wyjaśnił, że przeważnie rowerzyści, turyści zatrzymują się na moście i siadają na tych  barierkach, które technicznie nie spełniają już wymogów. Wyjaśnił, że są one obecnie powiązane drutami i nie trzymają się na oryginalnych mocowaniach. Powiedział, że obawia się tego, że któregoś razu ta barierka oberwie się i komuś połamie nogi, albo wręcz poobcina. Poprosiło to, żeby podjechać i zobaczyć jak to wygląda. Dodał przy tym, że tego naprawić się nie da  ponieważ naciągając barierki mogą się one rozpaść do końca. Powiedział, że być może warto zastanowić się nad tym żeby je zlikwidować i postawić nowe. Dodał, że nie chce brać odpowiedzialności i że jeżeli nic się nie zmieni to tam się kiedyś zdarzy się jakiś wypadek.

WÓJT OSTROWSKI powiedział, że muszą się umówić na wizję lokalną.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos sołtys Sobczak.

SOŁTYS EWA SOBCZAK powiedziała, że na komisji zgłaszała wniosek dotyczący malowania elementów na placu zabaw przy ulicy Miodowej. Zapytała czy do wakacji będą te prace wykonane.

WÓJT OSTROWSKI powiedział, że nie odpowie na to pytanie ponieważ spółka ma dużo prac np. na drogach, wycinaniu gałęzi ale chciałby żeby jak najszybciej wyrobili się z tym wszystkim. Dodał, że dochodzi do tego jeszcze boisko w Straszkowie gdzie właściciele działki sąsiadującej z obecnym boiskiem budują się i trzeba boisko przenieść w inne miejsce i wykonać prace związane z adaptacją tego miejsca. Powiedział, że postara się żeby wszystko to szybko i sprawnie szło.

SOŁTYS SOBCZAK zapytała czy przed rozpoczęciem wakacji pojawi się regulamin na terenie amfiteatru.

w trakcie ZASTĘPCA WÓJTA CHĘCIŃSKI powiedział, że tak.

WÓJT OSTROWSKI potwierdził wypowiedź wicewójta.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zapytał obecnych czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania.

RADNY TOMASZ KRUPA zwracając się do radnej Zadawaj zapytał ją czy udostępni mu pismo, które wysłała do Komisarza Wyborczego. Powiedział, że nie jest pewien czy pismo to podpisali mieszkańcy Gozdowa i Mariampola czy może Krzymowa lub Koła.

RADNA BARBARA ZADAWAJ odpowiedziała żeby radny Krupa zwrócił się o to do Komisarza Wyborczego.

RADNY KRUPA zapytał radną czy nie udostępni mu tego.

RADNA ZADAWAJ zapytała o to z jakiej racji ma ona udostępnić to pismo.

RADNY KRUPA odpowiedział, że ona to pismo podpisała.

RADNA ZADAWAJ odpowiedziała, że nie ma do tego uprawnień. Dodała, że pismo podpisał sołtys.

RADNY KRUPA zwracając się do wójta powiedział, że Pan Rafał Biskupski mówił, że jest problem z kruszywem żeby naprawić drogę Straszkowie.

WÓJT OSTROWSKI potwierdził, że był problem z jego zakupem. Dodał, że nie wie jak obecnie sytuacja wygląda.

RADNY KRUPA powiedział, że gdyby było kruszywo albo gdyby zostało destruktu z autostrady to żeby wyrównać dziury na drodze koło Pana Klepczarka, które są duże.

WÓJT potwierdził, że wyrównać te dziury trzeba i że coś trzeba tam zrobić.

RADNY KRUPA zauważył, że być może trzeba będzie najpierw tam czegoś nawieźć.

WÓJT odpowiedział, że jeśli tak będzie to będzie tam nawożone.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos sołtys Lizik-Stachowiak.

SOŁTYS SOŁECTWA WAKI ANNA LIZIK-STACHOWIAK zwracając się do wójta zgłosiła darni nawale przy posesji Państwa Kleczmerów. Przekazała, że jest tam dosyć głęboka dziura i w związku z tym poprosiła o naprawienie tego. Podziękowała za uruchomienie promu i za wyrównanie dróg. Dalej w imieniu mieszkańców zapytała czy mogą mieć nadzieję na wybudowanie placu zabaw w miejscowości Waki.

WÓJT OSTROWSKI odpowiedział, że wszyscy mogą mieć na to  nadzieję. Przypomniał przy tym, że podczas pierwszego zebrania sołeckiego mieszkańcy danych miejscowości mieli zdecydować o tym co chcą żeby w danej miejscowości było zrobione czy chcą remontu remizy, czy wybudowania placu zabaw. Przekazał, że być może w jakiś wyjątkowych sytuacjach odejdzie się o tych zasad. Dla przykładu podał, że taka sytuacja będzie miała w sołectwie Dąbrowice Częściowe gdzie powstał plac zabaw a okazało się, że inspektor zamknął możliwość korzystania z budynku i trzeba będzie go remontować. Dalej odnosząc się do prośby mieszkańców Wak powiedział, że nadzieja jest i że obecnie realizowane jest to co w innych sołectwach jeszcze nie udało się zrobić i potem będą dalsze działania związane z budowaniem kolejnych placów zabaw czy może innych inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zapytał czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos wobec braku innych chętnych zamknął punkt 17 porządku obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI zamknął obrady XLIII Sesji Rady Gminy Kościelec o godz. 13.17

 

Protokołowała

Mariola Szymańska

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2018-06-08 14:03:31
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-06-08 14:03:45
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-06-08 14:04:33
Ostatnia zmiana:2018-06-08 14:04:35
Ilość wyświetleń:153

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij