Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: "Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji"

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Wójt Gminy Kościelec

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)     posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)    posiadanie wykształcenia średniego i 3 lat stażu pracy lub posiadanie wykształcenia wyższego bez wymaganego stażu pracy,

      c)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

      d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      e)   nieposzlakowana opinia,

      f)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

    a) wysoka kultura osobista i komunikatywność,

 b) znajomość przepisów o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania  administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  prawa budowlanego,  

    c)  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

          d) umiejętność obsługi interesanta,

          e) znajomość środowiska Office.

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.     Przygotowywanie projektów uchwał:

a)     o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz jego uchwalenia,

b)    o przystąpieniu do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz ich uchwalenia,

c)     o uwzględnieniu bądź odrzuceniu protestów i zarzutów złożonych w procesie planistycznym do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,

d)    określających źródła pokrycia zobowiązań wynikających z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.

2.     Prowadzenie czynności procesu planistycznego związanego z opracowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.

3.     Analiza wniosków w sprawie sporządzania lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.     Wnioskowanie o ustalenie wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.     Wydawanie wpisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.     Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.

7.     Koordynacja czynności Gminy w opracowaniu regionalny (stowarzyszenie gmin, powiat, województwo ) projektów rozwoju w ramach środków pomocowych.

8.     Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

9.     Obsługa obywateli w sprawach budowlanych.

10.  Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

11.  Prowadzenie rejestru wydanych decyzji celu publicznego.

12.  Uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

13.  Planowanie i realizacja inwestycji z rozliczeniem kosztów.

14.  Prowadzenie czynności w sprawach o pozyskanie środków na cele inwestycyjne.

15.  Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie inwestycji.

16.  Sporządzanie i zlecanie wykonania dokumentów dotyczących inwestycji.

17.  Sprawowanie nadzoru i kontrola nad przebiegiem procesów inwestycyjnych i przestrzeganiem prawa budowlanego.

18.  Planowanie i realizacja modernizacji, napraw głównych, bieżących, konserwacji i przeglądów zasobów komunalnych gminy.

19.  Prowadzenie rejestru zabytków na terenie gminy i opieka nad nimi.

20.  Nadzór nad funkcjonowaniem promu w Wakach.

21.  Nadzór nad cmentarzami komunalnymi.

22.  Wydawanie zaświadczeń zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

23.  Prowadzenie szczegółowe kosztorysów wstępnych dotyczących remontów bieżących prowadzonych przez gminę na terenie Gminy (budynek urzędu gminy, szkoły podstawowe, remizy strażackie, wiaty przystankowe i.t.p ).

24.  Sporządzanie protokołów powykonawczych inwestycji bieżących gminy i we właściwym czasie przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do działu księgowości.

25.  Wykonywanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

26.  Realizacja spraw związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)   Życiorys (CV).

2)  List motywacyjny,

3)  Kserokopie  dyplomów potwierdzających wykształcenie.

4)  Kserokopie świadectw pracy.

5)  Oryginał kwestionariusza osobowego.

6)  Kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

7)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

8) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności   prawnych.

9) podpisane oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.  poz.2135 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2014r. poz. 1202).

 

IV Wymogi formalne:

 

1.  Złożenie wymaganych dokumentów.

2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1  podpunkcie od a do g.

 

V Informacje dodatkowe:

 

      1. Praca w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w meble i sprzęt niezbędny do wykonywania pracy i przechowywania dokumentów. Na stanowisku pracy komputer i  drukarka.

      2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kościelcu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu luty 2016 roku jest wyższy niż 6 %.

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8 sekretariat, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w terminie do dnia  21 marca 2016 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

/-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2016-03-08 08:17:49
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2016-03-08 08:18:07
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2016-03-08 08:21:16
Ostatnia zmiana:2016-03-23 09:31:39
Ilość wyświetleń:766
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij