Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXV/17 z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 30 sierpnia 2017 roku

 

Protokół Nr XXXV/17

z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Otwarcia obrad o godzinie 9.12 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościelec Czesław Świderski wypowiadając słowa: „Otwieram obrady XXXV Sesji Rady Gminy Kościelec”.

Następnie Pan Przewodniczący powitał wójta gminy Dariusza Ostrowskiego, zastępcę wójta Sylwestra Chęcińskiego, sekretarza gminy Krzysztofa Nawrockiego. Powitał także starostę kolskiego Wieńczysława Oblizajka, wszystkich radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Powitał także architekt Aleksandrę Wojciechowską, pracowników Urzędu Gminy oraz redaktora Przeglądu Kolskiego Aleksandrę Wysocką.

Następnie PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że w obradach sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych głosowań.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.

Ad  2.     Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt porządku obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Powiedział, że na wniosek Wójta proponuje się wprowadzić do porządku obrad dodatkowe punkty z numerem 13 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu” oraz z numerem 14 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”. Dodał, że projekty uchwały wszyscy radni otrzymali i były one omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, uwagi do zgłoszonego wniosku.

Nikt się nie zgłosił. Wobec czego Pan Przewodniczący zarządził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem wnioskowanej przez Pana Wójta zmiany porządku obrad polegającej na wprowadzeniu  do porządku obrad dodatkowego punktu z numerem 13 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu” proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 „wstrzymujący się”

Rada Gminy przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.

-         Kto z Państwa jest za wprowadzeniem wnioskowanej przez Pana Wójta zmiany porządku obrad polegającej na wprowadzeniu  do porządku obrad dodatkowego punktu z numerem 14Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P” proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 „wstrzymujący się”

Rada Gminy przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych wnosi jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad.

Nikt się nie zgłosił wobec czego Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad uwzględniający przegłosowane zmiany.

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2.     Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kościelec.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.     Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

6.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelec uchwalonego uchwałą Nr XXV/150/2001 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 sierpnia 2001 r., zmienionego dla całego obszaru gminy Uchwałą Rady Gminy Kościelec Nr XXXIII/232/05 z dnia 10 listopada 2005r. oraz zmienionego w części uchwałami Rady Gminy Kościelec Nr XL/251/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr XXIV/137/12 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz Nr XL/247/14 z dnia 24 kwietnia 2014r.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gozdowie”.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 242/3, 242/4, 242/5, 243/3 w obrębie Łęka”.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ruszkowie Pierwszym część A”.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/57/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gąsiorów, gmina Kościelec.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu”.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”.

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017 -2025.

17.  Skarga na działalność Wójta Gminy Kościelec – zajęcie stanowiska.

18.  Interpelacje i zapytania radnych.

19.  Odpowiedzi na interpelacje.

20.  Wolne wnioski i informacje.

21.  Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kościelec.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, wnioski, uwagi do zaprezentowanego porządku obrad.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec braku uwag, wniosków, zapytań przewodniczący Czesław Świderski poddał porządek obrad pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 „wstrzymujący się”

Rada Gminy przyjęła porządek obrad w odczytanym przez Przewodniczącego Rady brzmieniu.

Zamknięcie punktu 2 porządku obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 20 lipca 2017 roku wszyscy radni otrzymali. Osobiście się z nim zapoznał. Odzwierciedla on przebieg sesji. Wobec powyższego zawnioskował o przyjęcie protokołu bez czytania. Zapytał czy ktoś z radnych zgłasza inną propozycję.

Nikt się nie zgłosił.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi, pytania, wnioski do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”,

-         0 „przeciw”,

-         0 „ wstrzymuję się”.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec zostały przyjęte.

Zamknął punkt 3 porządku.

Ad 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym

1)     Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp z o.o. w Koninie - Wniosek Zarządu nr 10/2017 w sprawie zatwierdzenia wyników kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK sp z o.o. w roku 2016;

2)     Prezes Zarządu Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o. - Biuletyn Informacyjny 1/2017 dotyczący realizowanych przez Spółkę projektów;

3)     Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „Kolska Starówka” - Podziękowania za napoje, słodycze oraz upominki promujące gminę podczas rajdu wraz z podziękowaniami dla radnego Błażeja Oźminkowskiego;

4)     Wójt Gminy Kawęczyn, proboszcz Parafii w Kowalach Pańskich oraz Starostowie dożynek - Zaproszenie na Dożynki Gminno-Parafialne w dniu 13 sierpnia w Kawęczynie;

5)     Starosta Kolski, Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole - Zaproszenie na „Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego”;

6)     Wojewoda Wielkopolski - Informacja o złożeniu w dn. 03.08 br. przez P. Wandę Majchrzak pisma „Skarga na Radę Gminy, Pana Wójta” wraz z załącznikami; przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Radę Gminy Kościelec;

7)     Wójt Gminy Kościelec - Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Kościelec;

8)     Proboszcz Parafii w Chełmnie, Wójt Gminy Grzegorzew - Zaproszenie na uroczystości upamiętnienia pomordowanych w obozie zagłady KULMHOF w Chełmnie nad Nerem – Las Rzuchowski w dn. 05.09 godz. 12.00;

9)     Dyrektor SP w Trzęśniewie - Pismo skierowane do Gminnej Komisji ds. Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu dotyczące zwiększenia środków;

10)  Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa TAXPRESS - Zaproszenie na szkolenie „Najnowsze zmiany w podatkach lokalnych. Problematyka opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców” Konin 25.09;

11)  Wójt Gminy Kościelec - Stanowisko w sprawie pisma – skargi Pani W. M.;

12)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Ewa Lewicka - Życzenia skierowane do wójta i przewodniczącego rady z okazji gminnych dożynek;

13)  Wójt Gminy Olszówka Włodzimierz Fraszczyk - Życzenia skierowane do wójta i przewodniczącego rady z okazji gminnych dożynek;

14)  Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak - Życzenia skierowane do wójta i przewodniczącego rady z okazji gminnych dożynek;

15)  Pełniąca funkcję Burmistrza Kłodawy Dorota Galus - Życzenia skierowane do wójta i przewodniczącego rady z okazji gminnych dożynek;

16)  Wójt Gminy Koło oraz Starosta Kolski - Zaproszenie na dożynki powiatowo-gminne;

17)  Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki - Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Powiatu w dn. 31.08;

18)  Wójt Gminy Kościelec - Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXV sesji zwołanej na dzień 30 sierpnia dwóch dodatkowych punktów związanych z podjęciem uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/177/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 26.01.2017r. oraz zmiany uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017r.;

19)  Wojewódzki Sad Administracyjny w Poznaniu - Przekazane przez wójta gminy pismo z sądu zawiadamiające o terminie rozprawy w sprawie skargi na uchwałę Nr III/9/10 Rady Gminy Kościelec;

20)  Mieszkańcy miejscowości Straszków - Pismo adresowane do Wójta i Rady Gminy Kościelec o utwardzenie w 2018 odcinka drogi gminnej asfaltem od zjazdu w kierunku budynków nr 93-113 w m. Straszków III.

Punkt 4 porządku obrad został zamknięty.

Ad 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali.

RADNY TADEUSZ KRYGIER zgłosił Panu Staroście sprawę oczyszczenia i wykoszenia rowów w Ruszkowie od ronda do wjazdu na autostradę. Przekazał, że na obrzeżach szosy zostało to wykoszone, ale w rowach rosną krzaki, które należałoby wyciąć.

RADNY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI zapytał Pana Starostę czy coś wiadomo na temat kopalni i rzeki Teleszyny. Wyjaśnił, że w chwili obecnej nie ma w ogóle wpływu wody i jezioro wysycha. Dodał także, ze miał być czyszczony kanał Ruszkowski, miały być zakładane jazy a na chwilę obecną nic nie wiadomo w tej sprawie. Przekazał, że rolnicy zgłaszają mu, że w jeziorze nie ma wody.

RADNY ZYGMUNT MATUSZAK zapytał kiedy zostaną połatane dziury na drodze powiatowej Kościelec – Krzymów.

RADNA EWA SOBCZAK zgłosiła potrzebę załatania dwóch dziur na drodze powiatowej Kościelec- Krzymów znajdującej się w obrębie wjazdu na ulicę Szkolną, przy przystanku autobusowym w Kościelcu.

RADNY KLUKACZYŃSKI zapytał o to kiedy będzie zabierany azbest od mieszkańców którzy mają pozdejmowany i składowany już azbest.

RADNY JÓZEF PACHOLSKI zwracając się do Pana Starosty powiedział, że dotarły do niego wiadomości, że ciąg pieszo-jezdny w Ruszkowie, który tak ładnie kwalifikował się do zrobienia w całości od Pana Urbaniaka do Pani Kicińskiej nie zostanie zrobiony. Dodał, że zarówno on jak i mieszkańcy nad tym ubolewają. Powiedział, że źle to rokuje na przyszły rok ponieważ ceny pójdą w górę. Zapytał się czy nie da się tak zrobić żeby zamknąć to zadanie w tym roku w całości.

STAROSTA KOLSKI WIEŃCZYSŁAW OBLIZAJEK odnosząc się do tematu oczyszczania rowów powiedział, że czyszczenie przy jezdni jest standardowo wykonywane i zobaczy co się uda z tym zrobić dalej. Dodał, że nie obiecuje, że wszystko będzie wykoszone.

W trakcie PAN RADNY KRYGIER powiedział, że około 2-3 lata temu było to czyszczone i od tego czasu urosło na nowo.

PAN STAROSTA odnosząc się do tematu kopalni, wody w Teleszynie przekazał, że z tego co przekonywała go kopalnia to w Teleszynie główną wodę dawała elektrownia z Turku i jeżeli elektrownia zostanie zamknięta to Teleszyna może stać pod dużym znakiem zapytania.

W trakcie RADNY KLUKACZYŃSKI powiedział, że z informacji jakie posiada to Teleszyna prawdopodobnie jest przekopana do Kiełbaski.

PAN STAROSTA odpowiedział, że nie wie tego. Dalej powiedział, że jest cały operat na to jak kopalnia będzie likwidowana i że były budowane jazy i kopalnia musiała przedłożyć takie opracowanie o przywróceniu stosunków wodnych. Dodał, że sam nie wie jak to dalej będzie i trudno jest mu powiedzieć czy rzeczywiście się z tego wywiążą, czy nie. Dalej powiedział, że nie jest to tylko nasza sprawa ale także sprawa podpisanych przez kopalnie w momencie rozpoczynania działalności umów o przywróceniu stosunków wodnych. Powiedział, że jest to bardzo ważny temat. Powtórzył, że na dzień dzisiejszy trudno jest mu powiedzieć jak będzie z elektrownią, która miała być zamknięta w 2017 roku, jak będzie z wywożenie węgla z działających jeszcze odkrywek. Na zakończenie powiedział, że do tego tematu, także jazów, powróci i zobaczy jaką odpowiedź uzyska. Przypomniał, że z ostatniej odpowiedzi wynikało, że będzie to robione.

W trakcie RADNY KLUKACZYŃSKI powiedział, że powinni Teleszynę puścić tak jak była.

PAN STAROSTA powiedział, że nie wie czy Teleszyna nie jest skierowana żeby napełniać zbiorniki.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN STAROSTA kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że w sprawie azbestu podpisywał pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska o przedłużenie terminu. Dodał, że szerszych informacji udzieli później. Dalej odnosząc się do tematu wspólnych inwestycji przekazał, że jeśli chodzi o chodnik w Kościelcu przekazał, że rozstrzygnięty został już przetarg i podpisana została umowa. Wyjaśnił, że na tym zadaniu po przetargu pozostały jeszcze pieniądze, które jak się okazuje przy akceptacji gminy i powiatu mogłyby zostać przekazane na drugie zadanie, w Ruszkowie Pierwszym. Dalej powiedział, że od początku środkami, którymi powiat na to zadanie dysponuje nie było możliwości żeby wykonać cały odcinek tego chodnika i nie wie kto powiedział, że starczy pieniędzy na cały odcinek chodnika, od Pana Urbaniaka do ronda. Dodał, że nie przypomina sobie żeby coś takiego kiedykolwiek i gdziekolwiek mówił. Powiedział, że mówił o tym, że przystępuje się do tego zadania i od razu było mówione, że w następnym roku, 2018, to zadanie będzie kończone. Wyjaśnił dalej, że w międzyczasie okazało się, że po przetargu sprawa się skomplikowała ponieważ ceny budowy chodników bardzo wzrosły w stosunku do ubiegłego roku z uwagi na wzrost kosztów robocizny, kostki. Dodał, że ostatnio zdarzyła się nawet sytuacja, że wykonawca miał trudności w zakupie kostki niefazowanej. Przekazał, że przy zadaniu w Ruszkowie Pierwszym gdzie zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł, opracowano dokumentację na prawie 600 m tego chodnika i na dzień dzisiejszy okazuje się, że tych pieniędzy jest za mało. W związku z powyższym nastąpiła konieczność zwiększenia środków i przesunięcia pozostałych pieniędzy z chodnika w Kościelcu na chodnik w Ruszkowie Pierwszym. Dodał przy tym, że podejrzewa, że ten odcinek 580 m w tych 360.000,00 zł też się nie zmieści.

W trakcie PAN RADNY KRYGIER zapytał jakiej szerokości ma być ten chodnik w Ruszkowie.

PAN STAROSTA odpowiedział, że 2,5m, ze ściekiem i odwodnieniem. Dodał, że innego nie można zrobić ponieważ ma to być ciąg pieszo-jezdny. Dalej powiedział, że obecnie są brane pod uwagę trzy warianty. Pierwszy jest związany z tym żeby teraz robić ten chodnik po cenach jakie dyktują obecnie wykonawcy i w następnym roku robić go dalej. Drugi wariant zakłada wycofanie się z przetargu i przełożeniem realizacji zadania na przyszły rok lub trzeci wariant związany z ponownym ogłoszeniem przetargu i czekaniem na jego rozstrzygniecie. Dodał, że jeszcze nie podjął w tym temacie ostatecznej decyzji. Powiedział, że dyrektor Kujawa czeka do jutrzejszego dnia i podejrzewa, że jeszcze w tym tygodniu będzie musiał podjąć decyzję, który wariant wybrać.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN STAROSTA dalej powiedział, że chodnik w Ruszkowie będzie droższy od tego w Kościelcu ze względu na odwodnienie ponieważ przynajmniej na pierwszym odcinku trzeba będzie pobudować studnie chłonne tak żeby wodę odprowadzić. Wyjaśnił, że dokumentacja pokazuje, że studnie te mają być na całym odcinku, ale żeby zmniejszyć koszty to prawdopodobnie wystarczy odprowadzenie tej wody do rowów. Dodał, że pomimo tego, że wszystkie obliczenia związane z odwodnieniem, które się robi i projektuje w dokumentacji przy jakieś nawałnicy, przy ulewnym deszczu i tak się nie sprawdzają bo i tak woda wylewa. Na zakończenie powiedział, że sam jest tymi cenami zaskoczony i że trudno jest powiedzieć co będzie w przyszłym roku. Zwrócił przy tym uwagę na wzrost płacy minimalnej i trudności w znalezieniu pracowników, zakupu kostki którą ostatnio dużo się buduje. Dalej powiedział, że po dzisiejszej naradzie są zdania żeby realizować to zadanie albo czekać do następnego roku. Dodał przy tym, że plusem jest to, że jest już opracowana dokumentacja i gdyby środki były zabezpieczone w lutym, marcu i przetarg był rozstrzygnięty w kwietniu, maju to być może by się to udało. Zwrócił jednak przy tym uwagę na to, że dyrektor Kujawa ma 20 -30 przetargów do zrobienia i fizycznie nie jest w stanie zrobić tego wszystkiego w jednym terminie i w jednym miesiącu wszystko pouzgadniać i puścić.

RADNA BARBARA ZADAWAJ zwracając się do Pana Starosty powiedziała, że w przyszłym roku będzie jeszcze drożej.

PAN STAROSTA odpowiedział, że obawia się właśnie tego, że w przyszłym roku wcale nie będzie taniej. Dodał przy tym, że dzisiaj o 10.00 ma posiedzenie Zarząd Powiatu i będą ten temat rozważać.

PANI RADNA ZADAWAJ powiedziała, żeby zrobić chociaż odcinek chodnika od Pana Izydorczyka do Kazimierza Wielkiego.

W trakcie PAN STAROSTA odpowiedział, że o chodniku w Kole na razie nie mówią. Dodał, że to co wcześniej mówił dotyczyło chodnika w Ruszkowie.

Szum

PAN STAROSTA kontynuując swoją wypowiedź dodał, że jeśli chodzi o chodnik w Kole to trzeba będzie przesunąć zatoki autobusowe, skrzyżowania na wprost ulicy Szpitalnej tak żeby to uporządkować. Dodał, że są na to zadanie zabezpieczone środki i po przetargu wszystko się okaże. Przekazał, że ostateczne uzgodnienia z Panem Burmistrzem zapadły w ubiegłym tygodniu. Powiedział, że chcą to w tym roku zrobić i że dobrze by było żeby starczyło tych środków na całość. Dalej powiedział w mieście koszt wykonania odcinka 350 m drogi dobrej kategorii, pierwszej klasy z chodnikami, z zatoką wynosi ponad 800.000,00 zł. Wyjaśnił, że jeśli do tego dojdą warunki energetyki i gazu to cena wzrasta praktycznie jeszcze raz tyle, do 1,5 miliona. Dla przykładu podał, że przełożenie gazu na wybudowanym już rondzie Sybiraków w pierwszej wersji miało wynosić 2.000.000,00 zł, a po znalezieniu firmy w Polsce, której już nie ma, udało się to wykonać z tego co pamięta za 700.000,00 zł. Dalej ponownie powiedział, że jeśli chodzi o chodnik w Ruszkowie ma trzy warianty: albo przełożyć zadanie na przyszły rok, albo pozostać przy tym przetargu, zrobić jakieś poprawki  i postarać się jeszcze maksymalnie ten odcinek wydłużyć lub ogłaszać jeszcze jeden przetarg. Odnosząc się do ulicy Poniatowskiego w Kole powiedział, że chciałby żeby tych środków starczyło i żeby całe to zadanie zrobić w tym roku. Wracając do tematu cieków wodnych powiedział, że też go interesuje co będzie z kopalnią, elektrownią, Teleszyną i z tą odbudową jazów. Zwracając się do radnego Klukaczyńskiego powiedział, że są to wielkie pieniądze ale wydaje mu się, że będzie trudno.

W trakcie RADNY KLUKACZYŃSKI powiedział żeby przywrócić Teleszynę do jej naturalnego biegu.

PAN STAROSTA powtórzył, że podejrzewa, że Teleszyna napełnia zbiorniki i pewnie woda jest tam potrzebna.

Szum, kilka wypowiedzi w tle

PAN STAROSTA kontynuując swoją wypowiedź powtórzył, że temat dziur na drodze powiatowej przekaże dyrektorowi Kujawie. Dalej powiedział, że najbardziej drażliwa jest sprawa budowy chodnika w Ruszkowie Pierwszym. Dodał, że pomimo tych problemów jego zdaniem to zadanie trzeba realizować i na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie powiedzieć co będzie dalej jeśli chodzi o kwestię płacy, rynku pracy. Dal przykładu podał sytuację przetargu przy szpitalu gdzie zabezpieczone środki w powiecie były w wysokości 10.000.000,00 zł, a oferta była na 14.000.000,00 zł i gdy obecnie powiat zszedł z zakresu robót do 6.000.000,00 zł to oferta jest na 10.000.000,00 zł.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że na zadanie gminno-powiatowe w budżecie gminy zabezpieczono łącznie 300.000,00 zł i obecnie okazuje się, że żadna z tych inwestycji nie zostanie dokończona i w związku z tym blokuje się na następny rok środki na następne inwestycje powiatowe.

w trakcie PAN STAROSTA powiedział, że nie rozumie tego określenia blokowania.

PAN RADNY KRYGIER wyjaśnił, że chodnik w Kościelcu nie będzie w tym roku dokończony.

w trakcie PAN STAROSTA powiedział, że nie może być ze względu na kanalizę.

PAN RADNY kontynuując swoją wypowiedź zauważył, że chodnik w Ruszkowie także nie będzie dokończony, a jeszcze czeka na realizację ścieżka rowerowa w Ruszkowie przy wjeździe na autostradę. Przypomniał, że 11 lat droga ta już funkcjonuje a ścieżki nie ma.

w trakcie PAN STAROSTA powiedział, że gdyby od tych 11 lat odjąć te 6 lat w których gmina nie współpracowała z powiatem to tak źle to nie wygląda.

w takcie PAN RADNY KRYGIER zauważył, że gmina współpracowała z powiatem.

PAN STAROSTA nie zgodził się z wypowiedzią Pana Radnego. Zaproponował żeby sprawdzić budżety z tych lat. Dalej powiedział, że pisma, które Pan Radny pokazywał kiedyś na sesji są właśnie z tego okresu, kiedy powiat pisał do gminy o podjęcie współpracy, a tego nie było. Dodał, że obecnie jest to nieistotne ponieważ jest to już przeszłością i obecnie trzeba patrzeć na przyszłość.

wypowiedzi Pana Starosty i Pana radnego Krygiera jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o pojedyncze zabieranie głosu

PAN STAROSTA zwracając się do Pana Krygiera powiedział, że zadowoli go chyba odpowiedzią, że na gminie Kościelec priorytetem dla powiatu jest chodnik w Kościelcu, Ruszkowie Pierwszym i przy wjeździe na autostradę.

PAN RADNY KRYGIER zapytał o to w której to będzie kadencji. Poprosił Pana Starostę o to żeby bardziej sprecyzował datę realizacji.

PAN STAROSTA odpowiedział, że wszystko zależy od środków i jeżeli w budżecie powiatu i gminy będą środki to można to zrobić w następnym roku.

PAN RADNY powiedział, że ciemno to widzi.

RADNA BARBARA ZADAWAJ zwracając się do Pana Starosty zapytała czy poradnia onkologiczna będzie funkcjonowała przy szpitalu w Kole.

PAN STAROSTA odpowiedział, że Pan Dyrektor wystąpił o następne trzy poradnie ale nie pamięta ich nazwy. Dodał, że poradnictwo będzie się rozwijać ponieważ na to są kontrakty. Przekazał, że jeżeli chodzi o szpital to obecnie głównym problemem jest rozpoczęcie budowy bloku operacyjnego bez którego szpital staje pod znakiem zapytania. Wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy ze środków powiatu na to zadanie jest zarezerwowanych 6.500.000,00 zł i obecnie wszystko zależy jaki inwestor przyjdzie ponieważ jest to „zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj”. Dalej zauważył, że inaczej to się układa wokół Poznania, Szamotuły i w tamtą stronę gdzie jest więcej firm, większa konkurencja, a inaczej u nas, gdzie rynek jest stosunkowo biedny, nie ma konkurencji chociażby w dziedzinie budowy dróg.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie.

PAN RADNY KRUPA odnosząc się do tematu Teleszyny i kanału Ruszkowskiego powiedział, że obecnie woda nie płynie i cieki te zarastają. Przypomniał, że dwa lata temu były one czyszczone. Zapytał do kogo się należy zgłosić żeby to wyczyścić.

PAN STAROSTA odpowiedział, że obecnie wprowadza się reformę gdzie to wszystko ma być włączone w zarząd gospodarki i będzie w jednym.

PAN RADNY KRUPA powtórzył, że obecnie wszystko jest pozarastane i że za chwilę gdy skończy się sezon letniskowy w Jeziorsku to będzie spuszczana stamtąd woda, która przy ulewnej jesieni spowoduje podtopienia.

PAN STAROSTA wyjaśnił, że obecnie należy to zgłosić do zarządu melioracji.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

Wobec braku chętnych do zabrania głosu Pan Przewodniczący zamknął punkt 6 porządku obrad.

posiedzenie opuszcza starosta Wieńczyław Oblizajek

Ad 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI przedstawił informację z jego działalności w okresie międzysesyjnym.

 

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI podziękował Panu Wójtowi za przedstawioną informację. Dodał, że ewentualna dyskusja na jej temat może być otwarta w punkcie wnioski i zapytania radnych.

Zamknięcie punktu 6 porządku obrad.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelec uchwalonego uchwałą Nr XXV/150/2001 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 sierpnia 2001 r., zmienionego dla całego obszaru gminy Uchwałą Rady Gminy Kościelec Nr XXXIII/232/05 z dnia 10 listopada 2005r. oraz zmienionego w części uchwałami Rady Gminy Kościelec Nr XL/251/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr XXIV/137/12 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz Nr XL/247/14 z dnia 24 kwietnia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY przekazał, że projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelec został przedstawiony i szczegółowo omówiony przez radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 28 sierpnia br. Wyjaśnił, że podczas omawiania radni odnieśli się także do przedstawionego w projekcie rozstrzygnięcia dotyczącego listy nie uwzględnionych w projekcie zmiany studium uwag. Dodał, że każda z 22 uwag została odrębnie przedstawiona, omówiona i rozpatrzona przez radnych. W odrębnych głosowaniach radni jednogłośnie opowiedzieli się za nieuwzględnieniem tych uwag w przedłożonym projekcie zmiany studium. Następnie otworzył dyskusję. Zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelec uchwalonego uchwałą Nr XXV/150/2001 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 sierpnia 2001 r., zmienionego dla całego obszaru gminy Uchwałą Rady Gminy Kościelec Nr XXXIII/232/05 z dnia 10 listopada 2005r. oraz zmienionego w części uchwałami Rady Gminy Kościelec Nr XL/251/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr XXIV/137/12 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz Nr XL/247/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/219/17 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelec uchwalonego uchwałą Nr XXV/150/2001 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 sierpnia 2001 r., zmienionego dla całego obszaru gminy Uchwałą Rady Gminy Kościelec Nr XXXIII/232/05 z dnia 10 listopada 2005r. oraz zmienionego w części uchwałami Rady Gminy Kościelec Nr XL/251/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr XXIV/137/12 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz Nr XL/247/14 z dnia 24 kwietnia 2014r., która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 7 porządku obrad.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gozdowie”

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA przedstawiła projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY poinformował, że projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gozdowie został przedstawiony i szczegółowo omówiony przez radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 28 sierpnia br. Przekazał, że podczas omawiania radni odnieśli się także do nieuwzględnionej jednej uwagi do projektu miejscowego planu. Dodał, że w głosowaniu radni jednogłośnie opowiedzieli się za nieuwzględnieniem jej w przedłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gozdowie. Następnie otworzył dyskusję. Zapytał radnych czy ktoś chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gozdowie” proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/220/17 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gozdowie”, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 8 porządku obrad.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 242/3, 242/4, 242/5, 243/3 w obrębie Łęka”

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA przedstawiła projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY przekazał, że projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 242/3, 242/4, 242/5, 243/3 w obrębie Łęka został przedstawiony i szczegółowo omówiony przez radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 28 sierpnia br. Wyjaśnił, że podczas omawiania radni odnieśli się także do nieuwzględnionych 16 uwag do projektu miejscowego planu. Dodał, że każda z uwag została odrębnie przedstawiona, omówiona i rozpatrzona przez radnych. W odrębnych głosowaniach radni jednogłośnie opowiedzieli się za nieuwzględnieniem tych uwag w przedłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 242/3, 242/4, 242/5, 243/3 w obrębie Łęka. Następnie otworzył dyskusję. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 242/3, 242/4, 242/5, 243/3 w obrębie Łęka” proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/221/17 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 242/3, 242/4, 242/5, 243/3 w obrębie Łęka”, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 9 porządku obrad.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ruszkowie Pierwszym część A”

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA przedstawiła projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY powiedział, że projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ruszkowie Pierwszym część A został przedstawiony i szczegółowo omówiony przez radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 28 sierpnia br. Dodał, że podczas omawiania radni odnieśli się także do nieuwzględnionych 10 uwag do projektu miejscowego planu. Wyjaśnił, że każda z uwag została odrębnie przedstawiona, omówiona i rozpatrzona przez radnych. Radni nie wnieśli uwag, wniosków do propozycji rozstrzygnięcia każdej z uwag. W odrębnych głosowaniach jednogłośnie opowiedzieli się za ich nieuwzględnieniem w przedłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Ruszkowie Pierwszym część A. Następnie otworzył dyskusję. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ruszkowie Pierwszym część A” proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/222/17 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ruszkowie Pierwszym część A”, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 10 porządku obrad.

PRZERWA

10.40-11.05

Obecnych 15 radnych

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA przedstawiła projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/223/17 w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 11 porządku obrad.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/57/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gąsiorów, gmina Kościelec

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA przedstawiła projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/57/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gąsiorów, gmina Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/224/17 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/57/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gąsiorów, gmina Kościelec, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 12 porządku obrad.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu”

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA przedstawiła projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że chciałby się odnieść do obydwu uchwał w sprawie pomocy dla powiatu. Wyjaśnił, że gmina przekazując pieniądze dla powiatu tak naprawdę to nie ma nic do powiedzenia. Zauważył, że w tej chwili zgodnie z tym co powiedział Pan Starosta, w Ruszkowie Pierwszym ma być ciąg rowerowo-pieszy o szerokości 2,5 m. Dla przykładu podał, że w Ruszkowie Drugim przy wjeździe na autostradę wykonano taki ciąg pieszo-jezdny o szerokości 1,5 m, który spełnia swoje zadanie. Zapytał czy ta inwestycja musi być aż tak bogata. Zauważył, że gdyby było to 1,5 m, a nie 2,5 m to praktycznie wystarczyłoby środków na całą inwestycję, na odwodnienie i na wykonanie całego odcinka i temat byłby zakończony w tym roku. Powiedział, że chciałby też usłyszeć komentarz od Pana Wójta ponieważ według niego okazuje się, że gmina nie ma już nic do powiedzenia w tej sprawie, a dotyczy to przecież naszych wspólnych pieniędzy, pieniędzy naszych mieszkańców. Dalej powiedział, że według niego wychodzi na to, że w jednej wsi będziemy robić bardzo bogate, wieloletnie inwestycje, a inne inwestycje będą czekać nie wiadomo jak długo. Wyjaśnił, że podnosi ten temat dlatego ponieważ uważa, że powinno się tutaj bardziej racjonalnie gospodarować tymi pieniędzmi żeby wykorzystać maksymalnie środki, które przekazujemy.

PAN WÓJT odpowiadając Panu Radnemu powiedział, że taka była propozycja starostwa i byli przekonani, że uda się to zadanie zrealizować w tych pieniądzach, które zostały na nie przeznaczone. Wyjaśnił, że nikt nie spodziewał się, że wyjdzie to aż tak drogo, że w przetargu te wszystkie pieniądze pójdą i nic na tym się nie zaoszczędzi. Dalej powiedział, że obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że trzeba będzie podjąć decyzję czy po przetargu robić to zadanie czy nie robić. Przekazał, że rozmawiał o tym z Panem Starostą, który także zastanawiał się nad tym i podjęli decyzję, że nie wiadomo jak to będzie za rok, czy te ceny nie będą jeszcze większe.

kilka wypowiedzi w tle

PAN WÓJT kontynuując swoją wypowiedź powtórzył, że był przekonany, że tych środków, przy tych wyliczeniach starczy na całe zadanie i jeśli starostwo twierdziło, że taka szerokość byłaby odpowiednia to nie negował tego biorąc chociażby pod uwagę wygodę mieszkańców. Dodał, że obecnie okazało się inaczej i powstała trudna sytuacja. Dalej powiedział, że gmina z innymi przetargami też ma problem. Dla przykładu podał dowozy szkolne. Zwracając się do Pana Radnego przyznał mu rację, że można by się było zastanowić żeby tak jak powiedział Pan Starosta odejść w tym roku od tego tematu ale wszyscy wiedzą, że przyszły rok jest rokiem wyborczym, gdzie inne samorządy będą chciały dużo zrobić i inwestorzy będą mieli dużo pracy. Dodał, że wyjątkiem jest nasza gmina w której inwestycje równomiernie są rozłożone na cały ten okres. Wracając do tematu chodnika w Ruszkowie powiedział, że wobec takiej sytuacji może warto się zastanowić i jednak zrobić to co jest do zrobienia w tym roku. Na zakończenie powiedział, że trudno jest tutaj cokolwiek przewidzieć.

w tle wypowiedź RADNEGO KRZYSZTOFA CIESIELSKIEGO twierdząca, że w przyszłym roku taniej nie będzie.

RADNY KRYGIER zgodził się z tym, że taniej nie będzie. Zapytał przy tym czy nie można by było zwęzić tego chodnika, który też by spełniał swoje zadanie.

PAN WÓJT odpowiedział, że jeżeli teraz chodnik miałby być zwężony to musiałby zostać zmieniony projekt, a to jest związane z wydłużeniem terminu i w związku z tym nie udałoby się tego zadania w tym roku wykonać.

PAN RADNY KRYGIER zwrócił uwagę na to, że bez względu na to jaka decyzja zostanie podjęta to i tak będą te dwie inwestycje powiatowe  w Kościelcu i Ruszkowie odłożone do realizacji na dwa lata.

PAN WÓJT powiedział, że zadanie w Kościelcu było tak zaplanowane od dawna z uwagi na budowę kanalizacji.

PAN RADNY zapytał czy nie można tej inwestycji w Kościelcu odłożyć do wykonania po założeniu kanalizacji.

PAN WÓJT odpowiedział, że wykonywany na ten rok odcinek chodnika w Kościelcu w ogóle nie koliduje z kanalizacją.

PAN RADNY KRYGIER zgodził się z Panem Wójtem. Dodał, że nie ulega wątpliwości, że w następnym roku zadania te będą blokować inne inwestycje powiatowe. Powtórzył, że można by było w przyszłym roku wykonać inne zadania gdyby chodnik w Ruszkowie nie robić tak na bogato, na 2,5 m szerokości, a zrobić go na 1,5 m na całym odcinku. Dodał, że wówczas na pewno starczyłoby tych środków, które obecnie gmina przeznacza na ten cel czyli te 180.000,00 zł. Dalej powiedział, że przy obecnych założeniach 180.000,00 zł wystarczy na wykonanie 600m chodnika i na przyszły rok pozostanie 400m chodnika do dokończenia i trzeba będzie przeznaczyć na to ze 120.000,00 zł i łącznie z budżetu gminy wyda się 300.000,00 zł na chodnik w Ruszkowie Pierwszym. Zapytał czy stać gminę na tak duże inwestycje realizowane wspólnie z powiatem.

PAN WÓJT powiedział, że obecna sytuacja jest trudna i że jest to duży problem. Powtórzył za Panem Starostą, że obecnie są zakładane 3 warianty rozwiązania tej sytuacji i że trudno jest na dzień dzisiejszy przewidzieć, który z nich jest najlepszy. Dalej powiedział, że on by nie ryzykował przełożenia realizacji tego zadania na przyszły rok tylko wykonałby to co jest do wykonania w tym roku. Dalej powiedział, że gdyby rzeczywiście starostwo uwinęło się z tym problemem i ogłosiło by przetarg na samym początku to roku to jest możliwość, że można na tym zaoszczędzić.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego PAN PRZEWODNICZĄCY poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu” proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/225/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu”, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 13 porządku obrad.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA przedstawiła projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu PAN PRZEWODNICZĄCY poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/226/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 14 porządku obrad.

Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA przedstawiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje dodatkowe zmiany przedstawione przez Panią Skarbnik i  pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Zapytała czy ma czytać wszystkie zmiany.

Z sali padła odpowiedź, że nie trzeba.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/227/17 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 15 porządku obrad.

Ad 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017-2025

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały. Dodała, że projekt uchwały obejmuje dodatkowe zmiany przedstawione i omówione przez Panią Skarbnik podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017-2025 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/228/17 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017-2025, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 16 porządku obrad.

Ad 17. Skarga na działalność Wójta Gminy Kościelec – zajęcie stanowiska

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że wszyscy radni otrzymali kopię pisma skargi Pani W.M. na działalność Wójta Gminy Kościelec. Zapytał czy radni życzą sobie głośnego odczytania pisma.

Z sali padła odpowiedź, że nie trzeba.

Wobec powyższego PAN PRZEWODNICZĄCY przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu w dniu 28 sierpnia br. na wspólnym posiedzeniu komisji stałych radni zapoznali się z treścią pisma, udzielonymi wyjaśnieniami i wypracowali stanowisko komisji w sprawie skargi. Poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytania stanowiska.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała wypracowane podczas wspólnego posiedzenia komisji stanowisko w sprawie skargi.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał radnych czy mają jakieś pytania, uwagi do przedstawionego stanowiska.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że było do przewidzenia, że Pani W. będzie się odwoływała dalej i że odwołała się do Wojewody, a Wojewoda przekazał Radzie do rozpatrzenia tej samej sprawy, która była rozpatrywana ostatnio. Dodał, że według niego sprawa się nie zakończy i być może Pani W. będzie teraz skarżyła Wojewodę.

SOŁTYS SOŁECTWA POLICE MOSTOWE IWONA FRANK zapytała Pana Przewodniczącego czy może w tej chwili powiedzieć coś na ten temat, czy ma czekać do wolnych wniosków.

PAN PRZEWODNICZĄCY udzielił głosu Pani Sołtys.

PANI SOŁTYS FRANK poinformowała obecnych, że sytuacja w jej wsi jest bardzo napięta i że Pani M. była już u niej dwa razy i że nie wie „kto w kogo rzucał grabiami”. Dalej powiedziała, że na pewno uzasadnionym jest odrzucanie skarg ale to nie rozwiązuje problemu, który tam jest. Zwróciła uwagę na to, że Pan M. już od trzech lat oboruje bruzdę na 50 cm od drogi i regularnie w tą bruzdę wpadają samochody. Dodała, że okoliczni mieszkańcy wiedzą o tym ale przyjezdni, kurierzy o tym nie wiedzą i na okrągło wpadają w to aż w końcu komuś zrobi się krzywda. Dalej przekazała, że powiedziała Pani M., że jeżeli jest to jej własność to niech postawi płot i będzie sprawa załatwiona. Następnie zwracając się do Pana Wójta, Rady Gminy zaapelowała o to żeby postarać się znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji ponieważ może być tylko gorzej. Wyjaśniła, że obecnie Pani M. usunęła te kołki z drogi gdy powiedziała jej, że gdy ktoś rowerem jedzie to tego nie widzi i może dojść do wypadku, ale za chwilę może ona wymyślić coś następnego.

ZASTĘPCA WÓJTA SYLWESTER CHĘCIŃSKI zwracając się do Pani Sołtys powiedział, że sytuacja wygląda tak, że na samym początku Pan Wójt bardzo poszedł na rękę Państwu M. ale tam to wygląda tak, że im bardziej się idzie na rękę tym bardziej oni idą wbrew. Dodał, że jest to dokładnie odwrotne działanie bo gdy wójt wyciąga do nich rękę to oni idą do sądu. Gdy sąd przyznaje, że muszą oni zwrócić koszty, to wtedy Pani M. pyta dlaczego ona ma za to płacić.  

w tle stwierdzenie PANI SOŁTYS, że wie o tym.

PAN ZASTĘPCA kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że 7 lat temu, gdy Pani W. przyszła pierwszy raz do gminy to już wówczas powiedział, że według niej jeden, drugi, trzeci, czwarty wójt był nie dobry i za chwilę wójt Ostrowski też będzie nie dobry. Dodał, że po 5 latach jego przewidywania się spełniły. Powiedział, że bardzo ciężko jest nawiązać z tymi ludźmi dialog.

PANI SOŁTYS zapytała czy nie można napisać do niej żeby postawiła sobie płot to jej nikt nie będzie tam wjeżdżał i chociaż tak ta sprawa się rozwiąże. Powtórzyła, że bruzda ta jest podorana i w zeszłym roku wpadł w nią samochód kurierski i ledwo go z tego wyciągnięto.

PAN WÓJT zwracając się do Pani Sołtys powiedział, że według niego Pani M. wie o tym, że może ten płot postawić i że nawet gdyby rozmawiał z nią to może to nawet pogorszyć sytuację bo pewnie gdyby zaproponował jej postawienie tego płotu to ona już na pewno by go nie postawiła.

PANI SOŁTYS powiedziała, że jej się wydaje, że nie ma co rozmawiać i najwyżej należałby dać jej odpowiedź na piśmie i niech ona sobie robi z tym co chce.

PAN WÓJT odpowiedział, że nie miał pytania od niej czy może postawić płot w granicy. Dodał, że gdyby o to zapytała to zgodziłby się na to.

PANI SOŁTYS powtórzyła, że sytuacja na wsi jest naprawdę ciężka.

PAN WÓJT odpowiedział, że wie o tym i że szuka rozwiązania. Dalej powiedział, że gdyby Pani M. chciała sprzedać ten kawałek to byłoby dobrze ale jeżeli ona chce sprzedać całą posiadłość z budynkiem to co radni, mieszkańcy by na to powiedzieli.

Nikt nie zabrał więcej głosu wobec czego PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI wyjaśnił, że uzasadnienie do uchwały stanowi wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stanowisko w sprawie skargi, które było przedstawione wcześniej. Zapytał czy radni życzą sobie jego głośnego odczytania.

Z sali padła odpowiedź, że nie trzeba.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec powyższego PAN PRZEWODNICZĄCY zarządził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXV/229/17 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kościelec, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 17 porządku obrad.

Ad 18, 19. Interpelacje i zapytania radnych, Odpowiedzi na interpelacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos radnym.

RADNA BARBARA ZADAWAJ w imieniu mieszkańców osiedla Gozdów podziękowała za zrealizowaną inwestycję oświetlenia ulicznego.

RADNY TOMASZ KRUPA poprosił o napisanie pisma do WZiRu o wyczyszczenie kanału Ruszkowskiego. Dodał, że obawia się tego, że gdy Jeziorsko puści wodę i gdy przyjdą jesienne opady to będą działy się te same sytuacje co 5 lat temu gdzie wszystko będzie zalewane. Zauważył przy tym, że wszyscy wiedzą także o tym, że pomiędzy Straszkowem a Mariampolem jest przepust pod drogą 92 i znowu będzie tragedia. Następnie zapytał czy jest jeszcze możliwość załatania dziur na asfaltowych drogach w Straszkowie. Powiedział, że gdy spółka SAMRAD naprawiała drogi to zakleiła większe dziury, a te mniejsze ominęła i teraz trzeba by było do tego wrócić.

PAN WÓJT odpowiedział, że dobrze byłoby to zrobić przed zimą ponieważ wszyscy dobrze wiedzą, że w okresie zimowym pod wpływem temperatury, wody te dziury powiększają się. Dalej powiedział, że ze względu na to, że spółka ma obecnie dużo pracy zaproponował żeby sprawę tę odłożyć na okres późnojesienny.

PAN RADNY KRUPA zgodził się z Panem Wójtem i poprosił żeby wykonać te prace przed zimą.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI powiedział, że chciałby poruszyć temat placów zabaw, który trochę ucichł, a dotyczy jego i radnego Łopaty okręgu. Zapytał czy coś słychać w tym temacie.

PAN WÓJT w żartach odpowiedział, że nie będą robione. Zwracając się do radnych powiedział, że dobrze wiedzą o tym, że zadanie to zostało przyjęte do realizacji, środki zabezpieczone w budżecie, także o terminie była mowa, że nie będzie to termin wakacyjny, że będzie to późno. Dodał, że też nie są zadowolenie z tego jesiennego terminu, że dyskusja na ten temat też była, że nie ma możliwości żeby wcześniej wykonać te place zabaw.

RADNY CIESIELSKI dodał, że jest na bieżąco z Panią Justyną Sobczak i on to rozumie ale ludzie tego nie rozumieją.

w trakcie PAN WÓJT powiedział, że są to terminy niezależne od gminy i że wszystko zależy od tego kiedy zostanie ogłoszony nabór i wówczas jeżeli przyznane są środki można to zadanie realizować.

w tle wypowiedź PANA RADNEGO CIESIELSKIEGO twierdząca, że on to rozumie.

RADNY ZYGMUNT MATUSZAK podziękował radnym, sołtysom za wiązankę i udział we mszy świętej pogrzebowej w intencji jego mamy.

RADNY TADEUSZ KRYGIER zapytał kiedy ruszy PSZOK.

PAN WÓJT odpowiedział, że jeżeli nie będzie jakiś problemów nieprzewidzianych to powinien on zacząć funkcjonować w tym roku.

PAN RADNY zapytał o to do kiedy jest termin jego oddania.

PAN WÓJT odpowiedział, że wykonawca prosił o wydłużenie terminu z powodu kanalizy ponieważ muszą wykonać pewne prace na ulicy Osiedlowej i nie wyrobiliby się.

PAN RADNY KRYGIER zapytał czy w tym roku PSZOK będzie oddany.

PAN WÓJT odpowiedział, że powinien być.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNA BARBARA ZADAWAJ powiedziała, że w Urzędzie Gminy są pracownicy, którzy naprawdę dobrze wykonują swoją pracę ale nie wyrabiają się tak żeby we wszystkich miejscowościach wykonać prace związane chociażby z wykoszeniem. Zapytała czy jest jeszcze jakaś możliwość żeby ze dwóch pracowników zatrudnić z Urzędu Pracy.

PAN WÓJT odpowiedział, że nie ma. Dodał, że nie ma w tej chwili ludzi do pracy jeżeli chodzi o Urzędy Pracy, a jeśli się zdarzają to były przypadki takie, że nadużywają alkoholu i szybko tą pracę kończą. Powiedział, że jest to wyjątkowy rok i że przeglądał wszystkie podania i wszystkie się wyczerpały jeśli chodzi o Urząd Pracy.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN WÓJT zwracając się do obecnych poprosił, że gdyby znali kogoś kto nie nadużywa alkoholu, kto chciałby przyjść do gminy na staż, czy w późniejszym czasie na prace interwencyjne to żeby złożył do gminy podanie.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o pojedyncze zabieranie głosu.

PAN WÓJT powiedział, że chodzi przede wszystkim o pracowników fizycznych. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma także pracowników na staż z wykształceniem średnim lub wyższym do pomocy biurowej. Powiedział, że z tym są też problemy.

szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY udzielił głosu zastępcy wójta Sylwestrowi Chęcińskiemu.

ZASTĘPCA WÓJTA SYLWESTER CHĘCIŃSKI przekazał, że właśnie otrzymał od Lokalnej Grupy Działania TUR sms z zapytaniem czy istnieje możliwość by LGD dostała adresy rolników z terenu gminy, którzy uprawiają warzywa, posiadają sady. Wyjaśnił, że LGD zamierza rozpocząć zakupy od rolników na rzecz spółdzielni socjalnej oraz że informacje te będą potrzebne do uruchomienia inkubatora przetwórstwa. Zwracając się do obecnych, że jeżeli posiadają takie informacje to żeby zgłosili się do gminy i wyrazili zgodę na udostępnienie tych informacji. Dalej powiedział, że najprawdopodobniej taki inkubator będzie zlokalizowany bardzo blisko, bo na terenie gminy Brudzew.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy radni jeszcze chcą zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu.

Wobec tego, że odpowiedzi na interpelacje udzielane były na bieżąco Pan Przewodniczący zamknął  punkt 18 i 19 porządku obrad.

Ad 20. Wolne wnioski i informacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali.

SOŁTYS SOŁECTWA POLICE MOSTOWE IWONA FRANK w imieniu własnym jak i mieszkańców przekazała informację o nagminnym łamaniu przepisów drogowych przez kierowców spółki KOLBET. Dodała, że do tego wszystkiego nie wystarczy, że jeżdżą to pokazują palec  wskazujący, środkowy, trąbią. Przekazała, że obecnie zaczęły się rozmowy z mieszkańcami, że zaczną wystawiać traktory na drogi tak żeby nie zablokować samochodów osobowych, tylko zablokować ciężarówki i że będą dzwonić po policję. Przekazała, że według niej nie jest to najlepsze rozwiązanie i że łatwiejszym rozwiązaniem byłoby zwrócić się do spółki KOLBET żeby poinformowali swoich kierowców żeby respektowali znaki. Zwróciła uwagę przy tym na to, że jak ktoś się pomyli i wjedzie to nie ma problemu ale jak ktoś od rana do wieczora jeździ w tą i w tą to jest już uciążliwe. Dodała, że udało jej się zrobić zdjęcie z jej drogi wyjazdowej takiemu samochodowi, który był zapakowany „po uszy”, który na całe szczęście miał plandekę. Wyjaśniła, że są też takie samochody, które jeżdżą bez plandeki.

W trakcie Pani Sołtys zaprezentowała zdjęcie obrazujące ten samochód

Następnie PANI SOŁTYS kontynuując swoją wypowiedź poprosiła w imieniu własnym jak mieszkańców żeby napisać jakieś pismo, czy porozmawiać z właścicielem KOLBETu żeby uświadomił swoim kierowcom, że jest to łamanie przepisów. Dodała, że jeżeli będą robić tak dalej to naprawdę pójdzie ciągnik i będzie policja i będą płacić i będzie jeszcze większa niezgoda.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI poprosił swojego zastępcę żeby umówił spotkanie z przedstawicielem firmy KOLBET i przekazał im po prostu, że do takiej sytuacji może dojść. Dodał, że jeżeli dalej będzie się to powtarzało to gmina też może zgłosić to potem na policję. Powiedział, że bardzo słusznie Pani Sołtys zaproponowała żeby najpierw z nimi porozmawiać.

Szum, kilka wypowiedzi

W tle PANI SOŁTYS FRANK powiedziała, że tak ona uważa żeby zamiast wzywania policji i robienia wielkiej niezgody to może najpierw porozmawiać. Powtórzyła, że nie chodzi o to, że ktoś jedzie, nie zauważy, przejedzie ale jeżeli jeżdżą przez ileś godzin i jeszcze się wyśmiewają to to jest już naprawdę nieładne.

RADNY TOMASZ KRUPA zwracając się do Pana Przewodniczącego powiedział, że chciałby spojrzeć na to zdjęcie ponieważ wydaje mu się, że to nie są samochody z KOLBETu.

PANI SOŁTYS FRANK zwracając się do Pana radnego Krupa powiedziała, że nie wie czy są to samochody z KOLBETu.

W trakcie PAN RADNY KRUPA zwrócił uwagę na to, że Pani Sołtys powiedziała o KOLBECIE.

PANI SOŁTYS odpowiedziała, że powiedziała, że są to samochody jeżdżące do spółki KOLBET.

PAN RADNY stwierdził, że Pani Sołtys powiedziała, że są to KOLBETu samochody a nie do spółki KOLBET.

PANI SOŁTYS odpowiedziała, że powiedziała o tym żeby porozmawiać z właścicielami.

W trakcie RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI zwracając się do radnego Krupa zapytał czy na zdjęciu są to samochody firmy KOLBET.

PAN RADNY KRUPA odpowiedział, że nie są to samochody firmy KOLBET.

W trakcie SOŁTYS SOŁECTWA RUSZKÓW DRUGI MIROSŁAWA BARYŁA zapytała o to co to za kierowca jedzie jak on znaków nie zna.

W tle PAN RADNY KRUPA zapytał się Pani sołtys Frank dlaczego powiedziała, że kierowcy z firmy KOLBET jeżdżą i pokazują palec wskazujący i jeszcze trąbią.

W trakcie PANI SOŁTYS powiedziała, że nawet ten tak robił.

PAN RADNY KRUPA zwracając się do Pani Sołtys powtórzył, że to nie jest samochód z KOLBETu.

Szum, kilka wypowiedzi w tle

PAN PRZEWODNICZĄCY zwrócił uwagę, że głos ma obecnie Pani Sołtys.

PANI SOŁTYS FRANK odpowiedziała, że akurat ten może nie jest. Zwracając się do Pana radnego Krupa powiedziała, że do kopalni KOLBET nie jeżdżą tylko samochody z napisem KOLBET.

PAN RADNY KRUPA zwrócił uwagę na to, że Pani Sołtys powiedziała tutaj, że są to samochody KOLBETu a nie, że jeżdżą samochody do firmy KOLBET.

PANI SOŁTYS powiedziała, że jeżeli tak powiedziała…

W trakcie PAN RADNY KRUPA zapewnił Panią Sołtys o tym, że tak powiedziała.

W tle uwaga RADNEGO TADEUSZA KRYGIERA żeby nie czepiać się słów.

PANI SOŁTYS kontynuując swoją wypowiedź powiedziała, że jeżeli powiedziała, że są to samochody KOLBETu to się w takim razie być może się przejęzyczyła. Dalej powiedziała, że ona nie stoi na drodze i nie fotografuje wszystkich ale przedwczoraj jeździły samochody z szarymi gondolami na których pisało KOLBET. Dodała, że są na to świadkowie. Przekazała, że powiedziała o tym, żeby zwrócić się do właścicieli spółki żeby może coś w tym kierunku zrobili.

W trakcie PAN RADNY KRUPA powiedział, że jego uwagi odnoszą się do przedstawionych przez Panią Sołtys zdjęć. Dalej zwrócił uwagę na to, że na naczepie są numery rejestracyjne i można zadzwonić na policję. Powiedział, że jest to samochód z firmy z Grzegorzewa.

W trakcie PANI SOŁTYS powtórzyła, że w tej chwili mieszkańcy nie chcą wzywać policji ponieważ nie chcą oni zaostrzać sytuacji. Dodała, że powiedziała to chyba dosyć jasno.

PAN RADNY zwracając się do Pani Sołtys powiedział, żeby z tym zdjęciem poszła do szefa spółki KOLBET.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że na razie on sam nie widzi jakiegoś większego problemu żeby porozmawiać.

Szum w tle wypowiedź PANA RADNEGO KRUPA twierdząca, że Pani Sołtys mówi o tym, że są to samochody KOLBETu, jak to nie są samochody KOLBETu.

W trakcie PAN RADNY KRYGIER zapytał czy Pani Sołtys musi znać wszystkie samochody KOLBETu.

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o zachowanie spokoju. Następnie oddał głos sołtys sołectwa Łęka Danieli Frontczak.

SOŁTYS SOŁECTWA ŁĘKA DANIELA FRONTCZAK podziękowała za zakupioną mszę, kwiaty oraz za uczestnictwo w pogrzebie jej taty. Następnie poprosiła o to żeby dopilnować żeby droga gmina na Łęce była oczyszczana ponieważ bezpośrednie sąsiedztwo jednej i drugiej żwirowni, szczególnie w okresie deszczowym powoduje, że wszystko nanosi się na drogę asfaltową. Dodała, że tak naprawdę właściciel od czasu do czasu czyści tę drogę ale to jest tak sporadycznie, że przy takich suchych dniach przejeżdżając samochodem widać tam tuman kurzu. W imieniu mieszkańców poprosiła o to żeby się z nimi dogadać żeby robili to częściej ponieważ raz na miesiąc, raz na dwa miesiące to jest za mało.

PAN WÓJT powiedział, że zostanie to przekazane inwestorom.

SOŁTYS SOŁECTWA GĄSIORÓW JACEK ZIĘTEK zapytał o to kto teraz będzie właścicielem nieruchomości w Gąsiorowie w temacie której w dniu dzisiejszym Rada Gminy podjęła uchwałę.

PAN WÓJT odpowiedział, że wojewoda, Skarb Państwa.

SOŁTYS SOŁECTWA POLICE ŚREDNIE TADEUSZ KRYGIER odnosząc się do dyskusji na temat tych samochodów powiedział, że bez względu na to czyja jest to firma i kto to jest, to są znaki 10 ton i bezwzględnie trzeba je egzekwować. Dodał, że policja zaakceptowała ten rozkład jazdy i według niego czy to będzie ta czy inna firma to trzeba to respektować i wyciągać konsekwencje ponieważ nie może tak być żeby nasza wspólna praca poszła na marne.

W trakcie wypowiedź SEKRETARZA GMINY KRZYSZTOFA NAWROCKIEGO twierdząca, że w tym wypadku od wyciągania konsekwencji jest policja i należy to zgłaszać policji.

PAN WÓJT powiedział, że nie zgadza się z tym, że należy zgłaszać policji ponieważ on tak jak Pani Sołtys uważa, że na samym początku najwłaściwszym rozwiązaniem jest to żeby porozmawiać. Dalej powiedział, że nie ma co się kłócić o te słowa bo być może tak jak na zdjęciu nie są to samochody firmy KOLBET ale być może są kierowcy firmy KOLBET, którzy tak postępują i według niego nic nie zaszkodzi żeby najpierw z firmą porozmawiać. Dodał, że jeżeli to nie będzie skutkowało to mieszkańcy również mają prawo do tego żeby to zgłaszać na policję, czy robić zdjęcie i zgłosić na policję.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN RADNY KRUPA zwracając się do Pana Wójta powiedział, że ma on słuszną rację ponieważ jak on jedzie samochodem to nie odpowiada za niego jeśli wjedzie w drogę jednokierunkową tak samo on nie odpowiada za niego. Przekazał, że w firmie KOLBET jest ogłoszenie, że nie wolno im stawać przy rondzie koło Pani Szymankowej, nie wolno jechać tam ponieważ jakieś 1,5 miesiąca czy miesiąc temu zostało postawione tam ograniczenie. Dodał, że szef KOLBETu nie odpowiada za to czy kierowca danego samochodu pojedzie tam, czy nie i że każdy kierowca sam za to odpowiada.

PAN WÓJT powiedział, że wszyscy to rozumieją i że chodzi tutaj o  rozmowę, żeby przekazał to kierowcom.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

ZASTĘPCA WÓJTA SYLWESTER CHĘCIŃSKI powiedział, że często dzwonią mieszkańcy Łęki, że rzeczywiście tam się czasem kierowca zapomni, czy jedzie do tej drugiej żwirowni i przejeżdża na całej długości zakazu ale oni też nie są za tym żeby od razu wzywać policję. Przekazał, że zdarza się zwłaszcza w sytuacji gdy ktoś nowy jedzie po towar do tej drugiej żwirowni to nie widzi albo gdy już wjedzie to jedzie na tym odcinku z zakazem. Zauważył przy tym, że zgodnie z informacjami od mieszkańców Łęki są to już takie niewielkie ilości tych aut.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

Nikt się nie zgłosił wobec czego Pan Przewodniczący zamknął punktu 20 porządku obrad.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad PAN PRZEWODNICZĄCY zamknął obrady XXXV Sesji Rady Gminy Kościelec o godz. 12.20

Protokołowała

Mariola Szymańska

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2017-11-09 12:07:50
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2017-11-09 12:08:02
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2017-11-09 12:10:12
Ostatnia zmiana:2017-11-09 12:10:22
Ilość wyświetleń:92
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij