Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXIX/17 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2017 roku

Protokół  nr XXIX/17

z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 marca 2017 roku

Otwarcia obrad o godzinie 9.07 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kościelec dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościelec Czesław Świderski wypowiadając słowa: „Otwieram obrady XXIX Sesji Rady Gminy Kościelec”.

Powitał wójta gminy Dariusza Ostrowskiego, zastępcę skarbnika Zofię Maciaszek, sekretarza Krzysztofa Nawrockiego.

Powitał także starostę kolskiego Wieńczysława Oblizajka oraz radnego powiatu kolskiego Marka Świątka.

Następnie Pan Przewodniczący powitał wszystkich radnych, sołtysów, przybyłych gości w tym redaktora Przeglądu Kolskiego.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że w obradach sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych głosowań.

Nieobecna radna Zofia Kokocińska.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.

Ad  2.     Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt porządku obrad dzisiejszej sesji wszyscy radni otrzymali. Odczytał jego treść:

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2.     Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kościelec.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXVII i XXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.     Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

6.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą – Prawo oświatowe.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec  w 2017 roku.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kościelec na lata 2017-2025.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania  pn. „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2017 roku”.

16.  Interpelacje i zapytania radnych.

17.  Odpowiedzi na interpelacje.

18.  Wolne wnioski i informacje.

19.  Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kościelec.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, wnioski, uwagi do zaprezentowanego porządku obrad.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec braku uwag, wniosków, zapytań przewodniczący Czesław Świderski poddał porządek obrad pod głosowanie:

-         Kto z Państwa jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych oddano głosy:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 „wstrzymujący się”

Rada Gminy przyjęła porządek obrad w odczytanym przez Przewodniczącego Rady brzmieniu.

Zamknięcie punktu 2 porządku obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII i XXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przekazał, że projekt protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 23 lutego 2017 roku oraz XXVIII sesji z dnia 9 marca 2017 r. wszyscy radni otrzymali. Osobiście się z nimi zapoznał. Odzwierciedlają one przebieg sesji. Wobec powyższego zawnioskował o przyjęcie protokołów bez czytania. Zapytał czy ktoś z radnych zgłasza inną propozycję.

Nikt się nie zgłosił.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi, pytania, wnioski do protokołów.

Radni nie wnieśli uwag do protokołów, po czym przeprowadził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXVII i XXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-         15 „za”,

-         0 „przeciw”,

-         0 „ wstrzymuję się”.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI stwierdził, że protokoły z obrad XXVII i XXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec zostały przyjęte.

Zamknął punkt 3 porządku.

Ad 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym

1)     Wojewoda Wielkopolski - rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające nieważność §2 w zakresie wyrazów „przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego” (dot. Uchwały XXVI/176/17 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościelec);

2)     Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP - informacja nt. Zjazdu Samorządowego w dn. 16.03 w Warszawie oraz projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego;

3)     Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - zaproszenie dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnej w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego, wójta, burmistrza, prezydenta w dn. 31.03 w Koninie;

4)     Radna Janina Lipska - oświadczenie majątkowe;

5)     Wójt Gminy Kościelec - wniosek o zwołanie XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kościelec w ustawowym terminie wraz z załącznikami;

6)     Radna Barbara Zadawaj - oświadczenie majątkowe radnego;

7)     Związek Gmin Śląska Opolskiego - Trzy stanowiska Związku Gmin  Śląska Opolskiego wyrażające poparcie dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Konprachcice dotyczącego przywrócenia granic gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017r.;

8)     Wójt Gminy Kościelec - kopia pisma Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Kościelcu dotycząca zaopiniowania Uchwały Nr XXVII/182/17 w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą – Prawo oświatowe;

9)     Radny Paweł Dzierzgwa - oświadczenie majątkowe radnego;

10)  Marszałek Województwa Wielkopolskiego - zaproszenie na obchody 77. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej 12.04 w Poznaniu;

11)  Wielkopolski Kurator Oświaty - pozytywna opinia Uchwały Nr XXVII/182/17  w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą – Prawo oświatowe;

12)  Wójt Gminy Kościelec - projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Kościelec;

13)  Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - protokół z przeglądu jakości robót budowlanych dotyczących zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P w obrębie Straszków” dokonanego na interwencję i z udziałem radnej B. Zadawaj;

14)  Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego - zaproszenie na XXXII Sesję Rady Powiatu Kolskiego w dn. 30.03.2017 godz. 13.00;

15)  Wójt Gminy Kościelec - kopia pisma Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kole pozytywnie opiniującej Uchwałę Nr XXVII/182/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą – Prawo oświatowe;

16)  Wójt Gminy Kościelec - zarządzenie Nr 15.2017 Wójta Gminy Kościelec z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kościelec za 2016 rok, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościelec na lata 2016-2019, sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Kościelcu za 2016 rok;

17)  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - zaproszenie na Wielkopolski Kongres Samorządowy „Prawa i kompetencje samorządu w świetle Konstytucji RP”;

18)  Radny Józef Pacholski - oświadczenie majątkowe radnego.

Punkt 4 porządku obrad został zamknięty.

Ad 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI zapytał czy ktoś ma jakieś pytania, wnioski do radnych powiatowych.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że chciałby wypowiedzieć się na temat pomocy finansowej dla powiatu kolskiego w zakresie przebudowy drogi w Ruszkowie Pierwszym wzdłuż drogi 3400P. Zwracając się do Pana Starosty zapytał go czy nie uważa on, że ważniejszy problem jest przy drodze wjazdowej na autostradę, gdzie jest wykupiona ziemia. Przekazał, że w lipcu minie 11 lat, kiedy droga ta została oddana do użytku. Zapytał Pana Starostę czy nie jest mu wstyd ponieważ wtedy przyszedł on do mieszkańców, którzy wtedy zgodzili się na wykup i nie robili żadnych problemów żeby oddać te ziemie za nie duże pieniądze po to żeby poszerzyć tą drogę. Dodał, że gdyby wówczas ci mieszkańcy nie sprzedali tej ziemi to nigdy w życiu tej drogi takiej nie byłoby. Powtórzył swoje pytanie o to czy nie wstydzi się on tego, że dziś odwraca się od tych ludzi. Powtórzył także, że wówczas przyszedł on do nich po to żeby sprzedali oni swoje grunty, a dziś po 11 latach jakoś nie widzi związku żeby pierwszeństwo miała droga w Ruszkowie 3400. Dodał, że tak samo dziwi się Panu Wójtowi ponieważ według niego jakiś priorytet chyba powinien być zachowany. Dalej powiedział, że jego zdaniem jest to sztuczny priorytet. Zwracając się do Pana Wójta i do Pana Starosty powiedział, że nie wie co oni sobie myślą, ale według niego to odwrócili się oni plecami od tych mieszkańców w Ruszkowie Drugim i Policach Średnich.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.

RADNA BARBARA ZADAWAJ zwracając się do Pana Starosty powiedziała, że pozostały jeszcze do usunięcia usterki przy chodniku w Gozdowie przy ul. Księcia Józefa. Dodała, że nurtuje ją jedna sprawa związana z tym, że do jednej posesji nie zostało wykonane żadne dojście. Przyznała, że nie ma tam bramy ale jest furtka i według niej można było zrobić chociaż dojście do tej furtki. Dalej powiedziała, że właściciel, który teraz kupił tą działkę nie ma żadnego dojścia i według niej to nie byłby to taki duży koszt żeby to dojście zrobić. Dodała, że nie wie dlaczego tam Pan dyrektor Kujawa tego nie zaprojektował, czy zapomniał on o tym, czy coś umknęło. Na zakończenie poprosiła żeby zrobić ten zjazd przynajmniej do furtki.

STAROSTA KOLSKI WIEŃCZYSŁAW OBLIZAJEK zapytał od kiedy jest nowy właściciel tej działki.

PANI RADNA ZADAWAJ odpowiedziała, że od nie tak dawna.

PAN STAROSTA odpowiedział, że pewnie wtedy nie występował poprzedni właściciel. Dodał, że były ustalenia o wjazdach do posesji, a nie o furtkach.

PANI RADNA ZADAWAJ odpowiedziała, że poprzedni właściciel zaniedbał tą sprawę.

PAN STAROSTA powiedział, że obecny właściciel powinien wystąpić pisemnie w tej sprawie do dyrektora Kujawy.

PANI RADNA ZADAWAJ zapytała co będzie z innymi usterkami.

PAN STAROSTA odpowiedział, że jest rękojmia na wykonanie.

PANI RADNA zwróciła uwagę, że jest wskazany termin do 31 marca na ich usunięcie więc uważa, że to będzie wykonane. Na zakończenie podziękowała za ten chodnik. Dodała, że mieszkańcy pomimo tych awantur są zadowoleni z tego.

W trakcie PAN STAROSTA powiedział, że jest to typowy objaw polskiej wdzięczności.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN STAROSTA odnosząc się do uwag Pana radnego Krygiera w sprawie zjazdu z autostrady powiedział, że przez 11 lat, przed tym i wtedy, nie miał tyle przykrości z wykonaniem zjazdu z autostrady, jak w tym przypadku. Powtórzył, że nigdy takich przykrości nie miał. Dalej powiedział, że był to sukces na miarę pięciu kadencji i że według niego dotychczas w powiecie kolskim nie ma większego sukcesu, jak wykonanie zjazdu z autostrady za pieniądze państwowe, gdzie miało to kosztować 7.000.000 zł i po dwóch latach starań kosztowało to 14.500.000,00 zł i powiat nie dołożył do tego ani grosza. Powiedział, że jest wdzięczny tym mieszkańcom ale trzeba pamiętać o tym, że decyzja została podjęta „za pięć dwunasta” tylko dlatego, że ci ludzie nie znali wspólnoty i w ostatniej chwili po rozum do głowy ci ludzie poszli, że wyrazili zgodę na to żeby ta droga była poszerzona. Dodał, że tutaj nikt nikomu łaski nie robił, ani on im, ani oni jemu. Dodał także, że do dzisiaj nie są ustalone sprawy wspólnoty i 113.000,00 zł leży, ale jest to inna sprawa. Dalej powiedział, że nie można mówić o wzajemnej łasce, że ktoś sprzedał, ponieważ była to uczciwa transakcja, wycena, wszyscy dostali pieniądze i nikt nikogo nie oszukał. Dodał, że prawdą jest, że priorytety się zmieniają i dzisiaj może również powiedzieć dlaczego nie kończy chodnika o którym mówi Pan Radny. Wyjaśnił, że, decyzja była oparta na  intensywności ruchu rowerowego i pieszego na tym odcinku. Przekazał, że na dzień dzisiejszy dyrektor Kujawa przedstawił jemu i Panu Wójtowi informację, że droga o której teraz jest mowa jest bardziej intensywnie wykorzystywana i że jest o wiele większy ruch rowerowy i pieszy do Koła, niż przy zjeździe z autostrady.

Kilka wypowiedzi w tle

PAN STAROSTA dodał, że na pewno jest więcej i szczególnie widać to wiosną. Dalej powiedział, że nie mówi, że ta droga nie będzie realizowana, tylko taka będzie kolejność i tak to zostało ustalone w oparciu o te analizy. Dodał, że w tym roku tak się złożyło, że można było jeszcze zwiększyć finanse i Pan Wójt podjął decyzję, jeśli Rada Gminy to zatwierdzi, że dokończone zostanie to zadanie w kierunku Turku i podejrzewa, że w następnym roku powróci sprawa tego chodnika w kierunku Polic i może będzie większy zakres jego wykonania. Na zakończenie powtórzył, że tak zostało to na ten czas uchwalone i że obecnie to radni decydują o tym.

SOŁTYS SOŁECTWA RUSZKÓW DRUGI MIROSŁAWA BARYŁA zapytała Pana Starostę o to kto tą drogę odbierał.

PAN STAROSTA zapytał o którą drogę chodzi.

PANI SOŁTYS odpowiedziała, że o zjazd z autostrady z Ruszkowa do Polic.

PAN STAROSTA odpowiedział, że normalnie była odbierana.

PANI SOŁTYS zwróciła uwagę na to, że ta droga to była niedokończona i według niej odebrano niedokończoną drogę. Dodała, że pobocze wysypane było jakąś gliną po której nie można było jeździć.

PAN STAROSTA zwracając się do Pani Sołtys powiedział, że jeżeli ktoś daje olbrzymie pieniądze, 14.500.000,00 zł, na nie swoją drogę, gdzie zakres robót się zwiększał z miesiąca na miesiąc, to trudno było wymagać żeby w nieskończoność żądać o środki od Dyrekcji Generalnych Dróg, żeby jeszcze inne rzeczy porobić.

PANI SOŁTYS BARYŁA zwracając się do Pana Starosty powiedziała, że jeździ po świecie i widzi jak są drogi zrobione i aż miło jest na nie popatrzeć i że u nas to jest droga niedokończona i nie zrobiona.

PAN STAROSTA powiedział, że na tym etapie i w ten sposób co było to zrobione to w dzisiejszych czasach jest to zupełnie niemożliwe do zrobienia. Dodał, że jest to nierealne i nie możliwe i nigdy by się coś takiego nie wydarzyło gdybyśmy mówili o tym żeby taką inwestycję zrobić w bieżących latach. Powtórzył, że droga była na użyczenie wykonana,  w tych wielkich środkach i nikt się tego nie spodziewał i tylko dzięki wicepremierowi Polowi było to zrealizowane. Dodał, że trzeba to tak zaakceptować. Dalej powiedział, że trzeba będzie to wszystko ewentualnie uzupełniać i naprawiać i dlatego teraz jeszcze w dalszym ciągu, co się budzi z wielkim niezadowoleniem, ruch tirów odbywa się tylko w jedną stronę na wyraźne nasze załatwienie tego w Dyrekcji Generalnych Dróg. Dodał, że ten sztuczny twór do tej pory trwa i tak będzie trwać dopóki nie zostanie uzupełniony dalszy ciąg. Powiedział, że podejrzewa, że projekt będzie realizowany i może w następnym roku ma być to realizowane, może w całości, może w większym zakresie. Dalej powiedział, że na ten czas jest sprawa odcinka ale po analizie, po potrzebach mieszkańców, które składali, droga 3400 ma priorytet do realizacji. Dodał, że pewnie i w tym roku nie będzie on cały skończony ale jest tam kwestia tego rodzaju, że ruch jest tam bardzo intensywny. Powtórzył, że jest to po analizie dokonanej przez dyrektora Kujawę.

RADNY TADEUSZ KRYGIER zwracając się do Pana Starosty powiedział, że nie zgadza się z jego twierdzeniem dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu kołowym.

W trakcie PAN STAROSTA odpowiedział, że Pan Radny ma do tego prawo.

PAN RADNY kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że w stronę Dobrowa, Brudzewa sporadycznie jeżdżą ciężarowe samochody i tiry, a w Policach jest główny transport i węzeł Koło, który idzie wzdłuż drogi Ruszków Drugi, Police Średnie. Zapytał jakie jest natężenie ruchu przy wjeździe na Dąbie. Sam odpowiedział, że jest ono minimalne i że tam prawie żadne tiry nie jeżdżą, a cały transport kołowy jest kierowany na Police.

W trakcie PAN STAROSTA dopowiedział, że na ten czas tak jest.

PAN RADNY odpowiedział, że nie na ten czas bo to trwa już od wielu lat.

PAN STAROSTA odpowiedział, że jest tak z uwagi na to, że droga wojewódzka jest ograniczenie tonażu, zarząd dróg wojewódzkich wykorzystywał okazję przy budowie autostrady ustawił 15 ton od Kłodawy do Dąbia i od tej pory tego znaku nie można zdjąć. Wyjaśnił, że w kwietniu przyjeżdża Pan Dyrektor i jest wzięte to w planie i w 2018 roku ta droga z obwodnicą Dąbia ma być rozpoczęta realizacja. Powiedział, że wtedy węzeł Dąbie się uwolni.

PAN RADNY KRYGIER zwracając się do Pana Starosty powiedział, że w 2007 roku wraz z mieszkańcami Ruszkowa Drugiego i Polic Średnich zwrócili się do niego o budowę tej ścieżki. Przypomniał, że wówczas, w 2007 roku Pan Starosta odpisał, że możliwości takie mają nastąpić na początku 2008 roku, że powiat pozyska pieniądze na ten cel. Powiedział, że do dzisiaj nic w tej sprawie się nie robi.

W trakcie PAN STAROSTA powiedział, że odcinek ścieżki jest zrobiony.

PAN RADNY powiedział, że jest to około 1/3 czyli 580m, a zostało jeszcze do zrobienia prawie 2 km. Dodał, że z tymi uwagami zwraca się także do Pana Wójta ponieważ ponowił to pismo w 2015 roku zarówno do Pana Wójta jak i Pana Starosty. Powiedział, że nie biorą oni w ogóle tego pod uwagę. Przekazał, że w tym roku jak pojawił się temat tego, że można pozyskać drugie 150.000,00 zł z powiatu wnioskował i mówił na sesji ustnie żeby chociaż zrobić od drogi Straszkowskiej do Romanowa do Państwa Pawłowskich. Dodał, że nie widzi żadnego odzewu ani ze strony Pana Wójta ani ze strony Pana Starosty. Zapytał czy na tej drodze w Ruszkowie jest takie duże natężenie ruchu żeby tam robić ten chodnik.

W trakcie PAN STAROSTA odpowiedział, że jest duże natężenie ruchu rowerowego, na ten czas o wiele większe niż tutaj.

PAN RADNY KRYGIER zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

W trakcie PAN STAROSTA powiedział, że tam jest też niebezpieczeństwo, tam też ginęli ludzie.

PAN RADNY zwracając się do Pana Starosty odpowiedział, że jego argumenty do niego nie przemawiają.

PAN STAROSTA odpowiedział, że do niego też nie przemawiają argumenty Pana Radnego. Dodał, że oboje mają prawo do różnicy zdań.

PAN RADNY KRYGIER zwracając się do Pana Wójta powiedział, że w Ruszkowie Pierwszym w tym roku będzie robione pięć odcinków dróg, których część będzie zrobiona z kostki brukowej i że to on jako włodarz gminy zaproponował żeby tam był ten ciąg rowerowo-pieszy. Powiedział, że dziwi się temu i według niego Pan Wójt nie jest w tej sytuacji także bez winy. Dodał, że oczywistym jest fakt, że wina po stronie starostwa jest olbrzymia ale tutaj on i mieszkańcy dziwią się temu, że Pan Wójt tak to zrobił.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI zapytał Pana Radnego czy widział te pięć dróg w Ruszkowie o których wcześniej  mówił. Przekazał, że tam gdzie zaplanowano położenie kostki nie ma możliwości położenia asfaltu ponieważ jest tam bardzo wąsko i nie wiadomo jaki sprzęt będzie musiał być tam skierowany żeby wykonać te drogi. Dodał, że nie są to jakieś długie odcinki dróg.

W tle wypowiedź PANA RADNEGO KRYGIERA, że czytał specyfikację.

PAN WÓJT kontynuując swoją wypowiedź odniósł się do uwag na temat tego, że po raz kolejny składa on pismo w tej sprawie. Poprosił Pana Radnego o to żeby wziął pod uwagę także innych radnych, którzy także apelują o to ich drogi były zrobione jak najszybciej. Dodał, że nie będzie nazwiskami operował ale zapewne radni domyślają się o kogo chodzi.

W trakcie PAN RADNY KRYGIER powiedział żeby Pan Wójt powiedział o kogo chodzi ponieważ on się tego nie domyśla.

W tle padło pytanie RADNEJ JANINY LIPSKIEJ skierowane do Pana radnego Krygiera dlaczego przeszkadza komuś w wypowiedzi.

PAN WÓJT odpowiedział, że chodzi na przykład o Panią radną Zadawaj, która chciałaby jeszcze drogę w Gozdowie. Powiedział, że ma ona rację i że może ona także mieć do niego pretensje, że nie rozpatrzył jej tej drugiej drogi. Dodał, że wszyscy radni będą mieli rację i że będą czekać tak jak Pan Radny do pewnego momentu, dopóki nie będzie to zrealizowane. Zwracając się do obecnych powiedział, że chciałby żeby jak najszybciej te wszystkie drogi były wykonane, żeby na każdej drodze był asfalt i że do tego dąży. Dodał, że każdy może zobaczyć ile tych dróg w ostatnim czasie się robi. Dalej odnosząc się do tematu drogi powiatowej powiedział, że do tej pory było tak, że to on często zwracał się do Pana Starosty z prośbą o to żeby zrobić jakiś odcinek drogi, a w tym przypadku to Pan Starosta zwrócił się do niego z prośbą dokumentując to tym, że jest tam większy ruch i on przystał na to i w ramach tej współpracy zaakceptował tę propozycję i przedstawił radnym ją na sesję.

W tle PAN RADNY KRYGIER odnosząc się do informacji na temat większego ruchu powiedział, że jest to karygodne.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI udzielił głosu radnemu Józefowi Pacholskiemu.

RADNY JÓZEF PACHOLSKI powiedział, że jeśli chodzi o drogę powiatową 3400P to natężenie ruchu tam wzrosło. Przekazał, że proponował już ten temat Panu Staroście, powielił go także Panu radnemu Świątkowi i że było to około stycznia, lutego ubiegłego roku. Zwracając się do Pana radnego Krygiera powiedział, że jeśli chodzi o natężenie ruchu to mógłby on podjechać choćby do remizy do Ruszkowa Pierwszego i policzyć nawracające samochody ciężarowe tzw. tiry.

W tle PANI SOŁTYS BARYŁA zaproponowała, żeby Pan Radny przyjechał na Ruszków Drugi.

PAN RADNY powiedział, że on nikomu nie przerywał to także prosiłby o to żeby nie przerywać jego wypowiedzi. Dalej powiedział, że nie podoba mu się to, że Pan radny Krygier reprezentuje region Ruszkowa Drugiego, a mówi, że się odcinają. Przekazał, że za Państwem Witkowskimi zaczyna się Ruszków Drugi. Zapytał czy ci ludzie, mieszkańcy naprzeciwko, których dzieli tylko jezdnia nie będą chodzili po tym ciągu pieszo-jezdnym. Zapytał Pana Radnego o czym on mówi, o jakim odcinaniu. Zapytał go po co robi zawirowania w terenie. Na zakończenie powiedział, że chodzi o bezpieczeństwo ponieważ wzmógł się tam ruch rowerowy i inne rzeczy. Dodał, że były tam nawet wypadki śmiertelne.

W tle PAN RADNY KRYGIER powiedział, że u nich też były.

PAN RADNY PACHOLSKI poprosił Pana radnego Krygiera o to żeby nie mówił, że się odcinamy od tamtych mieszkańców Ruszkowa Drugiego.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał kto jeszcze chciałby zabrać głos.

RADNA BARABRA ZADAWAJ zwracając się do Pana Starosty zapytała go czy myśli on o dokończeniu budowy chodnika na ul. Poniatowskiego.

PAN STAROSTA odpowiedział, że ma dla Pani Radnej dobrą wiadomość, że wczoraj na sesji Rady Miasta na wyraźne życzenie powiatu przeznaczono 350.000,00 zł ponieważ miasto miało dwa zadania i teraz dodało to trzecie.

PANI RADNA ZADAWAJ powiedziała, że wie o tym ponieważ była na tej sesji.

PAN STAROSTA powiedział, że teraz oni będą rekomendować Radzie Powiatu żeby drugie tyle dołożył powiat. 

PANI RADNA ZADAWAJ poprosiła Pana Starostę o uszanowanie tego skoro Rada Miasta wyraziła na to zgodę. Dodała, że ma nadzieję, że Pan Starosta i Rada Powiatu przychyli się do tej sprawy.

PAN STAROSTA powiedział, że Zarząd będzie występował do Rady. Dalej odnosząc się do wcześniejszych uwag na temat materiału z jakiego są wykonywane drogi powiedział, że on trzy razy bardziej woli drogę z kostki niż asfaltową ponieważ zawsze jest łatwiej ją odtworzyć. Dalej powiedział, że patrzeć trzeba w perspektywie i że zadania na dzień dzisiejszy nie liczy się na dzień dzisiejszy tylko patrzy się na nie w perspektywie co najmniej dwudziestu, trzydziestu lat, ile kosztuje eksploatacja, jej ewentualne remonty, wejścia. Dodał, że to wszystko trzeba policzyć i wtedy kostka wygląda o wiele korzystniej.

W tle zgłasza się do zabrania głosu Pan Radny Krygier.

PAN STAROSTA powiedział, że można na ten temat dyskutować do wieczora kto ma rację, ale prawo demokracji jest takie, że i on i Pan Radny maja jeden głos w tej radzie.

W tle uwaga PANA RADNEGO KRYGIERA, że w tej Radzie nie ma on głosu.

PAN STAROSTA zgodził się z Panem Radnym.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że zarówno Pan Wójt jak i Pan Starosta i Pan radny Pacholski mówili, że zwiększyło się tam tak bardzo natężenie ruchu. W związku z tym przytoczył fragment pisma z 2006 r., które otrzymał Pan Starosta od Pana Marka Napierały dyrektora Regionalnej Dyrekcji, kiedy to Pan Starosta występował o 7 ton żeby część poszła w stronę Kobli. Odczytał jego treść z którego wynikało, że powyższe rozwiązanie wynika z pilnej potrzeby ograniczenia ruchu ciężarowego na odcinku węzeł Koło Police Średnie, Ruszków, Koło na którym w chwili obecnej występuje natężenie ruchu pojazdów w ilości 6452. Dodał, że wszystkie pisma, które posiada dotyczyły różnych spraw zarówno sprawy wycinki drzew, także nieporobionych wjazdów gdzie po interwencji ma odpowiedzi starosty i projektantów, że zwężenie dróg mieli wyjazdów na Policach. Dodał, że cały czas sprawa ciągła się dość długo żeby to uzupełnić i zrobić. Powtórzył, że mieszkańcy bez żadnych oporów chcieli to dać żeby ta droga była. Dopowiedział, że Pan Starosta dobrze pamięta, że w Ruszkowie Drugim jadąc z Koła po lewej stronie nikt nie chciał mu sprzedać ziemi i gdyby nie Pan Bartłomiejczak, Pan But i Pan Zielecki nie sprzedali tych ziem to byłoby tam wąskie gardło. Dodał, sprzedało wówczas tylko trzech, jeden mieszkaniec Straszkowa, jeden z Polic, Ruszkowa Drugiego, bo tam nikt nie chciał mu sprzedać. Powtórzył, że Police nie miały oporu na to żeby to sprzedać i dziwi się mu dzisiaj w perspektywie 11 lat, że tak on postrzega tę drogę.

PAN STAROSTA powiedział, że porównanie natężenia ruchu po oddaniu tego zjazdu, a dzisiaj jest zupełnie inną różnicą. Wyjaśnił, że wtedy to było wariactwo i że nasz zjazd z autostrady był wtedy jedynym zjazdem od Łowicza w ogóle w tą stronę z autostrady. Dodał, że dzisiaj się to wszystko już unormowało i że dzisiaj jest zupełnie inaczej i że jest o wiele mniejszy zakaz wjazdu tych tirów, w porównaniu z czasami o których mówi Pan Radny. Przypomniał, że wówczas oznakowanie na zjazd z autostrady od Warszawy było jedyne dopiero w Kole i że wszyscy tu jechali. Na zakończenie powiedział, że droga o której mówi Pan Radny będzie uzupełniana i że wykonana była za te pieniądze, które dostali w prezencie od Dyrekcji Dróg i od rządu na ten zjazd i że nikt teraz nie mówi, że ten chodnik przy tym zjeździe nie będzie kontynuowany, bo będzie.  

W tle PAN RADNY KRYGIER zwracając się do Pana Starosty powiedział, że ręce opadają na to co on mówi.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

Nikt więcej nie zabrał głosu wobec czego Pan Przewodniczący zamknął punkt 5 porządku obrad.

Ad 6.   Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym

WÓJT GMINY DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że 11 marca był Dzień Sołtysa i w związku z tym w imieniu własnym, Rady Gminy, pracowników Urzędu Gminy złożył wszystkim sołtysom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i dobrej współpracy. Następnie odczytał informację z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Odnosząc się do tematu remontu dróg przekazał, że prace związane z ich równaniem trwają. Poprosił, żeby terminy ustalać z Panem Rafałem Biskupskim. Dodał także, że w dalszym ciągu będą także uzupełniane ubytki na drogach asfaltowych i żeby także zgłaszać je do Pana Rafała. Przekazał, że o wynikach przetargów związanych z przebudową dróg poinformuje w kolejnym sprawozdaniu.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI podziękował Panu Wójtowi za przedstawioną informację. Dodał, że ewentualna dyskusja na jej temat może być otwarta w punkcie wnioski i zapytania radnych.

Zamknięcie punktu 6 porządku obrad.

Posiedzenie opuszczają: starosta Wieńczysław Oblizajek oraz radny powiatu Marek Świątek

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą – Prawo oświatowe

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą – Prawo oświatowe proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/188/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą – Prawo oświatowe, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 7 porządku obrad.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/189/17 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 8 porządku obrad.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/190/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 9 porządku obrad.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec  w 2017 roku

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI wyjaśnił, że był on omawiany na posiedzeniach komisji stałych. Zapytał czy ma go czytać w całości.

Z sali padła odpowiedź, że nie trzeba. Jeden radny powiedział żeby czytać. W związku z czym Pan Przewodniczący zarządził głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za tym żeby nie odczytywać w całości projektu uchwały proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach 14 „za” radni opowiedzieli się za tym żeby nie czytać projektu uchwały w całości. Wobec powyższego Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec  w 2017 roku proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/191/17 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2017 roku, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 10 porządku obrad.

Przerwa

10.22- 10.50

Obecnych 14 radnych

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Wobec braku chętnych poddał uchwałę pod głosowanie:

Nikt nie zabrał głosu. 

Wobec braku chętnych do zabrania głosu PAN PRZEWODNICZĄCY ŚWIDERSKI poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/192/17 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przedstawił projekt uchwały. Przypomniał, że wszystkie zmiany do budżetu były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji przez zastępcę skarbnika. Zapytał czy ma je wszystkie odczytać.

Z sali padła odpowiedź, że nie.

Wobec czego PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy radni mają jakieś uwagi, pytania, wnioski do projektu uchwały.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/193/17 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 12 porządku obrad.

Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kościelec na lata 2017-2025.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały. Zapytał czy radni mają jakieś uwagi, pytania, wnioski do projektu uchwały.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kościelec na lata 2017-2025 proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/194/17 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kościelec na lata 2017-2025, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 13 porządku obrad.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały. Zapytał czy radni mają jakieś uwagi, pytania, wnioski do projektu uchwały.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że w żaden sposób nie może poprzeć tego wniosku i wstrzyma się od głosu ponieważ mieszkańcy zbyt dużo narażają życia swojego na drodze o której on wcześniej mówił i że według niego są oni źle traktowani. Dodał, że hierarchia tych dwóch dróg jest po ich stronie i ich droga jest ważniejsza. Powiedział, że jest to droga, która powinna być oczkiem w głowie zarówno powiatu jak i gminy bo tam pół Europy wjeżdża na autostradę, gdzie można zauważyć rejestracje i z Anglii i z Rosji, Brukseli itd. Na zakończenie powiedział, że jest to dla niego karygodne.

RADNY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI powiedział, że życie jest jedno czy się zginie tu czy tam.

Szum

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o zachowanie spokoju.

PAN RADNY KLUKACZYŃSKI zwracając się do Pana radnego Krygiera powiedział, że uzasadnia on sprawę tym, że tam jest inaczej, że jeżdżą z całej Europy. Powiedział, że samochody jeżdżą po każdej drodze, a wypadku śmiertelnego się nie uniknie i może zdarzyć się wszędzie.

PAN RADNY KRYGIER zwracając się do Pana radnego Klukaczyńskiego powiedział, że nie może inaczej skwitować jego wypowiedzi jak słowami „znaj proporcje mocium panie”.

PAN PRZEWODNICZĄCY wobec braku innych chętnych do zabrania głosu poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P” proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         13 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         1 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/195/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 14 porządku obrad.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania  pn. „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2017 roku”.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały. Zapytał czy radni mają jakieś uwagi, pytania, wnioski do projektu uchwały.

RADNY TADEUSZ KRYGIER zwracając się do Pana Wójta zapytał go czy mógłby coś więcej powiedzieć na ten temat. Zauważył przy tym, że zgodnie z uchwałą gmina daje na to zadanie 20.000,00 zł i z tego co przekazał na komisji Pan Stolarek powiat ma przekazać 30.000,00 zł, Osiek 50.000,00 zł, Olszówka nie daje nic. Zapytał się Pana Wójta czy może wie jaki to będzie harmonogram, czy to będzie już w tym roku czy od następnego.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że jako takich ustaleń na razie nie ma i wszyscy muszą wiedzieć o tym, że ten program usuwania rusza. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie wszystkie gminy są do niego przygotowane i nie dlatego, że jakaś gmina nie chce do niego przystąpić tylko że nie była do niego przygotowana. Dalej powiedział, że nasza gmina, Osiek i inne gminy będą mogły już w tym roku uczestniczyć i w związku z tym potrzebne jest zapewnienie pewnych środków z każdej gminy. Powiedział, że nie wszystkie gminy podjęły już decyzję o wysokości przeznaczanych środków ale dla przykładu może podać, że niektóre gminy planowały po 3.000,00 zł. Przekazała, że z naszego budżetu przeznaczamy w tym roku 20.000 zł i że będzie to dla nas korzystne o tyle, że nie wszystkie gminy będą mogły w tym uczestniczyć co oznacza, że będziemy o jeden rok do przodu. Dalej powiedział, że nie będzie to jednorazowym działaniem i że będzie systematycznie kontynuowane z roku na rok. Powiedział, że gdybyśmy przeznaczyli z naszego budżetu 50.000 zł czy więcej to i tak nie udałoby się tego problemu w jednym roku rozwiązać. Dodał, że zapotrzebowanie ze strony mieszkańców na tego typu działania jest i dlatego będzie to przedsięwzięcie systematycznie realizowane. Wyjaśnił, że całość będzie pilotowana przez powiat kolski, który będzie musiał opracować, zatwierdzić program ale najpierw musi wiedzieć ile gmin w tym roku przystąpi do programu i jakie środki będą na to. Dodał, że wówczas będzie szczegółowo na ten temat wszystkich informował.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że program działa od 2009 roku i że powiat koniński już dawno pozyskuje na ten cel środki. Dodał, że w tej chwili powiat koniński otrzymuje dopłatę na ten cel w wysokości 2.000.000,00 zł, a powiat kolski obecnie przekazuje 30.000,00 zł ze swojego budżetu i środki pochodzące z budżetu innych gmin i na ten cel pozyskuje kwotę w wysokości 150.000,00 zł. Dalej powiedział, że z informacji przekazanych przez Pana Stolarka na posiedzeniu komisji budżetowej wynika, że w pierwszej kolejności będzie odbierany azbest, który jest już zdjęty z dachu i który jest już gdzieś tam składowany.  Na zakończenie powiedział, że według niego jest to trochę słabe.

PAN WÓJT zapytał co jest słabe.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że program oczyszczania kraju z azbestu obowiązuje od 2009 roku i że trochę jesteśmy w tym temacie spóźnieni.

PAN WÓJT powiedział, że to nie było zależne od naszej gminy i że my chcieliśmy w tym uczestniczyć.

PAN RADNY KRYGIER zwrócił uwagę na to, że to powiat jest zawsze nieprzygotowany, zawsze nie wczas i że zawsze ma mało pieniędzy. Dodał, że główna wina jest powiatu.

W trakcie RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI zwrócił uwagę, że na posiedzeniu komisji budżetowej Pan radny Krygier miał zabrać głos w tej sprawie jak był Pan Starosta. Zapytał go czemu nie pytał o to gdy był Pan Starosta.

Szum, z sali padła uwaga, że o ścieżkę walczył

PAN WÓJT zwracając się do Pana radnego Krygiera powiedział, że szkoda, że starosta się nie ustosunkował do tego.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN RADNY CIESIELSKI powtórzył, że Pan Radny Krygier miał zapytać o to Pana Starostę.

PAN RADNY KRYGIER odpowiedział, że zapomniał. Dodał, że ma prawo zapomnieć.

z sali padła uwaga, że jest 15 radnych.

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI zapytał czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

RADNA BARBARA ZADAWAJ powiedziała, że według niej Pan Starosta nie może jeszcze za dużo w tym temacie powiedzieć ponieważ nie wie on jeszcze ile dostanie tych pieniędzy z zewnątrz.

Szum, kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zaapelował o zachowanie spokoju i pojedyncze zabieranie głosu.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że program jest do 2032 roku i bezwzględnie trzeba usuwać azbest czy to się komuś podoba czy nie. Wyjaśnił, że dlatego mówi, że jest to słabe ponieważ program jest od 2009 roku i przez osiem lat nic się w tym temacie nie zrobiło.

RADNY CIESIELSKI powiedział, że takie uwagi to należy zgłaszać do Koła.

RADNY KRYGIER powiedział, że temat dotyczy przekazania 20.000,00 zł dla powiatu i dlatego o tym mówi.

PAN RADNY CIESIELSKI powtórzył swoją uwagę, że temat ten miał być poruszony przy staroście.

PAN WÓJT powiedział, że Pan Starosta będzie na najbliższej sesji i jeszcze nic straconego żeby zadać te pytania.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że to nic nie zmieni.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu PAN PRZEWODNICZĄCY poddał uchwałę pod głosowanie:

-         Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania  pn. „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2017 roku” proszę o podniesienie ręki?

W obecności 14 radnych przy głosach:

-         14 „za”;

-         0 „przeciw”;

-         0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/196/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania  pn. „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2017 roku”, która stanowi załącznik do protokołu

Zamknięcie punktu 15 porządku obrad.

Ad. 16, 17. Interpelacje i zapytania radnych, Odpowiedzi na interpelacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos radnym.

RADNY TOMASZ KRUPA zwracając się do pana Wójta poprosił o zrobienie wizji lokalnej mostku na Mariampolu czy nadaje się on do remontu. Wyjaśnił, że strasznie się on z jednej strony pochylił i nie sądzi, że grozi on zawaleniu ale jest to widoczne.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI podziękował za to zgłoszenie. Przekazał, że zgłosi je Panu Rafałowi Biskupskiemu. Dalej powiedział, że nie są oni ekspertami i nawet gdy pojadą to nie wiele stwierdzą, dlatego muszą wziąć ze sobą kogoś kto się na tym zna.

RADNY TADEUSZ KRYGIER poprosił o nawiezienie krótkiego odcinka drogi na ulicy Słonecznej w Ruszkowie Drugim. Przypomniał, że tam już znaczna część została zrobiona i brakuje tam około 3 – 4 przyczep chociaż żwiru, który dałby się ubijać. Dalej zgłosił naprawę złamanych obrzeży dróg asfaltowych w Policach Średnich: naprzeciw remizy, na wysokości Pana Jaskuły oraz koło Państwa Płucienników gdzie jest pole w zaniżeniu i przez duże ciągniki zarwana jest krawędź jezdni. Zgłosił także naprawę drogi tam gdzie kiedyś mieszkali Państwo Antosik. Wyjaśnił, że jest tam duża wyrwa w asfalcie.

SOŁTYS POLIC MOSTOWYCH IWONA FRANK powiedziała, że wielka dziura jest także przy wjeździe na Police Mostowe.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że jest to koło Państwa Król, Szumowskich naprzeciwko przystanku.

PAN WÓJT zapytał czy było to zgłaszane Panu Rafałowi Biskupskiemu.

PANI SOŁTYS FRANK powiedziała, że jeszcze nie była.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że była mowa żeby zgłaszać dopiero jak się zrobi ciepło.

PAN WÓJT powiedział, że mówił, że jeśli chodzi o ubytki asfaltowe to żeby w trakcie zgłaszać.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że nie ma problemu żeby iść tylko jest taka sprawa, że on przez dwa lata zgłasza do Pana Rafała ulicę Słoneczną i nie ma żadnego efektu.

W trakcie PAN WÓJT zauważył, że ulica Słoneczna była robiona.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że zgadza się że była robiona częściowo.

PAN WÓJT odpowiedział, że była cała robiona.

PAN RADNY odpowiedział, że nie cała. Dodał, że dzisiaj mogą jechać i zobaczyć, że jedna część jest zrobiona i że jest część, która nie jest zrobiona, przy której ludzie już mieszkają.

PAN WÓJT powiedział, że tam gdzie były ubytki była robiona.

PAN RADNY KRYGIER zwrócił uwagę na to, że są tam nowe budynki w których ludzie już mieszkają od dwóch lat i że on od dwóch lat ten problem zgłasza do Pana Rafała. Na zakończenie powiedział, że mówi to dzisiaj na sesji ponieważ to on jako wójt jest decydentem w tych sprawach.

W trakcie PAN WÓJT powiedział, że drogi są systematycznie naprawiane.

RADNY TOMASZ KRUPA w imieniu dzieci podziękował za przystanek autobusowy w Straszkowie.

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI zgłosił naprawę żwirem drogi od Polic do drogi powiatowej.

PAN PRZEWODNICZĄCY zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.

Nikt więcej nie zabrał głosu.

Zamknięcie punktu 15, 16 porządku obrad.

Ad 18. Wolne wnioski i informacje

PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI oddał głos obecnym na sali.

SOŁTYS RUSZKOWA DRUGIEGO MIROSŁAWA BARYŁA podziękowała radnym, sołtysom za pamięć, kwiaty, mszę w intencji jej syna Rafała.

SOŁTYS SOŁECTWA POLICE MOSTOWE IWONA FRANK zwracając się do Pana Wójta powiedziała, że lampy do tej pory się nie palą i że od września gdy zostały zawieszone do dziś się nie palą.

PAN WÓJT podziękował za informację. Wyjaśnił, że on w tej sprawie nie może nic poradzić i dla niego też jest to niezrozumiała sytuacja.

PANI SOŁTYS FRANK odnosząc się do uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami zapytała gdzie teraz jest schronisko z którego korzysta nasza gmina.

Z sali padła odpowiedź, że w Sompolnie.

PANI SOŁTYS zapytała czy to jest normalne, profesjonale schronisko, a nie jakaś stara obora z klatkami.

PAN WÓJT odpowiedział, że nie. Dodał, że przyszło pismo, że jeżeli chcemy współpracować z nimi to musimy wybudować boks, który będzie gminy i ileś tam bud. Na zakończenie powiedział, że jeśli chodzi o współpracę to ma nadzieję, że będzie to lepiej zorganizowane niż było do tej pory.

PANI SOŁTYS FRANK powiedziała, że nie zna w całości uchwały ale wydaje jej się, że nie ma w uchwale jakiegoś punktu dotyczącego profilaktyki i że wiele starszych osób nie wie nawet tego, że za 20,00 zł można dać zastrzyk i ta suka się nie oszczeni i te szczeniaki nie będą wtedy wyrzucane, zabijane, topione. Zaproponowała żeby w terminie przed obowiązkowymi szczepieniami psów przygotować kurendę czy jakieś pismo do ludzi żeby wiedzieli, że jest taka możliwość zaszczepić za 20,00 zł suki żeby nie miała cieczki tak żeby trochę ukrócić to takie nielegalne rozmnażanie. Dalej powiedziała, że samo schronisko tego problemu samo nie zmniejszy i że może warto byłoby zastanowić się i pomyśleć pod tym kontem o tej sprawie.

SOŁTYS SOŁECTWA ŁĘKA DANIELA FRONTCZAK odnosząc się do podjętej uchwały na temat programu usuwania azbestu poprosiła żeby w miarę szybko poinformować o tym także sołtysów żeby oni mogli dalej przekazać mieszkańcom.

PAN WÓJT powiedział, że on teraz też nie może o wiele więcej powiedzieć w tym temacie.

PANI SOŁTYS powiedziała, że radni mają jakieś informacje od pana Stolarka czyli jakieś ramy tego programu są znane.

PAN WÓJT poprosił żeby Pani Sołtys zadała konkretne pytanie.

PANI SOŁTYS powiedziała, że chciałaby na przykład wiedzieć jaka będzie kolejność przyjmowania wniosków, czy to będzie kolejność, czy raczej kto pierwszy ten lepszy, w jakim zakresie to wsparcie będzie dotyczyło już konkretnej posesji.

PAN WÓJT odpowiedział, że też nie wie tego jaki będzie zakres. Dodał, że nie może tego jeszcze wiedzieć ponieważ pieniądze nie zostały jeszcze zebrane. Dodał, że wszystko będzie zależało od wkładu, który zostanie wniesiony.

PANI SOŁTYS zapytała czy to będzie całość finansowana, czy tylko część. Powtórzyła, że sołtysi nic w tym temacie nie wiedzą.

PAN WÓJT powiedział, że w swoim czasie zostaną informacje przekazane. Dodał, że jeżeli chodzi o kolejność to będzie to prawdopodobnie w kolejności zgłoszeń, które będą wpływały. Powiedział, że na dzień dzisiejszy największy problem o którym dzisiaj już była mowa to jest ten eternit, który został już zdjęty. Przekazał, że prawdopodobnie ten w pierwszej kolejności będzie usuwany. Odnosząc się do zakresu prac powiedział, że będzie to zdjęcie,  wywiezienia i zutylizowania eternitu i te koszty będą pokryte.

PANI SOŁTYS zapytała czy będzie to w 100% finansowane.

PAN WÓJT odpowiedział, że w 100% będą pokryte koszty zdjęcia eternitu, jego wywiezienia i utylizacji. Na zakończenie powiedział, że szersze informacje będą przekazane także kurendami.

Zamknięcie punktu 18 porządku obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad PAN PRZEWODNICZĄCY zamknął obrady XXIX Sesji Rady Gminy Kościelec o godz. 11.30

 

Protokołowała

Mariola Szymańska

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2017-05-10 10:03:07
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2017-05-10 10:03:14
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2017-05-10 10:04:09
Ostatnia zmiana:2017-05-10 10:04:20
Ilość wyświetleń:112

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij