Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXVIII/17 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 30 listopada 2017 roku

Protokół Nr XXXVIII/17

z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 listopada 2017 roku

 

Otwarcia obrad o godzinie 9.10 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościelec Czesław Świderski wypowiadając słowa: „Otwieram obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec”.

Następnie Pan Przewodniczący powitał wójta gminy Dariusza Ostrowskiego, zastępcę wójta Sylwestra Chęcińskiego, skarbnika gminy Beatę Wawrzyniak, sekretarza gminy Krzysztofa Nawrockiego. Powitał także radnego powiatu Marka Świątka, wszystkich radnych, sołtysów i przybyłych gości w tym redaktor Przeglądu Kolskiego Aleksandrę Wysocką.

Następnie PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że w obradach sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych głosowań.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik do protokołu.

Ad  2.     Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesji

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że porządek obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Odczytał porządek obrad:

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2.     Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.     Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

6.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kościelec na 2018 rok.

9.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec.

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków I.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków II.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017 -2025.

14.  Interpelacje i zapytania radnych.

15.  Odpowiedzi na interpelacje.

16.  Wolne wnioski i informacje.

17.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, wnioski, uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec braku uwag, wniosków, zapytań przewodniczący Czesław Świderski poddał porządek obrad pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 „wstrzymujący się”

Rada Gminy przyjęła porządek obrad w odczytanym przez Przewodniczącego Rady brzmieniu.

Zamknięcie punktu 2 porządku obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 31 października 2017 roku wszyscy radni otrzymali. Osobiście się z nim zapoznał. Odzwierciedla on przebieg sesji. Wobec powyższego zawnioskował o przyjęcie protokołu bez czytania. Zapytał czy ktoś z radnych zgłasza inną propozycję.

Nikt się nie zgłosił.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi, pytania, wnioski do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”,

-         0 „przeciw”,

-         0 „ wstrzymuję się”.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Kościelec zostały przyjęte.

Zamknął punkt 3 porządku.

Ad 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym

1)     Starosta Kolski, Z-ca Burmistrza Miasta Koło, Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kole - Zaproszenie na uroczystości Narodowego Święta Niepodległości;

2)     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - doręczenie odpisu prawomocnego orzeczenia z dn. 04.10 br. z uzasadnieniem w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Kole na Uchwałę Rady Gminy Kościelec Nr III/9/10 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego;

3)     Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeną Wodzińską - Zaproszenie dla Przewodniczącego Rady Gminy na uroczystość podsumowania Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” w dn. 23.11 w Poznaniu;

4)     Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski - Zaproszenie dla Przewodniczącego Rady Gminy  na konferencję z cyklu „Transfer wiedzy z dziedziny zrównoważonego wykorzystania energii” w dn. 20.11;

5)     Wójt Gminy Kościelec - Projekty uchwał na XXXVIII sesję;

6)     Prokuratura Rejonowa w Kole - Wniosek Prokuratora Rejonowego w Kole do Rady Gminy Kościelec o uchylenie zapisów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w Uchwale Nr XXVII/112/08 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kościelec;

7)     Wójt Gminy Kościelec - Zarządzenie nr 51.2017 z dn. 14.11.2017r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 z załącznikami; Zarządzenie Nr 52.2017 z dn. 14.11.2017r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami;

8)     Media Anna Kułakowska - portal internetowy okrągłemiasto.pl - adresowana do Wójta Gminy do wiadomości Rady Gminy – oferta współpracy;

9)     Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze - Zaproszenie na szkolenie „Zarządzanie sesjami rady miasta i gminy, tworzenie projektów uchwał, skargi, interpelacje, obsługa rady”;

10)  Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego - Zaproszenie na XL sesję Rady Powiatu Kolskiego w dn. 30.11.;

11)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22.11 br. stwierdzającego nieważność w całości uchwały Nr XXIX/191/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30.03.2017r.

Punkt 4 porządku obrad został zamknięty.

Ad 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali.

RADNA BARBARA ZADAWAJ zwracając się do radnego powiatu Marka Świątka powiedziała, że cieszyła się że będzie już spokój z chodnikiem przy ulicy Poniatowskiego ale okazało się, że wcale tak nie będzie. Przekazała, że okazało się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zrobi odcinka 20 m chodnika, który znajduje się tam gdzie kończy się zrobiony już chodnik, a zaczyna droga serwisowa ponieważ Pan dyrektor Kujawa nie wykonał projektu na połączeniu drogi powiatowej z serwisówką. Wyjaśniła, że odcinkiem tym idą dzieci do szkoły, samochody jeżdżą i jest tam bardzo wąsko. Dodała, że według niej to skrzyżowanie powinno być przebudowane. Powiedziała, że mają drogę praktycznie wszędzie zamkniętą. Zapytała czy powiat chce żeby Generalna Dyrekcja wzięła i zamknęła tę drogę. Dodała przy tym, że według niej to powinno być dawno zrobione i że Powiatowy Zarząd Dróg nie wykonał ani projektu, ani się do tego nie przychyla. Poprosiła, żeby tą sprawą się zajął Pan Starosta.

W tle pytanie RADNEGO TADEUSZA KRYGIERA o to gdzie to się znajduje.

PANI RADNA odpowiedziała, że jest to zjazd z ul. Poniatowskiego obok Studia Reklamy. Powiedziała, że trzeba tę sprawę rozwiązać, która jest bardzo niebezpieczna. Dodała, że żeby nie było sytuacji, że Generalna Dyrekcja sfrezuje całą serwisówkę i w ogóle niczego nie będzie. Powiedziała przy tym, że droga ta jest bardzo ważna i że korzysta z niej bardzo dużo ludzi, że chodzą nią dzieci do szkoły, jeżdżą rowerami i dzięki temu nie wyjeżdżają na trasę 92 tylko bezpiecznie jadą serwisówką. Na zakończenie powiedziała, że trzeba ten wjazd doprowadzić do takiej kultury żeby był z nim porządek. Powtórzyła, że obecnie Generalna Dyrekcja nie może tych 20 metrów chodnika zrobić ponieważ nie jest rozwiązana sprawa tego skrzyżowania. Poprosiła Pana radnego powiatowego o przekazanie tej informacji Panu staroście, który zdaniem Pani radnej ostatnio unika radnych gminy Kościelec na sesjach.

RADNY TADEUSZ KRYGIER zwracając się do radnej Zadawaj zapytał ją o to w czyim zarządzie jest ta droga: czy jest ona w zarządzie powiatu, gminy czy Generalnej Dyrekcji. Dodał, że jeżeli jest ona w zarządzie Generalnej Dyrekcji to ani Powiatowy Zarząd Dróg ani gmina nie ma nic do tego.

RADNA BARBARA ZADAWAJ odpowiedziała, że jest ona w zarządzie powiatowym.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

W trakcie PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o pojedyncze zabieranie głosu.

PANI RADNA kontynuując swoją wypowiedź przekazała, że Generalna Dyrekcja odpisała do zarządu powiatowego, że zarząd nie wykonał projektu i nie jest to skrzyżowanie zrobione. Dodała, że gdyby projekt już dawno był to byłoby to zrobione. Dalej przekazała, że pierwsza firma, która robiła projekt chodnika i tego skrzyżowania znalazła się w sądzie i później Pan Kujawa robił projekt chodnika więc nie do końca dograł tę sprawę.

SOŁTYS SOŁECTWA GĄSIORÓW JACEK ZIĘTEK zapytał czy krzaki, które zostały w sierpniu opryskane randapem zostaną usunięte. Dodał, że są one już suche i obecnie działają jak drut kolczasty. Zwrócił uwagę przy tym na to, że nie ma tam pobocza żeby dzieci, które jadą albo idą do szkoły mogły gdzieś zejść z drogi gdy nadjeżdża jakiś samochód. Zgłosił także problem z rowami odwadniającymi, które po ostatnich opadach są pełne. Wyjaśnił, że niezbędnę byłoby ich odmulenie.

RADNY POWIATU MAREK ŚWIĄTEK odnosząc się do tematu zgłoszonego przez radną Zadawaj powiedział, że nie ma takiej wiedzy czy te 200 metrów drogi jest w zarządzie powiatu i że trzeba to sprawdzić. Zapewnił, że przekaże tę sprawę Panu Staroście i dyrektorowi Kujawie. Dalej odnosząc się do tematu krzaków powiedział, że on ze swej strony może tylko zgłaszać te uwagi i zapewnił, że na pewno ponowi to zgłoszenie.

W trakcie PAN SOŁTYS ZIĘTEK powiedział, że najlepiej by było żeby wykopać te krzaki i wtedy by już nie odrastały.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN RADNY POWIATU kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że przyszły rok będzie większym jeśli chodzi o działanie w zakresie dróg i tak jak powiedział Pan dyrektor Kujawa opracowanie projektów, dokumentacji będzie trwało dłużej. Wyjaśnił, że z tego też powodu zwraca się z prośbą do Pana wójta, radnych o to żeby jak najszybciej podejmować uchwały o wspólnych inwestycjach z powiatem tak aby dyrektor Kujawa miał więcej czasu na przygotowanie całej dokumentacji. Przekazał, że jest to prośba dyrektora Kujawy.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI przypomniał, że jeżeli chodzi o wspólne inwestycje z powiatem to sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli tylko w powiecie środki się znalazły to gmina na najbliższej sesji podejmowała uchwały o zabezpieczeniu środków. Dodał, że sytuacja wygląda tak samo i w tej chwili i jeżeli będzie potrzeba żeby te wszystkie formalności załatwić to jest to załatwiane. Dodał, że dobrze pamięta, że była kiedyś też taka sytuacja, że po stronie gminy były już załatwione wszystkie formalności, a po stronie powiatu się to przedłużało. Dalej zapewnił, że nie ma żadnego problemu ze strony gminy i tak naprawdę gminy nie trzeba prosić ponieważ gdy dają pieniądze to szybko jest to rozwiązywane i gminie zależy na tym żeby szybko i sprawnie te nasze inwestycje zostały zrealizowane. Zwrócił przy tym uwagę na to, że faktycznie wszyscy nastawiają się na inwestycje w 2018 roku, oprócz gminy Kościelec, która najważniejsze inwestycje chciała wykonać albo wykonała wcześniej. Powiedział, że przykładem tego mogą być inwestycje drogowe. Dodał przy tym, że myślał, że uda się wcześniej rozwiązać wiele innych spraw, ale tak jak na przykład remonty świetlic czy budowa przedszkola nie były zależne od gminy i opóźnienia wynikały z czynników zewnętrznych.

PAN RADNY ŚWIĄTEK powiedział, że miał na myśli uchwałę Rady Gminy ponieważ jeśli chodzi o środki w budżecie to jest już odrębna kwestia. Wyjaśnił, że chodzi o to żeby było wiadome co będzie konkretnie robione po to żeby przygotować dokumentację.

PAN WÓJT powiedział, że gmina zaplanowała dużo inwestycji do realizacji z powiatem i teraz nie ma pewności na ile te zaplanowane środki wystarczą po stronie powiatu. Dodał, że powiat deklarował 300.000,00 zł dla gminy Kościelec i z budżetu gminy tyle samo byłoby przeznaczone, ale na dzień dzisiejszy podjęcie uchwały będzie uzależnione o tego ile zostanie wykonane. Przekazał także, że pismo zostało wysłane do starostwa powiatowego z informacją taką, że gmina jest zainteresowana dokończeniem tych inwestycji, które zostały rozpoczęte, ale również ma w planach inne i chciałby wiedzieć jak ta sytuacja wygląda ponieważ podejmując uchwałę trzeba już wiedzieć jakiej konkretnej inwestycji będzie ona dotyczyła. Wyjaśnił dalej, że obecnie czeka na odpowiedź z powiatu, że za taką i taką kwotę wykonane zostanie to i to, z prośbą o podjęcie uchwały na konkretne inwestycje.

PANI RADNA ZADAWAJ zwracając się do radnego powiatowego poprosiła żeby Wydział Ochrony Środowiska starostwa powiatowego przedstawił sprawozdanie z realizacji zadania związanego z odbiorem azbestu.

PAN WÓJT przekazał, że gmina na przyszły rok przeznacza na odbiór azbestu kwotę 30.0000,00 zł.

PAN RADNY ŚWIĄTEK przekazał, że tak samo robi powiat.

PAN WÓJT powiedział, że chciałby żeby jak najszybciej pozbyć się między innymi tego azbestu, który został zdjęty.

PAN RADNY ŚWIĄTEK przekazał, że jeżeli się uda to tych środków będzie zdecydowanie więcej ponieważ powiat ubiega się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie dofinansowanie jest na poziomie 95%.

RADNA JANINA LIPSKA zwróciła uwagę, na to że przy drodze krajowe 92 czyszczone są rowy, a przystanki autobusowe są bardzo zaniedbane, znajdują się tam jakieś pianki po lodówkach i inne rzeczy. Zapytała o to kto ma to sprzątać.

W trakcie RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że przystanki są w gestii gminy.

PAN WÓJT potwierdził, że przystanki są w gestii gminy, ale gmina nie może sobie z tym poradzić. Przekazał, że gdy był u niego komendant policji zgłaszał jemu tę sprawę. Dodał, że to wcale nie jest tak, że gmina nic z tym nie robi, ale gdy dany przystanek zostanie posprzątany to po jakimś czasie znowu pojawiają się tam elementy po lodówkach. Powiedział, że jest to trudna sprawa i jeżeli policja nie pomoże to będzie on trwał dalej. Dodał, że być może znajdzie na to jakieś rozwiązanie. Dalej powiedział, że jeżeli będzie to się powtarzało to trzeba by było zaprosić pana komendanta na sesję żeby wyjaśnić parę kwestii z tym związanych.

PANI RADNA LIPSKA zwróciła także uwagę na to, że w Dąbrowicach Starych przy drodze do lasu jest dół do którego często przywożą odpady po remontach.

PAN WÓJT odpowiedział, że jeżeli jest to w lesie to trzeba to zgłosić leśniczemu.

RADNY TADEUSZ KRYGIER odnosząc się tematu przystanków autobusowych przypomniał, że gdy było spotkanie z komendantem policji zgłaszał mu o zwiększenie monitoringu przy drodze wjazdowej na autostradę w Ruszkowie Drugim, Policach, Daniszewie  gdzie  można spotkać niespotykane rzeczy. Dodał, że są to przystanki z których korzystają dzieci i że jest on jak najbardziej za inicjatywą wójta żeby jeszcze raz komendant pojawił się na sesji.

PAN WÓJT zaproponował, że jeżeli nie będzie efektów i sytuacje będą się powtarzały to żeby na wiosnę zaprosić komendanta na sesję.

RADNY TADEUSZ KRYGIER zwrócił uwagę na to, że przez ten cały rok żadnych efektów policji w tej sprawie nie widać.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

SOŁTYS SOŁECTWA ŁĘKA DANIELA FRONTCZAK odnosząc się do poruszonego tematu azbestu poprosiła o przekazanie ze strony gminy czy powiatu krótkiej informacji na temat tego co będzie się działo w sprawie azbestu na kolejne lata. Wyjaśniła, że właściciele posesji składali wnioski o odbiór azbestu i teraz nie wiedzą co się w tej materii dzieje. Czy będą musieli na nowo składać wnioski czy też będzie kontynuowana realizacja złożonych już wniosków.

PAN WÓJT odpowiedział, że jeżeli regulamin się nie zmieni to trzeba będzie wnioski na nowo składać.

W trakcie PANI SOŁTYS powiedziała, że dobrze byłoby żeby mieszkańców o tymi poinformować.

PAN WÓJT dodał, że mogło się tak zdarzyć, że ci którzy zdjęli eternit mogli już go zutylizować na własny koszt. Dodał, że zawsze informacja na ten temat była.

W trakcie PANI SOŁTYS powiedziała, że na piśmie nie było takiej informacji co będzie się działo z tym złożonymi wnioskami.

PAN WÓJT powiedział, że przekaże to Panu Stolarkowi.  

Wobec braku radnych powiatowych Pan Przewodniczący zamknął punkt 5 porządku obrad.

Ad 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI przedstawił informację z jego działalności w okresie międzysesyjnym.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI podziękował Panu Wójtowi za przedstawioną informację. Dodał, że ewentualna dyskusja na jej temat może być otwarta w punkcie wnioski i zapytania radnych.

Zamknięcie punktu 6 porządku obrad.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/250/17 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 7 porządku obrad.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kościelec na 2018 rok

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kościelec na 2018 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/251/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kościelec na 2018 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 8 porządku obrad.

Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/252/17 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 9 porządku obrad.

Ad 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków I

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków I proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/253/17 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków I, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 10 porządku obrad.

Ad 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków II

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków II proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/254/17 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków II, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 11 porządku obrad.

PRZERWA

9.57-10.26

Obecnych 14 radnych. Nieobecna na sali radna Ewa Sobczak

Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje wszystkie zmiany także te dodatkowe przedstawione przez Panią Skarbnik i  pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu komisji. Następnie przedstawiła projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/255/17 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 12 porządku obrad.

10.33 - Obecna na sali radna Ewa Sobczak.

Ad 13 Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017 -2025

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017 -2025 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/255/17 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017 -2025, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 13 porządku obrad.

Ad 14, 15. Interpelacje i zapytania radnych, Odpowiedzi na interpelacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos radnym.

RADNY TADEUSZ KRYGIER przypomniał, że zarówno on jak i Pani sołtys z Ruszkowa Drugiego wielokrotnie wcześniej zgłaszali naprawę ulicy Słonecznej. Wyjaśnił, że nie dawno przysłano tam równiarkę, która w ogóle nie zdała egzaminu. Dalej powiedział, że pan wójt mówi, że nie ma pieniędzy na kruszywo i tego typu rzeczy dlatego też zapytał jak to się stało, że wykonano bez przetargu dłuższy odcinek ciągu rowerowo-pieszego Ruszków Pierwszy-Ruszków Drugi niż założone w przetargu 293 m. Zapytał dlaczego dołożono więcej pieniędzy zarówno z powiatu i gminy, środków które miały być wspólne na tę inwestycję. Dalej powiedział, że z inwestycji zostało z naszej strony około 35.000 zł i dobudowano dłuższy odcinek. W związku z tym zapytał wójta dlaczego nie chce on naprawić ulicy Słonecznej w Ruszkowie Drugim, a gdzie indziej, jak podkreślił bez przetargu, dobudowuje się ciąg rowerowo-pieszy w Ruszkowie Pierwszym. Powiedział, że jest to bardzo niepokojące i że tym bardziej ludzie w Ruszkowie Drugim widzą, że coś takiego dzieje się, a u nich nie można się doprosić o dwie, trzy przyczepy  jakiegoś tłucznia. Dodał, że przysłana została tylko równiarka. Powiedział przy tym, że gdyby ta równiarka jeszcze usypała jakiś kopiec, a w rzeczywistości zrobione to zostało na płasko z dwiema rynnami po bokach i teraz tymi rynnami woda zlatuje do ulicy Krótkiej. Powtórzył, że zarówno on jak i mieszkańcy dziwią się, że tam można było pieniądze wydać, a tutaj jakoś przez trzy lata jest zgłaszana naprawa tej drogi i nie ma nic.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odpowiadając radnemu powiedział, że nie jest prawdą, że ta droga nie była i nie jest naprawiana, czy też że nie chce jej naprawiać. Powiedział, że jest wręcz przeciwnie, że droga ta jest chyba najczęściej naprawiana na terenie całej gminy i że nie jest ona najgorszą drogą w gminie. Dalej powiedział, że podczas spotkania z mieszkańcami Ruszkowa w sprawie zbierania śmieci mieszkańcy pytali się mu czy można ewentualnie coś z tą ulicą Słoneczną zrobić i że odpowiedział im tak samo jak odpowiadał na sesji. Powiedział przy tym, że nie do końca jest prawdą to co radny mówi, że nie ma pieniędzy. Wyjaśnił, że mówił o tym, że na dzień dzisiejszy drogi naprawiane są w sporadycznych przypadkach, tam gdzie naprawdę jest taka konieczność. Dodał także, że dróg które wymagają naprawy na terenie gminy jest wiele i że są one w gorszym stanie niż ulica Słoneczna. Dalej przekazał, że powiedział mieszkańcom także  o tym, że sama spółka miała w tym okresie bardzo dużo pracy i byłby problem z przywiezieniem jakiegoś tłucznia, czy piasku. Dodał, że zapytał wówczas o to czy ewentualnie coś by dało gdyby poszła tam równiarka. Odpowiedziano mu, że tak, żeby ją przysłać. Dalej powiedział, że gdy równiarka tam poszła to otrzymał telefon z podziękowaniem za to, że ta równiarka tam pracowała. Zwracając się do Pana radnego powiedział, że mają oni z Panią sołtys różne informacje w tej sprawie niż on.

w tle zgłasza się sołtys sołectwa Ruszków Drugi Mirosława Baryła

PAN PRZEWODNICZĄCY zaproponował żeby Pani sołtys zabrała głos w następnym punkcie

PAN WÓJT powiedział, że jeśli to jest na ten temat to Pani sołtys mogłaby zabrać głos teraz żeby nie rozpoczynać drugi raz tej kwestii. Dalej powiedział, że to, że ta droga nie jest robiona nie oznacza że nie ma pieniędzy tylko, że środki te są zabezpieczone na zimę. Zapytał co będzie w sytuacji gdy zimą zabraknie w pewnym momencie pieniędzy. Wyjaśnił, że żeby zlecać jakieś zadanie muszą być zabezpieczone środki w budżecie. Zapytał Pana radnego co by było gdyby zabrakło środków i nie byłoby u niego odśnieżonej ulicy Słonecznej albo innej. Zapytał go o to co wtedy by powiedział na sesji. Dalej powtórzył, że to nie jest tak do końca, że gmina nie ma pieniędzy, tylko że na okres zimowy są zabezpieczone takie a nie inne środki. Nawiązując do ulicy Słonecznej przyznał, że droga ta była wcześniej zgłaszana ale jak sam podkreślił było dużo dróg w dużo gorszym stanie. Dodał, że nie będzie teraz ich wymieniał, ale tak ta sprawa wyglądała. Następnie odnosząc się do budowy ciągu pieszo-jezdnego w Ruszkowie Pierwszym powiedział, że jeśli zostały jakieś środki z tej planowanej inwestycji to nie wie czy to byłoby takie złe żeby ten chodnik wydłużyć. Dodał, że wie że Pan radny ubiega się też o budowę ścieżki rowerowej u niego i że dopóki nie zostaną skończone te inwestycje, które zostały rozpoczęte to nie będzie dalszych działań i to też powinno być w interesie radnego żeby jak najwięcej tego zrobić żeby również zrobić ścieżkę rowerową w Ruszkowie Drugim o której niejednokrotnie radny mówił na sesji.

zgłasza się sołtys Mirosława Baryła zapewniając, że chce zabrać głos w poruszonym temacie

PAN PRZEWODNICZĄCY udziela głosu Pani sołtys.

SOŁTYS SOŁECTWA RUSZKÓW DRUGI MIROSŁAWA BARYŁA powiedziała, że Pan wójt mówi, że mieszkańcy chcieli równiarkę ale ona nie wie czy chcieli ponieważ to jej się pytali dlaczego przysłała równiarkę. Odpowiedziała, że ona jej tam nie przesyłała. Dalej powiedziała, że po równiarce droga była poryta jak dzika świnia by tam poryła i że według niej to nie było wcale porównane. Dodała, że teraz jest tam błoto. Zwracając się do Pana wójta powiedziała, że jeżeli ktoś to zgłosił to żeby teraz on powiedział kto to zrobił.

PAN WÓJT powiedział, że on wydał polecenie Panu Rafałowi.

PANI SOŁTYS zapytała Pana wójta o to kto zgłosił mu prośbę o tą równiarkę.

PAN WÓJT odpowiedział, że on wszystkich ludzi nie zna i że byli tam jacyś ludzie i w trakcie rozmowy ktoś zapytał się także o ulicę Słoneczną i na to zgłoszenie odpowiedział im, że gdy spółka znajdzie czas to wyrówna. Wyjaśnił, że dlatego też droga ta została zgłoszona do wyrównania. Dalej powiedział Pani sołtys, że był na tej drodze po równiarce i że nie było to tak jak mówi Pani sołtys, że było to poryte jak przez świnię. Dodał, że nie jest to prawdą. Powiedział, że był z nim  także Pan Rafał Biskupski i może on potwierdzić to jaka była tam sytuacja.

w trakcie PANI SOŁTYS zwracając się do Pana wójta powiedziała, że na drogę tę później schodzili się wszyscy ludzie i pytali się o to kto to zrobił.

w trakcie sekretarz Krzysztof Nawrocki powiedział, że to on był z wójtem na tej drodze.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

w trakcie PAN WÓJT odnosząc się do tematu błota powiedział, że ten rok jest taki, że będzie ono na takich drogach nawet gdyby nawiezione zostało na nie wiadomo ile piasku. Następnie powiedział, że droga ta była chyba najczęściej remontowana ze wszystkich dróg.

w trakcie PANI SOŁTYS powiedziała, że nie wie czy tak było. Dalej powiedziała, że Pan wójt wszędzie robi drogi, czy to w Ruszkowie, czy w Dobrowie, a Ruszków Drugi jakby w ogóle nie istniał, jakby podatku nie płacił, jakby w ogóle nie należał do gminy Kościelec. Powiedziała, że nie jest w ogóle dbane na Ruszkowie, tak żeby coś było robione. Dodała, że tam przez osiem lat jak trwa jego kadencja jako wójta nic nie jest zrobione.

PAN WÓJT odpowiedział, że nie będzie tutaj przedstawiał co było zrobione, czy co będzie zrobione bo to nie jest temat tego spotkania, ale jeżeli takie podejście jest Pana radnego i Pani sołtys to dziękuje im bardzo. Powiedział przy tym, że nie ma nic więcej do powiedzenia.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że chciałby uzupełnić wypowiedź Pani sołtys Baryły. Przekazał, że w ten sam dzień kiedy była równiarka mieszkańcy zadzwonili do Pani sołtys, która to zaproponowała mu żeby razem pojechali zobaczyć jak ta droga po równiarce wygląda. Dodał, że pojechali tam na miejsce i że było tak kilka osób i była wówczas taka rozmowa, że ktoś z tej ulicy zadzwonił do Pana wójta żeby przysłać równiarkę. Wyjaśnił, że ludzie którzy tam byli powiedzieli, że nie wiedzą kto zadzwonił i że na życzenie tej jednej osoby droga została wyrównana. Zwracając się do Pana wójta powiedział, że ludzie byli wówczas bardzo zbulwersowani i że nie może on teraz mieć do nich pretensji i obrażać się na nich za to, że przekazują oni relacje jakie są w terenie.

W trakcie PAN WÓJT odpowiedział, że on się nie obraża.

PAN RADNY powtórzył, że razem z Panią sołtys przedstawiają tylko fakty od strony mieszkańców i że go to nie obchodzi kto tam zadzwonił ale bez względu na to, decyzję podejmuje wójt. Dalej odnosząc się do twierdzenia Pana wójta, że na ulicy Słonecznej wykonano najwięcej powiedział, że wykonano tam w 2010 albo 2011 roku pierwszą część bardzo ładnie ale  teraz trochę już tam wymyło.

w trakcie PAN SEKRETARZ stwierdził, że było to później.

PAN RADNY odpowiedział, że nie było to później i że było to na początku tej kadencji. Powiedział, że było to zrobione do wysokości posesji Pani Kropidłowskiej i że dalej nie było zrobione. Dalej powiedział, że razem z Panią sołtys dość często tam są i zgłaszają tą ulicę kilka razy do roku. Stwierdził, że nie ma na to odzewu. Na zakończenie powiedział, że według niego to wójtowi brak jest serca do tej drogi i że według niego można było tam więcej zrobić.

PAN WÓJT zapytał Pana radnego o to o jakich ludziach on mówił, którzy mieli problemy i mówili, że ta droga jest tak zorana jak to przedstawiła Pani sołtys.

PAN RADNY powiedział, że jego wcześniejsza wypowiedź była jego wypowiedzią. Powtórzył, że powiedział, że równiarka poszła i zrobiła równo i po boku zostały dwie rynny i że woda tymi rynnami zlatywała do ulicy Krótkiej i że na dole, na zbiegu ulic Krótkiej i Słonecznej, robiło się takie bajoro. Powtórzył, że ludzie dzwonili i byli tam i że on i Pani sołtys pojechali to zobaczyć. Dalej powiedział, że nie będzie podawał żadnych nazwisk.

PAN WÓJT powtórzył, że na tym spotkaniu w Ruszkowie było dużo ludzi i że nie wszystkich on znał i że rozmawiano z nim także na ten temat.

w trakcie PAN RADNY powiedział, że mieszkańcy mieli pretensje, że ktoś z tej ulicy zadzwonił i nie wiedzieli kto to zrobił. Dodał, że byli oni tym zbulwersowani ponieważ ich oczekiwania były inne ponieważ równiarka nie spełnia tam swoich zadań.

PAN WÓJT powiedział, że nie chodzi mu o to co ta osoba powiedziała, ale o to, że ktoś do niego zadzwonił i to go bardzo martwi bo ta osoba musiała wiedzieć, że ktoś do niego dzwonił a wcale tak nie było.

PAN RADNY powiedział, że przekazuje on relacje jaką usłyszał od mieszkańców.

szum, kilka wypowiedzi w tle

Dalej PAN WÓJT zwracając się do wszystkich powiedział, że to nie jest tak, że gdy zadają oni jakieś pytanie to jest on nagle zdenerwowany, czy obrażony, tak jak powiedział radny Krygier. Zwrócił uwagę na to, że on nie może być obrażony tylko odnosząc się do tej sytuacji poczuł się w jakimś sensie nie dobrze gdy Pani sołtys powiedziała, że tam nic nie było robione, że tam jest zapomniane przez wójta. Wyjaśnił, że dlatego wówczas podziękował i powiedział, że nie będzie się w tym temacie w ogóle wypowiadał.

RADNY TADEUSZ KRYGIER przypomniał, że zadał także pytanie o to jak to się stało, że dobudowano tego ciągu pieszo-jezdnego w Ruszkowie Pierwszym. Powtórzył, że zostało to zrobione bez przetargu. Dalej zwracając się do wójta powiedział, że we wtorek była komisja budżetowa, dzisiaj jest sesja i on ani słowem nie wspomniał, że gmina dołożyła pieniędzy i zrobiony został dodatkowy odcinek.

W trakcie PAN WÓJT powiedział, że nie zostały dołożone pieniądze, bo pieniądze były.

w trakcie PAN RADNY powiedział, że z tych dwóch inwestycji pozostało około 35.000 zł. Poprosił wójta o to żeby wyjaśnił jakim sumptem zostało to zrobione.

PAN WÓJT odpowiedział, że nie wyjaśni tego z tego powodu, że Pan radny miał dzisiaj na sesji Pana radnego powiatowego i mógł jego się o to zapytać, bo to powiat prowadzi tą procedurę i to od nich można się tego dowiedzieć. Zwracając się do radnego powiedział, że to oni powinni mu wyjaśnić jak to było od samych podstaw. Dodał, że można specjalnie zaprosić na sesję Pana starostę żeby przyjechał na następną sesję, skoro ostatnio mu nie pasuje, żeby wyjaśnił wszystko radnym. Dalej przekazał, że gmina dołożyła powiatowi do zadań pewne pieniądze, a proceduralnie jak to się stało powinien odpowiedzieć radnym Pan starosta. 

RADNY TADEUSZ KRYGIER zwracając się do wójta powiedział, że rozmawiał indywidualnie z radnym powiatowym Świątkiem, który powiedział mu, że nic nie wie na ten temat. Dodał, że w tej sytuacji to pytanie zadaje dzisiaj wójtowi. Dalej zapytał czy to oznacza, że bez wiedzy gminy tę resztę pieniędzy, które pozostały, powiat zagospodarował. Dodał, że nie słyszy tego od wójta więc dlatego pyta. Powiedział przy tym, że wychodzi z tego, że powiat za plecami gminy powiat zagospodarował nasze gminne pieniądze.

ZASTĘPCA WÓJTA SYLWESTER CHĘCIŃSKI zwracając się do Pana radnego powiedział, że będzie odbiór tej inwestycji i jej rozliczenie i wówczas dowie się on wszystkiego.

RADNY KRYGIER powiedział, że przetarg już był i ogłoszono jaki ma to być odcinek, a następnego przetargu nie ma na powiatowym zarządzie dróg.

PAN WICEWÓJT powtórzył, że będzie zakończenie i rozliczenie tego montażu finansowego i wówczas radny wszystkiego się dowie.

PAN RADNY powiedział, że chciałby to mieć na papierze.

PAN WÓJT zwracając się do radnego Krygiera powiedział, że powinien on wystąpić o to do starostwa powiatowego.

w trakcie RADNY KRYGIER zapytał czy gmina nie otrzymuje takiego sprawozdania.

PAN WÓJT zapytał Pana radnego czy słyszał to co od jakiegoś czasu Pan zastępca, próbuje mu powiedzieć, że jeszcze nie ma tej inwestycji zakończonej bo nie było jej odbioru. Następnie poprosił Pana radnego żeby cierpliwie poczekał, a jeżeli chce szczegółów to żeby zwrócił się do starostwa bo to oni rozliczają. 

W trakcie PAN RADNY powiedział, że te 293m było za 309.000 zł a odcinek osiedlu był za 219.000 zł po przetargu robiony więc pieniędzy zostało około 35.000 do 40.000 zł. Dalej powtórzył, że dziwi się bardzo, że bez wiedzy wójta to zrobiono. Dodał, że radni w zmianach budżetowych nie robili tego chyba, że wójt zmienił plany budżetowe zarządzeniem.

w tle wypowiedź SOŁTYSA RYSZARDA STEFAŃSKIEGO twierdząca, że gorzej by było gdyby mniej zostało zrobione a jak jest więcej to dobrze.

RADNY TADEUSZ KRYGIER dodał, że pyta się o to ponieważ są wydane pieniądze i radni nie wiedzą na co.

PAN WÓJT zwracając się do Pana radnego powtórzył, że mógł on się o zapytać gdy był radny powiatowy, a nie rozmawiać z nim „na ucho”, gdzieś po cichu.

PAN RADNY przekazał, że pytał mu się czy coś wie na ten temat i otrzymał odpowiedź, że nie wie on nic.

PAN WÓJT powiedział, że gdyby oficjalnie się Pan radny o to zapytał to radny powiatowy by się dowiedział i być może przekazałby Panu radnemu taką informację.

RADNY KRYGIER zwracając się do Pana wójta powiedział, że finanse gminy nie są prywatną sprawą ani wójta, ani rady i że powinna to być ogólnie dostępna rzecz. Powtórzył, że gmina wydała pieniądze i w tej chwili nie wiadomo, ponieważ wójt mu nie odpowiada, czy powiat zagospodarował te gminne pieniądze, czy nie. Dalej powiedział, że z tego wychodzi, że Pan wójt mówi, że powiat nie zagospodarował tych gminnych pieniędzy, które zostały się z tej inwestycji i że o to mu chodzi.

PAN WÓJT zapytał się Pana radnego czy dobrze słucha, że on nic nie mówi na ten temat.

w trakcie PAN RADNY powiedział, że w tej chwili Pan wójt nabiera wody w usta.

PAN WÓJT zwracając się do wszystkich obecnych jeszcze raz powiedział, że zadanie nie jest jeszcze rozliczone i trzeba poczekać aż będzie odbiór. Po odbiorze będzie można rozliczać i można wówczas zapytać: a dlaczego te pieniądze zostały wydane, a dlaczego nie zostały wydane, a co było przyczyną, itd. Dalej powtórzył, że zadanie prowadzi starostwo powiatowe i że dziwi się Panu radnemu, że oficjalnie nie zapytał o to radnego powiatu, który był na sesji rady gminy. Powiedział także, że nie jest on w tej chwili w kompetencji żeby odpowiedzieć Panu radnemu na pytanie dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Powtórzył, że należy poczekać aż zadanie będzie zakończone i wtedy się wszyscy dowiedzą o co w tym wszystkim chodzi. Zwracając się bezpośrednio do radnego Krygiera powiedział, że jeżeli będzie trzeba to może mu to jeszcze raz dzisiaj powtórzyć.

RADNY KRYGIER zwracając się do Pana wójta powiedział, że na stronach powiatowego zarządu dróg jest ogłoszony przetarg na 293,5 m i to są fakty. Przekazał, że fizycznie wykonany został dłuższy odcinek bez przetargu i że to też jest fakt. Dalej powiedział, że ustawa o finansach publicznych też ma swoje racje i dlatego też on się o to pyta ponieważ nie mogą oni być niemi, że środki gminne są wykorzystywane poza ich plecami. Wyjaśnił, że mówi o tej części, która została wykonana poza ich plecami jeżeli wykorzystane były te pieniądze w ten sposób. Przypomniał, że gmina przeznaczyła na to zadanie około 180.000 zł. Powtórzył, że dlatego się pyta ponieważ ani na komisji, ani dzisiaj na sesji wójt nie mówi czy powiat oddał, bo jeszcze inwestycja jest nie rozliczona. Powiedział, że zobaczy jak to wygląda na następnej sesję.

PAN WÓJT zwracając się do radnego Krygiera powiedział, że mówi on, że gdzieś tam nie ma informacji odnośnie finansów gminy. Zapytał go czy zdarzyła się za jego kadencji taka sytuacja, że tak jak zrozumiał z wypowiedzi radnego zakamuflowane zostały jakieś środki o których radny nie wiedział. Poprosił go o odpowiedź ponieważ według niego jest to teraz poważne oskarżenie i on tak to przyjął. Zapytał jeszcze raz czy doszło do takich sytuacji w ciągu iluś tam lat, że zatuszował coś co zostało zrobione, co nie było w jego kompetencji, a potem radny się o tym dowiedział przypadkowo, a wcześniej nie wiedział o tym. Ponownie zapytał czy było coś takiego.

RADNY KRYGIER zwracając się do wójta powiedział, że na dzień dzisiejszy, czyli 30 listopada, nie odpowiedział on mu jak te pieniądze zostały zagospodarowane. Dodał, że wykonawcą każdej podejmowanej przez radnych uchwały jest wójt więc w związku z tym jest on zarządcą tych środków uchwalonych przez Radę.

w trakcie PAN WÓJT powiedział, że w tej chwili tak nie jest. Zwracając się do radnego Krygiera powtórzył, że zadanie nie zostało jeszcze wykonane i w związku z tym nie wie on tego jakie środki na co poszły. Dodał, że starostwo nie ma obowiązku tego w tej chwili mu przedstawiać. Powiedział, że być może doszło do sytuacji takiej, że wygospodarowali jakieś własne środki i być może jest tak, że jeżeli jest jakaś inwestycja można bezprzetargowo do jakiegoś procentu to zrobić. Wyjaśnił, że teraz są to jakieś jego domysły. Dodał, że obecnie Pan radny chce od niego uzyskać informacje których on po prostu nie wie. Jeszcze raz powtórzył, że zadanie nie zostało zakończone i jeżeli nie zostało zakończone to on technicznie nie musi teraz nawet wiedzieć ile zostało zrobione, czy zostało czy nie zostało zrobione, czy zrobiono to dobrze czy źle  ponieważ dopiero gdy będzie odbiór stwierdzi czy było zrobione więcej, jakie pieniądze poszły, jakie zostały przeznaczone.

w trakcie RADNY KRYGIER zapytał wójta czy Pan starosta kontaktował się z nim w tej sprawie. Dodał, że z wypowiedzi Pana wójta tak wynika.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił o pojedyncze zabieranie głosu.

ZASTĘPCA WÓJTA SYLWESTER CHĘCIŃSKI powiedział, że dzisiaj w powiecie jest sesja rady powiatu na której będzie także Pan dyrektor Kujawa i Pan radny Krygier może tam pojechać i może się jemu o wszystko zapytać. Poprosił także radnego o to żeby nie miały miejsce takie sytuacje, że patrzy on na niego, kiwa palcem i mówi „nie róbcie tak” ponieważ nie wie on co zrobili źle. Na zakończenie powiedział, że bardzo sobie takiego zachowania nie życzy ponieważ nie ma on żadnych podstaw żeby tak robić, kiwać palcem i mówić „nie róbcie tak”.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNY TADEUSZ KRYGIER zwracając się do wice wójta powiedział, że jest on radnym gminy i porusza te sprawy na radzie gminy.

w trakcie ZASTĘPCA WÓJTA powiedział, że jest różnica konkretna między poruszaniem sprawy, a zarzucaniem komuś czegoś.

PAN RADNY powiedział, że on tylko pyta i jego wypowiedź jest w formie pytania i że nie są to zdania twierdzące, tylko pytające i jest to zasadnicza różnica. Dodał, że pytał się Pana wójta, który odpowiada mu, że nie wie i on tę odpowiedź przyjmuje, przyjmuje to, że jest to poza gminą, poza radą gminy, poza wójtem.

w tle wypowiedź SOŁTYSA RYSZARDA STEFAŃSKIEGO skierowana do radnego Krygiera twierdząca, że lepiej, że więcej jest zrobione a nie mniej.

szum, kilka wypowiedzi w tle.

PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI oddał głos wójtowi.

PAN WÓJT zwracając się do wszystkich obecnych powiedział, że odczuł wypowiedzi Pana radnego Krygiera jakby szukał on jakiś sensacji na sesji rady gminy, a tak nie jest wcale. Na zakończenie powiedział, że gdyby nawet były środki, gdyby miał postanowić o tym czy ma być kawałek więcej tego chodnika za te pieniądze zrobione czy nie, to odpowiedziałby żeby zrobić i jego stanowisko byłoby takie. Dodał, że zawsze będzie ono takie chyba że nastąpiłaby tak ogromna bieda w gminie i nie byłoby stać na ten kawałek chodnika. Przypomniał dalej, że naprawa ulicy Słonecznej nie była uzależniona od środków finansowych, że ta sytuacja przebiegała tak, czy tak.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał o to kto z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.

RADNA ZOFIA KOKOCIŃSKA podziękowała w imieniu własnym jak i mieszkańców ulicy Osiedlowej za przebudowę tej ulicy.

PAN WÓJT przy okazji zwrócił radnym uwagę na to, że zadanie to zostało odebrane i na dzisiejszej sesji radni zostali o tym poinformowani i tak samo radni zostaną poinformowani po odbiorze zadania z powiatem. Dodał, że na zrealizowane zadanie na ulicy Osiedlowej udało się pozyskać duże środki z zewnątrz.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.

Nikt się nie zgłosił wobec tego, że odpowiedzi na interpelacje udzielane były na bieżąco Pan Przewodniczący zamknął  punkt 14 i 15 porządku obrad.

Ad 16. Wolne wnioski i informacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali sołtysom, zaproszonym gościom.

SOŁTYS POLIC MOSTOWYCH IWONA FRANK powiedziała, że problem o którym chce mówić dotyczy jej osobiście, ale dotyczy on także innych mieszkańców. Przekazała, że opłaca 16,00 zł od osoby za odbiór odpadów zmieszanych, które miały być dwa razy w miesiącu odbierane czyli w pierwszą i trzecią środę w miesiącu ale po zmianach weszło, że pierwsza środa jest na odpady zmieszane, a trzecia jest na popiół. Wyjaśniła, że problem polega na tym, że ona nie ma popiołu ponieważ ma ogrzewanie na olej i zapewne takich ludzi jak ona jest na pewno więcej. Dodała, że do tej pory składowała te worki w garażu i prosiła żeby je zabrali ponieważ jak nie ma popiołu to nie może włożyć tam czegoś innego. Dalej powiedziała, że teraz doszedł jej następny problem. Wyjaśniła, że tam gdzie nie mieszka jest dużo drzew, jest dąb który zrzuca dużo liści i pojawił się problem ich odbioru. Dodała, że do tej pory paliła te liście w beczce metalowej ale teraz już wie od Pana Stolarka, że nie wolno ich palić więc do dnia dzisiejszego ma składowanych 30 worków liści. Przekazała, że dzwoniła do BAKUNa czy przy następnym odbiorze te liście zabiorą ale odpowiedzieli jej, że nie ma takiej możliwości ponieważ oni tymi 30 workami zapakują całą śmieciarkę. Dalej powiedziała, że porusza tę sprawę dlatego, że według niej coś trzeba z tym problemem zrobić, ponieważ nie ma możliwości żeby magazynować te worki z liśćmi przez całą zimę i obecnie nie ma co z nimi zrobić. Dodała, że problem z tymi liśćmi ma co roku.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odnosząc się do sprawy odpadów zmieszanych powiedział, że nie jest ona jedyną osobą, której ten problem dotyczy i dla przykładu podał, że w Kościelcu są mieszkania opalane gazem. Dalej powiedział, że problem związany jest z finansami ponieważ tak jak już kiedyś mówił można wszystko załatwić, na przykład, że śmieci będą odbierane co tydzień, ale będzie to kosztem ludzi, którzy odstawiają śmieci. Dodał, że sam jest w podobnej sytuacji jeżeli chodzi o odpady zmieszane ponieważ ma ich trochę więcej i rozwiązał ten problem w ten sposób, że zakupił sobie dodatkowy kosz, który wykorzystuje albo do odpadów zmieszanych, albo do popiołu w zależności których odpadów ma więcej. Zwracając się do Pani sołtys zaproponował jej, że jeżeli nie ma ona popiołu to może ona w koszu przeznaczonym na popiół składować odpady zmieszane i wystawiać jednorazowo dwa kosze do odbioru. Dodał, że firma powinna je odebrać bez problemu.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PANI SOŁTYS zapytała wójta o rozwiązanie problemu z liśćmi.

PAN WÓJT powiedział, że trudno jest mu teraz na to odpowiedzieć.

W trakcie PANI SOŁTYS zapytała czy nie ma na terenie gminy jakiegoś miejsca na odpady biologiczne żeby tam samemu to wywieźć.

Kilka wypowiedzi w tle

RADNY TOMASZ KRUPA zaproponował żeby zawieźć to do gospodarza, który mógłby to rozwieźć na polu i przyorać.

PANI SOŁTYS zapytała czy liście od dębu zgniją.

Z sali padła odpowiedź, że tak.

PANI SOŁTYS zwróciła uwagę, że to jest już 30 worków i jeszcze co najmniej z 10 do tego dojdzie.

Kilka wypowiedzi jednocześnie

W trakcie zgłosił się radny Piotr Kaźmierczak, który zaproponował, że on te liście zabierze.

PAN WÓJT podziękował Panu radnemu za taką fajną interwencję.

W tle kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o pojedyncze zabieranie głosu.

SOŁTYS SOŁECTWA STRASZKÓW DOMINIK KOSTRZEWA przypomniał, że niedawno na tej sali odbyło się zebranie w sprawie Jeziorska i z tego co wie to nic nie zostało uchwalone. Przekazał, że ktoś mu powiedział, że Pan wójt powinien zebrać inne gminy położone poniżej zapory do odpływu Warty i złożyć petycję o ujęcie wszystkich tych gmin nadwarciańskich w strefie oddziaływania tak żeby strefa ta dotyczyła nie tylko gmin położonych powyżej tamy a tych poniżej. Zapytał czy byłaby taka możliwość żebyśmy mieli prawo głosy przy zarządzaniu i gospodarowaniu tą wodą. Dodał, że sami rolnicy gdyby wystąpili z czymś takim to nie mają takiej siły oddziaływania jak wójtowie. Dalej przekazał, że na przystanku autobusowym pomiędzy obydwoma Straszkowami leżą wywiezione przez kogoś lodówki. Podziękował także za wyrównanie drogi i łatane na bieżąco dziury w Straszkowie.

PAN WÓJT odnosząc się do tematu Jeziorska powiedział, że takich kompetencji o których wcześniej mówił Pan sołtys to nie uda się uzyskać.

W tle kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN SOŁTYS powiedział, że chodzi o wystosowanie pisma od wójtów o ujęcie w strefie oddziaływania. Powtórzył, że odzew takiego pisma a pisma wystosowanego na przykład tylko przez rolników byłby dużo większy. Dalej przypomniał, że takie spotkania jak poprzednie miały już miejsce i nie przyniosły rezultatów ponieważ tereny naszej gminy jak były podtapiane przez wodę spuszczaną z Jeziorska tak są nadal.

PAN WÓJT odnosząc się do tematu wcześniejszych spotkań w sprawie Jeziorska powiedział, że były one organizowane także w szerszym zakresie obejmującym nie tylko samą gminę Kościelec i tak naprawdę to one nic nie dały. Dla przykładu podał spotkania, które odbyły się w Koninie, czy w Krzymowie. Powiedział przy tym, że nie może być tak jak wielu ludziom się wydaje, że to my będziemy decydować kiedy oni mają tę wodę puszczać czy ograniczać i na tym o zebraniu mowa była. Dalej powiedział, że nie mogło być na nim  także żadnych uchwał podjętych ponieważ nikt z obecnych nie miał do tego kompetencji. Dodał, że nawet wójtowie, burmistrzowie tego zrobić by nie mogli. Wyjaśnił, że na tym ostatnim spotkaniu przekazana została informacja, że do dnia dzisiejszego tymi sprawami zarządza Urząd Marszałkowski i to oni pewne rzeczy ustalają. Zapytał przy tym czy dałoby coś to gdyby zorganizował spotkania ze wszystkimi wójtami, burmistrzami zainteresowanymi tym problemem. Wyjaśnił, że on działa w gestii swoich mieszkańców i zorganizował to ostatnie spotkanie w naszej gminie ponieważ nas ten problem dotyka. Dodał przy tym, że według niego być może inne gminy nie mają tego problemu ponieważ gdyby tak było to również takie spotkanie by zorganizowały. Dalej przekazał, że otrzymał pismo i przychylnie podeszli do naszych propozycji, naszych rozwiązań i w związku z tym jeżeli nie będzie niespodziewanie dużo opadów w tym okresie to sprawa w niedługim czasie powinna zostać rozwiązana. Powiedział, że na tym spotkaniu była o tym mowa i na następny dzień gmina wystosowała pismo zgodnie z ustaleniami ze spotkania i przyniosło ono efekty w postaci odpowiedzi, że jeżeli nie będzie jakiś nieprzewidzianych zawirowań atmosferycznych to niebawem ta woda zejdzie i rolnicy powinni uprzątnąć kukurydzę.

PAN SOŁTYS powiedział, że zgadza się z Panem wójtem ale chodzi mu tylko o to że część gmin powyżej tamy ma jakiś wpływ na Jeziorsko ponieważ były jakieś konsultacji z nimi jak ten poziom wód ma wyglądać i są oni uwzględnieni w strefie oddziaływania. Dodał, że chodzi właśnie o to żeby tereny poniżej tamy także uwzględnić w tej strefie i żeby wystosować pismo w tej sprawie.

PAN WÓJT powtórzył, że takie spotkania miały już miejsce i nie szło tego przeforsować. Dodał przy tym, że jeżeli chodzi o te stosunki wodne będą one bezpośrednio podlegały ministrowi i być może coś pod tym względem się zmieni dlatego według niego warto by było poczekać. Powtórzył, że jak do tej pory po tych wszystkich prowadzonych nie tylko przez naszą ale też przez inne gminy już działaniach jest to co jest. Dodał, że nie wiele udało się załatwić w tej sprawie.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

SOŁTYS SOŁECTWA ŁĄEKA DANIELA FRONTCZAK podziękowała za załatanie dziur równiarką, która na jej drogach się sprawdziła. Dodała, że ma nadzieję, że równiarka nie będzie taka deficytowa nawet w grudniu gdyby była taka ewentualna potrzeba.

PAN WÓJT odpowiedział, że problem może być jedynie w okresie zimowym. Dodał, że gdy błoto jest na drogach to równiarka także niewiele da. Dalej przypomniał, że jest przygotowywany projekt na drogę w Łęce i Wakach i gdyby była jakaś rezerwa środków w Urzędzie Marszałkowskim to wówczas te drogi byłyby zgłoszone o dofinansowanie i być może udałoby się je wcześniej zrobić niż były planowane. Dalej powiedział, że jeśli nie będzie środków z Urzędu Marszałkowskiego to wówczas będzie trzeba podjąć plany żeby dokończyć tę drogę na Łęce ponieważ jest to odcinek 1300 m z którego korzysta duża liczba ludzi.

W tle padła uwaga z sali, że jest to odcinek od kapliczki do Daniszewa

PANI SOŁTYS podziękowała za te plany. Podziękowała także za interwencję w sprawie poprzewracanych znaków. Wyjaśniła, że zostało to naprawione.

SOŁTYS SOŁECTWA RUSZKÓW PIERWSZY WALDEMAR ERLING podziękował za wykonaną w Ruszkowie drogę z kostki, drogę asfaltową, chodnik a także ten jego dłuższy odcinek.

W tle uwaga RADNEGO JÓZEFA PACHOLSKIEGO twierdząca, że jest to za wcześnie ponieważ droga jest jeszcze nie odebrana i nie rozliczona. 

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

W tle wypowiedź PANA SOŁTYSA twierdząca, że mieszkańcy mogą nią już jeździć dlatego dziękuje.

PAN WÓJT powiedział, że wszyscy cieszą się z każdej drogi i on także. Dodał, że powinna ona jak najlepiej służyć mieszkańcom. Powtórzył przy tym, za Panem radnym, że jeszcze odbioru nie było ale w niedługim czasie powinien on nastąpić.

SOŁTYS SOŁECTWA KOŚCIELEC EWA SOBCZAK powiedziała, że jest powód żeby wszyscy dziękowali ponieważ w każdym sołectwie coś jest zrobione i sołtysi na pewno się cieszą.

Szum i kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

PAN WÓJT powiedział, że na poprzedniej sesji trochę nieprecyzyjnie wyraził się jeżeli chodzi o składowanie opon w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie to możliwe. Dodał przy tym, że to nie będzie tak, że ktoś przywiezie całą przyczepę opon i zostanie to przyjęte. Wyjaśnił, że prawdopodobnie będzie to tak, że na podstawie dowodu rejestracyjnego będą opony przyjmowane tak żeby nie było, że w jednym roku PSZOK zostanie zawalony oponami. Dalej odnosząc się do poruszonej na dzisiejszej sesji sprawy wniosków o azbest wyjaśnił, że przedtem miał informacje, że trzeba będzie składać na nowo wnioski a obecnie ma informację, że nie wiadomo jeszcze jak to będzie wyglądało. Dodał, że jeżeli będą już konkretne ustalenia to informacje zostaną przekazane wszystkim mieszkańcom poprzez kurendy czy ogłoszenia.

RADNY TOMASZ KRUPA zapytał czy PSZOK będzie tylko dla mieszkańców naszej gminy czy także spoza naszej gminy.

PAN WÓJT wyjaśnił, że według niego jeżeli byłoby zainteresowanie to wówczas byłoby to odpłatne dla chętnych spoza naszej gminy. Dodał, że na chwilę obecną nie wie czy jest to możliwe ale gdyby jakaś gmina byłaby tym tematem zainteresowana to być może warto byłoby to rozważyć. Wyjaśnił, że dla naszych mieszkańców pozostawiona zostanie także możliwość raz w roku odbioru odpadów wielkogabarytowych z ich posesji.

RADNA BARBARA ZADAWAJ zapytała od kiedy będzie czynny ten punkt.

PAN WÓJT odpowiedział, że w dalszym ciągu tego nie wie. Wyjaśnił, że trzeba tam dopracować pewne rzeczy, energetyka musi prąd podłączyć. Przekazał, że informacja o otwarciu PSZOKu zostanie przekazana mieszkańców. 

Nikt się nie zgłosił wobec czego Pan Przewodniczący zamknął punktu 16 porządku obrad.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad PAN PRZEWODNICZĄCY zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec o godz. 11.30.

Protokołowała

Mariola Szymańska

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2018-01-08 09:42:35
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-01-08 09:42:39
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-01-08 09:43:57
Ostatnia zmiana:2018-01-08 09:44:06
Ilość wyświetleń:141

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij