Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXIII/17 z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 29 czerwca 2017 roku

Protokół Nr XXXIII/17

z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Otwarcia obrad o godzinie 9.10 na Sali Sportowej przy Zespole Szkół w Kościelcu dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościelec Czesław Świderski wypowiadając słowa: „Otwieram obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec”.

Następnie Pan Przewodniczący powitał wójta gminy Dariusza Ostrowskiego, skarbnika Beatę Wawrzyniak, sekretarza Krzysztofa Nawrockiego. Powitał także wszystkich radnych, sołtysów, przybyłych gości.

Następnie PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że w obradach sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych głosowań.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.

Ad  2.     Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt porządku obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Odczytał jego treść:

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2.     Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.     Wręczenie wyróżnień dla uczniów ze szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi.

5.     Wręczenie stypendiów dla uczniów.

6.     Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

7.     Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

8.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok:

a)     przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Gminy Kościelec za rok 2016;

b)    zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Gminę Kościelec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia;

c)     dyskusja;

d)    podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:

a)     przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kościelec z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016;

b)    zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kościelec w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kościelec z tytułu wykonania budżetu za rok 2016;

c)     zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Gminy Kościelec dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016;

d)    dyskusja;

e)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Odpowiedzi na interpelacje.

13.  Wolne wnioski i informacje.

14.  Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, wnioski, uwagi do zaprezentowanego porządku obrad.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec braku uwag, wniosków, zapytań przewodniczący Czesław Świderski poddał porządek obrad pod głosowanie:

-         Kto z Państwa jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 „wstrzymujący się”

Rada Gminy przyjęła porządek obrad w odczytanym przez Przewodniczącego Rady brzmieniu.

Zamknięcie punktu 2 porządku obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 14 czerwca 2017 roku wszyscy radni otrzymali. Osobiście się z nim zapoznał. Odzwierciedla on przebieg sesji. Wobec powyższego zawnioskował o przyjęcie protokołu bez czytania. Zapytał czy ktoś z radnych zgłasza inną propozycję.

Nikt się nie zgłosił.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi, pytania, wnioski do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do protokołów, po czym przeprowadził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”,

-         0 „przeciw”,

-         0 „ wstrzymuję się”.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że protokół z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kościelec zostały przyjęte.

Zamknął punkt 3 porządku.

Ad 4. Wręczenie wyróżnień dla uczniów ze szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos Wójtowi Gminy.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI zwrócił uwagę, że ten punkt porządku obrad związany jest z wręczeniem wyróżnień dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, brali udział w konkursach przedmiotowych. Przypomniał, że od kilku lat na sesji Rady Gminy Kościelec uroczyście są wyróżniani uczniowie. Powiedział, że był to dobry pomysł ponieważ celem tego działania było to żeby zmotywować w sposób odpowiedni uczniów, zachęcić ich do dobrej, rzetelnej pracy. Dalej powiedział, że jego zdaniem są tego efekty. Przekazał, że same już wyniki egzaminów końcowych mówią o tym, że nasza gmina należy do czołówki w powiecie. Dodał, że jest to bardzo duży sukces i dlatego też chciałby dzisiaj podziękować uczniom, rodzicom i wychowawcom.

Następnie wspólnie z Panem Przewodniczącym wręczyli wyróżnionym uczniom statuetki i listy gratulacyjne dla rodziców. W trakcie wręczania skarbnik Beata Wawrzyniak odczytała osiągnięcia poszczególnych uczniów.

„Maj Aleksandra - uczennica kl. IIIa gimnazjum.

Osiągnięcia:

- II miejsce w Maratonie Matematycznym Gimnazjalistów w Kłodawie;

- udział w III etapie (diecezjalnym) w konkursie religijnym we Włocławku;

- udział w drugim etapie konkursu wiedzy samorządowej w Grzegorzewie;

- wyróżnienie w konkursie filmowym w Poznaniu;

- I miejsce w szkolnym turnieju piłki ręcznej;

- wyróżnienie w szkolnym konkursie recytatorskim.

Ola posiada wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych, systematycznie przygotowuje się do lekcji, umie pracować w grupie podejmując różne role. Potrafi stawiać sobie coraz wyższe wymagania. Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Stwarza atmosferę życzliwości. Dba o dobre imię szkoły w środowisku.

Wychowawca: Tomasz Błaszczyk

Rodzice: Jacek i Elżbieta Maj.

Szymczak Klaudia - uczennica kl. IIIa gimnazjum,

Osiągnięcia:

- wyróżnienie w konkursie recytatorskim (klasa 2a gimnazjum);

- I miejsce w konkursie recytatorskim (etap szkolny);

- III miejsce w konkursie recytatorskim (etap powiatowy);

- II miejsce w szkolnym konkursie „Twoja twarz brzmi znajomo”;

- I miejsce w szkolnym turnieju piłki ręcznej.

Klaudia posiada wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych, systematycznie przygotowuje się do lekcji, umie pracować w grupie podejmując różne role. Potrafi stawiać sobie coraz wyższe wymagania. Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Stwarza atmosferę życzliwości. Dba o dobre imię szkoły w środowisku.

Wychowawca: Tomasz Błaszczyk

Rodzice:  Gabriela Filiks  i Grzegorz Szymczak.

Majchrowska Marta,  - uczennica kl. IIIa gimnazjum,

Osiągnięcia: aktywne wywiązywanie się z obowiązków Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

- organizowanie wycieczek i imprez dla społeczności szkolnej (wyjazdy na lodowisko, wyjazdy na basen, maratony filmowe, współpraca z Muzeum w Chełmnie);

- I miejsce w szkolnym turnieju piłki ręcznej;

- prowadzenie i udział w warsztatach wegańskich;

- prowadzenie imprez szkolnych np. Dzień Nauczyciela, „Zagrożenia to zniszczenia”;

- udział w konkursie geograficznym;

- udział w konkursie j. angielskiego;

- udział w obchodach Dnia Niepodległości 11 listopada w Turach.

Marta posiada wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych, systematycznie przygotowuje się do lekcji, umie pracować w grupie podejmując różne role. Potrafi stawiać sobie coraz wyższe wymagania. Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Stwarza atmosferę życzliwości. Dba o dobre imię szkoły w środowisku.

wychowawca: Tomasz Błaszczyk

Rodzice: Krzysztof i Małgorzata Majchrowscy

 

Kucal Maksym  - uczeń kl. IIIa gimnazjum,

Osiągnięcia:

- I miejsce w Maratonie Matematycznym Gimnazjalistów w Kłodawie;

- II miejsce Brązowa tarcza w IV edycji Turnieju Wiedzy na Dworze Króla Kazimierza Wielkiego w LO;

- udział w rejonowym etapie kuratoryjnego konkursu historycznego;

- udział w rejonowym etapie kuratoryjnego konkursu matematycznego.

Maksym bierze aktywny udział w życiu szkoły. Wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Posiada wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych, systematycznie przygotowuje się do lekcji, umie pracować w grupie podejmując różne role. Potrafi stawiać sobie coraz wyższe wymagania. Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Stwarza atmosferę życzliwości. Dba o dobre imię szkoły w środowisku.

Wychowawca: Tomasz Błaszczyk

Rodzice Anna Rej - Kucal i Mariusz Kucal

Lewandowski Mateusz - uczeń kl. IIIa gimnazjum,

Osiągnięcia:

- I miejsce w Maratonie Matematycznym w Kłodawie;

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kolskiego w piłce ręcznej;

- wyróżnienie w konkursie filmowym w Poznaniu – finał.

Opinia Rady Pedagogicznej: Mateusz bierze aktywny udział w życiu szkoły. Wzorowo wywiązuje się z podstawowych obowiązków. Posiada wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych, systematycznie przygotowuje się do lekcji, umie pracować w grupie podejmując różne role. Potrafi stawiać sobie coraz wyższe wymagania. Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Stwarza atmosferę życzliwości. Dba o dobre imię szkoły w środowisku.

Wychowawca: Tomasz Błaszczyk;

Rodzice: Jerzy i Agnieszka Lewandowscy

 

Wieczorkiewicz Wiktoria - uczennica kl. IIIa gimnazjum,

Osiągnięcia:

- II miejsce w Maratonie Matematycznym w Kłodawie;

- III miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim (2a gimnazjum);

- II miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim (3a gimnazjum);

- I miejsce w szkolnym turnieju piłki ręcznej;

- udział w drugim etapie konkursu „Złota żaba” w Swarzędzu;

- udział w drugim etapie konkursu o wiedzy samorządowej w Grzegorzewie;

- udział w etapie rejonowym konkursu biologicznego;

- udział w etapie rejonowym konkursu historycznego;

- udział w etapie rejonowym konkursu matematycznego.

Wiktoria bierze aktywny udział w życiu szkoły. Wzorowo wywiązuje się z podstawowych obowiązków. Posiada wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych, systematycznie przygotowuje się do lekcji, umie pracować w grupie podejmując różne role. Potrafi stawiać sobie coraz wyższe wymagania. Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Stwarza atmosferę życzliwości. Dba o dobre imię szkoły w środowisku.

wychowawca: Tomasz Błaszczyk

Rodzice: Tomasz i Katarzyna Wieczorkiewicz

 

 

Cicha Julia  - uczennica kl. IIIb gimnazjum,

Osiągnięcia:

-      udział w konkursie ogólnopolskim Ekonomii na co dzień;- „Edukacja finansowa – racjonalne gospodarowanie finansami osobistymi”;

-      udział w konkursie ogólnopolskim Ekonomii na co dzień - „Dobra publiczne, finanse publiczne”;

-      aktywna działalność w Harcerstwie.

Julia jest osobą bardzo zaangażowaną w życie szkoły. Zawsze chętnie i sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Umie pracować w grupie podejmując różne role. Jest osobą pilną i solidną. Zawsze można na nią liczyć. Chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Stwarza atmosferę życzliwości. Zawsze dba o dobre imię szkoły w środowisku.

wychowawca: Agata Jaroszewska

Rodzice: Marek i Aleksandra Cicha.

Wargacka Weronika - uczennica kl. IIIb gimnazjum,

Osiągnięcia:

- udział w konkursie ogólnopolskim Ekonomii na co dzień;- „Edukacja finansowa – racjonalne gospodarowanie finansami osobistymi”;

- udział w konkursie ogólnopolskim Ekonomii na co dzień - „Dobra publiczne, finanse publiczne”;

- wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Weronika sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Ma wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, umie pracować w grupie. Jest osobą ambitną. Potrafi stawiać sobie coraz wyższe wymagania. Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Jest osobą wrażliwą i serdeczną. Stwarza atmosferę życzliwości. Zawsze dba o dobre imię szkoły w środowisku.

wychowawca: Agata Jaroszewska

Rodzice: Jerzy i Ewa Wargaccy

Cicha Kinga  - uczennica kl. IIIb gimnazjum,

 

Osiągnięcia:

-         udział w etapie wojewódzkim Konkursu promującego Idee Honorowego Krwiodawstwa

-         I miejsce w dekanacie w konkursie Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – Jan Paweł II papież rodziny;

-         II miejsce w etapie rejonowym konkursu „O zdrowie dbamy, więc styl życia najbliższych zmieniamy”

-         udział w konkursie ogólnopolskim Ekonomii na co dzień;- „Edukacja finansowa – racjonalne    gospodarowanie finansami osobistymi”

-         udział w konkursie ogólnopolskim Ekonomii na co dzień - „Dobra publiczne, finanse publiczne”;

-         wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kinga bierze aktywny udział w życiu szkoły. Sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, umie pracować w grupie. Jest osobą sumienną i ambitną. Potrafi wysoko  stawiać sobie poprzeczkę i osiągać wyznaczone cele. Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Jest osobą wrażliwą i serdeczną. Stwarza atmosferę życzliwości. Zawsze dba o dobre imię szkoły w środowisku.

wychowawca: Agata Jaroszewska

Rodzice Jarosław i Marzena Cicha

 

 

Gajda Anna - uczennica kl. IIIb gimnazjum,

Osiągnięcia:

-         I miejsce w zawodach drużynowych Coca-Cola Cup;

-         udział w konkursie ogólnopolskim Ekonomii na co dzień;- „Edukacja finansowa – racjonalne    gospodarowanie finansami osobistymi”;

-          udział w konkursie ogólnopolskim Ekonomii na co dzień - „Dobra publiczne, finanse publiczne”;

-         wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

-         aktywna przynależność do Harcerstwa i zdobycie stopnia zastępowej.

Ania aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Posiada wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, umie pracować w grupie. Jest osobą pracowitą i ambitną. Gdy wyznaczy sobie cel potrafi go osiągać.  Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Jest osobą wrażliwą i serdeczną. Stwarza atmosferę życzliwości. Zawsze dba o dobre imię szkoły w środowisku.

wychowawca: Agata Jaroszewska

Rodzice Tadeusz i Marzena Gajda”.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Punkt 4 porządku obrad został zamknięty.

Ad 5. Wręczenie stypendiów dla uczniów.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos Panu Wójtowi.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że jest dla niego olbrzymią satysfakcją, że może te wyróżnienia wręczyć uczniom. Przekazał zasady przyznawania stypendium zgodnie z uchwałą podjętą podczas XXIII Sesji Rady Gminy Kościelec. Wyjaśnił, że zgodnie z zapisem § 2 stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi szkoły  podstawowej  klasy IV-VI, który osiągnął w pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 5,6 i wzorową ocenę z zachowania oraz uczniowi  gimnazjum klasy I-III, który osiągnął w pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 5,4 i wzorową ocenę z zachowania. Zgodnie z § 4 uchwały stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum, który uczestnicząc w zawodach organizowanych przez kuratoria oświaty, Szkolne Związki Sportowe, centralne związki sportowe, wojewódzkie związki sportowe zarejestrowane w Polskim Związku Sportowym uzyskał: 1-6 miejsce w zawodach szczebla wojewódzkiego; 1-10 miejsce w zawodach szczebla międzywojewódzkiego; 1-30 miejsce w zawodach szczebla krajowego lub międzynarodowego. Dalej powiedział, że jest to historyczny moment dla gminy Kościelec ponieważ do tej pory nie było stypendiów i że dzisiaj po raz pierwszy zostają one wręczone. Dodał, że niewiele jest takich gmin, które stypendia przyznają i że w naszym powiecie są tylko trzy. Dalej powiedział, że podjęta przez Radę uchwała była konsultowana ze wszystkimi dyrektorami. Przekazał, że wpłynęło pismo od Rady Rodziców z prośbą aby te wymogi zmniejszyć. Wyjaśnił, że pismo zostanie rozpatrzone. Dalej powiedział, że przyznanie stypendium jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym w naszej gminie. Dodał, że zdecydował także żeby oprócz stypendiów pozostawić wręczanie wyróżnień dla uczniów, którzy bardzo angażują się w życie szkoły. Dalej odnosząc się do kwoty stypendium powiedział, że zawsze jest ona uzależniona od ilości uczniów. Wyjaśnił, że środki przeznaczone na stypendia były wcześniej zaplanowane w budżecie i trudno było wówczas przewidzieć ilu uczniów je otrzyma. Dodał, że w przyszłym roku postara się żeby to było na wyższym poziomie.

Następnie wspólnie z Panem Przewodniczącym wręczyli wyróżnionym uczniom statuetki, stypendia i listy gratulacyjne dla rodziców. W trakcie wręczania przewodnicząca Komisji Stypendialnej Beata Wawrzyniak odczytała osiągnięcia poszczególnych uczniów.

 

Stypendia za wyniki w nauce:

 

„Maria Dominiak – Uczennica klasy V b Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kościelcu – średnia ocen: I półrocze - 5,80; II półrocze – 6,00.

wychowawca: Danuta Struglińska

Rodzice: Anna i Piotr Dominiak

Julia Lalik – Uczennica klasy IV b Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kościelcu – średnia ocen: I półrocze - 5,82; II półrocze – 5,82.

Wychowawca: Renata Załęska

Rodzice: Beata i Piotr Lalik

Michalina Anastaziak – Uczennica klasy I a, średnia ocen: I półrocze – 5,50,  II półrocze – 5,75.

Wychowawca: Elżbieta Kujawa

Rodzice: Liliana i Michał Anastaziak

Nikola Czupryńska- Uczennica klasy I a, średnia ocen: I półrocze – 5,43,  II półrocze – 5,56.

Wychowawca: Elżbieta Kujawa

Rodzice: Magdalena i Krzysztof Czupryńscy

Maksym Kucal - Uczeń klasy III a, średnia ocen: I półrocze – 5,80; II półrocze – 5,83.

wychowawca: Tomasz Błaszczyk

Rodzice Anna Rej - Kucal i Mariusz Kucal

Aleksandra Maj - Uczennica klasy III a, średnia ocen: I półrocze – 5,47; II półrocze – 5,72.

wychowawca Tomasz Błaszczyk

Rodzice Jacek i Elżbieta Maj  

Wiktoria Matuszak - Uczennica klasy I a, średnia ocen: I półrocze – 5,79; II półrocze – 6,00.

Wychowawca Elżbieta Kujawa

Rodzice: Izabela i Bogumił Matuszak

 

Wiktoria Wieczorkiewicz: - Uczennica klasy III a, średnia ocen: I półrocze – 5,80; II półrocze – 5,89.

wychowawca: Tomasz Błaszczyk

Rodzice Tomasz i Katarzyna Wieczorkiewicz

Jakub Szybura –Uczeń klasy I b, średnia ocen: I półrocze – 5,62; II półrocze – 5,81.

Wychowawca: Maciej Dzięgielewski

Rodzice: Krystyna i Zdzisław Szybura”.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Stypendia sportowe:

Następnie wspólnie z Panem Przewodniczącym wręczyli wyróżnionym uczniom statuetki, stypendia  i listy gratulacyjne dla rodziców. W trakcie wręczania przewodnicząca Komisji Stypendialnej Beata Wawrzyniak odczytała osiągnięcia poszczególnych uczniów.

 

Michał Grochowski - Uczeń  klasy IIa Gim. – Piąte miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów  w Szachach w grupie C15.

Trenerzy UKKS Kiełbaska w Kościelcu: Marta Hanusek, Dariusz Ostrowski.

Rodzice: Wioletta i Piotr Grochowscy

Miłosz Świderski - Uczeń klasy IIIa SP - ósme miejsce w Mistrzostwach Międzywojewódzkich w Gnieźnie w 2016 roku.

Trenerzy UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu: Marta Hanusek, Dariusz Ostrowski.

Rodzice: Kamila i Ryszard Świderscy

Jagoda Świderska - Uczennica klasy II c SP – pierwsze miejsce w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Szachach w 2017 roku, szóste miejsce Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów Gniezno w 2016 roku, jedenaste miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików Szczyrk 2017 roku.

Trenerzy UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu: Marta Hanusek, Dariusz Ostrowski.

Rodzice: Kamila i Ryszard Świderscy.”

TRENER DARIUSZ OSTROWSKI przekazał, że Jagoda zdobyła Mistrzostwo Wielkopolski w bardzo pięknym stylu i rzadko się zdarza żeby uzyskać stuprocentowy wynik. Dodał, że gdyby nie pech na Mistrzostwach Polski w Szczyrku to pojechałaby na Mistrzostwa Świata.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Następnie Pan Wójt wspólnie z Panem Przewodniczącym wręczyli podziękowania dla wychowawców wyróżnionych uczniów, dyrektora, trenerów. Podziękowania przekazano:

1)    wychowawcom: Tomaszowi Błaszczykowi, Agacie Jaroszewskiej, Maciejowi Dzięgielewskiemu, Elżbiecie Kujawie, Renacie Załęskiej, Danucie Struglińskiej,

2)    dyrektorowi ZS w Kościelcu Dorocie Gałdyn,

3)    trenerowi UKKS Kiełbaska w Kościelcu Marcie Hanusek  oraz prezesowi UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu Jolancie Ostrowskiej.

Zamknięcie punktu 5 porządku obrad.

PRZERWA

10.00 – 10 25

Obecnych 15 radnych.

Ad 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym

1)     Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego - Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Powiatu Kolskiego;

2)     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Wezwanie do złożenia odpowiedzi na skargę w terminie 30 dni na Uchwałę Nr III/9/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz doręczenie odpisu w/w skargi;

3)     Wojewoda Wielkopolski - do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarga na uchwałę  XXIX/191/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2017.

Punkt 6 porządku obrad został zamknięty.

Ad 7. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że Pan Starosta przekazał, że nie może uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu Rady Gminy Kościelec ponieważ w dniu dzisiejszym jest także sesja absolutoryjna w powiecie. Oddał głos radnym.

RADNY TADEUSZ KRYGIER zwracając się do radnego Marka Świątka powiedział, że przy wjeździe na autostradę na wiadukcie jest barierka, która obecnie jest zardzewiała. Przypomniał, że w ubiegłym roku zgłaszał tę sprawę do powiatu ale do tej pory nic w tej sprawie się nie zmieniło. Poprosił o następną interwencję w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos.

RADNY POWIATU MAREK ŚWIĄTEK odpowiadając radnemu Krygierowi zapewnił, że przekaże tę sprawę dalej. Dalej poruszył temat zbiórki azbestu. Powiedział, że będzie zwiększony limit transportu i utylizacji i jeżeli dla kogoś zabrakło to będzie można się jeszcze ubiegać. Dodał, że na pewno taka informacja zostanie przekazania ze starostwa do Urzędu Gminy.

Pan Przewodniczący zamknął punkt 7 porządku obrad.

 

Ad 8.   Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym

WÓJT GMINY DARIUSZ OSTROWSKI odczytał informację z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI podziękował Panu Wójtowi za przedstawioną informację. Dodał, że ewentualna dyskusja na jej temat może być otwarta w punkcie wnioski i zapytania radnych.

Zamknięcie punktu 8 porządku obrad.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI powiedział, że zgodnie z przegłosowanym porządkiem obrad punkt ten będzie miał następujący przebieg:

a)     przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Gminy Kościelec za rok 2016;

b)    zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Gminę Kościelec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia;

c)     dyskusja

d)    podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI powiedział, że obecnie radni przystępują do rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kościelec oraz sprawozdania finansowego gminy Kościelec za rok 2016. Poprosił Skarbnika gminy Panią Beatę Wawrzyniak o przedstawienie sprawozdań.

SKARBNIK BEATA WAWRZYNIAK przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowego Gminy Kościelec za rok 2016.

SPRAWOZDANIE Z  WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok, po uwzględnieniu zmian w trakcie roku, na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 23.994.129,16 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 23.765.282,01 zł, co stanowi 99,05% planu. Po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wydatków wyniósł 23.935.129,16 zł, które zrealizowano w kwocie 22.008.243,36 zł, czyli w 91,95 %. W ramach zrealizowanych dochodów ogółem kwota dochodów bieżących to 23.416.874,59 zł natomiast kwota dochodów majątkowych to 348.407,42 zł. W zrealizowanych wydatkach kwota wydatków bieżących to 20.595.464,79 zł na planowane 21.931.364,16 zł, natomiast kwota wydatków majątkowych to 1.412.778,57 zł na planowane 2.003.765,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w 2016 roku powstała nadwyżka w kwocie 1.757.038,65 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły. Na spłatę pożyczek oraz kredytów w 2016 roku przeznaczono środki w wysokości 210.000,00 zł (dotyczyło to pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mariampolu).

W 2016 roku z budżetu Gminy przekazano kwotę 462.420,25 zł w formie dotacji zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Plan dochodów opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku wynosił 645.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 650.925,15 zł. Wydatki sfinansowane tymi opłatami zrealizowano w wysokości 702.038,44 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość ogółem mienia komunalnego Gminy Kościelec wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 39.479.589,57 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość mienia wzrosła o kwotę 1.482.848,92 zł. W poszczególnych grupach przedstawia się to następująco:

1.      grupa 0 – grunty – zwiększenie o kwotę 498.042,53 zł

2.      grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu – zwiększenie o kwotę 64.881,12 zł;

3.      grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie o kwotę 843.590,83 zł;

4.      grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne – zwiększenie o kwotę 15.576,15 zł;

5.      grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – zmniejszenie o kwotę 21.403,45 zł;

6.      grupa 5, 6 i grupa 7 nie uległy zmianie;

7.      grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane – zwiększenie o kwotę 60.161,74 zł;

8.      akcje i udziały - zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł.”

„SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Na sprawozdanie finansowe składa się:

    I.          bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

   II.          bilans jednostki budżetowej,

 III.          rachunek zysków i strat,

 IV.          zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Suma bilansowa bilansu z wykonania budżetu Gminy Kościelec na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 3.909.689,76 zł. Na tę kwotę po stronie aktywów składają się następujące pozycje:

1)    środki pieniężne budżetu w kwocie 3.802.768,21 zł,

2)     należności w kwocie ogółem 106.921,55 zł, na które składają się należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 106.681,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 303.55 zł.

Po stronie pasywów na sumę bilansową składają się następujące pozycje:

1)      zobowiązania wobec budżetów w kwocie 310.220,31 zł – są to dotacje do zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego,

2)      nadwyżka budżetu w kwocie 1.757.038,65 zł,

3)      wynik na operacjach niekasowych w kwocie 460.000,00 zł (dotyczy to umorzenia pożyczki),

4)      skumulowany wynik budżetu w kwocie 1.022.636,80 zł,

inne pasywa w kwocie 359.794,00 zł (dotyczy to subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu a dotyczy stycznia 2017 roku).”

Następnie WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA przedstawiła Uchwałę Nr SO-0954/25/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2017 r. wyrażająca pozytywna opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Kościelec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY CZESŁAW ŚWIDERSKI wypowiadając słowa „Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kościelec wraz informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem finansowym za 2016 rok. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kościelec wraz informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok” oddał głos obecnym na sali radnym.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu PAN PRZEWODNICZĄCY dokonał podsumowania wykonania budżetu za 2016 rok. Powiedział, że jest powód do zadowolenia za osiągnięty sukces, za bardzo dobrze zrealizowany plan finansowy. Dalej powiedział, że chciałby za te osiągnięcia podziękować Panu Wójtowi, byłej Pani Skarbnik, obecnej Pani Skarbnik, Panu Zastępcy Wójta, Panu Sekretarzowi i wszystkim pracownikom którzy przyczynili się do osiągnięcia dobrych wyników. Dalej powiedział, że dobra praca i współpraca Pana Wójta z Radą Gminy wydaje owocne i dobre wyniki. Dopowiedział od siebie, że jest zadowolony i jest przekonany, że tak samo myślą radni.

NASTĘPNIE PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o zabranie głosu przewodniczący poszczególnych komisji stałych. Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów Krzysztof Ciesielski; Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Polityki Gospodarczej i Komunalnej Stanisław Klukaczyński; Komisji ds. Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu Tomasz Krupa oraz Komisji Rewizyjnej Józef Pacholski przekazali, że na swoich posiedzeniach poszczególne komisje po zapoznaniu i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok pozytywnie zaopiniowały obydwa sprawozdania.

Następnie PAN PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI zapytał czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionych sprawozdań.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec czego PAN PRZEWODNICZĄCY przekazał, że zgodnie z art. 271 ust 2 ustawy o finansach publicznych rada gminy może żądać przedłożenia przez wójta gminy dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. Zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś dodatkowe pytania, prośby o wyjaśnienie do sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego.

Nikt nie zabrał głosu.

Wobec braku chętnych WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

Wobec braku uwag, zapytań, wniosków radnych do projektu PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIII/209/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 9 porządku obrad.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że zgodnie z przegłosowanym porządkiem obrad punkt ten będzie miał następujący przebieg:

a)     przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kościelec z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016;

b)    zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kościelec w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kościelec z tytułu wykonania budżetu za rok 2016;

c)     zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Gminy Kościelec dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016;

d)    dyskusja;

e)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

PAN PRZEWODNICZĄCY przekazał, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego były przedstawione i szczegółowo omówione wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w tym temacie we wcześniejszym punkcie porządku. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym temacie.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec czego PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Pacholskiego o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kościelec z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ JÓZEF PACHOLSKI odczytał Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kościelec z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie sformułowania wniosku o absolutorium za 2016 rok dla Wójta Gminy Kościelec w której Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kościelec za wykonanie budżetu za 2016 rok.

Następnie WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała Uchwałę Nr SO-0955/50/17/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 6 czerwca 2017 r. wyrażająca pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

W kolejnym podpunkcie pozytywne opinie komisji o wykonaniu budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok odczytali: Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów Krzysztof Ciesielski, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Polityki Gospodarczej i Komunalnej Stanisław Klukaczyński, Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu Tomasz Krupa.

Pozytywne opinie komisji stanowią załącznik do protokołu.

Następnie PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI wypowiadając słowa „Otwieram dyskusję” poprosił radnych o zabieranie głosu. Zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś dodatkowe pytania, prośby o wyjaśnienie do sprawozdań z wykonania budżetu, finansowego za 2016 rok, przedstawionych opinii.

Wobec braku chętnych Pan Przewodniczący zamknął dyskusję informując, że nikt nie zabrał w niej głosu.

Następnie PAN PRZEWODNICZĄCY przypomniał obecnym, że absolutorium udziela się bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym oraz że absolutorium dotyczy wyłącznie wykonania budżetu i nie odnosi się do całokształtu działalności wójta. Stwierdził, że na sali obecnych jest 15 radnych.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała projekt uchwały.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI zapytał czy radni mają uwagi, zapytania, wnioski do projektu uchwały.

uchwały.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu przystąpił do głosowania:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościelec z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-         15 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIII/210/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościelec z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, która stanowi załącznik do protokołu.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos Panu Wójtowi.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI podziękował wszystkim za współpracę. Dodał, że ta współpraca nie polega tylko na tym, że głosowane są uchwały. Wyjaśnił, że chodzi o to, że są zrealizowane konkretne inwestycje w każdym z rejonów radnego. Dodał, że nie będzie do końca kadencji radnego, który powiedziałby, że u niego żadnej inwestycji nie było. Dalej powiedział, że rozmawia otwarcie o tym z radnymi i wiedzą oni dokładnie, że jeżeli powie, że będzie zadanie zrealizowane to tak będzie. Powiedział także, że współpraca nie polega na tym, że jest jeden podmiot do tego i że muszą być co najmniej dwa zarówno Rada Gminy jak i Wójt. Zapewnił on także, że jest zadowolony ze współpracy. Zwrócił uwagę przy tym, że nie narzuca on radnym żadnej drogi i często jest tak, że wydaje mu się, że to dobrze byłby zrobić tę drogę ale radny mówi mu nie, to nie ta droga i że powinna być inna zrobiona. Dodał, że to oni są radnymi i mają najwięcej w tym przypadku do powiedzenia i chciałby żeby tak to pozostało. Dalej powiedział, że nie ma na dzisiejszej sesji byłej Pani Skarbnik  Zosi Lewandowskiej ale wypada jej także dzisiaj za jej pracę podziękować. Podziękował także nowej Pani Skarbnik, która w zeszłym roku nie miała do czynienia z naszym budżetem ale dobrze układa się współpraca. Dodał przy tym, że ma nadzieję, że dobrze będzie się im współpracowało. Dalej powiedział, że przed gminą nowe zadania, inwestycje. Zauważył, że każdy rok będzie coraz lepszy i że obecna kadencja jest zdecydowanie lepsza od poprzedniej. Dodał, że liczył na to, że będzie ona dobra, ale że aż tak uda się pewne rzeczy zrealizować to było dla niego nie do pomyślenia. Przypomniał obecnym, że do realizacji są takie zadania jak kanalizacja, termomodernizacja budynków, że w dalszym ciągu będą wykonywane zadania związane z budową oświetlenia, dróg, placów zabaw i remiz OSP. Na zakończenie podziękował wszystkim za współpracę. Powiedział, że jeżeli chodzi o samo absolutorium to jest ono związane z realizacją budżetu w danym roku ale żeby budżet został dobrze zrealizowany to musi być takie wsparcie ze strony innych ludzi: radnym, pracowników, sołtysów i lepiej się wtedy pracuje. Podziękował także radnym za to, że należycie się przygotowują na sesję, że na komisjach roboczo przygotowują się do sesji. Dalej powiedział, że według niego jest to Rada o dużym potencjale intelektualnym i cieszy się z tego, że przyszło mu z nimi współpracować.

Wręczenie okolicznościowych kwiatów.

Zamknięcie punktu 10 porządku obrad.

PRZERWA

11.20 – 11.45

Obecnych 15 radnych

Ad 11, 12. Interpelacje i zapytania radnych, Odpowiedzi na interpelacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos radnym.

Nikt nie zabrał głosu.

Zamknięcie punktu 11, 12 porządku obrad.

Ad 13. Wolne wnioski i informacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali.

SOŁTYS SOŁECTWA GĄSIORÓW JACEK ZIĘTEK powiedział, że ma pytanie do radnego powiatu. Zgłosił potrzebę wycinki zakrzewienia w rowach przy drodze powiatowej w Gąsiorowie. Poprosił o interwencję w sprawie rowów melioracyjnych, które są zarośnięte chwastami, zamulone i niedrożne. Przekazał, że po dzisiejszej ulewie rowy były tak przepełnione, że woda zaczęła przelewać się do prywatnych posesji.

RADNY POWIATU KOLSKIEGO MAREK ŚWIĄTEK odpowiedział, że przekaże to zgłoszenie dalej.

Nikt się nie zgłosił wobec czego Pan Przewodniczący zamknął punktu 14 porządku obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad PAN PRZEWODNICZĄCY zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec o godz. 11.46

Protokołowała

Mariola Szymańska

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2017-10-02 12:08:18
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2017-10-02 12:08:37
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2017-10-02 12:09:39
Ostatnia zmiana:2017-10-02 12:09:46
Ilość wyświetleń:209
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij