Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXIX/17 z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2017 roku

Protokół Nr XXXIX/17

z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kościelec

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

Otwarcia obrad o godzinie 9.06 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościelec Czesław Świderski wypowiadając słowa: „Otwieram obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Kościelec”.

Następnie powitał wójta gminy Dariusza Ostrowskiego, zastępcę wójta Sylwestra Chęcińskiego, skarbnika gminy Beatę Wawrzyniak, sekretarza gminy Krzysztofa Nawrockiego. Powitał także starostę kolskiego Wieńczysława Oblizajka, wszystkich radnych, sołtysów i przybyłych gości w tym redaktor Przeglądu Kolskiego Aleksandrę Wysocką.

Następnie PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że w obradach sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych głosowań.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik do protokołu.

Ad  2.     Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesji

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że porządek obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Odczytał porządek obrad:

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2.     Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kościelec.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.     Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

6.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

9.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok.

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017-2025.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025.

12.   Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018:

a.      przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

b.      przedstawienie opinii stałej komisji ds. Budżetu i Finansów;

c.      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

d.      przedstawienie przez Wójta Gminy ewentualnych autopoprawek i poprawek radnych zaakceptowanych przez Wójta;

e.      głosowanie nad poprawkami oraz nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta;

f.       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

g.      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych oraz autopoprawkami Wójta.

13.  Interpelacje i zapytania radnych.

14.  Odpowiedzi na interpelacje.

15.  Wolne wnioski i informacje.

16.  Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kościelec.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, wnioski, uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec braku uwag, wniosków, zapytań przewodniczący Czesław Świderski poddał porządek obrad pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 „wstrzymujący się”

Rada Gminy przyjęła porządek obrad w odczytanym przez Przewodniczącego Rady brzmieniu.

Zamknięcie punktu 2 porządku obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2017 roku wszyscy radni otrzymali. Osobiście się z nim zapoznał. Odzwierciedla on przebieg sesji. Wobec powyższego zawnioskował o przyjęcie protokołu bez czytania. Zapytał czy ktoś z radnych zgłasza inną propozycję.

Nikt się nie zgłosił.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi, pytania, wnioski do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”,

-         0 „przeciw”,

-         0 „ wstrzymuję się”.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec został przyjęty.

Zamknął punkt 3 porządku.

Ad 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym

1)     Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak - zaproszenie na centralne uroczystości obchodów 99. Rocznicy wybuchu Powstania wielkopolskiego w Poznaniu w dn. 27.12. Warszawie 28.12;

2)     Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski - Zaproszenie do udziału w obywatelskim wysłuchaniu publicznym dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – Warszawa 09.12;

3)     Wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka - Pismo dotyczące projektu ustawy w zakresie zmian w Kodeksie Wyborczym – organizacji wyborów samorządowych;

4)     Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Sekretarz Stanu Tomasz Żuchowski - Informacje poprzez radnych dla mieszkańców i przedsiębiorców o programie Mieszkanie Plus;

5)     Wójt Gminy Kościelec - Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Kościelec;

6)     Wojewoda Wielkopolski - Odpis odpowiedzi na skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.09 br. stwierdzające nieważność uchwały nr XXXV/222/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30.08 br. w sprawie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów w Ruszkowie Pierwszym cz. A”;

7)     Starosta Kolski, Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego - Życzenia Świąteczne;

8)     Starosta Kolski, Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego - Zaproszenie na uroczystą sesję Rady Powiatu Kolskiego w dn. 28.12 godz. 14.30;

9)     Firma szkoleniowa SUPREMA LEX - Zaproszenie na szkolenie „Zasady działania i organizacja pracy rady w 2018 roku w kontekście najnowszych zmian w prawie i praktyki funkcjonowania”;

10)  Uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym - Życzenia Świąteczne;

11)  Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Zaproszenie na spotkanie Noworoczne – 13.01.2018r.;

12)  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie - Uchwała Nr SO-0952/61/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Kościelec projekcie budżetu na 2018 rok; Uchwała Nr SO-0957/61/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Kościelec projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025; Uchwała Nr SO-0951/49/D/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kościelec przedstawionym w projekcie budżetu Gminy Kościelec na 2018 rok;

13)  Wójt Gminy Kościelec - Wniosek Wójta Gminy Kościelec w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie uchwały  budżetowej na rok 2018; Wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025;

14)  Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego - Zaproszenie na XLII Sesję Rady Powiatu Kolskiego w dn. 28.12 godz. 12.30;

15)  Zarząd i pracownicy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe - Życzenia świąteczne.

Punkt 4 porządku obrad został zamknięty.

Ad 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali.

Wobec braku chętnych głos zabrał starosta Wieńczysław Oblizajek.

STAROSTA KOLSKI WIEŃCZYSŁAW OBLIZAJEK w imieniu własnym, Rady Powiatu, pracowników Starostwa podziękował wszystkim za współpracę w mijającym roku. Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne.

PAN PRZEWODNICZĄCY życzył Panu Staroście, Radzie Powiatu pomyślności w Nowym Roku.

Wobec braku radnych powiatowych Pan Przewodniczący zamknął punkt 5 porządku obrad.

Salę posiedzeń opuszcza starosta Wieńczysław Oblizajek.

Ad 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI przedstawił informację z jego działalności w okresie międzysesyjnym.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI podziękował Panu Wójtowi za przedstawioną informację. Dodał, że ewentualna dyskusja na jej temat może być otwarta w punkcie wnioski i zapytania radnych.

Zamknięcie punktu 6 porządku obrad.

Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/257/17 zmieniającej uchwałę nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 7 porządku obrad.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/258/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 8 porządku obrad.

Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje wszystkie zmiany, także te dodatkowe przedstawione przez Panią Skarbnik i pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniach komisji. Następnie przedstawiła projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/259/17 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 9 porządku obrad.

Ad 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017-2025

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje wszystkie zmiany, także te dodatkowe przedstawione przez Panią Skarbnik i pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniach komisji. Następnie odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017-2025 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/260/17 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017-2025, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 10 porządku obrad.

PRZERWA

9.49-10.10

10.10 - Obecnych na sali 12 radnych. Nieobecni radni: Tadeusz Krygier, Zygmunt Matuszak Stanisław Klukaczyński.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025

10.12 – obecnych na sali 15 radnych.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI zaproponował żeby punkt ten miał następujący przebieg: przedstawienie projektu uchwały; przedstawienie opinii komisji stałych; odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025; dyskusja nad projektem uchwały; głosowanie poprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025; głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2025 wraz z przyjętymi poprawkami.

Nikt nie wniósł uwag.

Wobec czego PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI poprosił o przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

SKARBNIK BEATA WAWRZYNIAK przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025, który stanowi załącznik do protokołu.

Następnie PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025.

PRZEWODNICZĄCY TOMASZ KRUPA przekazał, że Komisja ds. Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025.

PRZEWODNICZĄCY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI przekazał, że Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Polityki Gospodarczej i Komunalnej na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025.

PRZEWODNICZĄCY JÓZEF PACHOLSKI przekazał, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025.

PRZEWODNICZĄCY KRZYSZTOF CIESIELSKI przekazał, że Komisja ds. Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025.

W kolejnym punkcie WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała Uchwałę Nr SO-0957/61/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Kościelec projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025. Opinia RIO stanowi załącznik do protokołu.

Następnie SKARBNIK BEATA WAWRZYNIAK przedstawiła wniosek Wójta Gminy Kościelec w sprawie wprowadzenia autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 stanowiący załącznik do protokołu.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI otworzył dyskusję nad Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2025. Zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, uwagi, wnioski do przedstawionych materiałów związanych z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Nikt nie zabrał głosu.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych zgłasza jakieś poprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec czego PAN PRZEWODNICZĄCY poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Wójta Gminy.

-    Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zgłoszonych przez Wójta Gminy autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 proszę o podniesienie ręki?

Głosami” 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuję się” Rada Gminy przyjęła autopoprawki Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025.

Następnie WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025 wraz z przyjętymi poprawkami.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, uwagi lub wnioski do projektu uchwały.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec braku uwag i zapytań do projektu PAN PRZEWODNICZĄCY poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025 z uwzględnieniem poprawek proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/261/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2018-2025, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 11 porządku obrad.

Ad 12. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poinformował, że zgodnie z §10 Uchwały Nr XLIV/271/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kościelec oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków budżetu, porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty: przedstawienie projektu uchwały budżetowej; przedstawienie opinii stałej komisji ds. Budżetu i Finansów; przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; przedstawienie przez Wójta Gminy ewentualnych autopoprawek i poprawek radnych zaakceptowanych przez Wójta; głosowanie nad poprawkami oraz nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta; dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych oraz autopoprawkami Wójta. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały budżetowej.

SKARBNIK BEATA WAWRZYNIAK przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 2018 stanowiący załącznik do protokołu.

Następnie PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Kościelec na 2018 rok.

PRZEWODNICZĄCY TOMASZ KRUPA odczytał pozytywną opinię Komisji ds. Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu w sprawie projektu budżetu na 2018 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

PRZEWODNICZĄCY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI odczytał pozytywną opinię Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Polityki Gospodarczej i Komunalnej w sprawie projektu budżetu na 2018 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

PRZEWODNICZĄCY JÓZEF PACHOLSKI odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu na 2018 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

PRZEWODNICZĄCY KRZYSZTOF CIESIELSKI odczytał pozytywną opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów, która stanowi załącznik do protokołu.

Następnie WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała Uchwałę Nr SO-0952/61/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Kościelec projekcie budżetu na 2018 rok.

Salę posiedzeń opuścił radny Piotr Kaźmierczak. Obecnych 14 radnych.

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Kościelec w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

SKARBNIK BEATA WAWRZYNIAK przedstawiła wniosek Wójta o wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu na 2018 stanowiący załącznik do protokołu.

PAN PRZEWODNICZĄCY przekazał, że zgodnie z odczytanymi wcześniej opiniami komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu nie wnosząc o wprowadzenie żadnych poprawek do budżetu. Także do wójta gminy nie wpłynęły żadne poprawki radnych do projektu budżetu Gminy Kościelec na 2018 rok. Następnie otworzył dyskusję nad złożoną autopoprawką. Zapytał czy radni wnoszą jakieś pytania, uwagi do autopoprawki wójta.

Nikt nie zabrał głosu.

Wobec powyższego PAN PRZEWODNICZĄCY przypomniał, że podpunkt dotyczy przedstawienia przez wójta autopoprawek i zaakceptowanych przez niego zgłoszonych poprawek przez radnych. Dodał, że radni mogą zgłaszać poprawki do budżetu w trakcie sesji budżetowej. Zaproponował, żeby ewentualne wnioski o wprowadzenie poprawek do budżetu radni zgłaszali i głosowali w podpunkcie f). dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

Nikt nie wniósł uwag do przedstawionej propozycji.

Następnie przystąpiono do głosowania nad autopoprawką Wójta Gminy.

-    Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Wójta Gminy proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych głosami” 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuję się” Rada Gminy przyjęła autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu gminy Kościelec na 2018 rok.

Następnie PAN PRZEWODNICZĄCY otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok. Poprosił radnych o zabieranie głosu.

Głos zabrał radny Tadeusz Krygier.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że jest to ostatni w tej kadencji budżet, który jest bogaty w duże inwestycje jednak w dużej mierze te duże inwestycje będą skupiać się w stolicy gminy, czyli w Kościelcu. W związku z tym nawiązał do tegorocznego budżetu gdzie bardzo dużo wykonano inwestycji w Kościelcu. Dla przykładu podał budowę ulicy Różanej, Osiedlowej, chodnika we współpracy z powiatem, zagospodarowanie terenu ze stawem, gdzie na przyszły rok również jest zaplanowane to zadanie w budżecie. Powiedział, że jest to bardzo dużo pieniędzy, które już tym roku zostało wykonane. Dalej zwrócił uwagę, że na przyszły rok planuje się budowę oświetlenia na ulicach Marii Kasińskiej, Żwirowej, Ks. Kuranta. Dodał przy tym także, że dość duże inwestycje były wykonane we wcześniejszych latach. Dla przykładu podał zadanie związane z budową dróg z kostki za około niecały milion złotych. Powiedział, że bardzo duża kumulacja środków budżetowych była skierowana w tych dwóch kadencjach na Kościelec. Dodał, że uwzględnia tu już ten budżet, który będzie realizowany w przyszłym roku. Dalej odniósł się do dużych inwestycji w innych miejscowościach. Przekazał, że w Gozdowie już były wcześniejsze drogi wybudowane, także w tym roku z tego co pamięta były dwie drogi budowane w tym jedna z asfaltu, była także budowa chodnika we współpracy z powiatem, dwuetapowa budowa oświetlenia i na przyszły rok także jest zaplanowana budowa ulic Dębowej, Kalinowej, Leszczynowej i części Olchowej. Dodał przy tym, że bardzo dużo skorzystają te duże wsie. Dalej zwrócił uwagę, że nie można powiedzieć, że nie skorzystał także Ruszków, gdzie były chodniki wykonane, w tej chwili robione są drogi.

w trakcie PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI zwrócił uwagę radnemu Krygierowi, że obecny punkt dotyczy projektu budżetu na 2018 rok i poprosił go o wypowiedź w tym temacie.

RADNY KRYGIER odnosząc się do uwag przewodniczącego Świderskiego powiedział, że mówi to w kontekście inwestycji, które były wykonane i jakie będą na przyszły rok i dlatego według niego nie można tak oddzielać jednego od drugiego. Zauważył, że w jednych miejscowościach nie zrobiono żadnych inwestycji, a w innej wsi zrobiono na przykład za 5.000.000,00 zł. Dodał, że tego też nie można nie powiedzieć. Dalej kontynuując swoją wcześniejszą wypowiedź powiedział, że w Ruszkowie Pierwszym wybudowano bardzo szerokie chodniki i w tej chwili jest ciąg rowerowo-pieszy, budowa 5 odcinków dróg. Dodał, że tak samo w Dobrowie było budowane 7 odcinków dróg. Dalej powiedział, że dlatego to porównuje i o tym mówi ponieważ w innych wsiach nie ma tych inwestycji jak na przykład ścieżki rowerowej przy wjeździe na autostradę Ruszków- Police Średnie – Daniszew gdzie mija 8 lat, a została wykonana tylko w jednym roku budżetowym.

PAN PRZEWODNICZĄCY ponownie poprosił radnego o zabieranie głosu w temacie projektu budżetu na 2018 rok. Poprosił radnych o trzymanie się tego tematu. Dodał, że we wolnych wnioskach radny Krygier będzie mógł także zabrać głos.

RADNY KRYGIER zwracając się do przewodniczącego powiedział, że nie wie dlaczego on mu przeszkadza w wypowiedzi.

PAN PRZEWODNICZĄCY powiedział, że nie zabiera mu głosu.

PAN RADNY poprosił o udzielenie mu możliwości swobodnej wypowiedzi. Kontynuując swoją wypowiedź powtórzył, że będzie to bardzo bogaty budżet, ale inwestycje będą skumulowane w dużych sołectwach. Dodał, że z małych sołectw skorzysta na przykład Daniszew, gdzie zaplanowano około 500 m drogi, Dąbrowice, a w reszcie sołectw nie będzie inwestycji. Dalej zapewnił, że nie jest przeciwny temu żeby nie robić tych inwestycji, ale nie należy według niego zapominać o tych mniejszych sołectwach, gdzie ludzie też potrzebują tych inwestycji i wyglądają na nie.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos wójtowi.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI zauważył, że w wypowiedzi radnego Krygiera padło sformułowanie, że większość inwestycji jest i będzie się odbywało w stolicy gminy czyli w Kościelcu. Zapytał radnego o to czy zastanawiał się nad tym w jakim mieście biorąc pod uwagę skalę kraju wykonywanych jest najwięcej inwestycji. Dalej odnosząc się do wszystkich powiedział, że to właśnie jemu po raz pierwszy udało się pozyskać 3.000.000,00 zł, bez pożyczki, na kanalizę. Wyjaśnił, że w Kościelcu budowa kanalizy jest w tej chwili pierwszoplanową rzeczą ponieważ być może w najbliższym czasie trzeba będzie płacić odsetki i jego zdaniem zarzucanie tego przez radnego jest nie na miejscu, niegrzeczne i bardzo nieładne. Zwracając się do radnego powiedział, że musi on pamiętać o tym, że jego poprzedniczce nie udało się pozyskać takich pieniędzy. Dalej zapytał komu ma służyć ta wybudowana kanaliza. Sam odpowiedział, że będzie służyła ona mieszkańcom i że trzeba to zadanie jak najszybciej zrobić ponieważ po pozyskaniu tych pieniędzy będzie czekało następne zadanie czyli pozyskanie środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków w pozostałych miejscowościach. Powtórzył, że pierwszą rzeczą którą trzeba obecnie zrobić to wybudować kanalizację na terenie Kościelca. Dalej odnosząc się do zadania związanego z budową przedszkola zapytał czy zdaniem radnego będzie ono służyło tylko Kościelcowi. Zapytał czy ma wskazać tutaj radnych, których dzieci będą korzystały z tego przedszkola.

w trakcie RADNY KRYGIER przyznał, że będą z niego korzystali wszyscy mieszkańcy.

WÓJT OSTROWSKI powiedział, że równie dobrze z tego przedszkola mogą korzystać na przykład mieszkańcy z Polic czy Ruszkowa Drugiego i być może przy takich warunkach społeczeństwo skorzysta z tego przedszkola. Dalej zwrócił uwagę, że dużo dzieci z całej gminy z tego skorzysta. Zwracając się do radnego powiedział, że powinien on powiedzieć ludziom, że taki zarzut stawia i żeby nie ukrywał tego w najbliższym czasie. Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi radnego Krygiera zapytał go także komu będzie służył amfiteatr, czy będzie on służył tylko mieszkańcom Kościelca. Zwrócił przy tym uwagę na to, że odbywają się tam dwie najważniejsze imprezy – dożynki, Powitanie Lata, które dzięki tej lokalizacji, są teraz bardzo bezpieczne. Zauważył przy tym, że w imprezach tych biorą udział nie tylko mieszkańcy Kościelca, że przyjeżdżają tam ludzie spoza gminy, z całego rejonu powiatu i nie tylko. Powiedział, że wszystko to świadczy o naszej gminie i nie jest tak, że pozytywnie mówią tylko nasi mieszkańcy, ale te dobre strony Kościelca zauważają także mieszkańcy innych gmin. Dodał, że dzięki temu dużo osób przyjeżdża tutaj do urzędu i szuka dobrego miejsca żeby się pobudować właśnie w gminie Kościelec. Przekazał, że sprawa ta była poruszana też między innymi na spotkaniu w Ruszkowie Drugim w którym uczestniczył przy okazji akcji sprzątania lasu, gdzie niektórzy uczestnicy spotkania mówili, że są tutaj fajne miejsca, że u nas podatki nie są wysokie i że warto budować się w gminie Kościelec. Powiedział przy tym, że o tym wszyscy muszą pamiętać. Dalej zwracając się do radnego przypomniał mu, że nie jest on tylko radnym Polic, czy Ruszkowa. Powiedział, że jest on radnym całej gminy i że powinien spróbować spojrzeć na to wszystko właśnie w tym kontekście. Zwracając się do radnych dodał, że podoba mu się ten system, że jako radni walczą o swój teren, który jest najbliżej i to jest to w samorządach, ta demokracja, która najbardziej mu się podoba. Dalej odniósł się do uwagi radnego Krygiera w temacie budowy oświetlenia. Zapytał go o to ile ciągu oświetlenia zostało zrobione na Policach, a ile osób pobudowało się w Kościelcu. Zwrócił uwagę na to, że są tu ciągi lamp, a nie kwestia założenia jednej czy dwóch lamp. Przekazał, że systematycznie dokładane są lampy i że wie o tym, że są jeszcze gdzieś jakieś ubytki, które systematycznie będą uzupełniane. Powtórzył, że jeżeli chodzi o Kościelec to są tutaj ciągi lamp do zrobienia, tak jak było w Gozdowie. Powiedział, że nie można tego zarzucać i że trzeba robić nie tylko drogi ale również oświetlenia i inne rzeczy. Dalej powiedział, że faktem jest, że dla niego i z tego co widzi także dla większości radnych priorytetem są drogi, które są bardzo ważne dla całego społeczeństwa. Dodał, że według niego teraz każdy powinien sobie zrobić taki rachunek sumienia na temat tego czy dobrze robimy, czy też źle. Dalej przekazał, że nie uzależnia inwestycji od liczby mieszkańców w poszczególnych innych sołectwach, ale według niego jest to też ważny czynnik. Zwracając się do radnego Krygiera powiedział, że był on radnym poprzednich kadencji i w związku z tym poprosił żeby powiedział ile było zrobione w Gozdowie dróg za jego poprzedniczkę, Panią Annę Strapagiel. Zauważył przy tym, że pierwszy raz mu się zdarzyło od dłuższego czasu i nie chciał zarzucać ale tutaj zwrócił uwagę, że Pan Krygier jako radny mógł on wówczas składać wnioski. Zapytał ile ich złożył. Dodał, że nie będzie mówić tutaj o samym Gozdowie ale i o innych miejscowościach. Zapytał o to ile było dróg w Kościelcu. Powiedział przy tym, że nie chce tutaj robić zamieszania i teraz zarzucać. Dalej powiedział, że obecnie jest możliwość żeby robić te drogi. Zauważył, że są tam duże skupiska mieszkańców. Dodał, że sama ustawa przewiduje, że dwóch radnych jest w Kościelcu, Dobrowie, gdzie jest olbrzymia liczba mieszkańców i pomimo tego on sam nie neguje innych miejscowości i nie odsuwa ich na bok. Dodał, że są ważne i ważniejsze problemy i że trzeba je systematycznie rozwiązywać. Na zakończenie powiedział, że są to najważniejsze sprawy o których chciał powiedzieć. Zauważył także, że nigdy nie uda się zrobić tak żeby było po równo i że chciałby jak najwięcej zrobić dróg, czy innych zadań. Przekazał przy tym, że udało się pozyskać dodatkowe środki na drogę i żeby nie one to nie wszystko byłoby zrealizowane. Dodał, że być może uda się pozyskać środki na drogę na Łęce, a jeżeli nie to będzie ona robiona ze środków własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos radnemu Krygierowi przypominając jednocześnie, że dyskusja ma dotyczyć projektu budżetu na 2018 rok. Poprosił o zabieranie głosu w tym temacie.

RADNY KRYGIER zwracając się do wójta powiedział, że nie czynił mu zarzutów, że są inwestycje tu czy tam, a tylko stwierdził fakt, że one są i że je wymienił.

w trakcie WÓJT OSTROWSKI zwracając się do radnego przeprosił jeżeli go uraził.

PAN RADNY powtórzył, że nie czynił wójtowi zarzutów i nie zamierza dyskutować z tym co on powiedział, ale zwrócił uwagę na to, że kilkakrotnie w ciągu tych dwóch kadencji Pan Wójt czynił mu uwagi odnosząc się do jego poprzedniczki. Wyjaśnił, że nie był on wójtem i nie odpowiada. Zauważył, że nie tylko on był wówczas radnym.

w trakcie WÓJT OSTROWSKI zapytał go czy zgłaszał wówczas wnioski.

RADNY KRYGIER kontynuując swoją wypowiedź, że w tamtych czasach były realizowane inwestycje chociażby takie jak budowa kanalizacji w Gozdowie na którą faktycznie wzięty był kredyt w wysokości 1.600.000,00 zł, który w połowie był umarzany. Przyznał, że przy budowie kanalizacji w Mariampolu było gorzej ponieważ było wzięte 2.300.000,00 zł z czego jeżeli dobrze pamięta umarzane było 20%. Dalej powtórzył, że nie czyni on wójtowi zarzutów i też nie był i nie jest wójtem, dlatego poprosił żeby mu nie wytykać tego co było w poprzednich latach, ponieważ nie tylko on był wówczas radnym. Powiedział przy tym, że takie uwagi powinny być skierowane także w kierunku radnego Świderskiego, Ciesielskiego, Klukaczyńskiego, Łopaty, Krupy i innych, którzy także byli wówczas radnymi. Poprosił wójta żeby nie tylko w jego kierunku czynił te zarzuty ponieważ odbiera to tak, jakby celowo on to mówił w jego stronę. Dodał, że nie wie dlaczego tak jest, że pod adresem innych radnych tego nie mówi, tylko zawsze w stosunku do niego są tego typu wypowiedzi. Powiedział, że jego zdaniem jest to niestosowne.

kilka osób zgłasza się do zabrania głosu

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zwracając się do obecnych powiedział, że to on udziela głosu. Oddał głos wójtowi.

szum, kilka wypowiedzi w tle

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odnosząc się do wypowiedzi radnego Krygiera powiedział, że nie kto inny tylko on sam wystąpił z takimi stwierdzeniami, dlatego też to do nich się odniósł. Dodał, że odebrał je jako zarzut, że pewne rzeczy są robione w Kościelcu, a w innych miejscowościach się nic nie robi, co według niego jest nieprawdą i dlatego też odniósł się do jego wypowiedzi. Dalej powiedział, że jeżeli inni radni zabiorą głos to do ich wypowiedzi także się odniesie, jeżeli będzie taka konieczność. Na zakończenie powiedział, że jeżeli radny Krygier się obraża to go przeprasza za swoje stwierdzenia.

w trakcie RADNY KRYGIER powiedział, że się nie obraża ale uważa, że te wycieczki personalne pod jego adresem są według niego nie na miejscu.

PAN WÓJT powiedział, że jego wcześniejsza wypowiedź absolutnie nie była krytyką w stosunku do jego poprzedniczki tylko odniesieniem do działań radnego w tamtym okresie.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos radnej Sobczak.

RADNA EWA SOBCZAK zwracając się do radnego Krygiera powiedziała, że nie wie czy ma on do niej żal o to, że w jej sołectwie w tej chwili jest zmodernizowany plac amfiteatru przy ulicy Różanej, że wykonane jest kilkaset metrów drogi Różanej, że we współpracy z powiatem zrealizowano pierwszy etap budowy chodnika, wykonano ulicę Osiedlową na którą pozyskano środki z Agencji Nieruchomości Rolnych. Przypomniała radnemu, że gdy razem byli radnymi poprzednich kadencji wówczas prosiła Radę Gminy o budowę drogi Kwiatowej. Dodała, że radny Krygier często był na tej ulicy. Poprosiła go o to żeby przypomniał sobie jak wówczas błagała o zrobienie tej drogi, jak pokazywała kałuże, jak woda wlewała się na posesje Pani Strapagiel, czy jej sąsiadów. Powiedziała, że wówczas Pan Radny tego nie zauważył. Przekazała, że budowa tej drogi została wykonana za tej kadencji za porozumieniem całej Rady. Dalej odnosząc się do uwag na temat budowy amfiteatru przypomniała jak wyglądało poprzednie miejsce gdzie odbywały się uroczystości Powitania Lata, czy dożynki. Powiedziała, że było to miejsce, które nie spełniało możliwości żeby tam się te imprezy odbywały ponieważ była tam droga powiatowa z Kościelca w kierunku Krzymowa, która stanowiła duże zagrożenie. Dalej powiedziała, że obecne miejsce amfiteatru przy ulicy Różanej spełnia te wymogi, jest miejscem gdzie wszyscy mogą się zatrzymać, usiąść nie tylko w przypadku imprez. Powiedziała, że obecnie jest to piękne miejsce, które wiele lat było zaniedbane. Poprosiła radnego o to żeby przypomniał sobie jak to miejsce wyglądało wcześniej. Dalej zwracając się do niego powiedziała, że czyni on zarzuty odnośnie realizacji dalszego etapu budowy tego amfiteatru.

w tle wypowiedź RADNEGO KRYGIERA twierdząca, że nie zarzuca on niczego tylko mówi na temat inwestycji.

kilka wypowiedzi jednocześnie.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zwracając się do radnej Sobczak poprosił o zabieranie głosu w temacie projektu budżetu.

RADNA SOBCZAK na zakończenie swojej wypowiedzi powiedziała, że jest wdzięczna koordynatorom za to, że takie działania podjęli przy organizowaniu tego miejsca ponieważ mieszkańcy jej sołectwa i wielu sołectw sąsiadujących są zadowoleni, że takie miejsce powstało na terenie naszej gminy.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie.

w trakcie SOŁTYS SOŁECTWA RUSZKÓW DRUGI MIROSŁAWA BARYŁA zauważyła, że dożynki były organizowane w poszczególnych sołectwach, a nie tak jak przez ostatnie dwie kadencje są w Kościelcu.  

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI ponownie przypomniał, że obecnie trwa dyskusja nad projektem budżetu na 2018 rok. Powiedział, że obecna dyskusja powinna się toczyć w kolejnych punktach porządku obrad czyli wnioskach i interpelacjach radnych oraz wolnych wnioskach. Następnie oddał głos radnemu Krygierowi prosząc o zwięzłą wypowiedź.

RADNY KRYGIER powiedział, że usłyszał kolejne zarzuty ze strony radnej Sobczak. Powtórzył, że w swojej wcześniejszej wypowiedzi nie robił nikomu zarzutów. Przypomniał, że na samym początku powiedział, że było i będzie bardzo dużo tych inwestycji i że jest ich taka kumulacja. Dodał, że jest to faktem i niczego tutaj nie kłamie ponieważ jest to zapisane w projekcie budżetu na przyszły rok i w budżecie na rok bieżący. Na zakończenie poprosił żeby nie wkładać mu w usta słów, których nie wypowiedział. Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi wójta dotyczącej tego, że to on jako radny wystąpił z tymi uwagami i dlatego do niego wójt to mówił, powiedział, że gdyby jako radny on nie wystąpił to nikt by nie zabrał głosu. Dodał przy tym, że to także jest tylko stwierdzeniem faktu.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY oddał głos wójtowi. Zwracając się do obecnych poprosił o zbieranie głosu w temacie budżetu na 2018 rok. Powtórzył, że pozostałe sprawy mogą zostać poruszone w późniejszych punktach sesji.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że według niego niektóre poruszone wcześniej kwestie są związane z budżetem. Uzupełniając wypowiedź radnej Sobczak dotyczącej terenu amfiteatru dodał, że z tego co wie to również dzieci chętnie tam przychodzą i dyrektorzy, nauczyciele deklarowali, że będą urządzać sobie tam spotkania z dziećmi i zamiast wyjeżdżać gdzieś na ognisko to wykorzystają ten teren. Odnosząc się uwagi dotyczącej wcześniejszych lokalizacji dożynek powiedział, że były one organizowane na wsiach ale w pewnym momencie były problemy żeby sołectwa podjęły się ich organizacji na swoim terenie. Zwracając się do sołtys Baryły powiedział, że Ruszków Drugi do tej pory nie zdecydował się na to żeby organizować dożynki.

w trakcie SOŁTYS SOŁECTWA RUSZKÓW DRUGI MIROSŁAWA BARYŁA odpowiedziała, że nie mają oni teraz placu na to.

PAN WÓJT powiedział, że właśnie w swojej wypowiedzi do tego zmierza i na przykładzie sołectwa z Daniszewa, które bardzo chętnie wzięło organizację dożynek twierdząc, że bardzo dobrze się stało, że są one teraz organizowane na placu amfiteatru w Kościelcu.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie w tle

PAN WÓJT odnosząc się do stwierdzenia radnego Krygiera, że gdyby on nie zabrał głosu to nikt z radnych by tego nie zrobił powiedział, że radni zadawali mu pytania na temat budżetu zarówno przed komisjami jak i na posiedzeniach komisjach. Dodał, że to nie jest tak, że spotykają się z radnymi tylko na sesji i tylko tutaj od samego początku wałkują temat budżetu. Przypomniał, że ten budżet był wypracowany już dużo wcześniej. Dodał przy tym, że tak samo jest jeżeli chodzi o interpelacje. Wyjaśnił, że radni przychodzą do niego także przed komisjami, czy sesjami i zgłaszają swoje interpelacje, zapytania czy wnioski.

Nikt więcej nie zabrał głosu w temacie projektu budżetu na 2018 rok.

Wobec powyższego PAN PRZEWODNICZĄCY przypomniał, że radni mogą zgłaszać poprawki do budżetu także w trakcie sesji budżetowej. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kościelec oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków budżet – w przypadku zgłoszenia wniosku polegającego na wprowadzeniu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, należy wskazać źródło sfinansowania wydatku oraz, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Następnie zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, uwagi, wnioski do projektu budżetu Gminy Kościelec na 2018 rok?

Nikt się nie zgłosił, nikt nie zabrał głosu.

Wobec czego WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały budżetowej na 2018 rok uwzględniający przegłosowane poprawki.

Nikt nie wniósł uwag do odczytanego projektu wobec czego PAN PRZEWODNICZĄCY poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały budżetowej na rok 2018 uwzględniająca przyjęte poprawki proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/262/17 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 12 porządku obrad.

PRZERWA

11.20 – 11.48

11.48 - Obecnych 15 radnych

Ad 13, 14. Interpelacje i zapytania radnych, Odpowiedzi na interpelacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos radnym.

RADNA BARBARA ZADAWAJ powiedziała, że na ulicy Czeremchowej studzienka kanalizacyjna jest usytuowana wyżej niż droga i gdy jadą dwa samochody to jeden samochód musi przystawać, żeby drugi przejechał. Zgłosiła także, że w Gozdowie, przy Centrum Ogrodniczym, przy posesji nr 3 gdzie był robiony w tym roku asfalt zapada się studzienka. Dalej powiedziała, że na drodze asfaltowej przy posesji 13 zaczyna asfalt pękać.

w tle kilka wypowiedzi

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że jeżeli chodzi o powykonawcze odbiory będą one przeprowadzane w okresie wiosennym.

w tle kilka wypowiedzi

RADNA ZADAWAJ powiedziała, że zgłasza to teraz żeby potem nie było, że nie zgłosiła. Dalej w imieniu własnym poprosiła także żeby kupić ludziom na nowym osiedlu kalosze.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PANI RADNA powiedziała, że w sobotę nosiła dla mieszkańców informatory i harmonogram śmieci na 2018 rok i musiała do domu schodzić i wymieniać buty ponieważ na drogach na osiedlu nogi jej lgnęły w błocie. Powiedziała, że nie jest to nic śmiesznego.

w trakcie szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN WÓJT odnosząc się do uwagi radnej Zadawaj powiedział, że to w jej gestii jest żeby załatwić te kalosze. Dodał, że w budżecie gminy nie ma takiego paragrafu żeby taki wydatek ponieść.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o pojedyncze zabieranie głosu. Oddał głos radnej Zadawaj.

RADNA ZADAWAJ powiedziała, że rozniosła harmonogramy prawie wszystkim mieszkańcom i tylko niektórym wrzuciła do skrzynki ponieważ nie zastała ich w domu ale prawie ze wszystkimi rozmawiała i zwrócili oni jej uwagę na to, że obecnie zmienił się klimat i że w grudniu BAKUN powinien też odbierać bioodpady.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PANI RADNA powiedziała, że musi to przekazać jeżeli mieszkańcy o to ją proszą.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI poprosił o pojedyncze zabieranie głosu.

PANI RADNA powiedziała, że Pan Stolarek powinien to uwzględnić ponieważ klimat się zmienił i jest taka potrzeba.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN WÓJT powiedział, że wszyscy obecni na sali są chyba zaskoczeni wypowiedzią Pani Radnej. Przyznał, że klimat może się zmieniać ale raczej nie będzie to aż tak radykalnie, że nagle liście będą opadać w grudniu. Dalej zwracając się do Pani Radnej poprosił ją żeby zaczęła logicznie myśleć i rozmawiać z tymi ludźmi.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

w trakcie RADNA ZADAWAJ powiedziała, że jest to życzenie mieszkańców, które ona przekazuje.

WÓJT OSTROWSKI powiedział, że jeśli ktoś chce to może sobie zamówić indywidualnie kontener a on nie widzi potrzeby żeby dodatkowo obciążać mieszkańców. Zwrócił przy tym uwagę na to, że Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuca gminie, że za mało bierze za śmieci. Poprosił żeby radna to przekazała mieszkańcom.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PANI RADNA powiedziała, że przekazała to mieszkańcom. Wyjaśniła, że śmieci są już drogie. Dodała, że wyjaśniła im także, że jest zadłużenie na śmieci i jeżeli wszyscy będą płacić to być może się pomyśli o zmianie i nie będzie na przykład w listopadzie, a w grudniu.

w trakcie PAN WÓJT powiedział, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą płacić ponieważ ci których nie stać, gdzie komornik nie może ściągnąć to nie zapłacą.

w trakcie PANI RADNA powiedziała, że według niej to stać na to wszystkich i że widzi to pod sklepem.

PAN WÓJT powtórzył, że nie stać na to ponieważ nawet komornik nie ma z czego ściągnąć.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.

RADNA EWA SOBCZAK zgłosiła naprawę chodnika na odcinku od posesji Pani Czartek do posesji Pana Jacka Piguły. Wyjaśniła, że są tam kocie łby.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.

RADNY TOMASZ KRUPA zapytał o to jest jakaś decyzja w sprawie zgłaszanej przez niego drogi w Straszowie. Zapytał czy będzie ona równana równiarką, czy będzie wywieziony tłuczeń.

WÓJT OSTROWSKI  odpowiedział, że był na miejscu i faktycznie są na tej drodze dziury ale ich stan jest nieporównywalnie lepszy niż na innych drogach. Dla przykładu powiedział, że wczoraj był na drodze w Dąbrowicach Starych, koło Pani Rogowskiej gdzie jest tak tragiczny jej stan, że samochodem zawrócili ponieważ nie przejechaliby dalej. Powiedział, że w pierwszej kolejności będą robione drogi tam gdzie nie są one przejezdne w ogóle ale nie wyklucza naprawy innych. Przekazał, że wskazana przez radnego droga wymaga naprawy ale w kluczowych sprawach będą wykonywane w pierwszej kolejności drogi po których nie można przejechać.

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI powiedział, że już dawno zostało ustalone, że w okresie zimowym drogi nie będą naprawiane.

szum, kilka wypowiedzi w tle

PAN WÓJT zwracając się do radnego Ciesielskiego powiedział, że są na terenie gminy takie drogi, że naprawdę nie można po nich przejechać i trzeba natychmiast podjąć działania.

RADNY CIESIELSKI powiedział, że na drodze gminnej przy wyjeździe z Białkowa Górnego na Turek, koło Pana Łopaty może dojść do dużego karambolu. Powiedział, że zgłosił to już Panu Biskupskiemu i że miało to być zrobione a nadal ta dziura jest. Zwrócił uwagę na to, że jeżeli wpadnie w nią jakiś samochód to będzie problem.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.

RADNY JÓZEF PACHOLSKI w imieniu własnym, mieszkańców podziękował wójtowi, radnym za wykonane prace w Ruszkowie Pierwszym. Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.

RADNY BŁAŻEJ OŹMINKOWSKI poprosił o zgłoszenie do Nadleśnictwa naprawy drogi od mogiły w stronę trasy 92. Wyjaśnił, że w tej chwili droga ta jest nieprzejezdna ponieważ ziemia z niej została wybrana, nawieziony został tam żwir i obecnie po deszczach są koleiny po których osobowym samochodem nie ma możliwości przejechać. Poprosił żeby zgłosić konieczność jej poprawienia do Nadleśnictwa. Dodał, że jest to droga dojazdowa z której korzystają mieszkańców.

PAN WÓJT poprosił swojego zastępcę Sylwestra Chęcińskiego o to żeby wystąpić do Nadleśnictwa z zapytaniem o to jakie są możliwości żeby ją poprawić.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN WÓJT zwrócił uwagę, że nie jest to droga gminna ale nie sądzi żeby Nadleśnictwo zamknęło drogę dojazdową do mogiły, z której korzystają mieszkańcy Tur.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

w trakcie SOŁTYS SOŁECTWA DĄBROWICE STARE ZOFIA ZIEMIAŃSKA zwróciła uwagę, że wykonawca miał naprawić tę drogę ale tego nie wykonał.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

 

RADNY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi radnego Krygiera dotyczących wykonania 7 odcinków dróg w Dobrowie powiedział, że łącznie te 7 odcinków wyniosło około 1 kilometra drogi ponieważ wioska jest tak zagęszczona, że te odcinki dróg były bardzo króciutkie. Dalej zwrócił uwagę na to, że Dobrów jest wsią, która liczy ponad 800 mieszkańców, która ma dwóch radnych. Przypomniał przy tym, że gdy były wykonywane drogi ma Policach jako radni nie wnosili do tego żadnych uwag a tutaj zdaniem radnego, ten Dobrów cały czas radnego Krygiera jakoś boli.

w trakcie RADNY KRYGIER powtórzył, że on nikomu żadnych zarzutów nie robił.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.

Nikt się nie zgłosił wobec tego, że odpowiedzi na interpelacje udzielane były na bieżąco Pan Przewodniczący zamknął  punkt 13 i 14 porządku obrad.

Ad 15. Wolne wnioski i informacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali sołtysom, zaproszonym gościom.

SOŁTYS SOŁECTWA GOZDÓW BARBARA ZADAWAJ podziękowała sekretarzowi Krzysztofowi Nawrockiemu za dobrą współpracę na drogach.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PANI SOŁTYS powiedziała, że mieszkańcy są z tego bardzo zadowoleni.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Wobec braku chętnych złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

Zamknięcie punktu 15 porządku obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Kościelec o godz. 12.13.

Protokołowała

Mariola Szymańska

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2018-02-01 13:44:17
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-02-01 13:44:30
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-02-01 13:47:01
Ostatnia zmiana:2018-02-01 13:47:10
Ilość wyświetleń:130

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij