Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXIV/17 z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 20 lipca 2017 roku

 

Protokół Nr XXXIV/17

z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec

z dnia 20 lipca 2017 roku

Otwarcia obrad o godzinie 9.09 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościelec Czesław Świderski wypowiadając słowa: „Otwieram obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec”.

Następnie Pan Przewodniczący powitał wójta gminy Dariusza Ostrowskiego, skarbnika Beatę Wawrzyniak. Powitał także, radnego powiatu Marka Świątka, wszystkich radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Powitał redaktora Przeglądu Kolskiego Aleksandrę Wysocką.

Następnie PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że w obradach sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych głosowań.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.

Ad  2.     Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt porządku obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Powiedział, że na wniosek Wójta proponuje wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt z numerem 13 „Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017 -2025”. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali i był on omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, uwagi do zgłoszonego wniosku.

Nikt się nie zgłosił. Wobec czego Pan Przewodniczący zarządził głosowanie:

-         Kto z Państwa jest za wprowadzeniem wnioskowanej przez Pana Wójta zmiany porządku obrad polegającej na wprowadzeniu  do porządku obrad dodatkowego punktu z numerem 13 „Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017 -2025” proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 „wstrzymujący się”

Rada Gminy przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych wnosi jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad.

Nikt się nie zgłosił wobec czego Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad uwzględniający przegłosowaną zmianę.

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2.     Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.     .Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

6.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę Nr III/9/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXIX/191/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2017 roku wraz z odpowiedzią na skargę.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec  w 2017 roku.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne., Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017 -2025.

14.  Skarga na działalność Wójta Gminy Kościelec – zajęcie stanowiska.

15.  Interpelacje i zapytania radnych.

16.  Odpowiedzi na interpelacje.

17.  Wolne wnioski i informacje.

18.  Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, wnioski, uwagi do zaprezentowanego porządku obrad.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec braku uwag, wniosków, zapytań przewodniczący Czesław Świderski poddał porządek obrad pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 „wstrzymujący się”

Rada Gminy przyjęła porządek obrad w odczytanym przez Przewodniczącego Rady brzmieniu.

Zamknięcie punktu 2 porządku obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 29 czerwca 2017 roku wszyscy radni otrzymali. Osobiście się z nim zapoznał. Odzwierciedla on przebieg sesji. Wobec powyższego zawnioskował o przyjęcie protokołu bez czytania. Zapytał czy ktoś z radnych zgłasza inną propozycję.

Nikt się nie zgłosił.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi, pytania, wnioski do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”,

-         0 „przeciw”,

-         0 „ wstrzymuję się”.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec zostały przyjęte.

Zamknął punkt 3 porządku.

Ad 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym

1)     Sz. Adam - przekazana za pośrednictwem Wójta Gminy Kościelec skarga w trybie art. 229 ust 3 Kodeksu postepowania administracyjnego dotyczące niedostosowania oficjalnego serwisu www do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12.04.2012r. wraz z dodatkowymi wnioskami;

2)     Wójt Gminy Kościelec - pismo adresowane do P. M. Stępnia do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy dot. złożenia wyjaśnień w sprawie stawianych zarzutów w skardze;

3)     Wójt Gminy Kościelec - projekty uchwał dotyczące XXXIV Sesji;

4)     Firma Barter SA - propozycja rozwiązań energetycznych opartych o skroplony gaz ziemny (LNG);

5)     Wójt Gminy Kościelec - wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXIV Sesji dodatkowego punktu wraz z projektem uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2025.

Punkt 4 porządku obrad został zamknięty.

Ad 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali.

RADNA BARBARA ZADAWAJ zwracając się do radnego powiatu Marka Świątka powiedziała, że ma do niego prośbę o uzgodnienie sprawy odbioru azbestu. Wyjaśniła, że z terenu gminy Kościelec zakwalifikowało się tylko sześć osób do demontażu i odbioru azbestu z dachu, a to co jest już zdjęte i składowane ma być brane pod uwagę kiedy indziej. Przypomniała, że wcześniej było mówione, że najpierw miał być odebrany azbest, który jest już zdjęty z dachów, a teraz wyszło odwrotnie. Zapytała jak długo mieszkańcy mają z tym czekać. Dodała, że teraz mieszkańcy mają pretensje, że tak to zostało rozwiązane. Dalej zapytała o to kiedy będzie robiony chodnik w Gozdowie i kto ma to w końcu wykonywać  - miasto Koło czy powiat. Powiedziała, że z tego co wie to ma to robić powiat. Dodała, że miasto Koło ma zabezpieczone środki na to zadania i chciałaby żeby powiat zajął się tą sprawą. Poprosił o interwencję w tej sprawie.

SOŁTYS SOŁECTWA LESZCZE RYSZARD STEFAŃSKI w imieniu mieszkańców zapytał czy byłaby możliwość budowy dalszej części ścieżki rowerowej od Białkowa w stronę ronda.

Z sali padła uwaga, że jest to droga wojewódzka.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNY POWIATU MAREK ŚWIĄTEK powiedział, że może przekazać tę prośbę dalej.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z obecnych na sali jeszcze chce zabrać głos.

SOŁTYS SOŁECTWA POLICE MOSTOWE IWONA FRANK zapytała czy zostaną wreszcie usunięte gałęzie zakrywające znak drogowy 10ton na ulicy Kolskiej. Przekazała, że zgłaszała już tę sprawę dwa razy i okazało się, że jest to sprawa powiatu. Poprosiła o to żeby tego w powiecie dopilnować.

SOŁTYS SOŁECTWA GĄSIORÓW JACEK ZIĘTEK podziękował Panu radnemu Świątkowi za szybką reakcję na zgłoszoną przez niego podczas ostatniej sesji sprawy wycinki drzew.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy jeszcze chciałby zabrać głos.

Nikt się nie zgłosił. Wobec czego oddał głos radnemu powiatu Markowi Świątkowi.

PAN RADNY ŚWIĄTEK odnosząc się do sprawy azbestu wyjaśnił, że rozstrzygnięty przetarg zakładał określone ilości azbestu do zdjęcia, utylizacji i że na terenie powiatu do tego programu przystąpiły prawie wszystkie gminy. Przekazał, że każda z gmin wniosła deklarowany przez siebie wkład i ten wkład własny przekładał się na ilość azbestu do odbioru z terenu danej gminy w stosunku do całości jaki powiat w przetargu założył. Dalej przekazał, że z informacji jakie posiada program zakłada łącznie kwotę 407.000,00 zł, z tego niespełna 300.000,00 zł przeznaczono w przetargu na zdjęcie, usunięcie i zutylizowanie a pozostałą kwotę 107.000,00 zł będzie w drugim przetargu przeznaczona tylko na transport i utylizację. Powiedział także, że kwestia zdjętego azbestu polega na tym, że faktycznie programowi transportu i utylizacji powinien podlegać azbest, który został zdjęty po 22 grudnia. Dodał, że azbest zdjęty wcześniej nie powinien podlegać. Dalej odnosząc się do kwestii chodnika powiedział, że jest on na terenie gminy miejskiej Koło i że powiat tylko i wyłącznie przekazuje część środków i że na pewno nie będzie on tego zadania wykonywał ponieważ nie jest to teren powiatu. Zapewnił, że porozmawia na ten temat z Panem Starostą.

Szum, kilka wypowiedzi w tle

PAN RADNY ŚWIĄTEK podziękował Panu sołtysowi Ziętkowi za miłe słowa. Dodał przy tym, że realizacja zgłaszanych uwag, wniosków nie jest od niego zależna i on jedynie może zapewnić, że przekaże je dalej. Odnosząc się do zgłoszonej sprawy wycinki gałęzi powiedział, że przekaże to zgłoszenie.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

RADNY TOMASZ KRUPA zwracając się do Pana radnego Świątka zapytał czy dobrze zrozumiał, że jeżeli ktoś zdjął teraz azbest to nie będzie się kwalifikował do tego programu transportu i utylizacji azbestu.

PAN RADNY ŚWIĄTEK odpowiedział, że będzie się kwalifikować. Wyjaśnił, że jeżeli ktoś usunął azbest z dachu przed 22 grudnia nie powinien się łapać do tego programu.

RADNA EWA SOBCZAK zwróciła uwagę na to, że trzeba pomyśleć o tych mieszkańcach, którzy wcześniej zdjęli eternit z dachów. Zapytała co mają mieszkańcy zrobić z tym zdjętym azbestem. Zwróciła także uwagę na to, że podania mieszkańcy mogą składać do 31 sierpnia do Urzędu Gminy i biorąc pod uwagę przekazaną przez Pana radnego Świątka informację to nie wie po co mieszkaniec ma z tym podaniem przyjść.

RADNA BARBARA ZADAWAJ dopowiedziała, że z terenu naszej gminy załapało się sześć osób na 12 ton, a reszta leży.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zaapelował o pojedyncze zabieranie głosu.

RADNA EWA SOBCZAK powtórzyła za radną Zadawaj, że na 21 sołectw z naszej gminy do programu zakwalifikowało się tylko sześć osób. Powiedziała, że według niej jest to krzywdzące. Zapytała co radni, sołtysi mają odpowiedzieć mieszkańcom.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY udzielił głosu radnej Zadawaj.

RADNA BARBARA ZADAWAJ zapytała radnego Świątka o to ile pieniędzy powiat dołożył gminie Kościelec do tej zbiórki azbestu. Dodała, że gmina dała 20.000,00 zł wkładu własnego.

RADNY MAREK ŚWIĄTEK odpowiedział, że to nie jest tak, że powiat dał jakieś środki na gminę Kościelec. Wyjaśnił, że powiat wniósł wkład własny tak jak inne gminy.

Szum, kilka wypowiedzi w tle

PANI RADNA SOBCZAK zapytała jak teraz radni, sołtysi będą wyglądali w swoich środowiskach kiedy powiedzą, że eternit, który został zdjęty przed rokiem nie zostanie zabrany.

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI przekazał, że on swojego eternitu nie zdejmował ale powiedział swoim mieszkańcom, że ma u siebie duży plac za stodołą i na paletach mogą do niego eternit przywozić i tam składować.  

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zaapelował o pojedyncze zabieranie głosu.

RADNA EWA SOBCZAK zwracając się do radnego Ciesielskiego zapytała go czy może ona przekazać informację, że jeżeli ktoś ma problem ze zdjętym eternitem to może go przywozić do sołtysa Ciesielskiego.

PAN CIESIELSKI odpowiedział, że mówił o jego mieszkańcach.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

W tle padło pytanie o to czy tak można robić i uwaga, że nie każdy ma taki plac.

PAN CIESIELSKI kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że ludzie go wybrali i że on jest dla ludzi a nie ludzie dla niego.

Kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zaapelował o pojedyncze zabieranie głosu.

RADNA BARBARA ZADAWAJ zwracając się do radnego Świątka poprosiła go o to żeby został zebrany ten azbest, który jest już złożony na podwórkach. Dodała, że puszczone zostały kurendy i teraz mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd. Powiedziała, że teraz mieszkańcy się pytają kiedy zostanie odebrany od nich ten azbest.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

Pan Przewodniczący zamknął punkt 7 porządku obrad.

Ad 6.   Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym

WÓJT GMINY DARIUSZ OSTROWSKI odczytał informację z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Odczytywanie informacji przerwane zostało przez dzwoniący telefon.

W tle padła uwaga sołtys Mirosławy Baryły, że telefony powinny być powyłączane.

PAN WÓJT zwracając się do radnych, sołtysów poprosił ich o wyłączanie telefonów ponieważ bardzo przeszkadzają. Dodał, że według niego nie bardzo to świadczy o powadze sesji Rady Gminy Kościelec, jeżeli taka sytuacja następuje.

RADNY TADEUSZ KRYGIER odnosząc się do przekazanej informacji na temat remontu dróg powiedział, że ulica Kwiatowa znajduje się w Ruszkowie Drugim, a nie jak odczytano w informacji w Ruszkowie Pierwszym.

PAN WÓJT podziękował za zgłoszoną uwagę.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI podziękował Panu Wójtowi za przedstawioną informację. Dodał, że ewentualna dyskusja na jej temat może być otwarta w punkcie wnioski i zapytania radnych.

Zamknięcie punktu 6 porządku obrad.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę Nr III/9/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI powiedział, że wszyscy radni otrzymali kopię skargi Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę Nr III/9/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zapytał czy życzą sobie głośnego jej odczytania.

Padła odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby.

Wobec tego PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę Nr III/9/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIV/211/17 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę Nr III/9/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 7 porządku obrad.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIV/212/17 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 8 porządku obrad.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXIX/191/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2017 roku wraz z odpowiedzią na skargę

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI powiedział, że wszyscy radni otrzymali kopię skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXIX/191/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2017 roku. Zapytał czy życzą sobie głośnego jej odczytania.

Padła odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby.

Wobec tego PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXIX/191/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2017 roku wraz z odpowiedzią na skargę proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIV/213/17 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXIX/191/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2017 roku wraz z odpowiedzią na skargę, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 9 porządku obrad.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec  w 2017 roku

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec  w 2017 roku proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIV/214/17 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec  w 2017 roku, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 10 porządku obrad.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne., Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne., Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIV/215/17 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne., Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 11 porządku obrad.

Posiedzenie opuszcza radny powiatu Marek Świątek

Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA przedstawiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje dodatkowe zmiany przedstawione przez Panią Skarbnik i  pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Zapytała czy ma czytać wszystkie zmiany.

Z sali padła odpowiedź, że nie trzeba.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIV/216/17 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 12 porządku obrad.

Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017-2025

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017-2025 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIV/217/17 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2017-2025, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 13 porządku obrad.

PRZERWA

10.22-10.46

Pan Przewodniczący wznowił obrady po przerwie. Powitał obecną na sali radcę prawną Urzędu Gminy Katarzynę Leń.

Ad 14. Skarga na działalność Wójta Gminy Kościelec – zajęcie stanowiska

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że wszyscy radni otrzymali kopię pisma skargi Pana Adama Sz. na działalność Wójta Gminy Kościelec. Zapytał czy radni życzą sobie głośnego odczytania pisma.

Z sali padła odpowiedź, że nie trzeba.

Wobec powyższego PAN PRZEWODNICZĄCY przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 18 lipca br. radni zapoznali się z treścią pisma, udzielonymi wyjaśnieniami i wypracowali stanowisko komisji w sprawie skargi. Poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytania stanowiska.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała wypracowane podczas wspólnego posiedzenia komisji stanowisko w sprawie skargi.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał radnych czy mają jakieś pytania, uwagi do przedstawionego stanowiska.

Nikt nie zabrał głosu. Wobec czego PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI wyjaśnił, że uzasadnienie do uchwały stanowi wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stanowisko w sprawie skargi, które było przedstawione wcześniej. Zapytał czy radni życzą sobie jego głośnego odczytania.

Z sali padła odpowiedź, że nie trzeba.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec powyższego PAN PRZEWODNICZĄCY zarządził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIV/218/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kościelec, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 14 porządku obrad.

Ad 15, 16. Interpelacje i zapytania radnych, Odpowiedzi na interpelacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos radnym.

RADNA BARBARA ZADAWAJ zwróciła się z prośbą o utwardzenie drogi Modrzewiowej, odcinka skrętu z ulicy Akacjowej na Modrzewiową. Wyjaśniła, że firma BAKUN nie może dojechać tam do mieszkańców i ostatnio samochód tam się zakopał w piachu na tym zakręcie.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że zostanie to sprawdzone.

RADNY JÓZEF PACHOLSKI powiedział, że przy nowej drodze od Ruszkowa Pierwszego technicznie jezdnia jest pochylona na zakręcie na ulicy Zakładowej w kierunku pól. Przekazał, że po ulewach na odcinku 100 m na łuku pierwszym jadąc od strony ulicy Kolskiej w kierunku zjazdu są wyrwy, powymywane przez wodę. Zgłosił potrzebę uzupełnienia tych ubytków.

PAN WÓJT zapytał na jakiej jest to ulicy.

PAN PACHOLSKI odpowiedział, że jest to ulica Zakładowa.

PAN WÓJT zapytał czy tak woda podmyła tą nową drogę.

PAN PACHOLSKI odpowiedział, że technicznie jest normalnym, że jezdnia jest pochylona i że tak został tam położony asfalt ale ulewa deszczu zrobiła swoje i że na tym odcinku są wyrwy, dziury.

W tle wypowiedź RADNEGO TADEUSZA KRYGIERA, który wyjaśnił, że jest to słabo utwardzone pobocze.

PAN WÓJT powiedział, że jak są duże ulewy to woda zmyje pobocze, zwłaszcza jak jest świeżo położone. Dodał, że droga ta jest objęta gwarancją i że zostanie to zgłoszone.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy radni jeszcze chcą zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu.

Wobec tego, że odpowiedzi na interpelacje udzielane były na bieżąco Pan Przewodniczący zamknął  punkt 15 i 16 porządku obrad.

Ad 17. Wolne wnioski i informacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali.

SOŁTYS SOŁECTWA POLICE MOSTOWE IWONA FRANK zwracając się do Pana Wójta zapytał go o to jakie kroki będą poczynione w sprawie drogi na której obecnie Pan Majchrzak powbijał kołki. Zapytała czy jest coś w tym kierunku robione. Wyjaśniła, że jadąc samochodem to jeszcze się to zauważy ale gdy ktoś wieczorem jedzie tam rowerem to może być wypadek ponieważ nie dosyć, że są tam powbijane kołki to dodatkowo zostało to powiązane taśmą.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odpowiedział, że w obecnej sytuacji gmina może zakupić słupki odblaskowe i postawić je w tym miejscu. Dodał, że poza tym nic nie można zrobić ponieważ to co Pani Majchrzak tam wymierzyła należy do niej. Wyjaśnił, że jest tak aż do końca płotu Pana Szumowskiego. Powiedział, że w tej sytuacji gmina niespecjalnie może coś z tym zrobić.

PANI SOŁTYS FRANK zapytała czy nie można tego kawałka odkupić.

PAN WÓJT powiedział, że już na samym początku jak tylko pojawił się problem, gdy zobaczyli jak jest na mapach, że droga jest wyjeżdżona to chciał go kupić. Dodał, że geodeta zrobił pomiary ale Pani Majchrzak nie była tym zainteresowana do tego stopnia, że nawet nie zapytała go się ile by dostała za ten kawałek ziemi. Powiedział, że nie interesuje jej ten temat. Dalej powiedział, że zostało zrobione rozgraniczenie na które Pani Majchrzak się nie zgodziła i od którego postanowień odwoływała się do samego końca. Dodał, że proces ten trwał bardzo długo aż w końcu się skończył i przyznano, że to rozgraniczenie zostało zrobione prawidłowo i w takim zakresie tak to wygląda. Powtórzył, że Pani Majchrzak nie jest tematem zainteresowana. Dalej przekazał, że w pewnym momencie przyszedł do niego maż Pani Majchrzak i pytał się o to czy ewentualnie gmina byłaby skłonna do wykupienia tego. Odpowiedział mu wówczas, że tak i poprosił o napisanie krótkiego pisma w którym wyrażają oni zainteresowanie sprzedażą. Wyjaśnił, że zamiast pisma wpłynęła skarga na niego do Rady Gminy.

PANI FRANK powiedziała, że może warto to miejsce zabezpieczyć jakimiś odblaskami. Powtórzyła, że gdy jedzie się samochodem to to widać w światłach natomiast rowerem ktoś może w to wjechać i będzie wypadek. Dalej przekazała, że pomalowane zostały nowe znaki drogowe i zwracając się do redaktora Przeglądu Kolskiego Pani Aleksandry Wysockiej powiedziała, czy nie można by było napisać artykułu do gazety informującego, że jest to niszczenia mienia publicznego, że za takie działania sprawcy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej.

REDAKTOR PRZEGLĄDU KOLSKIEGO ALEKSANDRA WYSOCKA zapytała o jaką miejscowość chodzi.

PANI SOŁTYS odpowiedziała, że o Police Mostowe. Powtórzyła, że zostały pomalowane nowe, dopiero co postawione znaki drogowe.

PAN WÓJT powiedział, że należałby to także zgłosić na policję.

PANI SOŁTYS powiedziała, że jest to uszkodzenie mienia.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN WÓJT poprosił Panią Sołtys żeby weszła później do pracownika Urzędu Pana Rafała Biskupskiego i opisała mu gdzie to jest i żeby on zgłosił to na policję.

W trakcie PANI SOŁTYS powtórzyła, że jest to niszczenie mienia i dla niej samej jest to wielki skandal.

PAN WÓJT dodał, że dzisiaj ma wiele jeszcze spraw i że też będzie na ten temat jutro rozmawiał z Panem Rafałem. Dodał, że dobrze by było żeby od razu to zgłosić. Dalej powiedział, że być może będzie osoba, która widziała kto to zrobił.

PANI SOŁTYS odpowiedziała, że być może tak będzie. Dalej powiedziała, że na działce po śp. Panu Wicbergu, którą obecnie posiada jego córka Majewska-Murakowska jest domek który jest także wymazany. Dodała, że prawdopodobnie tam osoby te się spotykają i robią graffiti. Powiedziała, że ona tam nie była ale jej maż mówił, że mury są tam wymalowane i być może gdy wyszli stamtąd to wymalowali też znaki. Dalej powiedziała, że może policja zajrzałaby do tego domku.

PANI REDAKTOR zapytała czy jest to opuszczona posesja.

PANI SOŁTYS powiedziała, że tak, że jest to w Policach na samym końcu.

SOŁTYS SOŁECTWA DĄBROWICE STARE ZOFIA ZIEMIAŃSKA powiedziała, że chciała ponowić swoją prośbę o przestawienie tablicy informacyjnej w Dąbrowicach Starych przy byłym sklepie, która stoi obecnie na prywatnej posesji. Wyjaśniła, że będzie problem gdy obecny właściciel ogrodzi tę działka. Dodała, że po przesunięciu zmieści się ona w pasie rowu, który nie jest już jego własnością.  

PAN WÓJT powiedział, że nikt mu tego nie zgłaszał i że obecnemu właścicielowi chyba ta tablica nie przeszkadza.

PANI SOŁTYS odpowiedziała, że zgłaszała to Panu Sekretarzowi.

PAN WÓJT powiedział, że ten Pan nie zgłasza mu tego problemu to być może nie przeszkadza mu to i nie jest tym zainteresowany.

PANI SOŁTYS zapytała do kogo w takim razie powinna to zgłosić.

PAN WÓJT powiedział, że do nikogo.

W trakcie PANI SOŁTYS powiedziała, że sama nie da rady tego przestawić ponieważ jest to zabetonowane.

PAN WÓJT powiedział, że ten Pan najwyraźniej nie jest zainteresowany tym żeby tą tablicę przesunąć.

W trakcie PANI SOŁTYS odpowiedziała, że rozmawiała z tym Panem i że w tej chwili ta tablica mu nie przeszkadza, ale będzie on grodził swoją działkę.

PAN WÓJT powiedział żeby poczekać z tym. Dodał, że on nie wie kiedy ten Pan będzie to grodził.

PANI SOŁTYS powtórzyła, że rozmawiała z tym Panem, który powiedział, że na razie jeszcze nie grodzi, ale kończy remontować budynek i wtedy będzie grodził. Dodała, że działka tego Pana sięga wysokości studzienki.

W trakcie PAN WÓJT powiedział, że tablica zostanie przesunięta.

PANI SOŁTYS kontynuując swoją wypowiedź powiedziała, że gdy działka ta zostanie wygrodzona to nie będzie miała ona wówczas dojścia do tablicy ogłoszeń.

PAN WÓJT powiedział, że jest to nie tylko problem Pani Sołtys ale i gminy więc będzie to rozwiązane. Dodał, że jego zdaniem to ten Pan powinien zgłosić że będzie grodził, żeby gmina przesunęła tę tablicę. Powiedział, że teraz okazuje się, że gmina bardziej przejmuje się tym problemem niż on. Dodał, że wystarczyłoby żeby zadzwonił do niego i powiedział, że jest taka i taka sprawa. Na zakończenie powiedział, że w każdej chwili można to zrobić. Dodał, że zleci to spółce i ona tę tablicę przestawi. Zapewnił, że będzie to zrobione tylko trudno jest mu dzisiaj powiedzieć kiedy.

W trakcie PANI SOŁTYS powiedziała, że przekaże tę informację. Dodała, że nie chodzi jej o to żeby to było dzisiaj  czy jutro zrobione tylko o to żeby jak pojawi się taka możliwość żeby to zrobić.

PAN WÓJT powiedział, że gdy Pan ten będzie grodził swoją działkę to na pewno zgłosi to do gminy. Poprosił o to żeby to zrobił telefonicznie, czy osobiście i wówczas gmina zadziała w tej sprawie.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z obecnych na sali jeszcze chciałby zabrać głos.

RADNA JANINA LIPSKA powiedziała, że jest duży problem z plagą lisów. Wyjaśniła, że zgłaszała to już do koła łowieckiego i nikt się w tym temacie nie zgłosił.

PAN WÓJT odpowiedział, że jeśli koło łowieckie nic nie zrobi to nie ma innej możliwości. Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o pojedyncze zabieranie głosu.

RADNA EWA SOBCZAK powiedziała, że chciałaby na ręce Pana Wójta złożyć pochwałę na pracownika Urzędu Pana Szmagaja, który obecnie pracuje na terenie jej sołectwa i jest wszędzie, wyprzedza się z nią w pracy. Wyjaśniła, że na stołach przy grillu, przy ulicy Miodowej, rozsypana została kreda, która przy kontakcie z wodą utworzyły skorupę na tych stołach. Dodała, że we współpracy z mieszkanką Kościelca za pomocą gąbki to usunęły ale okazało się, że Pan Szmagaj już sam jechał żeby to wyczyścić szpachelką. Dalej powiedziała, że Pan Szmagaj w wielu sprawach, które maja miejsce np. rozbite butelki, popsuta ławka szybko reaguje i je naprawia, dlatego chciałaby na dzisiejszej sesji go pochwalić i podziękować mu za to.

PAN WÓJT powiedział, że Pan Szmagaj nie może sobie tak po prostu wziąć i jechać gdzie chce. Zapytał Panią Sołtys czy był on tam po godzinach pracy.

PANI SOŁTYS odpowiedziała, że w godzinach pracy.

PAN WÓJT powiedział, że jeżeli był w godzinach pracy to prawdopodobnie miał dyspozycje wydane przez Pana Sekretarza albo od innej osoby z Urzędu. Dodał, że do jego obowiązków należy żeby takie rzeczy wykonywać. Powiedział, że czasem jest tak, że ktoś z mieszkańców zgłasza do gminy takie rzeczy i najczęściej dzwonią bezpośrednio do sekretarza i wówczas sekretarz dysponuje pracownikami. Dalej powiedział, że jego zdaniem wszyscy pracownicy wspaniale się wywiązują ze swoich obowiązków.

W trakcie PANI SOŁTYS powiedziała, że zgadza się z Panem Wójtem ale chciała zaznaczyć, że z Panem Szmagajem ta współpraca układa się naprawdę wspaniale i poprzez swoje działania bardzo ułatwia jej pracę. Dalej zwracając się do Pana Wójta poprosiła o zamontowanie kosza na śmieci na przystanku autobusowym.

PAN WÓJT powiedział, że z tego co wie to na żadnym przystanku autobusowym nie ma kosza. Dalej powiedział, że jeżeli ktoś będzie odpowiedzialny za usuwanie z niego śmieci i zostanie złożone takie oświadczenie w gminie to wówczas taki kosz zostanie wstawiony.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

W trakcie PANI SOŁTYS powiedziała, że ona śmieci z przystanku zabiera do domu.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY powiedział, że głos mają sołtysi.

SOŁTYS SOŁECTWA GOZDÓW BARBARA ZADAWAJ powiedziała, że chciałaby żeby znak STOP który jest ustawiony przy wjeździe do komisu w Gozdowie był widoczny. Wyjaśniła, że jadąc od strony Koła na Kościelec, czy na Gozdów to nie jest on widoczny. Dalej zapytała Pana Wójta o to kto ma sprzątać śmieci z placów zabaw.

PAN WÓJT odpowiedział, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami placami zabaw powinni zajmować się mieszkańcy, Rada Sołecka. Dodał, że to pytanie padało już wielokrotnie.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

Nikt się nie zgłosił wobec czego Pan Przewodniczący zamknął punktu 17 porządku obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad PAN PRZEWODNICZĄCY zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Kościelec o godz. 11.22

Protokołowała

Mariola Szymańska

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2017-11-09 12:06:27
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2017-11-09 12:06:28
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2017-11-09 12:10:12
Ostatnia zmiana:2017-11-09 12:10:22
Ilość wyświetleń:85
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij